enerji bir-sen`in talepleri

advertisement
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
ENERJİ BİR-SEN
KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU 2013 KASIM AYI TOPLANTISI
GÜNDEM KONULARI ÖNERİSİ
1- AYLIK, MAAŞ, ÜCRET VE MALİ HAKLARA İLİŞKİN KONULAR
a) KİT’ler arasında unvan, pozisyonlar bakımından eşitliğin sağlanabilmesi için temel ücret
gruplarında temel ücretin artırılmasına müteakip skala ayarlaması yapılması için yönetim
kurullarına yetki verilmesi, KİT’lerdeki koordinasyonu sağlama DPB’n da yapılması ve
sendika temsilcisinin de iştirak etmesi.
b) DSİ Bünyesinde bulunan, stratejik açıdan önem arz eden DSİ Ilısu Bölge Müdürlüğü
bünyesindeki Ilısu Barajı ve HES İnşaatı, DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü bünyesinde Çoruh
havzasında bulunan Deriner ve Yusufeli Barajı ve buna bağlı yol projeleri ile DSİ
Diyarbakır ve Van Bölge Müdürlükleri sınırları dahilinde yapımı devam eden Güvenlik
Barajları ve buna bağlı diğer projelerde görev alan Bölge Müdürlüğü personeline ayda
100 saat fazla mesai ücreti ödenmesi .
c) Büyük Proje tazminatının uygulandığı kurumlarda projede fiilen çalışan, kontrol ve
denetim yapan bütün kamu çalışanlarına(derece, kademe ve unvan gözetilmeksizin)
ödenmesi.
d) Araziye çıkmaları kaydiyle 399 KHK ye tabi olarak çalışan Teknik hizmetler sınıfına dahil
personel ile sağlık hizmetleri personeline, araziye çıktıkları günlerde 30TL net olarak arazi
tazminatı ödenmesi.
2-ÇEŞİTLİ STATÜLERDEKİ KAMU PERSONELİNİN KADROYA GEÇİŞİNE İLİŞKİN KONULAR
a) 399 KHK ye tabi olarak çalışan kamu görevlilerinden isteğe bağlı olarak kadro verilmesi.
b) Bilim ve Sanayi Bakanlığında “Piyasa Gözetim ve Denetimi” yapan kamu personeline
Denetçi kadrosunun verilmesi.
c) Bilim ve Sanayi Bakanlığında “Piyasa Gözetim ve Denetimi” yapan kamu personelinin ek
göstergelerinin kariyerlerine göre verilmesi.
3-SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN KONULAR
d) Konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlamasının kaldırılması.
e) Çalışan kamu görevlisine eş, çocuk veya bakmakla mükellef olduğu ana ve babasının
yetkili hekimlerce, kendi ikamet ettiği mahalde veya başka bir mahaldeki sağlık kurumuna
sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi izini verilmesi.
f) Beş Yılda bir olmak üzere; 15,20,25,30,35 yıl hizmet yapan Kamu görevlilerine bir adet
“Tam cumhuriyet altını” “Hizmet yılı armağanı ”ile birlikte bir adet plaket verilmesi.
g) İş kazası riskine ve meslek hastalıklarına karşı sorumluluk taşıyan kamu görevlilerinin
maruz kaldığı tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortalarının
yapılması.
h) Çalışma zamanları (vardiyalı çalışma dahil) dini, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve
idari izinli günlerinde zorunlu nedenlerle çalıştırılan bu kamu görevlilerine, İşveren
tarafından çalıştırılan her gün karşılığı bir gün izin verilmesi.
i) Koruma ve Güvenlik görevlilerine 2495 sayılı KHK ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak
çalışırken 5188 sayılı yasaya tabi tutulan ve 3 vardiya silahlı olarak görev yapanlara 25
yılda 5 yıl yıpranma payı olarak fiili hizmet zammı uygulanması.
j) Koruma ve Güvenlik görevlilerine görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile
statülerine uygun kadro sınavlarına girerek görevde yükselmelerinin sağlanması.
k) 2495 sayılı KHK ile güvenlik görevlisi olarak çalışırken 5188 sayılı yasaya tabi tutulan
güvenlik görevlilerine 5 yılda bir yenilenen eğitim ve sağlık raporu uygulamasının
yürürlükten kaldırılması.
l) Doktor raporu ile tespit edilen, sağlığı bozulan koruma güvenlik görevlileri ile 52 yaşını
dolduran ve halen çalışmakta olan Koruma Güvenlik Görevlileri kurumlarında boş
bulunan memur kadrolarına, unvanları dikkate alınarak atamalarının yapılması.
m) Kamu görevlilerinden (Sözleşmeliler dahil) üretim ve yatırım ve denetim hizmetleri
kurumlarında çalışanlara üretim primi olarak aşağıda belirtildiği gibi ödenmesi.
a- Sanayi Kuruluşu olan ve mal üreten Türk Şeker, Çay kur, Gayri Menkul A.Ş.(Tekel),
MKEK, TKİ, TTK, ETİ MADEN, EÜAŞ, SÜMER HOLDİNG kurumlarında görev yapan kamu
görevlilerine
b- Enerji Piyasasında denetim, kontrol,
iletim ve dağıtım mekanizmalarında
TEİAŞ,TEDAŞ,TETAŞ kurumlarında görev yapan kamu görevlilerine
c- Sanayi Kuruluşları ve KOBİ lere yönelik proje, eğitim, destek ve piyasa denetimi yapan
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ve KOSGEB ile marka tescili ve patent
çalışmalarını yürüten TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’nde çalışan kamu görevlilerine
d- HES Projeleriyle, Yenilenebilir ve Nükleer Enerji Kaynakları, Maden sahaları ile yeraltı
ve yerüstü kaynakların araştırılması geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve denetimleri
görevini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA, TAEK, BOREN, EPDK da çalışan
kamu görevlilerine
e- Su kaynakları ve buna bağlı Enerji, baraj, gölet, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve
atık su projelerinin etüt, proje, işletme bakım ve kontrol hizmetlerini sunan DSİ’de çalışan
kamu görevlilerine unvan ve istihdam türü aranmaksızın yılda bir kez asgari ücret
tutarında üretimi teşvik pirimi ödenmesi.
4- KAMU PERSONEL SİSTEMİNE VE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN BAZI KONULAR
a) Özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin ek gösterge
dahil mali haklar bağlamında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, fark tazminatı
uygulamasında kamu görevlisi aleyhine sonuç doğuran kıstasların değiştirilmesi, (Sağlık
Kanun taslağında yer alan; GEÇİCİ MADDE 13- e şu şekilde bir ifadenin eklenmesi .)
4046 sayılı Kanunun 22. Maddesine göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki
kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner
sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.
b) Kurum idari kurullarında alınan kararların yerine getirilmemesi durumunda caydırıcı bazı
tedbirlerin alınması.
c) Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, memurları ilgilendiren ihale, görevde yükselme
ve unvan değiştirme sınavları, spor komisyonları ile vb. komisyonlarda yetkili işyeri
kamu görevlileri sendika temsilcisi yer alması.
d) Özelleştirme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin diğer
kurum/kuruluşlarına atanmalarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi,
e) Özelleştirme kapsamında istihdam fazlası personel olarak belirlenen kamu görevlilerinin
özlük ve mali haklarının, kariyer ve liyakat kapsamındaki kazanılmış haklarının
korunmasına dönük düzenleme yapılması,
5-SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA VE MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR
a) Kamu görevlilerinin işçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı, çalışan süre ve
söz konusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluşlarında geçip geçmediği gibi hususlar
yönüyle herhangi bir ayırım yapılmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin
tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek
emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi.
6-ÖZLÜK HAKLARINA İLŞKİN KONULAR
a) Yıllık izninin kamu görevlileri için (Sözleşmeliler dahil) iş günü olarak uygulanması.
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bu kadrolarda çalışanların memur olmasının
sağlanması ve ek gösterge verilmesi.
Download