kurultaya hazırlık aşamasinda yapılması önerilen anket çalışması

advertisement
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADİN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)
1.
KADIN AVUKATLAR KURULTAYI
21-22 NİSAN 2012.ANKARA
KURULTAYA HAZIRLIK AŞAMASİNDA YAPILMASI ÖNERİLEN ANKET
ÇALIŞMASI:
Tüm illerde yapılması hedeflenen anket çalışması kadın olmaktan kaynaklı çalışma
yaşamına ara verme, meslek hayatında sözel ya da bedensel tacize maruz kalınıp
kalınmadığı, çalışma hayatında aynı işi yapan erkek meslektaşı ile aynı imkânlara { maaş,
prim vs.) aynı ekonomik kazanımlara sahip olunup olunmadığı vb konulara yönelik olup
tüm bölgelerde elde edilen veriler merkez toplantısında kitapçık haline getirilerek ilgili
kuruluşlara rapor halinde bildirimi sağlanacaktır.
Anket Önerisi
KADIN AVUKATLAR KURULTAYİ ANKET SORULARININ AMACI:
Değerli meslektaşımız, aşağıda katıldığınız anket ile kadın avukatlara yönelik
ayrımcılığın tespiti ve analizi ile sorunların görünür kılınması ve toplumsal
farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.21-22 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da
yapılacak olan Kadın Avukatlar Kurultayında tartışacağımız konulara veri tabanı
oluşturması ve mesleki sorunlarımızın çözümüne ilişkin önerilerin toplanması
açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Örnek anket çalışmamız aşağıdaki gibidir;
ESKİŞEHİR BAROSU KADIN HUKUKU KOMİSYONU
1.Kaç yakındasınız?
a)22-33
b)34-44
c)45-55
d)56 ye üstü
2. Kaç yıldır mesleği icra ediyorsunuz?
a) Stajyerim
b)l-5 yıl
ç)5-10 yıl
d)10-15 yıl
e)15 üstü
3. Avukatlık mesleğini seçmenizde rol oynayan nedenler nelerdir?
a)çok para kazanılması
b}Bağımsız çalışma imkânının olması
c)insanların haklarını savunmak d)Diğer (neler)
4. Mesleğinizi nerede icra ediyorsunuz?
a)il merkezinde b)İlçede
5. Mesleğinizi ne şekilde icra ediyorsunuz?
a)Serbest avukat b)Kurum avukatı
e)şirket avukatı
6. Serbest avukat iseniz çalıştığınız büroda konumunuz nedir?
a)çalışan
b)işveren
c)ortak
1/3
7. Kendi adınıza kayıtlı malvarlığınız var mı, varsa nedir?
a)var-araba
b)var-ev
c}var-büro
d)var-arsa
d)yok
8. Geçimi sağlamakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı, varsa kimler?
a)var-annem b)var-babam c)var-çocuklarım
d)var-eşim e)var-diğer f)yok
9. Büronuz kira mı?
a)evet
b)hayır
10. Büronuz kira İse Kirası ne kadar?
a)100-500TL arası b)500-1000 TL arası c]1000 TL üzeri
11. Kadın olmanı; nedeni ile iş yaşamınızda ayrımcılığa (olumsuz anlamda) uğradınız mı?
a)evet
b)hayır
11-1)Yanıtınız evet ise ne tür bir ayrımcılığa uğradınız?
a)İş İmkânları ve fırsatları açısından (işe kabul ön koşulları, ücret, iş yerindeki konum ve
statü açısından)
b)Çalışma koşulları açısından (çalışma saatleri, çalışma yükü, doğum İzni vb. açısından)
c)Her ikisi de
d)mesleki faaliyet yürüttüğünüz alan (adliye, icra dairesi, emniyet vb.)
e)müvekkilin sizi veya erkek meslektaşınızı vekil olarak seçmeyi ya da konuşmayı tercih
etmesi açısından
11-2) Mesleğinizi icra ederken ayrımcılık yapan kimdir?
a)işverenim/kurumum
b)çalışma arkadaşlarım/meslektaşlarım
c)çalıştığım alanda muhataplarım (Hâkim, savcı, katip, kalem müdürü, icra
memuru/müdürü, odacı)
11-3) Kadın avukatların, erkek avukatlara göre daha çok ayrımcılığa (olumsuz anlamda)
uğradığını düşünüyor muşunuz?
a)evet b)hayır
c}pek değil
12. Meslek hayatınızda hiç şiddete maruz kaldınız mı?
a)evet b) hayır
13. Yanıtınız evet ise aşağıdaki şiddet türlerinden hangisine maruz kaldınız?
a)cinsel şiddet
a1)taciz,
a2-tecavüz a3-cinsel konulu tehdit
b)Psikolojik şiddet
b1-hakaret, b2-aşağılama,
diğer
b3-küçük düşürme,
b4-k0für,
b5-ölümle tehdit b6-
2/3
c)ekonomik şiddet
c1-isten atılma tehdidi,
c2-vekâlet ücretini Ödememekte direnme,
c3-düşük ücrete mecbur bırakma, ç4--deneme süresi adı altında ücretsiz çalıştırma)
d) fiziksel şiddet
d1-darp
d2-yaralama d3-sakat bırakma
d4-kaçırma
d5-hapis tutma
14. Bu şiddete mesleğinizin hangi aşamasında maruz kaldınız?
a)stajyerken b)-5 yıl
c)5-10 yıl
d)10-15 yıl
)15 üstü
15. Maruz kaldığınız şiddetten nasıl kurtuldunuz?
a)ailemin desteği ile b)adli makamların desteği ile
e)eşimin desteği ile
d)arkadaşlarımın desteği ile
e)kendi çabamla f)zamanla
16. Adli makamlara başvurduğunuzda sonuç alabildiniz mi? Fail ceza aldı mı?
a)evet b)hayır
17. Baronuzun kadın haktan komisyonunda/merkezinde üye misiniz?
a)evet b)hayır
18. Manevi yönden mesleğinizi yaparken tatmin oluyor musunuz?
a)evet b)hayır c)kısmen
19. İşlerinizi yürütürken İnternet kullanıyor musunuz?
a) evet b| hayır
c)bazen
d)sık sık
20. Mesleğiniz hakkında aile bireylerinizin görüşü itedir?
a)olumlu
b)olumsuz c)fikir sahibi değiller d)bazı konularda baskıcılar
21. Mesleğiniz nedeni ile aile içinde eleştiriye ve kısıtlamaya maruz kalıyor musunuz?
a)evet b)hayır c)bazen
22. Mesleğiniz nedeni İle aile içinde eleştiriye ve kısıtlamaya maruz kalıyorsanız, nasıl bir
kısıtlama?
23. a)çalışma saatlerinin çokluğu ile ilgili olarak
b)kazandığım paranın miktarı ile İlgili olarak
c)mesleki faaliyetlerin geç saatlere kalması ya da hafta sonlarımı meşgul etmesi İle ilgili
olarak
d)çalışma arkadaşlarımın cinsiyeti ile ilgili olarak
e)aldığım davaların türleri ya da konulan ile ilgili olarak
3/3
Download