etkilediketkilendik-ama-nasil1

advertisement
YARARLANILAN KAYNAK:
SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM
ORTAMI
Mehter
Mehteri hürmeten ayakta
dinleyen Osman Gazi
imparatorluğun ve mehterin
gelişmesinin temellerini
atmıştır,
Mehter müziğinin en önemli
yeri savaş alanlarıdır,
Bunun dışında devletin resmi
törenlerinde de kullanılmıştır.

Orta Asya’da bir Türk geleneği
olarak bütün dünyada kurulan
Türk devletleri ile yayılan tuğ
ve davul verme geleneği Türk
Devletleri yıkılınca o
coğrafyalarda deam etmiştir,

Mehterin ruhları coşturan
gücünü fark eden
Avrupalılar da kendi
ordularında mehter
takımları oluşturmaya
başlamışlardır,Fransa,
Rusya, Prusya, İngiltere,
Almanya ve Avusturya
yeniçeri bandoları adı
altında ordularında mehter
takımları kurmuşlardır.

Avusturya’da Viyana
önlerinde sınır boylarındaki
Türk ordusunun mehter
çalgısı bütün Avrupalı
milletler tarafından kabul
edelmiş. Böylece mehter
Avrupa müziğini etkileyen
sanatımız olmuştur.
Türklerin tarih boyunca iç
Asya’dan Anadolu'ya.
Anadolu’dan Arap
yarımadasına,Afrika’ya ve oradan
da Avrupa’ya kadar değişik
coğrafyalarda kullandıkları
mehter müzik aletleri şunlardır;
1.Nefesli müzik aletleri

•
Zurna, mehter düdüğü, boru, klarnet
2.Vurmalı müzik aletleri
•
Kös, davul,nakkare, def, zil, çevgen

15.yy’ dan başlayarak Avrupa’da Türk
müziğine, tekstiline,halılarına ve yaşam
tarzlarına gösterilen ilgi giderek büyümüştür.
HEREKE HALISI
opera


Tekstil gibi Türk halıları da
moda olmuş ve kiliselerde,
saraylarda, konaklarda Türk
halılarının kullanımı
yaygınlaşmıştır,
Özellikle Hollandan ve
İtalyan ressamlar daha çok,
kiliselerde yer alan bu halıları
tablolarında göstermişlerdir.

Müzikten resme, ünlü
eserlerde Türk imgesi
Mozart, beethoven, Puşkin,
Tolstoy, Rossini,
Shakespeare, Cervantes,
Voltaire gibi ünlülerin
eserlerinde belirmiştir.
Ludwing Van Beethoven
“derviş korosu, atina
haberleri ve vittoria savaşı
adlı eserlerinde mehteri geniş
ölçüde kullanmıştır.
Avrupalıların gözüyle Türkler
stefan
Pekiii Avrupalılar bizden
etkilenmiş onu anladım da, Biz
onlardan etkilenmemişiz mi
acaba?
Osmanlı devletinde
yenilikler
Şimdi
Osmanlıların
Avrupa’dan nasıl
etkilendiğini
öğrenelim!!!
AvrupA’dA yenilikler


16.yy’ da İtalya’da başlayan ve
ardından Fransa, İngiltere,
Almanya ve diğer Avrupa
ülkelerinde devam eden sanat,
edebiyat, bilim ve teknik
alanlarda yeni gelişmeler
görülmüştür. Osmanlı Devleti bu
gelişmeleri takip edememiştir.
1699’da Osmanlı Viyana’yı kuşatmış
ancak;başarılı olamayıp daha sonra
toprak kaybetmeye başlamıştır.




Merzifonlu kara mustafa paşa
2.viyana kuşatması (4.
mehmet dönemi)
Sebepleri
Avusturya’ya bağlı olan
Macarların ayaklanarak
Osmanlı’dan yardım istemeleri,
Sonuçları
Osmanlı’ya karşı bütün
Avrupa'nın birleşip karşı
koyması ile Osmanlı Devleti
mağlup olmuştur
Osmanlı devletinin
duraklama nedenleri
İç nedenler:




Devletin maliyesinin bozulması,
Askeri sistemin bozulması,
Eğitimin bozulması,
Devlet idaresindeki aksaklıklar.
Dış nedenler




Devletin doğal sınırlara ulaşması,
Avrupa’da reform ve rönesans
sonucu bilim ve tekniğin
gelişmesi,
Avrupa’nın coğrafi keşiflerle
zenginleşmesi,
Coğrafi keşifler ile Osmanlı’nın
ticari gelirlerinin azalması


Osmanlı Devletinin
savaşlarda eskisi gibi etkili
olamaması, devlet
otoritesinin zayıflaması
sonucu, sık sık isyanların baş
göstermesi, ekonomik
durumun bozulması gibi
nedenlerle Osmanlı devlet
adamları Avrupa tarzı yenilik
yapma gereği duydular.
17 yy. da :
IV.Murat
II.Osman
Dönemin sadrazamları
tarafından yenilik hareketleri
başlatıldı.
28 çelebi mehmet

Yirmisekiz Mehmed Çelebi
Paris Sefaretnamesi ile Türk
edebiyat tarihine geçmiş
Osmanlı devlet adamıdır ,

İşte örnekte olduğu gibi Osmanlı
devleti Avrupa’yı daha yakından
takip edebilmek için elçilikler
kurmaya başlamıştır.
OSMANLIDAKİ GERİLEMENİN NEDENİ SAVAŞLARDAKİ YENİLGİLER
SEBEBİYLE İLK ZAMANLAR ASKERİ TEŞKİLAT GÖRÜLMÜŞ VE BU
ALANDA ISLAHATLAR (YENİLİKLER)YAPILMIŞTIR
Avrupa tarzı ordu sistem,ne geçilmeye
çalışılmış,ordunun eğitimi için Avrupa’dan
uzmanlar getirilmiştir,
Bozulan yeniçeri ocağı kaldırılmak istenmiş
ancak;2.Mahmut dönemine kadar başarılı
olunamamıştır,
Topçu ve humbaracı ocakları kurulmuş,
Nizam-ı Cedit gibi yeni ordu birlikleri
kurulmuştur.
Islahatlarda başarı tam bir
sağlanamamış,nedeni ıslahatların devrin ıslahat
yapan devlet adamının hayatıyla sınırlı
kalmasıdır
18 YY. ISLAHAT HAREKETLERİ
•18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa'nın askeri ve
teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelişme sağlanmaya
çalışıldı.
LALE DEVRİ ISLAHATLARI(1718-1730):
1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730
yılındaki "Patrona Halil İsyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu
dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.
Lale Devrinin Özellikleri:
. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar
şunlardır:
• Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika
tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan
ilk eser Vankulu Lügati'dir.)
İbrahim Müteferrika
• Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
• Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları
kuruldu.
• Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme
edildi.
• Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.
• Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
• Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.
LALE DEVRİ
Hollandalı ressam Vanmour’un
resimleri ile çağdaşı nakkaş Levni’nin
eserlerinin yer aldığı ‘Lale Devri Batılı
tarzda eserlerin verildiği dönem
olmuştur. Bu iki sanatçı dönemi tanıtan
eserler vermişlerdir.
Levni çalışması
Flaman ressam Vanmour, 1707'de çizdiği
Osmanlı kıyafetlerini bir albüm halinde
Paris'te bakır oyma tekniğiyle bastırdı.
Lale Devri'nin İstanbul insanlarını
gösteren bu albüm, batı da çok ilgi gördü
ve defalarca basıldı.
Download