TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Personel

advertisement
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI
SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
Resmi Gazetenin 21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı nüshasında yayımlanan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
gereğince merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan mühendis, şehir plancısı, avukat, matematikçi,
biyolog, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, kütüphaneci, ekonomist, istatistikçi, tekniker, sağlık
teknikeri ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilme şartları aşağıda
belirtilmiştir.
MÜHENDİS: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ŞEHİR PLANCISI: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
FİZİKÇİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MATEMATİKÇİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
KİMYAGER: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BİYOLOG: Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.
VETERİNER HEKİM: Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.
KÜTÜPHANECİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
İSTATİSTİKÇİ: Ekonometri ve İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak.
EKONOMİST: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye,
Maliye-Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Ticaret ve İşletmecilik, Finans Matematiği
lisans programlarının birinden mezun olmak.
AVUKAT:
1) Hukuk fakültesinden mezun olmak.
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
PROGRAMCI:
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Yazılım dillerinden .net ya da java dilleri ya da MSSQL veya ORACLE veri tabanı konularından
en az bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar
kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası)
belgelemek.
SAĞLIK TEKNİKERİ: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden
mezun olmak.
TEKNİKER: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
TEKNİSYEN: Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak.
• İlan tarihi itibariyle Bakanlığımızda çalışıyor olmak.
• Asli memurluğa atanmış olmak.
• Yukarıda belirtilen şartları taşımakla birlikte Ek-2 listede belirtilen kadrolara atanma şartlarını
taşımayanların (657 sayılı DMK’nın 68/B ve 76 ncı maddelerinde belirtilen şartlar) müracaatları kabul
edilmeyecektir. (Örneğin; 8. derecedeki bir memur öğrenim durumu itibarı ile ekonomistliğe uygun olsa
da ilandaki kadronun derecesi 1 ise atanamayacağından müracaatı kabul edilmeyecektir.)
1/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ
1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumludur.
2) Adaylar http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru formunu (Ek-3) elektronik
ortamda doldurarak başvurularını yapacaklardır. Aday, başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra
kendisi imzalayıp, birim amirine onaylatacak, onaylı diploma örneğini de ekleyerek, birimi kanalıyla
29/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu (kargoaps) ile teslim edilecektir.
3) Unvan Değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen
kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formaları ile 29/12/2014
tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu
halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı
olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade
edilmeyecektir.
5) Engelli adaylar başvuru formunda engel durumlarını belirterek ilgili kutucuğu işaretleyeceklerdir.
6) Sınava başvurusu kabul edilen adayların listesi Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr ve Üniversitenin
http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/ resmi internet sitelerinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilen adayların, http://www.csb.gov.tr adresinde yayımlanacak sınav giriş belgesi
örneğini elektronik ortamda doldurarak birim amirlerine onaylatmaları gerekmektedir.
7) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 6. maddede belirtilen ilanın yayımlanmasını müteakip 5 gün
içerisinde KDV dahil 75 (yetmişbeş) TL sınav ücretini Hacettepe Üniversitesinin aşağıda belirtilen
hesabına yurdun herhangi bir yerinden yatıracaklardır. İnternet bankacılığı kullanılarak
(EFT/Havale) yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
8) Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
Banka : Halkbank A.Ş.
Şube : Hacettepe Tıp Fakültesi (1541)
Banka Swift Kodu: TRHBTR2A
Iban No: TR230001200154100006000063
SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ
31 Ocak 2015 Cumartesi / Saat: 09:30 / Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Beytepe/ANKARA
SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Adaylar sınav giriş yerlerini Hacettepe Üniversitesinin http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/
adresinde yayımlanacak listeden öğreneceklerdir.
2) Adaylar fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport), ve sınav giriş
belgesi ile sınava gireceklerdir. Kimlik belgeleri ve sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
3) Unvan Değişikliği Sınavı 50 soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorulardan oluşacaktır.
4) Unvan Değişikliği Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
5) Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
6) Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
7) Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan
alan adaylar başarılı sayacak ve başarı puan hesaplamasında (Puan=(Doğru sayısı/Soru sayısı)*100)
formülünü kullanılacaktır.
8) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar
eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ
1) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Bakanlığımızın ve Hacettepe
Üniversitesinin internet sayfasında eşzamanlı olarak duyurulacaktır.
2) Adayların sınavla ilgili itirazlarına ilişkin tüm işlem ve duyurular Üniversite tarafından yapılacaktır.
Adaylar sınava ilişkin itirazlarını sonuçların duyurulmasının ardından 5 iş günü içerisinde Hacettepe
Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezine yapacaklardır. Aday itiraz başvuruları, Üniversitenin
duyuracağı hesap numarasına 20 TL itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile
kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı soyadı, imza, iletişim bilgisi ve adresi
olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Aday itirazları,
itirazın Üniversiteye bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek,
değerlendirme sonucu adaya, talep olması durumunda e-posta veya faks yoluyla ulaştırılacak, ayrıca
posta yoluyla da gönderilecektir. Sıralamada değişiklik olması durumunda Bakanlığa da bilgi
verilecektir.
3) Şehir Plancısı alanında sınava girecek adaylar mesleki alan soruları ile ilgili itirazlarını Bakanlığa
yapacaklardır.
4) Sınav sonucu, kesin sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren altı (6) ay geçerlidir.
SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ
1) Sınavda başarılı olanların yerleştirilmesi ve atanmasına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının
açıklanmasına müteakip Bakanlığımızın internet sayfasında duyurulacaktır.
2) Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki aranan şartları
taşımayanlar ile sonradan bu şartları taşımadıkları anlaşılanlardan unvan değişikliği sınavına girip
başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olanların atamaları iptal edilecektir.
3) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personelin başarı sırasına göre tercihi
doğrultusunda ilan edilen yerlerden birine ataması yapılacak olup, bu personel atandıkları yerde üç
yıllık çalışma süresini doldurmadan yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.
4) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların yerleştirme ve atama işlemlerinde
Bakanlığımız hizmet birimlerinin personel durumları dikkate alınacaktır.
5) Kazanan adayların öncelikle müktesebine uygun kadrolara atamaları yapılacaktır.
6) Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu
sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya
çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan
veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere
aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Bakanlığımız Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre Bakanlıkça
belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
7) Ek-1 tablo dikkate alınmak kaydıyla, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden sınava girenler Elektrik Mühendisliği Grubundan; Jeoloji Mühendisliği ile
Hidrojeoloji Mühendisliği bölümlerinden sınava girenler Jeoloji Mühendisliği Grubundan, Orman
Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden sınava girenler Orman
Mühendisliği Grubunda duyurulan kadroları tercih edeceklerdir.
8) Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemi, Bakanlık Ana Hizmet binasında yapılacaktır.
3/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
KONU BAŞLIKLARI
Sınavda çıkacak sorularla ilgili konu başlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
BİRİNCİ SINAV GRUBU
MESLEKLER
Çevre Mühendisi
4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisi
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ KONU
BAŞLIKLARI (15 SORU)
Çevre Kimyası
Hava Kirliliği
Su ve Atık su
Ekoloji
Mukavemet
Yapı Analizi
Betonarme
Zemin Mekaniği
Temel Mühendisliği
Malzeme Bilimi
Ulaştırma Mühendisliği
Akışkanlar Mekaniği
Hidrolik
Hidroloji
Mühendislik Matematiği
İstatistik
Termodinamik
Mukavemet
Akışkanlar
Isı Transferi
Üretim
Temel Bilgisayar Mimarisi
İşletim sistemleri
Bilgisayar Ağları
Bilgi Güvenliği
Veri tabanları
Elektromanyetik
Devre Analizi
Elektronik
Elektrik Makinaları
Güç Elektroniği
Elektrik Devresi
Elektronik Devresi
Antenler ve Yayılım
Sinyal ve Sistem
Sayısal Sinyal İşleme
Haberleşme
Olasılık Kuramı
Sinyal Tasarım
Haberleşme sistemleri
Elektrik Dağıtım sistemleri
Kontrol
Mikro İşlemciler
Elektronik
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (35 SORU)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname
-5543 Sayılı İskan Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735
Sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu
4/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
BİRİNCİ SINAV GRUBU
Endüstri Mühendisi
Harita Mühendisi
4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR
Jeoloji Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Hidrojeoloji
Mühendisi
Maden Mühendisi
Kimya mühendisi
Ziraat Mühendisi
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ KONU
BAŞLIKLARI (15 SORU)
Mühendislik Ekonomisi
Benzetim
Üretim
Yönetimi
ve
Planlaması
Kalite Mühendisliği
Yöneylem araştırması
Ölçme Bilgisi
Uzaktan Algılama
Jeodezi
Genel Jeoloji
Levha Tektoniği
Akarsular
Kütle Hareketleri
Jeolojik Zaman
Deprem
Yüzey Şekilleri
Elektrik Özdirenç Yöntemleri
Doğal Potansiyel Yöntemi
Sismoloji
Elektromanyetik Yöntemler
Manyetik
Yöntem
ve
Jeomanyetizma
Gravite Yöntemi
Yapay Uçlaşma Yöntemi
Temel Hidrojeoloji
Su Sondajı
Su Kimyası
Yeraltı Madenciliği
Yerüstü Madenciliği Cevher
Modelleme
Maden Arama
Madencilik ve Çevre
İş Güvenliği
Termodinamik
Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör
Tasarımı
Isı ve Kütle Aktarımı
Akışkanlar Mekaniği
Kütle ve Enerji Derinlikleri
Bahçe Bitkileri
-Meyvecilik
-Sebzecilik
-Süs Bitkileri
Bitki Koruma
-Entomoloji
-Fitopatoloji
Genel Mücadele Yöntemleri
Tarla Bitkileri
-Tahıllar
-Yemeklik Baklagiller
-Endüstri Bitkileri
-Çayır-Mera Yem Bitkileri
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (35 SORU)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735
Sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu
5/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ KONU
BAŞLIKLARI (15 SORU)
Kullanılan Malzemeler
-Doğal Taşlar
-Beton
-Ahşap
Peyzaj Mimarı
-Metal
-Tuğla
-Plastik
Döşeme
Yüzey Rengi
Ağaç Dendrolojisi ve Odun
Anatomisi
Ağaç Kimyası
Orman Mühendisi
Ağaç Malzemelerinin Fiziksel
Özellikleri
Ağaç Malzemelerinin Mekanik
Özellikleri
Ağaç Dendrolojisi ve Odun
Anatomisi
Ağaç Kimyası
Orman Endüstri
Ağaç Malzemelerinin Fiziksel
Mühendisi
Özellikleri
Ağaç Malzemelerinin Mekanik
Özellikleri
Sistem Benzetimi
Bilişim Sistemleri
Üretim
Yönetimi
ve
Planlaması
Proje Yönetimi
Sistem Mühendisi
Yöneylem Araştırması
Olasılık ve İstatistik
Kalite
ve
Güvenilirlik
Mühendisliği
Sistem Yönetimi
Gıda Bilimleri
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Kimyası
Gıda Teknolojisi
Gıda Mühendisi
Süt Teknolojisi
Et Teknolojisi
Hububat Teknolojisi
Meyve-Sebze Teknolojisi
Yağ Teknolojisi
Kent Ekonomisi
Şehir Plancısı (Mesleki
Konut Politikaları
alan soruları Bakanlık
Kentsel Dönüşüm
tarafından
Kent Sosyolojisi
hazırlanmıştır.)
İmar ve Hukuk
Anayasa
İdare Hukuku
Avukat
Hukukun Genel İlkeleri
Yargı Yolları
4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR
BİRİNCİ SINAV GRUBU
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (35 SORU)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735
Sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu
6/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
BİRİNCİ SINAV GRUBU
4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR
Matematikçi
İstatistikçi
Biyolog
Kimyager
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ KONU
BAŞLIKLARI (15 SORU)
Kümeler
Sayılar-Temel Sayı Problemleri
Fonksiyon Kavramı
Parabol
ve
Logaritmik
Fonksiyonlar
Tek Değişkenli Fonksiyonlarda
Limit ve Süreklilik Kavramı
Dizi Kavramı
Tek değişkenli Fonksiyonlarda
Türev Kavramı
Türev Uygulamaları: Teğet
Doğrusu
Maksimum/Minimum
Problemleri
İntegral Uygulamaları: Alan
Temel İstatistik
Hipotez Testleri
Regresyon-Korelasyon
Varyans Analizi
Çok Değişkenli İstatistiksel
Analiz
Parametrik
Olmayan
İstatistiksel Analiz
İnsan ve Hayvan Biyolojisi
Hücre ve Metabolizma
Genetik ve Evrim
Bitki Biyolojisi
Ekoloji
Canlıların Sınıflandırılması
Canlıların Temel Bileşenleri
Çevre
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal
Türler
Arası
Etkileşimler
Maddenin Halleri
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda
Enerji
Modern Atom Teorisi
Kimyasal hesaplamalar
Gazlar
Sıvı Çözeltiler
Kimya ve Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyası
Polimer Kimyası
Çevremizde Kimya
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (35 SORU)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735
Sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu
7/8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR
BİRİNCİ SINAV GRUBU
Fizikçi
Ekonomist
Kütüphaneci
ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİNİ
TAMAMLAYANLAR
2 YILLIK ÖNLİSANS
EĞİTİMİNİ
TAMAMLAYANLAR
Veteriner
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ KONU
BAŞLIKLARI (15 SORU)
Mekanik
Dalgalar
Akışkanlar
Sıcaklık ve Isı
Elektrik
Geometrik Optik
Fiziksel Optik
Modern Fizik
Mikroekonomi
Makroekonomi
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası İktisat
Belge Yönetimi
Bilgi Kaynakları
Bilgi Kullanımı
Bilgi-Toplum İlişkileri
Bilginin düzenlenmesi
Veteriner Zootekni
Veteriner Hayvan Besleme ve
Beslenme Teknikleri
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (35 SORU)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735
Sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu
İKİNCİ SINAV GRUBU
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (50 SORU)
(Sağlık Teknikeri ve
Tekniker)
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
ÜÇÜNCÜ SINAV
GRUBU
BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (50 SORU)
Teknisyen
-644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
-5543 Sayılı İskân Kanunu
-2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
-775 Sayılı Gecekondu Kanunu
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Ekler:
1-İlana çıkılan kadroların dağılımını gösterir cetvel
2-İlana çıkılan kadroların derecelerini gösterir cetvel
3-Başvuru formu
4-Sınav giriş belgesi
8/8
Download