Detaylı bilgi için tıklayınız... - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel

advertisement
Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi
Yaşlı insanların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlıklı kalmaları, topluma katkıda
bulunmaya devam etmeleri için daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir. Bu noktada aktif
olma kavramı, yalnızca fiziki anlamda aktif olma ve işgücüne katılma durumunu değil, sosyal
ve kültürel katılımı da içermek suretiyle daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.
Bu bağlamda Avrupa Konseyi tarafından 2012 yılı “Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası
Dayanışma” yılı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılının Aktif yaşlanma ve Nesiller Arası
Dayanışma yılı olarak kabul edilmesi önerisi, Avrupa nüfusunun giderek yaşlandığı, yaşlı
nüfusun artarken çalışma çağındaki nüfusun 2012’den itibaren azalmasının beklendiği bir
dönemde ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği yaşlılık konusunda işbirliği ve çözümler açısından;
bölgesel yönetimler, ulusal yönetimler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını
öncelikli olarak vurgulamıştır.
Ülkemizde aktif yaşlanma politikalarının uygulanması gelecekte karşı karşıya
kalınabilecek risklerin en aza indirilmesi hususunda büyük önem arz etmektedir. Aktif
yaşlanma konusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildiğinde, öncelikle hedef gurubun
bir değerlendirmesinin yapılması gerekli görülmektedir. Hedef kitleye yönelik bir politika
geliştirmeden önce gruba ilişkin yeterli verinin toplanması ve analizi önem arz etmektedir. Bu
noktada hedef gurubun büyüklüğü ve dağılımı düşünüldüğünde, geniş saha araştırmaları
yoluyla farklı coğrafi, ekonomik, sosyal çevrelerde yaşayan yaşlı bireylerin ihtiyaç ve
isteklerinin tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda politikaların oluşturulması hareket
noktası olmalıdır.
Bu amaçla geliştirilen çalışmalardan biri de Aktif Yaşlanma Endeksi’dir. Bu endeksin
ilk sonuçları 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı sırasında
açıklanmıştır. Aktif yaşlanma endeksi ile ülkelerde yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanmaya
yönelik kullanılmayan potansiyelleri ölçülmeye çalışılmaktadır.
İstihdam, topluma katılım, bağımsız sağlıklı ve güvenli yaşam, aktif yaşlanma için
kapasite ve destekleyici yaşam olmak üzere dört göstergeden oluşan Aktif Yaşlanma
Endeksi’nde temel olarak yaşlılıkla ilgili genel ilerlemeler, mevcut sorunlar belirlenmeye
çalışılmakta; sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemeye yönelik politikalar yer almaktadır.
Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak tarafımızca ve ilgili
kamu kurum ve kuruluşların da katılımı ile birlikte yapılan toplantılar neticesinde "2016-2020
Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi" taslağı hazırlanmış olup söz konusu belgenin eylem
önerileri, öncelikli üç konuya göre düzenlenmiştir. Bunlar;
1.
2.
3.
İşgücü Piyasasına Aktif Katılım
a.
Sürekli Eğitim Ve Öğretim
b.
Yaşlılar İçin İstihdam Hizmeti
c.
Sağlıklı Çalışma Koşulları
d.
Yaş Ayrımcılığı Ve Dışlama
e.
Emeklilik Sonrası Çalışan Dostu Vergi Sistemleri
f.
Tecrübe Aktarımı
Topluma Katılım
a.
Gelir Güvenliği Ve Yoksulluk
b.
Sosyal Dışlanma
c.
Yaşlı Gönüllülüğü
d.
Resmi Olmayan Kariyerin Desteklenmesi
e.
Dijital Yetkinlik
f.
Yaşlı Yetişkin Eğitimi
g.
Siyasal Yaşama Katılım
Bağımsız Yaşam
a.
İstismardan Koruma
b.
Zihinsel, Ruhsal Ve Fiziksel İyilik Hali
c.
Yaşlı Bakım Hizmetleri
d.
Yaşlı Dostu Yaşam Alanları
e.
Yaşam Sonu Bakımı
f.
Demans Ve Alzheimer Dostu Toplum Ve Hizmetler şeklinde ele alınmıştır.
Yaşlılık Çalışma Grubu kararları gereği hazırlanması planlanan "2016-2020 Aktif Yaşlanma Strateji
Belgesi" çalışmalarına temel oluşturması amacıyla tarafımızca "2016-2020 Aktif Yaşlanma Strateji
Belgesi Taslağı" hazırlanmıştır.
Download