Hukuk Başlangıcı - profdrabdullahdemir.net

advertisement
Hukuk Başlangıcı
Hukukun Yürürlük Kaynakları
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha
hayırlıdır
Hz. Muhammed
Örf ve adet
hukuku
Bilimsel
görüşler
İçtihadı
Birleştirme
kaynakları
Yardımcı
kaynaklar
Hukukun
Yürürlük
kaynakları
Bağlayıcı
kaynaklar
Yargı
içtihatları
Mevzuat
(yazılı kaynak)
anaysa
Uluslar
arası
kaynaklar
Kanun
KHK
Tüzük
Yönet
melik
•
MEVZUAT
• 1.Anayasa
• Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini
belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul
görmüş kurallar bütünüdür. Anayasa ile ayrıca kişilerin temel hak ve
özgürlükleri güvence altına almıştır.
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel
kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildirir.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve
bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya
sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise
"teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi
yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir.
•
•
•
•
•
•
Maddi anlamda anayasa
Şekli anlamda anayasa
Yazılı anayasa
Yazısız anayasa
Düzenleyici anayasa
Çerçeve anayasa
Sert anayasa
Yumuşak anayasa
2. Kanun
• Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca
meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer
hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir.
Dar anlamında kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla
gerçekleştirilen işlerdir. Hukukla paralel anlamlılık taşır ancak hukukun
öğelerinden sadece biri ve hukuk kaynaklarından sadece biridir. Türkiye'de
kanun koyma yetkisi TBMM'nindir. Kanun teklifi Bakanlar Kurulu (tasarı) ve
milletvekillerince tek veya grup halinde (kanun teklifi), gerekçe gösterilerek
yapılır. Bunun dışındaki kişi ve kurumlar, kanun isteklerini meclise
iletebilirler. Cumhurbaşkanı, kanun teklif edemez, çünkü cumhurbaşkanı
seçildikten sonra TBMM üyeliğini kaybeder. Kanunlar cumhurbaşkanına
sunulur ve cumhurbaşkanı yayınlarsa yürürlüğe girer. Yayınlamazsa (bütçe
kanunu hariç), gerekçesiyle meclise iade eder (15 gün içinde). Meclis
kanunu aynıyla tekrar kabul ederse, artık cumhurbaşkanı o kanunu yayınlar.
Örf ve Adet
Hukuku
• Yazılı hukuk kaynaklarında ortaya çıkmayan pek çok
teorik ve pratik sorun, hukukun yazılı olmayan temel
kaynaklarından örf ve adet hukuku alanında büyük bir
yer tutmaktadır. Yetkili bir otoritenin iradesi olmaksızın
kendiliğinden oluşan ve uygulanabilme gücüne ulaşan örf
ve adet hukuku kuralları hukukun en önemli yaratıcı
kaynaklarından birisidir1. Gerçekleşmesi için zorunlu olan
psikolojik ve maddi şartı yerine getirmiş olan örf ve adet
hukuku normları yazılı hukukun yanında ve onunla
birlikte hukuksal ilişkiler alanında uygulama olanağı
bulurlar.
• Maddi unsur(sürekli uygulama)
• Manevi unsur(genel inanç)
• Hukuki unsur(devlet destegi)
•
•
•
•
Genel örf ve adet hukuku
Mahalli örf ve adet hukuku
Ticaret örf ve adet hukuku
Adi örf ve adet hukuku
İçtihadı birleştirme
kararları
• İçtihadı Birleştirme Kararları, Resmi Gazete'de yayınlanan,
benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum
farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının hukuk
güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek için belirli bir içtihadın
benimsendiği kararlardır. İçtihadı Birleştirme Kararları Yargıtay
tarafından verilmiş olan kararlardır.
• Anayasa Mahkemesi kararlarını Genel Kurul'da verir. Bu yüzden
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden ayrı olarak daireler
arasında içtihat uyuşmazlığına konu olmaz. Ancak, Anayasa
Mahkemesi içtihatları zamanla değişebilir. Bir Anayasa Mahkemesi
içtihadı 10 yıl içinde değiştirilemez.
• Yüksek mahkemelerin içtihatları, kendi organlarında
yayınlanmaktadır.(Yargıtay Kararları Dergisi, Danıştay Dergisi) Diğer
mahkeme kararları özel hukuk yayınlarında ve Baro organlarında
bulunmaktadır.
• Yargıtay
• Danıştay
• Sayıştay
• Asgeri yargıtay
• Askeri yüksek idare mahkemesi nmmm
Milletler Arası Antlaşma
• Milletlerarası hukukun kaynaklarından biri olan anlaşma
•
•
milletlerarası hukuk kişileri arasında milletlerarası alanda
hak ve borç doğurmak, bunları değiştirmek veya sona
erdirmek niyeti ile meydana gelen irade uyuşmasıdır. Bu
tanıma göre anlaşmanın milletlerarası hukuk kişileri
arasında yapılmış olması, taraflar arasında milletlerarası
alanda hukuki sonuç doğurmaya yönelik olması ve
tarafların irade uyuşmasının bulunması gerekir.
Milletlerarası hukuk kişileri içine devletler ve milletlerarası
teşkilatlar girer.
İki taraflı antlaşma
Çok taraflı antlaşma
Kanun hükmünde
kararnameler
• Yasama organının (meclisin) konu, süre ve gayeyi
•
•
belirleyen biryetki kanunu ile verdiği veya doğrudan
doğruya Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak hükümetin
çıkardığı kanun gücüne sahip bir kararname. Kanun
Hükmündeki Kararname (KHK) de kararname
çeşitlerinden biridir Bkz. Kararname). Fakat
parlamentonun tasdikine sunuldukları için ve tasdik
edildiklerinden kanun güç ve kuvvetindedirler. Yani
tatbikatta, bir kanunun sahip olduğu güç ve kuvvete
maliktir.
Olağan kanun hükmünde kararname
Olağanüstü kanun hükmünde kararname
Yönetmelikler
• Kanun ve tüzüklerin tatbiki için çıkarılan idari düzenleyici
•
işlem. İdare, kanun ve tüzüklere göre vazifelerini
yapabilmek için, kendiyetki sahalarına ait olmak üzere,
gerekli düzenlemeleri yönetmelikler çıkarmak suretiyle
yapabilir. Eski ismi talimatnamedir.
Anayasada; Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi
görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyle, yönetmelikler çıkarabilirler ve bu
yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girecekleri belirtilmektedir (mad. 124).
Adsız düzenleyici işlemler
• Yürütme organına ait düzenleyici işlemler
anayasada kanun hükmünde kararname
tüzük yönetmelik ile sınırlı tutulmamıştır
• Kararname
• Karar
• Tebliğ
• Genelge
• İlke kararları
Bilimsel görüşler (doktrin)
• Bilimsel görüşler (doktrin veya öğreti), hukuk alanında çalışan bilim
•
•
•
•
•
•
•
adamlarının, hukuki konular hakkında öne sürdükleri görüş ve yargılarıdır.
Bilimsel görüşler hukukun yazılı kaynaklarından olmayıp, yardımcı kaynak
sınıfındadır.
Yani hakimin davayı çözümlerken başvurması zorunlu değildir. Bu nedenle
hukukun yardımcı kaynaklarındandır.
Yardımcı kaynak olması nedeni ile hakimler, bilimsel görüşlere başvurmak
zorunda olmadan da önlerine gelen uyuşmazlığı çözümleyebilirler.
Şerhler
Monografiler
Makaleler
İçtihat derlemeleri
bibliyografiler
Yargı içtihatları
• Kazaî içtihat adı da verilen yargısal içtihatlar,
•
•
mahkemelerce verilen kararlarda, bir sorunun çözümü
için izlenen yolu ifade etmektedir. Mahkeme içtihatlarının
başka bir ifade ile mahkemeler tarafından daha önce
verilen kararların uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir
rol oynadığı söylenebilir. Başka bir mahkemenin
uyuşmazlığı çözerken belirli bir kuralı uygulamış olması,
benzer bir olayla karşılaşan hakimin aynı kuralı vereceği
kararda uygulaması bakımından etkili olmaktadır.
Bosanma ve ayrılık halinde çocuğun velayetinin hangi
tarafa ait olduğunu hakim takdir edecektir
Cezaların aşağı ve yukarı sınırların belirlemede hakime
geniş bir takdir yetkisi verilmiştir.
Download