Göz Anatomi Kaynak

advertisement
GÖZ ANATOMİSİ
Uzm. Dr. Leyla Asena
Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
A.B.D.
ORBİTA
• Orbital boşluklar, göz küresini, ilgili kasları,
sinirleri, ve bağ dokusunu içeren, kafatası
kemiklerinden oluşan ve kafatasımızın üst 1/3
kısmında yer alan iki adet kavitedir.
• Medial duvarı sagital düzleme paralleldir, lateral
duvarı ise 45 açı yapar.
ORBİTA
• Orbita toplam olarak
yedi adet kemikten
oluşur; bunlar
maksilla, sfenoid,
palatin, frontal,
zigomatik, etmoid ve
lakrimal kemiklerdir.
ORBİTA
• Supraorbital kenar,
supraorbital çentik
• İnfraorbital kenar
• Lateral kenar
• Medial kenar
Orbital Sinirler
Supraorbital Sinir
Zigomatikotemporal
Sinir
Supratroklear Sinir
Lakrimal Sinir
İnfratroklear Sinir
Zigomatikofasiyal Sinir
İnfraorbital Sinir
Lateral posterior
silier arter
Supraorbital
arter
Dorsal nazal
arter
Anteior
etmoidal
arter
Oftalmik
arter
Medial posterior
silier arter
Santral retinal
arter
• Orbital kavitenin iç
duvarları periosteum
ile örtülüdür.
• Periosteum önde
orbital septum olarak
devam eder.
• Orbital septumlar da
tarsal plaklar olarak
devam eder.
ORBİTA'NIN KOMŞULUKLARI
•Medialde nazal kavite, etmoidal
sinüs ve sfenoid sinüs
•Lateral duvar, önde temporal
fossa ve temporal kas arkada ise
orta kranial fossa
•Üstte frontal sinüsler ve
bazen de etmoid
sinüsler,
•Altta maksiller sinüs yer
alır
Göz Kapakları
• Göz kapağının kenarı 3 mm
kalınlığında ve 30 mm
uzunluğundadır.
• Medialden yaklaşık 5 mm dış
kısımda papilla lakrimalis yer
alır. her bir papillanın ucunda
punktum lakrimale yar alır.
• Göz kapağı arka kenarı ön
tarafına doğru meibom bezleri
orifisleri yer alır -gri çizgi-
Göz Kapaklarının Yapısı:
•
Göz kapakları dıştan içe
1. Cilt
2. Subkütanöz doku
3. Orbikularis okulinin çizgili
kas lifleri
4. Levatör aponerozis’i altta
kapsülopalpebral fasia
5. Orbital septum ve tarsal
plaklar
6. Düz kas
7. Konjonktivadan oluşur
Temporal dal
Orbikülaris Okuli
• Orbital kenarı çevreleyen
eliptik ve yassı bir kastır
• İnnervasyonu VII sinirin
temporal ve zigomatik
dalları ile
• Dış halkadan içe doğru
Fasiyal sinir
Kantal
tendonlar
Zigomatik dal
– orbital,
– palpebral
– Silier
• Lenfatik drenaj
– Dış 2/3 yüzeyel parotis lenf
nodlarına
– iç 1/3 submandibular
nodlara drene olur.
Bukkal dal
Mandibular dal
Servikal dal
Konjonktiva
• Palpebral konjonktiva
– Göz kapaklarının
altındaki kısım
• Bulbar (Oküler)
konjonktiva
– Göz küresini örten ve
epiteli kornea epiteli
olarak devam eden
kısım
Konjonktiva
• Stratifiye kolumnar hücrelerden oluşur
• Yapısında küçük aksesuar göz yaşı bezleri,
Goblet hücreleri yer alır.
• Lenf drenajı
– Yüzeyel parotis ve submandibular
Göz Küresi
• Göz küresinin ön kısmını kornea oluşturur.
• Kornea limbus denilen bölgede biter ve sklera olarak
devam eder
• Kornea göz küresinin 1/6’sını oluşturur. Korneanın
yarıçapı 8 mm, skleranın oluşturduğu kürenin yarıçapı
ise 12 mm’dir.
Gözün tabakaları
1. Fibröz tabaka
2. Vasküler tabaka
3. Nöral tabaka
Fibröz tabaka
Sklera
• Arka kutupta 1 mm kalınlığında,
ekstraoküler kasların (EOM) yapışma
yerlerinde en incedir yaklaşık 0.3 mm
• Arka kutuptan yaklaşık 3 mm medial ve 1
mm superiorda optik sinir giriş açıklığı
(lamina kribrosa) vardır
Sklera yapısı
• Episklera
• Skleral Stroma
• Lamina Fusca
Fibröz tabaka
Kornea
• Korneanın yatay çapı, 11.7 mm, dikey çapı ise
10.6 mm’dir
• Kalınlığı merkezde 0.5-0.6 mm, periferde ise
yaklaşık 1.2 mm’dir
Kornea
Kornea katları
1.
2.
3.
4.
Epitel
Bowman membranı
Substansia propria
Descemet (Desme)
membranı
5. Endotel
Kornea Epiteli
• Çok katlı, 5 kat hücreden oluşur.
• En yüzeydeki hücreler yassı nonkeratinize
skuamöz hücrelerdir.
• Orta katmanda hücreler polihedraldir
(kanat hücreleri)
• En dipteki hücreler, kolumnar bazal
hücrelerdir
• Bowman Tabakası
– 8-10 µ kalınlığında
– Limbusta sonlanır
• Stroma
– Kornea kalınlığının %90’ı
– Yüzeye paralel kollajen lamellalar
• Descemet (Desme) membranı
– Endotelin bazal membranı
• Endotel
– Altıgen hücreler
Kornea Endotelin Fonksiyonları
• Endoteliyal bariyer
• Metabolik pompa ve korneal saydamlığın
korunması
• Endoteliyal bariyer, cerrahi travma, Ca+
içermeyen toksik solüsyonlar gibi nedenlerle
bozulabilir
Kornea Endoteli Metabolik Pompası
Stroma
Aköz Hümör
Hidrostatik Güç
Na+
134.4 mEq/L
Na+
142.9 mEq/L
+98.5 mmHg
Cl104.1 mEq/L
Cl103.4 mEq/L
-8.1 mmHg
- 60 mmHg
-60 mmHg
+30.4 mmHg
Limbus
• Korneaskleral açıda;
–
–
–
–
Scwhalbe hattı
Trabeküler ağ
Skleral mahmuz
İrisin silier prosesleri
yer alır
• Aköz hümörün %90’ı
trabeküler ağ,
Schlemm kanalı,
kolektör kanallar ile
drene edilir
• Schlemm kanalı endotel ile kaplıdır ve limbusu
çepeçevre sarar. İç duvarı trabeküler ağ ile komşudur.
Göz içi sıvısı –aköz hümör-, bu kanaldan köken alan 2530 kollektör kanal ile derin skleral venöz pleksusa
drene olur ve sistemik dolaşıma katılır.
Vasküler Tabaka
Koroid
• Skleranın iç yüzeyini
kaplar
• Posteriorda 0.2 mm
anteriorda ise 0.1 mm
kalınlığındadır
• İç yüzeyi düzdür ve
retina pigment
epiteline skıca
tutunmuştur,
aralarında Bruch
membranı vardır.
Koroidin Yapısı
• Damar tabaka
– Büyük ve orta çaptaki damarlardan oluşur. Bol
miktarda melanosit içerir. Arterler kısa
posterior silier arterlerin dallarıdır venler ise
vorteks venleridir
• Kapiller tabaka
– Geniş çaplı kapillerlerdir, fenestrasyon
gösterirler.
İris
• İris santralinde bir açıklığı
(pupilla) bulunan ince
kontraktil bir membrandır
• İris bir miktar öne
doğru bombedir
• Pupillanın çapı 1-8 mm
arasında değişir
• Normal insanların yaklaşık
%25’inde hafif bir
anizokori olması
normaldir.
• Ön kamara ve arka
kamara
İris Yapısı
• İrisin ön yüzeyinde epitel yoktur
• Stroma
– Kollajen lifler, fibroblastlar, melanositler ve
intersellüler matriks içerir
• Sfinkter kas
– pupiller zonda yer alır, 1 mm kalınlığında halka
şeklindedir
• Dilatatör kas:
– İris kökünden sfinkter kasına dek uzanan ince
myoepitelyal bir tabakadır
Lens
• Lens Pupil ve irisin arkasında
vitreusun önünde yer alan
bikonveks saydam bir yapıdır
• Ön yüzünün konveksitesi
arka yüzden daha fazladır
• Erişkin bir insanda lens
yaklaşık 10 mm çapında ve 4
mm kalınlığındadır
• Lensin kırma gücü yaklaşık
15 dpt’dir.
Lensin Yapısı:
1.
Elastik bir kapsül
Lens kapsülü, tüm lensi çevreleyen elastik bir zardır.
Arka ve ön yüzde ekvator yakınlarında 20 µm
kalınlığındadır, arka kutupta 3 µm kalınlığında
2. Lens epiteli
Lens epiteli, kuboidaldir ve kapsülün altında yer alır,
yalnızca ön yüzde vardır
3. Lens lifleri
–
–
Her bir lens lifi altıgen şeklindedir. Lens lifleri çok
uzundur 1 cm kadar. Yetişkin nukleusun etrafında
en genç lifler yani korteks vardır.
Lens epitel hücrelerinin çoğalması ile oluşmuşlardır.
Bu işlem bütün yaşam boyunca sürer
Sinir Tabakası
Retina
• Göz küresinin en iç
katmanıdır. Optik
disk yakınlarında 0.5
mm periferde ise 0.1
mm kalınlığındadır
• Dış yüzeyi Bruch
membranı iç yüzeyi
ise vitreus ile temas
halindedir. Retina dış
pigmente kısım ve iç
nöral kısımdan
oluşur.
Retina Pigment Epiteli (RPE)
• Tek sıra altıgen hücrelerden oluşur
• Arka kutupta hücreler uzun ve incedir, perifere
doğru gittikçe hücreler yassılaşır. RPE Bruch
membranı üzerinde yer alır.
• Bruch membranı
–
–
–
–
–
RPE hücrelerinin bazal membranı
Dış kollajen lifler
Elastik lifler
İç kollajen lifler
Koriokapillaris damarların bazal membranları
Retina Pigment Epiteli
• Apikal yüzeylerinde mikrovilliler vardır, bu
hücreler rod ve koni hücrelerinin dış
segmentleri ile yakın temas halindedir.
• Bazal kısımlarında zonula adherens,
apikal kısımlarında ise zonula occludens
vardır
Retina Pigment Epiteli
• Fonksiyonları
– Işığın absorpsiyonu
– Rod hücrelerinin dış segmentlerinin
yenilenmesi
– Vitamin A üzerinden rodopsin ve iodopsin
üretimi.
• Nöral retina ile arasında potansiyel bir
boşluk vardır, buradan bir ayrılma olursa
retina dekolmanı gelişir.
Nöral Retina
•
Dört ana grup hücreden oluşur
1.
2.
3.
4.
Fotoreseptörler
Bipolar hücreler
Ganglion hücreleri
Destek hücreleri
Fotoreseptörler
• Rod ve koni olmak üzere
iki tip fotoreseptör vardır
• Rodlar karanlıkta
görmemizi sağlarlar.
Yaklaşık 110-125 milyon
• Koniler ise foveada
yoğundur, renkleri
görmemizi sağlarlar.
Sayıları 6.3-6.6 milyon
arasındadır
Rod Hücreleri
• İnce uzun hücrelerdir. Dış kısım ışık
uyarımının alındığı bölgedir, rodopsin
bulunur.
• Bir rod hücresinin dış kısmında yaklaşık
600-1000 adet transvers yerleşimli disk
vardır
• Birleştirici bir sap ile hücrenin iç kısmı ile
iletişimi sağlanır. İç kısım myoid ve
elipsoid denilen kısımlardan oluşmuştur.
Koni Hücreleri
• Bunlar da uzun ince hücrelerdir. Yapıları
hemen hemen rod hücrelerine benzer,
yalnız dış kısımları koni şeklindedir.
• Rodlardan farklı olarak bu hücrelerin dış
segmentleri RPE tarafından fagosite
edilmez.
• Rodopsine benzer iodopsin grubu
fotosensitif moleküller içerirler
• Bipolar Hücreler
– Bu hücreler, fotoreseptör terminali ile sinaps yaptıktan
sonra tek bir aksonu ile ganglion veya amakrin
hücrelerle sinaps yaparak, sinyal iletiminde rol
oynarlar
• Ganglion Hücreleri
– Retinanın büyük bir kısmında tek bir katman
– Ganglion hücreleri multipolardır
– Ganglion hücrelerinin nonmyelinize aksonları vardır,
Lamina kribrozadan geçtikten sonra myelin kılıfları olur
– Lateral genikulat cisimde sonlanırlar.
• Horizontal hücreler
– Multipolar hücrelerdir ve görsel uyarımın
integrasyonunda görev alırlar
• Destek Hücreleri
– Müller hücresi
• Müller hücreleri, retinada nöral hücreler tarafından
doldurulmayan boşlukları doldurur.
• İç ve dış sınırlayıcı membranı oluşturular
– Astrositler, perivasküler glial hücreler ve
mikroglial hücreler
Retinal Pigmentler
• Rodopsin (opsin+ 11 cis retinalaldehid)
• Mavi, yeşil, kırmızı duyarlı
• Rodopsin ışıkla uyarılınca opsin ve all-trans
retinalaldehide ayrılır.
• Transdusin ve fosfodiesterazın sıralı
uyarılması gerçekleşir.
• cGMP konsantrasyonu düşer, Na+ kanalları
kapanır
• Karanlık potansiyeli azalır, geçici bir
hiperpolarizasyon olur (Karanlıkta
fotoreseptör uçları daha negatiftir)
Makula Lutea ve Fovea Santralis
• Makula Lutea, optik diskin
3 mm lateralinde oval
sarımsı renkli bir alandır
• Fovea Santralis, 1.5 mm
çapındadır. Bu
depresyonunu yamaçları
clivus ve ortası da foveola
olarak adlandırılır
• Merkezde yalnızca
fotoreseptör hücreleri yer
alır
• Koniler burada en
yoğundur yaklaşık
147.000/mm2
Optik Sinir
• Makulanın 3 mm
medialindedir
• 1.5 mm çapındadır ortası
hafif depresedir, buradan
santral retinal arter ve
santral retinal ven göze
girerler
• Ganglion hücre
aksonlarının toplanarak
gözü lamina kribrozadan
terk ettiği yerdir
Download