genetik mühendisliği dersi ara sınavı

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ DERSİ ARA SINAVI
ADI:
SOYADI:
1-
NUMARASI:
İMZA:
Çift sarmallı bir DNA molekülünde A = T ve G =
C molar fraksiyonları birbirine eşit ve A + T + G
+ C molar konsantrasyon toplamı daima 1’e eşit
olduğu kuralını ortaya koyan bilim adamı
kimdir?
a)
b)
c)
d)
Frederick Griffith
Edward Tatum
George Beadle
Edwin Chargaff
2-
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi DNA'nın
X-ışın radiogramını ilk olarak ortaya
koymuştur?
a)
b)
c)
d)
Watson ve Crick
Rosalind Elsie Franklin
Mahlon Bush
Martha Chase
3-
Aşağıdaki
molekül:
kimyasal
eşlemelerinden hangisi doğru değildir?
a)
b)
c)
d)
Polisakkarit: Glikozidik bağları
DNA: Fosfodiester bağları
RNA: Fosfidiester bağları
Protein: Protean bağları
4-
Pürinlerin (Adenin ve Guanin) deoksiriboz
molekülene bağlandığı karbon numarası
kaçtır?
a)
b)
c)
d)
3
5
7
9
5-
Aşağıdaki baz eşlemelerinden hangisi mRNA
ve tRNA arasında görülmez?
a)
b)
c)
d)
Adenin-Timin
Guanin-Sitozin
İnosin-Urasil
İnosin-Sitozin
6-
Watson-Crick DNA modeli (B-DNA Formu) için
hangisi doğru değildir?
a)
b)
c)
d)
Küçük oluk bulunabilir
Büyük oluk bulunabilir
Çapı 2 nm
Tam bir dönüş uzunluğu 3.4 Angströmdür
7-
Aşağıdakilerden hangisi nükleotit içermez?
a)
b)
c)
d)
FAD+
NAD+
Metionin
CDP-diasilgliserol
bağ
8-
Ökaryotik
ribozomlarda
unsurlardan hangisi bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
60S alt ünite
40S alt ünite
28S RNA
23S RNA
9-
Aşağıdaki DNA formlarından hangisi tripleks
sarmal içerebilir?
a)
b)
c)
d)
H-DNA
B-DNA
Z-DNA
A-DNA
10-
Aşağıdakilerden hangisi heterojen RNA (hn
RNA)'nın
mRNA'ya
dönüştürülmesinde
kullanılmaz?
a)
b)
c)
d)
5’-Kepleme (başlıklama) olayı
3’-Poliadenilasyon olayı
DNA Editing
RNA Editing
11-
Nükleik asitlerin biyosentezi (De novo) hangi
organelde gerçekleşir?
a)
b)
c)
d)
Mitokondri-Kloroplast-Sitozol
Endoplazmik retikul-Nüklues-Sitozol
Nükleus-Golgi-Sitozol
Golgi-Vakuol-Sitozol
12-
Nükleozomu DNaz enzimiyle keserseniz
çözeltinizde aşağıdaki histon proteinlerden
hangisini göremezsiniz?
a)
b)
c)
d)
H1
H2A
H2B
H3
13-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi tRNA için
doğru değildir?
a)
b)
c)
d)
tRNA’da fosfodiester bağı bulunabilir
Ester bağı bulunabilir
Antikodon amino asitlerini taşır
Amino asit taşıyabilir
14-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA’nın çift
sarmal oluşturmasında ve stabil olarak
kalmasına katkıda bulunmaz?
Bazlar arasındaki hidrojen bağlarının oluşumu
Ortamda bulunan pozitif yüklü iyonların varlığı
Ortam pH’sının 3-12 sınırlarında tutulması
DNA dizisinde bulunan Adenin, Timin, Guanin
ve Sitozinin varlığı
a)
b)
c)
d)
1
07/12/2011
aşağıdaki
MOLEKÜLER BİYOLOJİ DERSİ ARA SINAVI
ADI:
SOYADI:
15-
NUMARASI:
İMZA:
Nükleik asitler ultraviyole ışığı altında hangi
dalga boyunda maksimum absorbsiyona
ulaşır?
a)
b)
c)
d)
230 nm
260 nm
280 nm
320 nm
16-
Aşağıdaki enzimlerden hangisi replikasyon
köpüğünde görev almayabilir?
a)
b)
c)
d)
Primaz
Helikaz
DNA Polimeraz II
Topoizomerazlar
17-
Hücre
döngüsünün
G1
safhasında
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a)
b)
c)
d)
RNA Sentezi
DNA Sentezi
Protein Sentezi
Lipit Sentezi
18-
DNA Polimeraz III'ün çekirdek
yapısında hangi alt ünite bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
Alfa
Gamma
Epsilon
Teta
19-
Bakteride SSB proteinlerinin ökaryotlardaki
karşılığı nedir?
a)
b)
c)
d)
RPA
PCNA
RFC
Pol Alfa
20-
Hem Kalıp hemde Primere ihtiyaç duymayan
Polimeraz hangisidir?
a)
b)
c)
d)
DNA Polimeraz
RNA Polimeraz
DNA Telomeraz
DNA Primaz
21-
Bir transkripsiyon ünitesinde aşağıdaki hangi
kısım bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
5'-UTR
Enhenser
3'-UTR
İntron
22-
Aşağıdakilerden
hangisi
promotörlerde bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
-25 TATA Kutusu
Pribnov Kutusu
-80 CAAT Kutusu
-100 GC Kutusu
23.
Nükleolusta sentezlenen RNA hangisidir?
a)
b)
c)
d)
tRNA
miRNA
mRNA
rRNA
24-
Prokaryotik Rho bağımsız transkripsiyon
terminasyonunda hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
Rho proteinine ihtiyaç vardır
RNA polimeraz terminasyonu kendisi yapar
RNA transkriptin sekonder oluşumu ile
sonlandırılır
Terminasyon için rut proteinine ihtiyaç vardır
d)
25-
Genomda kendiliğinden yer değiştiren,
transpozon olarak adlandırılan genetik
elementler için aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
a)
DNA replikasyonu sırasında bunlarında
replikasyonu gerçekleştirilir
DNA replikasyonundan bağımsız olarak ta
kendilerini çoğaltabilirler
Kromozomlar arasında hareket edebilirler
Farklı türlere ait genomlar arasında hareket
edebilirler
b)
(temel)
07/12/2011
c)
d)
BAŞARILAR
Doç. Dr. Mehmet KARACA
Tarla Bitkileri Bölümü
ÖNEMLİ NOT: Her doğru yanıt +4 puan her yanlış yanıt 1 puandır.
ökaryotik
2
Download