Dünya kad*n eme*i ile güzelle*ir*

advertisement
DÜNYA KADIN EMEĞI ILE
GÜZELLEŞIR…
EMEK
Mal veya hizmet üretimi
sırasında ortaya konan
insan kaynağıdır. Üretimi
gerçekleştirenlerin
fiziksel ve düşünsel
katkılarıdır..

İnsanların fiziksel enerjilerini üretimde
kullanmaları emeği oluşturan başlıca öğedir.
Bunun yanı sıra, az veya çok oranda beceri ve
kendini yönlendirme de emeğin öğeleri
arasında sayılır..
KADIN EMEĞI VE SOSYOLOJIK
ÇALIŞMALAR

Kadınlar dünyanın her
yerinde,tarihin her
döneminde,üretici ve
yeniden üretici rolleri
ile yaşamın devamını
sağlamıştır.

Sosyologlar,antropolog
lar,iktisatçılar ve
tarihçiler kendi
disiplinlerinin bakış
açısıyla ev
içinde,tarımda,sanayid
e,hizmet yapma
biçimleriyle
ilgilenmişlerdir.

İkinci dünya savaşından sonra çalışan kadınlara olan
ilgi artmıştır.Bunun nedeni;sanayi sosyolojisinin
gelişimi ve emek kullanım biçimlerini öğrenme
merakı.İkinci neden;savaştan donra doğan iş gücü
sıkıntısından dolayı Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletlerin’de ücretli çalışan kadın sayısında ki artış.

Sanayi sosyolojisinin gelişimine pararlel olarak
çalışan kadınları konu alan araştırmalarda
kadınlar sanayi,hizmet ve tarım sektöründe
ücret karşılığında çalışan kişiler olarak
tanımlandı.Kadın emeğine bu tür bir bakışın ve
çalışma kavramının dar anlamıyla
tanımlanışının bir kaç nedeni vardı:

1)Bu sosyolojik çalışmalar kadınların ev
dışında ücretli olarak çalışma biçimlerinin en
yoğun sanayileşmiş olduğu ülkelerde
yapılıyordu.Sanayi toplumunun gelişmişlik
düzeyi hem sokaktaki vatandaşın hem de
sosyal bilimcilerin aklına çalışma denince
hemen bu sektörlerde ev dışında para karşılığı
yapılan faaliyetleri getiriyordu.

2)Kadınların esas olarak
evi çekip çevirmek,ev
hizmetlerini yapmak ve
çocuk bakmak,ailenin
düzenini sağlamak gibi ev
içi aile merkezli işler
yapmaları gerektiğine
ilişkin kuvvetli bir aile
ideolojisi
vardı.(Sorumluluk)
EV-IÇI/KARŞILIKSIZ KADIN EMEĞI ILE
ILGILI TARTIŞMALAR

1960 lı yılların ortalarında kadın
hareketi içinde yer alan veya bu
hareketten etkilenen sosyal
bilimcilerin ilgilendikleri en
önemli soru,kadınların ikinciliği
ve ezilmişliğiydi.bazen bu durumu
anlatmak için ‘alta sıralı olma’ ve
‘tabi olma’ kavramlarını da
kullandılar.

Yeniden üretim;bir
kapitalist toplumda
emek gücü taşıyıcıları
kendilerini yeniden
üretmelidir.(Fabrika
işçileri vb.) Bu da
kapitalizmin var
olabilmesinin ön
koşuludur.

O halde; evlilikler olmalı.

Çocuklar Doğmalı.

Beslenip bakılmalı.

Büyüdüklerinde onlarda kapitalist dünya içinde
yerlerini almaya hazırlanmalıdır.

Feminist kuramcılar,emek gücünün yeniden üretiminde kadının
oynadığı rolü ve koyduğu emeği analiz ederek kadınların
ezilmişliklerini anlayabileceklerini düşündüler .Marksist
kavramlar kullanarak şöyle bir açıklamaya giriştiler;Marks
işçinin fabrikada kendisini ve ailesini yeniden üretebilmek için
harcadığı emeğe ’zorunlu emek’ diyordu.Zorunlu emeğin bir
parçasını ev emeği oluşturuyordu.

Kadının evde karşılık
almadan çalışması
eşinin az miktarda
ücret almasına bunun
la birlikte,iş verenin de
daha çok kar
edebilmesini
sağlıyordu.

Kadının evde harcadığı emek önemli bir yere
sahip iken;kapitalist sistemin göz ardı etmiş
olduğu duygusal emek feminist kuramcıların
ayakta tutmaya çalıştığı şeydir.onlara göre
kapitalizm kadının duygusal emeğine önem
vermemektedir.
EV-IÇI /KARŞILIKSIZ KADIN EMEĞININ
ÖZGÜLLÜKLERI
Kadınların Görünmeyen Emeğ ikitabının yazarlarından Gülnur
Savran, (Savran,2008: 11) incelediğimiz emek türünü, daha
iyi anlayabilmemiz için şu özellikleri ile tanıtıyor:
1) Karşılıksız emek görünmeyen emektir.Görünmez emek
olmanın 3 temel nedeni vardır;*doğallaştırılmış
emektir.*miktarı belirlenmez.*Karşılıksızdır.
2) Chabaud ve arkadaşlarına göre ev emeği
nesnelleşmemiştir.
3) Kadınların yaptıkları işlerin piyasa değerinin olmaması.(sütyoğurt örneği)sadece kullanım değeri olan ev işleri ücretli
emek karşısında değersiz ve ekonomik dışı görülür.
ÜCRETLI KADIN EMEĞININ ÖZGÜLLÜKLERI
Ücretli çalışmak kadına özgüven
kazandırmaktadır.başkalarına bağlı olma
durumları hafiflemektedir.
 Ücretli çalışmanın bir getirisi olmayacağını
bununla birlikte bir yorgunluktan başka bir şey
olmadığını ifade eden görüşler bulunmaktadır.

Kadınlar emeğinin
karşılığını alınca
güçlenir
Fakat;güçlenme sadece
kuvvet olarak değil!
Güçlenme her anlamda
kendini göstermektedir.
Kişilik yönünden güvenin
artmasıdır.
Piyasanın toplumsal cinsiyet temelinde farklılaşan bir karakteri
vardır.bu farklılaşma kendini şu alanlarda gösterir;
1)kadınlar emek piyasasına daha az katılırlar istihdam alanları
düşüktür.
2)Yatay ayrışma:kadınların ve erkeklerin yoğunlaştıkları sektörler
ve iş kolları farklıdır.
3)Dikey ayrışma:kadınlar erkekler ile çalışmakta oldukları
yerlerde,statüsü düşük işlerde alt katmanlarda yoğunlaşır.
4)Kadınların ücretler erkeklerinkinden düşüktür.
5)Kadınların enformel sektörde ve kısmi zamanlı
çalışma sıklığı erkeklerinkinden yüksektir.
EMEK PIYASASINA KATILIM
Kadınların emek
piyasasına katılımı,yani
istihdamı erkeklerin
katılımından düşüktür.Türkiye
de kentlerde kadınların
istihdam oranı %17 iken bu
oran kırsal kesimlerde %35
tir.Tarımda çalışın kadınların
çok büyük çoğunluğu ücretsiz
aile işçisi olarak
çalışmaktadır.
SEKTÖRLER VE IŞ KOLLARI TEMELINDE YATAY
AYRIŞMA

Ekonominin
sektörlerinden bazıları
erkeklerin yoğunlaştığı
bazılarında ise
kadınların yoğunlaştığı
görülmektedir.kimi işi
kadın işi,kimi işi ise
erkek işi denilerek
ayrım yapılmaktadır.bu
ayrım mesleksel
ayrışma olarak
tanımlanır.
İŞ YERI IÇINDE DIKEY AYRIŞMA
Bir iş yerinde kadınların vasıf gerektirmeyen veya pek az
gerektiren,dolayısıyla statüsü ve ücretleri düşük
işlerde,erkeklerinde vasıflı ve statülü işlerde yığılmaları
demektir.iş yeri hiyerarşisinde yukarı dogru çıkıldıkça işler daha
çok degerli hale gelir.
Kadınların işlerinde yükselmeleri,terfi etmeleri,yönetici
kadrolara gelebilmeleri engellenir.Kadınların bu kadrolara
ulaşamamalarına neden olan engeller vardır.bu engellere
literatürde Cam Tavan denir.
ÜCRETLERDE TOPLUMSAL CINSIYET FARKI
Feminist literatürde kadınların yaptıkları işlerin,değerinin altında
karşılık gördüğü konusunda ortak bir görüş vardır. Amprik
araştırmalar ve istatistikler de bu görüşü doğrulamaktadır.
Türkiye de kadınlar erkeklerin ücretlerinin %70 ini
kazanırlar.çalışan kadınların daha az ücret almasının nedenleri;
1)bir işte erkeklerle aynı işi yaptıkları zaman dahilinde bile
farklı ücretle ücretlendirilirler.
2)kadınların emekleri özellikle çocuk bakma,temizlik vb.gibi
işlerde düşük ücretle değerlendirilir.
3)Ücretin ödenmesinde sosyal faktör rol oynar.
HAZIRLAYAN:
NİLÜFER DEMİR
Download