KLN.RB.128KALIN BARSAĞIN ÇIKARILMASI

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
KALIN BARSAĞIN ÇIKARILMASI (KOLEKTOMİ) AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Döküman No
KLN.RB.128
Yayın Tarihi
24.10.2011
Rev. Tarihi
10.11.2016
Rev. No
02
Hastanın
Protokol No
Adı Soyadı
Cinsiyeti, Doğum T.
Yatış Tarihi
Adres ve Telefonu
Sayın hasta/vekili/yasal temsilcisi;
Bilgilendirme
Ön Tanı
Planlanan Tedavi/işlem
Uygulanacak İşlemler, Riskler ve Alternatif Yöntemler
Genel Bilgilendirme
Kalın barsak (kolon) yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların sindiriminden kalan materyalin iletimini, suyun emilimini
sağlar. Boyu ortalama 1,5 metre kadardır. Bu organın, yapışıklıklara bağlı tıkanmalarında, kötü huylu tümörlerinde
ve/veya bunlara bağlı tıkanıklıklarında, damarsal problemlere bağlı olarak ortaya çıkan beslenme bozukluklarında
(nekroz) (bu, yaralanmalara bağlı olarak, damarlarının tıkanması nedeni olabilir) ve nadiren de iltihabi
hastalıklarında bir kesiminin çıkarılması gerekebilir. Kalın barsakların bahsi geçen nedenlerden dolayı bir kesiminin
çıkarılmasına Kolektomi ameliyatı denilir. Kalın barsakların nadiren büyük bir kesiminin veya tümünün çıkarılması
gerekebilir (total kolektomi). Genellikle cerrahi olarak çıkarılan kesimin adına göre ameliyat adlandırılır. Sağ kolon
çıkarılırsa sağ hemikolektomi, sol kolon çıkarılırsa sol hemikolektomi, sigmoid kolon çıkarılırsa sigmoid kolektomi
gibi…
Niçin Yapılır?: Kalın barsakta tıkanıklığı gidermek, hastalıklı kesimi çıkartarak tedavi sağlamak için yapılır.
Nasıl Yapılır?: Genel anestezi altında karın ön-orta kesimine yapılan kesi ile yapılır. Cerrahi işlem nedene yönelik
olarak değişmektedir. Kalan barsak kesimleri cerrahi olarak uygun ise tekrar ağızlaştırılır. Uygun değilse geçici veya
kalıcı olarak kalın barsak cilt ile ağızlaştırılabilir (kolostomi). Kolektomi işlemi laparoskopik(kapalı) olarakta
yapılabilmektedir. Çıkarılacak olan barsak kısmına göre karın duvarının değişik bölgelerinden 4-5 adet trokar karın
içine yerleştirilerek işlem yapılmaktadır. Çıkarılan barsak kısmının karın dışına alınabilmesi için karın duvarında
yaklaşık 4-5 cm lik bir kesi yapılabilir.
Laparoskopik olarak başlanmış ameliyat, ameliyatın gidişine göre açığa dönebilir.
Açık veya kapalı tüm kolon ameliyatlarında karın içine dren konulur.
Operasyon ekibimizde bulunan uzman doktorlar veya uzman doktor gözetiminde uygun kıdemdeki asistanlar
tarafından hastanemiz ameliyathanesinde yapılmaktadır. Operasyon süresi hastanın durumuna ve operasyonun
gidişatına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Operasyon sırasında veya sonrasında hastanın durumuna göre ağrı kesici, antibiyotik, kanama durdurucu, kan
sulandırıcı, enteral veya paranteral beslenme ürünü, mide koruyucu, bulantı giderici, antidiabetik, antihipertansif
gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.
Operasyon sonrasında hastanın uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar ve yaşam tarzı önerileri hasta
taburcu olur iken anlatılacaktır.
Hastanemizde her gün 24 saat boyunca genel cerrahi ekibi hizmet vermektedir.
Hasta gerektiğinde 0312 291 25 25 nolu telefondan 4305-4306-3771 i arayarak veya hastanemiz acil servisine, genel
cerrahi polikliniğine başvurarak tıbbi yardım alabilecektir.
Tedavi / İşleme Ait Komplikasyonlar
I-Anesteziye Ait
Genel anesteziye (uyutma) bağlı olarak ilaç alerjisi, ritim bozuklukları, hipertansiyon, hipotansiyon gibi kalp ve
damar fonksiyon bozuklukları, akciğer sorunları, solunum fonksiyonlarında bozulma, ameliyat sonrasında solunum
cihazına bağlı kalma ihtiyacı, karaciğer yetmezliği (ilaçlara bağlı toksik hepatit, sarılık…), entübasyona bağlı ses teli
hasarı, boğaz ağrısı gibi riskler yine ameliyattan sonra bulantı kusma, gözde batma tarzı ağrı görülebilir.
II-Tedavi veya İşleme Ait:
Ameliyat Esnasında:
Kanama, komşu organlarda yaralanma (organa özgü komplikasyonlar oluşabilir), ameliyat esnasında nadiren
1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
KALIN BARSAĞIN ÇIKARILMASI (KOLEKTOMİ) AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Döküman No
KLN.RB.128
Yayın Tarihi
24.10.2011
Rev. Tarihi
10.11.2016
Rev. No
02
tromboemboli (istenmeyen pıhtılaşma ve emboli atması) gelişmesi.
Ameliyattan Sonra:
Kanama, yarada açılma, enfeksiyon, sıvı toplanması gibi ameliyat yerine ait komplikasyonlara ilave olarak birleşme
(anastomoz) yerinden sızıntı, karın içi enfeksiyon gelişmesi (apse veya yaygın peritonit), fistül (karın içinde başka
organa veya cilde), hastalığın nüks etmesi, makaddan kanama, tromboemboli gelişmesi (geliştiği organa özgü
bulgular verir), bu nedenlere bağlı olarak takip ve ilaç tedavisi, kan nakli gibi işlemler tedavi sağlamadığı takdirde
yeniden ameliyata alınma, geçici gaz ve abdest yapamama, karın ağrısı, dren varsa dren yerinde enfeksiyon, akıntı.
Tedavinin Reddedilmesi Durumunda Oluşabilecek Durumlar
Ameliyatı kabul etmediğiniz takdirde, hastalık ilerleyecektir. Tıkanıklık varsa bir süre sonra kalın barsak yırtılarak
içeriği karın içine akar, enfeksiyon gelişir, yinede tedavi kabul edilmezse ölüm ile sonuçlanır. Tümör nedeniyle
ameliyat planlanmış ve tedavi reddedilmişse; tümör bir süre sonra tüm karın içine yayılabilir, kalın barsakları
tıkayabilir.
ONAY
Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan
müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum.
…………………………………………………………………………………………………………………(El
yazınız ile okuduğumu anladım kabul ediyorum , bir nüshasını elden aldım yazınız.)
Hasta
İmza
Tarih / Saat
Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………..……………
Hasta onay veremeyecek durumda ise:
Hastanın veli / vasisi
Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………..……………
İmza
Tarih/ Saat
Hastanın
onay
verememe
nedeni
(Hekim
dolduracak):
…………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve
faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi
tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta
yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamış ve bir
nüshasını almıştır.
Doktor
İmza
Tarih/ Saat
Adı Soyadı :…......…………………...…
Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise ;
Hastaya doktor tarafından yapılan açıklamaları tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta
tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın
İmza
Tarih/ Saat
Adı Soyadı (el yazısı ile) : .......................................
Tıbbi uygulamalarla ilgili tüm şikâyetleriniz de veya değinmek istediğiniz her konuda Uzman Hekiminize
başvurabilirsiniz. *Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne-baba. Bu onay
formunu imzalamak hastanın kanuni haklarını ortadan kaldırmaz.
*Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin imzası
varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer velinin izninin bulunduğunu
kanıtlamalıdır.
Onam formu iki nüsha olarak imza altına alınmalı ve bir nüshası hasta dosyasına konulmalı, diğeri ise
hastaya veya kanuni temsilcisine verilmelidir. Sağlık tesisinde kalan nüshasında, bir nüshanın hasta veya
yakınına verildiğine dair imza olmalıdır.
2/2
Download