Slayt 1 - bucaanadolu2

advertisement
HAZIRLAYAN
MİNE HATİPOĞLU
NÜKLEİK ASİTLER
• Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve
akyuvar çekirdeğindetespit edilmiştir.
•En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye
isimlendirilmiştir.
• Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar.
• DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir.
•Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir.
• Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA ve RNA birer
polinükleotidtir.
NÜKLEOTİD





Nükleotid denilen birimlerden
meydana gelmişlerdir.
Nükleotid;
1. Fosfat(H3PO4),
2. 5 C lu şeker
3. Azotlu organik bazdan
oluşur. Nükleotidler isimlerini
taşıdıkları organik baza göre
alırlar.
DNA-RNA YAPISAL
FARKLILIKLARI
NÜKLEİK
ASİT
PENTOZ
(5 C’LU
ŞEKER)
N’LU ORGANİK BAZ
PÜRİN
PRİMİDİN
DNA
DEOKSİRİBOZ
ADENİN
GUANİN
CİTOZİN
TİMİN
RNA
RİBOZ
ADENİN
GUANİN
CİTOZİN
URASİL
FOSFORİK
ASİT
H3PO4
H3PO4
1) DEOKSİRİBONÜKLEİK
ASİT(DNA)
• Çift zincirlidir ve sarmal
yapıdadır.
• Deoksiriboz şekeri
bulunur.
• Nükleotitleri A,T,G,S’dir.
• Adenin sayısı Timin
sayısına,Guanin sayısı
Sitozin sayısına eşittir.
• Adenin ile Timin arasında
iki,Guanin ile Sitozin
arasında ise üç tane zayıf
hidrojen bağı vardır.
DNA
• Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir.
• Genlerdeki değişmeye mutasyon denir.
• Mitokondri ,kloroplast ,çekirdek ,çekirdek
yoksa sitoplazmada bulunabilir. Ancak
kloroplast ve mitokondrideki DNA’lar kalıtım
materyali sayılmazlar,bunlar eşlenirken
çekirdek DNA’sına
bağımlıdırlar.
• DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini
yapabilen tek moleküldür.
• DNA sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı
(n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.
DNA’nın Eşlenmesi
(Replikasyon)
• DNA kendini yarı korunumlu
olarak eşler.
• Bu olaylar hücre
bölünmesinin interfaz
safhasında meydana gelir.
• Replikasyonda görev alan
enzim DNA polimeraz
enzimidir.(Şekil-1)
• DNA’nın kendini bu şekilde
yarı korunumlu olarak
eşlemesine seminkonservatif
eşlenme denir.
DNA
• Bir hücrede DNA’nın
eşlenmeye başlaması
hücrenin mutlaka
bölüneceği anlamına
gelir.
• Eğer DNA bir ucundan
değil de orta
kısımlarından açılırsa
protein sentezi için şifre
verecek demektir.
DNA’nın Görevleri
• Sonuçta; oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi
taşır,hücre sayısı artar,canlılarda büyüme ve üreme
olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır.
• DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği
sağlamak ,hücreyi yönetmek ,replikasyon ile
canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin
aktarılmasını sağlamak,trankripsiyon ile de RNA
sentezini yapmaktır
(RNA) RİBONÜKLEİK ASİT
• Tek zincirlidir.
• Riboz şekeri bulunur.
• Nükleotitleri A,U,G,S’dir.
• Kendini eşleyemez.DNA’dan
sentezlenir.
• Mitokondri,kloroplast,çekirdek ve
sitoplazmada bulunabilir.
RNA
• 3 çeşittir ve hepsi de protein
sentezinde görevlidir.çekirdekte üretilir
ve tekrar tekrar kullanılabilirler.
• Riboz şekeri bulunduran Adenin
nükleotidi RNA’dan başka
ATP,NAD,NADP ve FAD gibi
moleküllerinde bulunur.
• Bazı virüslerde sadece RNA
bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal
görevi üstlenmiştir,yani kendini
eşleyebilir.
RNA
• RNA’nın yapısında protein
yoktur.
• RNA’ların DNA üzerinden
sentezine transkripsiyon
(yazılma) denir.
• Bu olay DNA’nın tek
zincirinden olur.
• Bu olayda görevli enzim
RNA polimeraz enzimidir.
• RNA’ya şifre veren DNA
parçasına gen denir.
A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
• DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.
• Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein sentezine
kalıplık yapar.
• Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA sentezlenir.
• Bir mRNA aynı proteinin sentezinde çok defa
kullanılabilir.
• Yeterli protein sentezlendikten sonra mRNA yıkılır.
• mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki
RNA’ların en az oranda bulunanıdır.
A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
• mRNA’ daki üçlü nükleotit
grubuna kodon denir.
• Her kodon bir tRNA ve bir
aminoasiti belirler.
• 43=64 çeşit kodon
vardır.Bunlardan biri başlama
kodonu (AUG);
üç tanesi de (UAG-UGA-UAA) bitiş
kodonudur.
Bitiş kodonlarının aminoasiti
yoktur.
B) tRNA (Taşıyıcı RNA)
• Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’
daki şifreye göre ribozoma götürür.
• tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna
antikodon denir.Maksimum 64 çeşit
antikodon olması gerekirken 61 çeşit
antikodon vardır.Bunun sebebi ise bitiş
kodonlarının aminoasitlerinin
olmamasıdır.
• Düz zincirli değildir.Belli bölgelerinde
çiftler oluşmuştur.
C) rRNA (Ribozomal RNA)
• Proteinlerle birlikte
ribozomun yapısını
oluşturur.
• Düz zincirlidir.
• Hücredeki RNA’ların
çoğu rRNA’dır.
Download