17. yüzyılda osmanlı devleti 18. yüzyılda osmanlı

advertisement
www.hanifidemir.net
www.hanifidemir.net
17. YÜZYILDA OSMANLI
DEVLETİ
www.hanifidemir.net
www.hanifidemir.net
18. YÜZYILDA OSMANLI
DEVLETİ
www.hanifidemir.net
19. YÜZYILDA OSMANLI
DEVLETİ
DURAKLAMA DÖNEMİ
GERİLEME DÖNEMİ
DAĞILMA DÖNEMİ
1. 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlar.
1699 Karlofça Antlaşması’yla biter.
2. Bu dönemde Osmanlı sınırları genişlemeye devam
etmiştir.
3. Dönemin amacı Yükselme dönemine geri dönebilmektir.
4. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Avusturya, Lehistan,
Venedik, Rusya ve İran’la savaşmıştır.
5. Osmanlı Devleti 17. Yüzyılda en çok Avusturya ile
savaşmıştır.
6. I.Ahmet döneminde Ekber ve Erşet uygulaması başlatıldı.
7. Ekber ve Erşet uygulaması ile Kardeş Katli kaldırıldı.
8. Ekber ve Erşet uygulaması ile sancağa çıkma usulüne son
verildi.
9. Ekber ve Erşet uygulaması ile Şehzadeler sarayda eğitim
almaya başladı (Kafes Usulü)
10. Sancaktan yetişen son padişah, III. Mehmet’tir.
11. Sancağa çıkmadan hükümdar olan ilk padişah I.
Ahmet’tir.
12. İran’la 1590 yılında Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması
yapıldı ve Osmanlı Devleti Doğuda en geniş sınırlara
ulaştı (Hazar Denizi kıyıları).
13. II. Osman (Genç Osman) Hotin Seferi (1621) sonrası
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşündü. Osmanlı
Devleti’nde İLK olmuştur.
14. Lehistan’la yapılan 1672 Bucaş Antlaşması, batıda
topraklarımıza toprak kattığımız son antlaşmadır.
15. 1596, Haçova Meydan Savaşı Osmanlı’nın kazandığı son
büyük meydan savaşıdır.
16. Zitvatoruk Antlaşması (1606) ile Osmanlı, Avusturya’ya
olan protokol üstünlüğünü kaybetti.
17. Vasvar Antlaşması (1664) Osmanlı’nın Avusturya’dan
Son kez toprak ve savaş tazminatı aldığı antlaşmadır.
18. İlk Osmanlı - Rusya antlaşması 1681 Bahçesaray (Çehrin)
Antlaşması’dır.
19. Kutsal İttifak II. Viyana Kuşatması (1683) sonrası
kuruldu.
20. Kutsal İttifakta Avusturya, Venedik, Rusya, Lehistan ve
Malta Osmanlı’ya karşı savaştı (1683-1699).
21. Kutsal İttifak savaşları Avusturya’nın güçlenmesine
1. 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlar, 1792 Yaş
Antlaşmasıyla biter.
2. Bu dönemde Osmanlı sınırları daralmaya başlamıştır.
3. Dönemin amacı Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarında
kaybedilen toprakları geri alabilmektir.
4. 18. yüzyılda Rusya, İran, Avusturya ve Venedik’le savaşlar
yapılmıştır.
5. 18. yüzyılda en çok Rusya ile savaşılmıştır.
6. Rusya bu dönemde sıcak denizlere inme politikası
gütmüştür.
7. İstanbul (1700) antlaşması ile Rusya’ya verilen haklar
1711 Prut Antlaşması ile geri alınmıştır.
8. Pasarofça Antlaşması ile (1718) Avrupa’nın üstünlüğü
kabul edilmiş ve Lale Devri başlamıştır.
9. İstanbul Antlaşması (1724) İlk Osmanlı-Rus Dostluk
Antlaşmasıdır.
10. İran’la yapılan 1732 Ahmet Paşa Antlaşması
uygulanmayan bir antlaşmadır.
11. Fransa’ya 1739 Belgrat Antlaşması’na arabuluculuk
ettiği için 1740 yılında I. Mahmut zamanında
kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
12. Belgrat Antlaşması (1739) Osmanlı’nın 18. yy’de
imzaladığı son şerefli antlaşmadır.
13. Belgrat Antlaşması (1739) ile Rus Çarı, Avusturya
İmparatoru ve Fransa Kralına denk sayılmıştır.
14. 1768-74 Osmanlı –Rus Savaşı sırasında Ruslar 1770’te
Osmanlı donanmasını Çeşme’de yakmıştır.
15. Kartal Meydan Muharebesinde Ruslara yenilen Osmanlı
Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalamak
zorunda kalmıştır.
16. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile İLK kez halkının
çoğunluğu Müslüman ve Türk olan bir bölge kaybedilmiştir:
KIRIM.
17. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslar
Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir.
18. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslara
kapitülasyonlar verilmiştir.
19. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Osmanlı Devleti
ilk kez bir devlete (Çarlık Rusya) savaş tazminatı ödemiştir.
1. 1792 Yaş Antlaşmasıyla başlar ve 1922 saltanatın
kaldırılmasıyla sona erer.
2. Bu dönemde toprak kayıpları hızlı bir şekilde artmıştır.
3. Dönemin amacı toprak kayıplarını azaltarak devletin
varlığını sürdürmesini sağlamak. (DENGE POLİTİKASI)
4. Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında Ruslar boğazlardan
İLK kez serbestçe geçmiştir.
5. Osmanlı’ya bağımsızlık için İLK isyan eden millet
Sırplardır.
6. Osmanlı’dan bağımsız olan İLK devlet Yunanlardır.
7. Kuzey Afrika’da işgal edilen İLK Osmanlı toprağı
1830’da Fransa tarafından Cezayir’dir.
8. Hünkar İskelesi Antlaşması “Denize düşen yılana sarılır”
mantığında bir antlaşmadır. Bu antlaşma Çarlık Rusya ile
yapılmıştır.
9. Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti son kez
boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını kullanarak karar
vermiştir.
10. İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı
Devleti ekonomik anlamda “açık pazar haline” gelmiştir.
11. 1840, Londra Mukavelenamesi ile Mısır sorunu
çözülmüştür.
12. Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841) ile Osmanlı’nın
boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir.
13. Kırım Savaşı sırasında Ruslar Sinop’ta Osmanlı
donanmasını yakmıştır (1853).
14. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcu
İngiltere’den aldı.
15. Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti Avrupa
hukukundan faydalanmaya başlamıştır.
16. Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.
17. Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti galip geldiği
bir savaştan mağlup devlet muamelesi görmüştür.
18. Paris Antlaşması (1856) öncesi Osmanlı Devleti “Islahat
Fermanı’nı yayınlamıştır.
19. Paris Antlaşması (1856) Osmanlı Devleti’nin galip devlet
olarak imzaladığı son antlaşmadır.
20. 1878-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın diğer adı “93 Harbi”dir.
www.hanifidemir.net
www.hanifidemir.net
neden olmuştur.
22. Kutsal İttifakla yapılan savaşlarda ordunun başında sefere
çıkan son padişah II. Mustafa oldu.
23. Karlofça (1699) ve İstanbul (1700) Antlaşmaları ile
Osmanlı ilk kez büyük çapta toprak kaybetti.
24. Karlofça Antlaşması (1699) ile Osmanlı Devleti’nde
Gerileme Dönemi başladı.
25. Avusturya, Karlofça Antlaşması’nın garantör devleti
olarak Osmanlı’ya üstünlük sağlamıştır.
26. 1700 İstanbul Antlaşması ile Ruslar, ilk kez Karadeniz’de
donanma bulundurma hakkı elde etti.
27. 1700 İstanbul Antlaşması ile Ruslar, ilk kez İstanbul’da
elçi bulundurma hakkını elde etti ve böylece Osmanlı’nın
içişlerine karışma imkânı buldu.
28. Karlofça Antlaşması (1699) Osmanlı’yı paylaşmayı hedef
alan İLK uluslar arası antlaşmadır.
29. Duraklama Dönemi’nde Merkez (İstanbul) İsyanları,
Celali (Anadolu) İsyanları ve Eyalet İsyanları
yaşanmıştır.
30. II. Osman sarayı halka açmış ve saray dışından (harem
dışından) evlenmiştir.
31. II. Osman sosyal alanda ıslahat (yenilik) yapan ilk
padişahtır.
32. IV. Murat, içki, tütün ve gece sokağa çıkmayı
yasaklamıştır.
33. IV. Murat, Koçi Bey’e raporlar hazırlatmıştır.
34. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti’nde ilk kez bütçe
hazırlamıştır.
35. Köprülü Mehmet Paşa, şartlı sadrazam olmuştur.
36. 17. Yüzyıl ıslahatlarında Avrupa örnek alınmamıştır.
37. 17. Yüzyıl ıslahatları baskı ve şiddete dayanır.
38. 17. Yüzyıl ıslahatları devlet politikası haline gelmemiştir.
39. 17. Yüzyıl ıslahatları kişi ya da hükümdarlarla sınırlı
kalmıştır.
40. Duraklama Döneminde yapılan en ağır şartlı antlaşma
Karlofça Antlaşması’dır.
Hanifi DEMİR
Birey Dershanesi Oran Şubesi
Tarih Öğretmeni
www.hanifidemir.net
www.hanifidemir.net
20. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslar istedikleri
yerlerde konsolosluk açma yetkisine kavuşmuştur.
21. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) Osmanlı Devleti’nin
18. yy’de (Gerileme Dönemi) yaptığı en ağır şartlı
antlaşmadır.
22. Ruslar, 1783 yılında Kırım’ı işgal etmiştir.
23. Avusturya ile yapılan 1791 Ziştovi Antlaşması SON
Osmanlı-Avusturya antlaşmasıdır.
24. 1792 Yaş Antlaşması ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu
kabul edilmiştir.
25. Lale Devri (1718-1730) Avrupa tarzındaki İLK ıslahattır.
(Yenilik)
26. Lale Devri Pasarofça Antlaşması ile başlar (1718)
27. Lale Devrinin padişahı III. Ahmet’tir.
28. Lale Devrinin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa’dır.
29. Lale Devrinde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve
Said Efendi tarafında kurulmuştur. (İLK teknik yenilik)
30. Lale Devri’nde Osmanlı’da ilk kez itfaiye bölüğü
kurulmuştur.
31. Lale Devrinde askeri ıslahat yoktur.
32. Lale Devri’nde Avrupa’da İlk kez geçici elçilikler
kurulmuştur.
33. Lale Devri’nde ilk kez çiçek aşısı uygulandı. Halk
sağlığına önem verilmiştir.
34. Lale Devri’nde ilk kez mimaride Avrupa tarzında eserler
inşa edildi.
35. Lale Devri denilince şiirde Nedim; minyatürde Levni
akla gelir.
36. Lale Devri, 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona erer.
37. Mahmut döneminde ilk kez yabancı birisinin (Kont De
Bonneval: Humbaracı Ahmet Paşa) tecrübesinden
yararlanılmıştır.
38. Abdülhamit Döneminde Ulufe alım-satımı yasaklandı.
39. Selim ıslahatlarına genel olarak Nizam-ı Cedit denir.
40. Selim dönemi, Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir.
41. Selim dönemi’nde Fransızca devletin resmi yabancı dili
haline getirildi.
42. Selim döneminde devlet matbaası kuruldu.
www.hanifidemir.net
21. Gazi Osman Paşa’nın Plevne Kuşatması 93 Harbi
sırasındadır.
22. 1878-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda önce “Ayestefanos
Antlaşması (1878)” imzalanmıştır.
23. Ayestefanos Antlaşması uygulanmayınca yerine ‘Berlin
Antlaşması” imzalanmıştır.
24. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Antlaşması (1878)
ile bağımsız olmuştur.
25. Berlin Antlaşması ile Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır.
26. Berlin Antlaşması ile Osmanlı İngiltere’den uzaklaşıp
Almanya’ya yaklaşmıştır.
27. Berlin Antlaşması ile İngiltere Osmanlı’nın toprak
bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiş ve parçalanma
planlarına katılmıştır.
28. Yeniçeri Ocağı’nı 1826’da II. Mahmut kaldırmıştır.
29. Yeniçeri Ocağı’nın yerine Asakir-i Mansure-yi
Muhammediye adıyla bir ordu kurulmuştur.
30. II.Mahmut, Sened-i İttifak’ı (1808) ayanlarla imzalamıştır.
31. II.Mahmut, Divan Teşkilatını kaldırmış ve nazırlık
(Bakanlıkları) kurmuştur.
32. II.Mahmut, memurlara rütbe ve nişan uygulaması
getirmiştir.
33. II. Mahmut, ilk kez nüfus sayımı yaptırmıştır (1831)
34. İlk nüfus sayımında erkekler (askerlik ve vergi)
sayılmıştır.
35. II. Mahmut döneminde iller merkeze bağlanmıştır.
36. II. Mahmut döneminde dirlik sistemi kaldırılmış ve
memurlara maaş verilmeye başlanmıştır.
37. II. Mahmut döneminde müsadere usulü kaldırılmıştır.
38. II. Mahmut döneminde din ve mezhep farklılığı kaldırıldı.
39. II. Mahmut döneminde posta, karantina ve polis teşkilatı
kuruldu.
40. II. Mahmut döneminde memurlara fes ve pantolon giyme
zorunluluğu getirilmiştir.
41. II. Mahmut resmini devlet dairelerine astırmıştır.
42. II. Mahmut döneminde ilk kez Avrupa tarzında okullar
açılmıştır.
43. II. Mahmut döneminde ilk kez Avrupa’ya öğrenci
gönderilmiştir.
44. II. Mahmut döneminde İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale
getirilmiştir.
45. II. Mahmut döneminde Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi
gazete çıkartıldı.
Download