TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK

advertisement
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
STAJ UYGULAMA ESASLARI
1. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
1. İşletmenin/Firmanın/Kurumun Tanımlanması:
1.1.İşletme /Firma/Kurum’un adı ve ünvanı
1.2.İşletme/Firma/Kurum’un genel özellikleri (kuruluş tarihi, kapalı ve açık alan büyüklüğü
vb. ve kısa tarihçesi
1.3.İşletme/ Firma/Kurum’un Adres ve telefon, faks, internet adresi
1.4.İşletme /Firma/Kurum’un yöneticisinin adı-soyadı-ünvanı
1.5.İşletme/Firma/Kurum’un Personel sayısı, nitelikleri, görevleri
1.6.İşletme/Firma/Kurum’un Organizasyon şeması
1.7.İşletme/Firma/Kurum’un (yapılmışsa) vizyon, misyon, stratejik hedefler ve amaçları
2. Staj Yapılan Bölümünün Tanımlanması:
2.1.Bölüm yöneticisinin adı-soyadı-ünvanı
2.2.Personel sayısı, nitelikleri, görevleri
2.3.Organizasyon şeması
2.4.Bölümünün (yapılmışsa) vizyon, misyon, stratejik hedefler ve amaçları
2.BÖLÜM
UYGULAMA ESASLARI
Dış Ticaret Bölümü öğrencileri, eğitim süreçlerinde görmüş oldukları muhtelif derslerdeki
teorik bilgilerini staj yapılan işletmenin/Firma/Kurum’da, mesleki tecrübe kazanımı ve
gelişimleri için aşağıdaki beş temel kavramı yerine getirmeye çalışmalı ve bunları staj
defterine rapor olarak yansıtmalıdır.
1.Bilgi ve beceri geliştirme:
1.1.Yönetim, sevk ve idare bilgi ve becerisine sahip olabilmek.
1.2.Dış Ticaret konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilmek.
1.3.Dış Ticaret uygulamalarıyla ilgili faaliyetleri yapabilmek.
1.4.Dış Ticaret uygulamaları ile ilgili kanun, yönetmelik takibi yapabilmek.
1.5.Dış Ticaret uygulamalarıyla ilgili yazışmaları yapabilmek ve takip etmek.
1.5.Dış Ticaret uygulamalarıyla ilgili iletişim ve sunum becerisine sahip olabilmek.
1
2. Bu başlıkların detayları olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmek için gerekli
eğitim, dikkat ve çabayı sarfetmelidir. Bu çalışmalar İşletmenin/Firmanın/Kurumun
statüsüne göre değişiklik arz etmektedir:
2.1.Kamu Sektöründe Yapılan Stajlarda Uygulama:
2.1.1. Evrakların Gümrük İdaresi’ne geldikten sonra geçtiği aşamaların öğrenilmesi
2.1.1.1.Gümrük İdare’sinin ayrıldığı servislerin öğrenilmesi.
2.1.1.2.Gümrük Başmüdürlüğü’nün ayrıldığı şubeler ve yaptığı görevler ile şubelerinin
bağlantıları gümrük idaresindeki mevcut hangi servisle ilgili olduğunun öğrenilmesi.
2.1.1.3.Özet Beyan verildikten sonra Gümrük İdaresi’nce yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.1.4.Detaylı Beyan verildikten sonra Gümrük İdaresi’nce yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.1.5.Mahrecine İade’de Gümrük İdaresi’nce yapılan işlemler ve ne şekilde uygulandığımım
öğrenilmesi.
2.1.1.6.4458 sayılı kanunda belirtilen sürelerin Gümrük İdaresi’nce ne şekilde yapıldığının
öğrenilmesi.
2.1.1.7.Gümrük İdaresi’nce tasfiye hükümlerinin hangi hallerde ve ne şekilde uygulandığı.
2.1.1.8.Gümrük İdaresi’nce verilen cezalara itiraz edilmesi halinde işlemlerin işleyiş
aşamaları.
2.1.1.9.İtirazların yargıya intikal ettirilmesi halinde yapılan işlemler.
2.1.2.Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nde yapılan stajlarda uygulama:
2.2.2.1.Yolcular ve eşyalar için yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.2.2.2.Taşıtlara uygulanacak işlemlerin öğrenilmesi.
2.2.2.3.Tam muafiyetten yararlanarak gelen taşıtlarda aranan belgeler ve tanınan sürelerin
öğrenilmesi.
2.2.2.4.Süre aşımında uygulanan cezaların öğrenilmesi.
2.2.2.5.Yasada tanınan sürelerin hangi hallerde uzatılabileceğinin öğrenilmesi.
2.1.3.TIR Gümrük Müdürlüğü’nde yapılan stajlarda uygulama:
2.1.3.1.Aracın yurda girişinde yapılacak işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.3.2.Transitte aranacak belgelerin öğrenilmesi.
2.1.3.3.Belgelerin ibrazından sonra gümrük idaresince yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.3.4.Boş giriş veya çıkış yapan araçlara uygulanan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.4.Gar Gümrük Müdürlüğü’nde yapılan stajlarda uygulama:
2.1.4.1.Eşyanın gümrüğe sunulması sonucunda eşyanın ithalata konu olması halinde yapılan
işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.4.2.Eşyanın ihracata konu olması halinde yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.4.3.Transit olması halinde yapılan işlemlerin öğrenilmesi.
2.1.4.4.Naklihane eşyasına uygulanan işlemler ve aranan belgelerin öğrenilmesi.
2.2. Özel Sektörde Yapılan Stajlarda Uygulama:
2.2.1. Gümrük Müşaviri yanında:
2.2.1.1.Detaylı Beyan (Gümrük Beyannamesi) nin öğrenilmesi.
2.2.1.2.Tarife Bilgileri’nin öğrenilmesi.
2.2.1.3.Gümrük Vergisi hesaplamalarının öğrenilmesi.
2.2.1.4.Eşyanın bulunduğu rejime göre beyanname düzenlenmesi (Export-Import-Transit vb.)
nin öğrenilmesi.
2
2.2.1.5.Tasfiye Hükümleri’nin uygulanması öğrenilmesi.
2.2.1.6.Araç değiştirerek yapılan ithalatın öğrenilmesi.
2.2.1.7.Rejimine göre beyannameye eklenmesi gereken belgeler ve bu belgelerin öğrenilmesi.
2.2.2.Nakliyeci Firma yanında:
2.2.2.1.CMR, CIM vb. gibi belgelerin düzenlenme şekilleri (kim tarafından düzenlendiği,
içerdiği bilgiler)nin öğrenilmesi.
2.2.2.2.Navlun,sigorta belgelerinin düzenlenmesinin öğrenilmesi.
2.2.2.3.Özet Beyan verilmesinin öğrenilmesi.
2.2.2.4.Özet Beyan verme süresinin öğrenilmesi.
2.2.2.5.Eşyanın gümrüğe sunulmasının öğrenilmesi.
2.2.2.6.Beyan verildikten sonra rejim işlemlerinin tamamlanması için tanınan sürelerin
öğrenilmesi.
2.2.2.7.Tanınan süre sonunda eşyaya hangi hallerde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının
öğrenilmesi.
3. BÖLÜM
STAJ DEFTERİ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
(Staj faaliyet alanı dış ticaret olan bir işyerinde yapılmalıdır. Eğer işyerinin faaliyet alanı dış
ticaretin yanında başka alanları da kapsıyorsa, işyerinden, imzalı ve kaşeli olarak dış ticaret
de yapıldığına dair bir belge alınmalıdır.)
1.Staj Defteri’nin ilk sayfasına, İşletme/Kurum/ Firma’nın kısa bir tarihçesi, işletme bilgileri
(İşletme adı, işletme ünvanı, işletme adresi, işletmenin faaliyet alanı, kuruluş amacı, internet
adresi, ticaret sicil bilgileri, vergi dairesi bilgileri) ve işletmenin organizasyon şeması
yazılmalıdır.
2.Staj Defteri’ne, yapılan günlük işler, tarih belirtilerek ve günlük olarak işlenmeli ve örnekler
dosyaya eklemelidir.
3.Staj Defteri’nin yazılı sayfaları, günlük olarak ilgili yöneticiye kaşelenerek imzalatılmalıdır.
4. Staj Defteri bilgisayar ile, 12 punto, Times New Roman ve 1,5 aralık olarak yazılmalıdır.
5.Staj Dosyası bir bütün halinde ve eksiksiz olarak Yüksekokul Müdürlüğü’ne şahsen veya
kargo ile teslim edilmelidir.
6.Staj Dosyası ile ilgili eksiklikler, öğrenci tarafından verilen süre içinde takip edilmeli ve
yine verilen süre içinde tamamlanmalıdır.
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards