igeme

advertisement
Kimler Yararlanabilir?
•Ticari ve/veya sinai şirketler
•Yazılım Şirketleri
•İşbirliği Kuruluşları
Amaç: Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü
artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile İşbirliği
kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesi
Başvuru Mercii: İGEME
DESTEĞİN KAPSAMI
EĞİTİMCİLERİN
DÜZENLEYECEĞİ
EĞİTİM
PROGRAMLARI
PROJE BAZLI
PROGRAMLAR
• Tebliğ’de belirtilen konularda, İGEME
tarafından yetkilendirilmiş
eğitimcilerden alınacak eğitim
programları
•
•
•
•
•
Eğitim ve/veya Danışmanlık
Yurt Dışı Pazarlama
Alım Heyetleri
Bireysel Danışmanlık
İstihdam
DESTEK KAPSAMINDAKİ
EĞİTİM KONULARI











Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası
Tahkim,
Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
Dış Ticarette Fiyatlandırma,
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme
Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
DESTEK ORAN VE LİMİTİ
Şirketlerin eğitim harcamaları yıllık toplam 20.000
$’a kadar %70 oranında desteklenir.
Her bir eğitim programına bir şirketten en çok 4 kişi
katılabilir.
Eğitimci Listesi için:
http://www.igeme.org.tr/fa/egit-kurumlar.cfm?sec=egit
BAŞVURU BELGELERİ
 Ödeme Talep Formu (EK G-1)
 Taahhütname (EK G-2)
 Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını






bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin ödeme belgesi
Güncel Ticaret Sicili Gazetesi
Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen
fatura
Eğitim programına; şirket ortağının katılması durumunda, kişinin
şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği,
şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait SGK
bildirgesi (eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarına ait)
Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması
halinde, söz konusu çalışana ilişkin “İşe Giriş Belgesi”
İmza sirküleri
İGEME tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
PROJE BAZLI PROGRAMLAR
Hedefler:
Proje kapsamında farklı illerde yerleşik farklı sektörlerde
faaliyet gösteren




Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması
Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi
Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi
Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
1.aşama
Eğitim ve/veya Danışmanlık
İhtiyacının Tespiti
2.aşama
Eğitim ve/veya Danışmanlık
Programı
İstihdam Desteği
3.aşama
Bireysel Danışmanlık
Programı
4.aşama
Yurtdışı Pazarlama ve/veya
Alım Heyeti Programları
PROJE BAZLI FAALİYETLERDE
DESTEK ORANI VE LİMİTLER
Eğitim ve/veya
Danışmanlık
%75
• Proje bazında 400.000 $
Yurt Dışı Pazarlama
veya Alım Heyeti
%75
• Pazar Araştırmaları program bazında 150.000 $
• Alım heyeti programları 100.000 $
Bireysel Danışmanlık
%70
• Yıllık 50.000 $
• 3 yıl
İstihdam
%75
•
•
•
•
Proje süresince ve toplamda 3 yıl
En az 4 yıllık üniversite mezunu
KPDS B seviyesi
En az 3 yıl iş tecrübesi
PROJE BAZLI EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
DESTEK KONULARI:
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
İhracat potansiyelinin belirlenmesi
Süreç iyileştirme ve yönetimi,
Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve
coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik
yönünde yol haritalarının hazırlanması,
Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
DESTEK MİKTARI:
PROJE BAŞINA 400.000 $
PROJE BAZLI YURT DIŞI PAZARLAMA VEYA ALIM
HEYETİ PROGRAMLARI
DESTEK KAPSAMINDA YER ALAN PROGRAMLAR:
Yurtdışı Pazarlama Programları (Max. 5 adet) Program başına
150.000 $
•
•
•
•
•
•
Ortak pazar araştırmaları
Pazar ziyaretleri
Ticaret heyetleri
Yurtdışı fuar ziyaretleri
Eşleştirme
Küme tanıtım faaliyetleri
Alım Heyeti Programları (Max. 10 adet) Program başına 100.000 $
•
Alım heyetleri
PROJE BAZLI YURT DIŞI PAZARLAMA VEYA ALIM
HEYETİ PROGRAMLARI
Destek Kalemleri
Ulaşım
Konaklama
Tanıtım ve
Organizasyon
• Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi
sınıfı uçak, tren, gemi, ve otobüs bileti ücretleri
• Oda+kahvaltı gideri
• Tercümanlık
• Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin
yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
• Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
• Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
Proje
Değerlendirme
Komisyonu
İGEME
Proje Başvuru Formu
Katılımcı Şirket Bilgi Formu
İGEME
Faaliyet Bilgi
Formu
Faaliyet başlamadan
en az 7 gün önce
P
R
O
J
E
RED
Ödeme talimatı
ÖDEME BELGELERİ
Faaliyet bitimini takiben
en geç 6 ay içinde
İGEME
Proje bitimini takiben
en geç 2 ay içinde
İGEME
BİLGİ
YAZISI
Proje Sonuç
Raporu
KABUL
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
TCMB
PROJE BAZLI PROGRAM DESTEKLERİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
YURTDIŞI ALIM
HEYETİ
PROGRAMLARI
400.000
150.000
100.000
PROGRAM LİMİTİ
-
5 program
10 program
TOPLAM
400.000
750.000
1.000.000
($)
DESTEK ORANI
%75
DESTEK MİKTARI
Download