KimyaKongreleri.org

advertisement
1. Ilaç Kimyasi, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 29-31 Mart 2013, Antalya
Kolon Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Kumarin Türevi Bileşikleri
İrfan Kocaa, Mehmet Gümüşa, Aykut Özgürb, Yusuf Tutarc, Ali DİŞLİd
a
Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya ABD. Yozgat, Türkiye.
b
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Müh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Böl. Tokat, Türkiye
c
Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya ABD. Sivas, Türkiye.
d
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya ABD. Ankara, Türkiye.
[email protected]
Kolon kanseri veya kolorektal kanser kalın bağırsak, rektum ve apandiste görülen kanserli büyümeleri
kapsar. Çoğunlukla kalın bağırsakta meydana gelen adenom poliplerden ortaya çıkar. Batı dünyasında
en sık rastlanan üçüncü kanser tipi olmasına rağmen, ölüme yol açan kanserler arasında ikinci sırada
yer alır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu istatistiksel çalışmalarda kolon kanseri
akciğer ve meme kanserinden sonra görülen en yaygın kanser tipidir.
Kumarin türevi bileşiklerin bazı kanser türleri ve kardiyovasküler düzensizlikler gibi kronik
hastalıklara karşı koruma sağlayabilen ajan olmasının yanında; antitümor, antioksidan, antiviral,
antitrombotik, antiinflamatuvar etki gibi çeşitli biyolojik aktivite gösterdikleri de literatürde
bildirilmiştir.[1] Bu çalışmada sentezlenen kumarin türevi yedi adet bileşiğin DLD-1 insan kolon
kanseri hücre hatlarında anti kanser etkileri değerlendirilmiştir. Böylelikle kolon kanseri tedavisinde
etkili bir terapötik ajan geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bileşiklerin anti kanser etkilerinin değerlendirilmesinde tetrozolyum tuzları prensibine dayanan
kolorimetrik bir metot olan XTT prosedürü uygulanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, bileşiklerin belirli konsantrasyonlarda DLD-1 kolon kanseri hücre
hatları üzerinde önemli bir toksisiteleri olduğu sonucuna varılmıştır. 24 saatlik inkübasyon sonunda
10-4, 10-5 ve 10-6 M konsantrasyonlarında istatiksel olarak anlamlı bir anti-kanser etki görülmüştür.
Sonuç olarak kumarin bileşikleri insan kolon kanserinde kullanılabilecek bir anti-kanser ajan olma
özelliği taşımaktadır.
Kaynaklar:
1. Fransiyuk, M. S., Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd, 44, 666-670, 2008.
KimyaKongreleri.org
Download