Fight Breast Cancer

advertisement
BİRİNCİ BASAMAKTA
GEBELİK PSİKOLOJİSİ
VE RUHSAL
DEĞİŞİKLİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Lale TUNA
I No’lu AÇS/ AP Eğitim Merkezi- ÜSBEM- İzmir
Doç . Dr. Fisun Akdeniz
Ege Üniversitei Tıp Fakültesi Psikiatri Ana Bilim Dalı - İZMİR
Amaç
Birinci basamakta doğum öncesi
ve doğum sonrası ve görülen
ruhsal sorunlar ve bunların
anne çocuk sağlığına etkileri
konusunda bilgi sahibi olmak
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
•
•
•
•
Gebelik ve ruh sağlığı yönünden birincil
korunmada birinci basamağın rolü ve hekimlerin
farkındalığını arttırmak,
Gebelik dönemi normal duygu durum değişimleri,
etkileyen faktörlerin rolünü tartışmak
(hormonlar, yakın çevre, sıcaklık, ...).
Görülme sıklığı, olası risk faktörleri, kullanılan
tarama ölçekleri konusunda bilgi sahibi olmak
Tanı, kullanılan tedavi yöntemlerini ve sevk
kriterlerini olgular eşliğinde belirlemek
Gebelik ve doğuma bağlı ;
• Fizyolojik değişimlere
• Psikolojik değişimlere
• Sosyal değişimlere uyum
Uyumsuzluk
• Yeti yitimine neden olan,
• mortalite ve morbiditeyi arttırdığı
kesin olarak bildirilen hastalıkların
başında
• Gelişmekte olan ülkelerde 300 milyon
kadın gebelik ve gebelik dönemleri ile
bağlantılı kısa veya uzun süreli
hastalıklardan etkilenmektedir.
• Her 1 anne ölümüne karşılık 16 kadın
annelik ile ilgili nedenlerden dolayı sakat
kalmaktadır.
• Gebe kadınların % 40’ı (her yıl 50 milyon) doğum
sürecinde ya da hemen doğumdan sonra
problemler yaşamaktadır.
• Gebe kadınların %9’unda depresyon +
Gebelikte depresyon
• Efsane: Gebeliğin koruyucu etkisi
– “Duygusal iyilik dönemi”
• Sık atlanır, çünkü semptomlarda örtüşme
– Yorgunluk, çok uyuma, iştah değişiklikleri, ağrılar
• Aşırı bedensel yakınmalar sinyal olmalı
– Depresyonu olanların yarısında 6’dan fazla somatik
yakınma
Doğum Öncesi- Sonu Bakımda Amaç:
• Annenin ve bebeğin fiziksel ve psikolojik
sağlığı
• Anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi
• İyi bir anne – bebek ilişkisi
• Annenin kendine güvenine destek
• Aile ve sosyal çevresi içinde annelik
konumuna destek
Annenin Doğum Öncesi Ve
Sonu Bakımdan Beklentisi ;
• Bilgi edinmek
- Bebek bakımı ve emzirme
- Vücudundaki değişimleri ve olası sorunların
belirtileri
- Kişisel bakım (hijyen)
- Cinsel yaşam
- Aile planlaması yöntemleri
- Beslenme
• Destek almak
- sağlık personelinden
- eşinden ailesinden (psikolojik ve fiziksel)
• Şüpheli ve belirgin komplikasyonlar için
sağlık bakımı
• Bebeğine bakım için zaman ayırmak ister
• Sosyal hayata yeniden girmek
• Şiddet ve istismardan korunmak
Olgu
Ayşe Hanım
•
•
•
•
•
27 yaşında
Bulgaristan göçmeni
2 yıllık evli
İlk gebelik (istenen ve beklenen)
15 haftalık gebe (kayınvalide getirdi)
• YAKINMALAR:
– Çarpıntı, bulantı, aşırı halsizlik, günlük işlerini
sürdürememe, uykusuzluk, korkular, tedirginlik,
ağlamalar
Ayşe Hanım -2
• 6 yaşından beri romatizma (artrit)
• Hiperemezis gravidarum
• Gebelik sırasında “Hipertiroidi”
(Propycil)
Değerlendirme
•
•
•
•
Yakınmalar ve tanı
Tetikleyen etmenlerin saptanması
İzlem
Doğum ve sonrasının planlanması
GEBELİKTEKİ KORKULAR
• Yetersizlik
• Eşinin sadakat kaybı
• İzolasyon
• Bebek ve diğerlerinin bakımından
sürekli sorumlu olmak
GEBELİK DE
(3. aydan sonra)
• Doğum korkusu
• Kendini kontrol edememe,
• Beden ve duygusal denetimle ilgili
kaygıları
• Anne adayının psikolojik açıdan yakın
izlemi ve desteklenmesi zorunludur.
Olgu
Banu Hanım
• 38 yaşında
• 12 yıllık evli, ev hanımı, çocuksuz
• 2007’den Eylül’e kadar Klomipramin + Paroksetin
kullanıyor (Panik bozukluğu + Depresif nöbet)
• Temmuz ayında adet gecikmesi için ilaç kullanımı
• Ağustos’da adet görmemiş
• Eylül başı aile hekimine başvurduğu zaman (9
haftalıkken) gebe olduğunu öğreniyor
• Hasta ne yapar?
Banu Hanım -2
• İlk trimesterde çoğul ilaç kullanımı
• Değerlendirme (teratojenite riski belirleme)
• “Bebeğe hazır değilim” = 11 haftalık gebe
• Yaklaşım…………….
Gebelikteki depresyonun
anneye etkileri
• Uykusuzluk
• Yetersiz beslenme ve kilo alamama
• Self-medikasyon yöntemleri (sigara ve alkol, gereksiz ilaç
kullanımı)
• Kendine zarar verici davranışlar ve özkıyım riski (özellikle
ölü doğum ve genç gebelerde)
• Gebelik komplikasyonları (preklampsi, hipertansiyon)
• Doğum komplikasyonları (spontan abortus, kanama ve
sezaryen doğumu)
Fetus/bebeğe etkileri
•
Sigara ya da alkole maruz kalma
•
Yetersiz beslenme ve kilo alımı ile bağlantılı gelişme sorunları
•
Prenatal gelişimde yetersizlikler:
– Erken doğum (37. haftadan önce): 2 kat daha sık
– Düşük doğum kilosu (2.5 kilodan az)
– Baş çevresi küçüklüğü
•
Yenidoğanda gözlenenler:
– Düşük APGAR puanı
– Anneye bağlanmanın zayıf olması
– Bilişsel ve nörodavranışsal sorunlar
•
Serotonin ve dopamin düzeyi düşüklüğü, vagal tonus düşüklüğü, sağ frontal
EEG aktivitesi artışı
Doktorun tedavi sonuçlarını
tahmin etme süreci
• İlacın etkileri
– Fetal toksisite riskinin değerlendirilmesi
• Hiç olmayabilir
• Teratojen de olabilir
• Tedavisiz bırakmanın etkileri (anne ve fetusa)
“Hiçbir karar risksiz ya da mükemmel değildir”
Farmakolojik olmayan tedavi
yöntemleri
• Psikoterapi
–
–
–
–
–
Davranışçı-kognitif tedavi
İnterpersonal tedavi
Evlilik – çift tedavisi
Ebeveyn rehberliği
Destek grupları
• Biyolojik tedaviler
– Parlak ışık tedavisi
– Egzersiz, masaj, akupuntur, alternatif tıp yöntemleri,
Omega-3
Durum
1. Gebe depresyonda, tedavi?
2. Antidepresan kullanan hasta gebe
kalmış!
3. Antidepresan kullanan hasta gebe
kalmak istiyor!
Antidepresanlar ve gebelik
Genel kurallar
• Tüm psikotroplar plasentadan ve amniyon
sıvısından geçer: basit diffüzyon ile
• FDA gebelik risk kategorileri (Kategori A, B, C, D,
X): pratikte yararı nedir?
FDA sınıflaması
A: Kontrollü çalışmalarda risk yok (Yeterli sayıda gebe kadında yapılan
kontrollü çalışmalarda fetusa olumsuz etkisi gösterilmemiştir)
B: İnsanlarda risk yok (Hayvan çalışmalarında risk yok + insanlarda yeterli
çalışma yok / Hayvan çalışmalarında risk var ama insanlarda risk yok)
C: Dışlanamaz risk (Yeterli sayıda insanda yapılan çalışma yok, hayvan
çalışmalarında risk var ya da yeterli çalışma yok. Yine de olası yararlar
risklerinden fazla)
D: Riskle ile ilgili kanıtlar var (Araştırmalar ya da pazarlama sonrası verilerde
fetus üzerine olumsuz etkiler bildirilmiştir. Yine de olası yararlar risklerden fazla
olabilir)
X: Gebelikte kullanılmamalı (Hayvan ve/veya insan çalışmaları, araştırmalar
veya pazarlama sonrası raporlarda açıkça risk gösterilmiş)
İlaçlar fetusu çeşitli şekillerde etkiler
– İntrauterin ölüm
– Morfolojik - yapısal teratogenez (doğum defektleri)
– Gelişme geriliği
– Davranışsal teratogenez / nörodavranışsal sekeller
– Perinatal sendromlar / neonatal toksisite:
“Akut” ve “Geri çekilme”
Örnek 1: Antidepresan kullanan bir hasta
hamile kaldığını söyledi!!!
En sık aniden antidepresanı keser! Relaps riski?
İlk trimesterde antidepresana maruz kalmanın sonuçları:
- Abortus zorunluluğu var mı?
• İntrauterin ölüm:
– Veri yok
• Morfolojik - yapısal teratogenez (doğum defektleri):
•
•
•
•
•
2-10 hafta arasında maruz kalma sonucu
TSA ve SSRİ için major anomali riski normal populasyondan farklı değil
Major malformasyon riski %1-3
Fluoksetin, sitalopram, paroksetin, sertralin, venlafaksin verileri (+)
Fluoksetine maruz kalmış 2500 fetusta inceleme
• TSA’a ilk trimesterde maruz kalmışlarda kol malformasyonu
• Klasik MAOİne maruz kalanlarda major anomali riski
• Bupropionla kalp ve damar anomalileri
Paroksetin
– İlk trimesterde paroksetine maruz kalan fetuslarda
• Kardiyak anomali (VSD veya ASD) riski 2 kat fazla
• Kraniyosinoztoz / omfolosel riski 1.8-3 kat fazla
• > 25 mg/gün riskli
• Risk kategorilerinde C’den D’ye geçirilmiştir (FDA 16 Ocak
2006 raporu)
– İlk trimesterde paroksetine maruz kalan fetuslarda
• 9 çalışmanın metanalizi
• 3 olgu kontrol çalışma, n=30247
• 6 kohort çalışma, n=66409
• Kardiyak anomali (VSD veya ASD) riski gerçek mi?
• Kraniyosinoztoz / omfolosel riski “kesin var” demek mümkün
değil
• Belki “ılımlı” risk artışı
• Daha fazla tetkik (USG ve EKO) edildiği için “sanki” risk daha
yüksek gibi
Örnek 2:
2. trimesterde bir hastaya major depresyon
tanısı koydum.
• Tedavi seçenekleri
• Antidepresan seçimi
• 2. trimesterde antidepresan kullanımının
sonuçları
SON BOMBA: Persistan Pulmoner Hipertansiyon
• 20 haftadan sonra SSRİ maruz kalan bebekte PPHN riski 4-6 kat daha
fazla, 1000’de 6-12
• 5-HT vazokonstriktif etkileri ile pulmoner vasküler direnci artırır, ayrıca
mitojenik etkisi ile pulmoner düz kas hücrelerine etki edebilir
• Fetustaki yüksek 5-HT düzeyleri ve fetal akciğerde 5-HT birikimi nedeniyle
düz kas hücreleri prolifere olup PPHN yapabilir
• SSRİ “nitric oxide” sentezini inhibe eder, NO’in vasküler ton ve reaktivite
üzerine etkileri vardır.
• Aksini söyleyenler de var!!!
Davranışsal teratogenez / nörodavranışsal sekeller
•
Gebelik sırasında nöronal göç ve differasyon olur, MSS toksik maddelere karşı duyarlıdır
•
Fluoksetin (n=55) ve TSA (n=80) maruz kalan bebekler
•
16 ve 71. ayda incelenmiş
–
–
–
–
–
–
Global IQ
Dil gelişimi (sözel anlama ve ifade etme)
Davranış gelişimi
Duygudurum-mizaç
Uyarılma eşikleri
Distraktibilite
Normalden farklı değil
Nulman ve ark 1997, 2002
Örnek 3: Son trimesterde antidepresan
kullanımı
• Antidepresan ilaç kullanımı süresi
• Tek ilaç – çoğul ilaç ?
• Hastanın durumu (iyileşme?)
• Doğum öncesi antidepresan kullanımı
SRİ’ne maruz kalmanın nörotoksik ve/veya geri
çekilme etkileri
Yenidoğan
Yetişkin
• İrritabilite, ajitasyon,
insomni, kötü beslenme,
ağlama
• İrritabilite , anksiyete,
ajitasyon, insomni, anoreksi,
GIS yan etkileri
• 10-36. saatte başlar
• 24-72. saatte başlar
• 1-14 günde düzelir
• 1-14 günde düzelir
Olgu
Nimet Hanım
• 27 yaşında, öğretmen
• İlk bebek, istenen ve beklenen
• 2 aylık loğusa, sezaryan ile doğum, bebek sağlıklı, emziriyor
• Ağlamalar, gece 3 kez kalkıyor, cep telefonunu elleyince
bebeği ellemiyor, çalıştığı okulla ilgili sorunlar
• Yardım istiyor (rapor)
Nimet Hanım -2
• Psikiyatrik hastalık öyküsü:
• 17 yaşında psikotik bulgulu depresyon, obsesif kompülsif
bozukluk
• 26 yaşına kadar antidepresan tedavi +
• Gebelik istediği için ilaç kullanımı değerlendirmesi
• İlaçsız gebelik istiyor
• Aile öyküsü: Babada bipolar bozukluk
Nimet Hanım -3
• 3 aylık loğusa, emzirmek istiyor, ilaç istemiyor
• 3.5 aylıkken “evde dinleme aletleri olduğunu” söylüyor,
sesler duyuyor, yoğun suçluluk, yemek yemeyi ret
ediyor, uyku hiç uyumuyor, kendine de çocuğa da
bakamıyor
• Tanı
• Tedavi yaklaşımı
Postpartum Dönemde :
• Annelik hüznü,
• Postpartum depresyon
• Post partum psikoz
Depresyon
• Doğum sonu ilk 4 hafta içinde
• En az iki haftalık bir dönemde
-depresif ruhsal durum
-bütün aktivitelerde kayıp
Major Depresyon Bulguları
•
•
•
•
•
Kilo, iştah ve uyku düzeninde değişiklik,
Psiko-motor aktivite değişikliği,
Enerji kaybı,
Suçluluk- değersizlik duyguları,
Düşünme-konsantrasyon- karar verme de
zorluk,
• Ölüm düşüncesi veya denemesi
4 bulgu+2 hafta
Doğumdan Birkaç Hafta Sonra
•
•
•
•
•
•
Yoğun umutsuzluk,
Anksiyete,
Panik hali,
Ağlama nöbeti,
Öfke
Korku
Araştırmalarda;
•
Gelişmiş ülkelerdeki gebe kadınların % 7-15 inde,
•
Gelişmekte olan ülkelerde ise % 19 – 25 inde
depresyon olarak tanımlanan bulgular
kaydedilmiştir.
Araştırmalarda;
• Daha önce depresyon
öyküsü bulunanların %
50 sinde nüks
• Daha önce tedavi
gören ve tedavilerini
yarıda bırakanların %
70’inde ilk trimestrde
hastalıklarının nüks
ettiği tespit edilmiştir.
Psikolojik Faktörler;
•
•
•
•
•
•
•
•
Stres
Aile ve çevre desteği yetersizliği,
Yalnızlık korkusu ve kaygı duygusu,
Benlik saygısının az olması,
Bedensel değişiklikleri kabullenmeme
Evlilik ilişkilerindeki zayıflık,
Güvensizlik hissi,
Denenmemiş ve bilinmeyen, değişikliklere
uyum sağlama zorluğu
Etiyoloji;
Biyolojik Faktörler
• Prolaktin düzeyi artışı
• Gebelik sürecinde 10 kat artış görülen östrojen ve
progesteronun düşmesi
• Serbest plazma triptofan düzeyindeki azalma
• Hipotalamik-pituiter-adrenal döngüdeki
değişiklikler
• Hipotalamik-pituiter-tiroid döngüsündeki
bozukluklar
• Siklik adenozin monofosfat fazlalığı
Sosyo - Kültürel Etkenler
•
•
•
•
•
•
Ebeveynlik modeli
Sosyal konumu
Çalışma durumu
Yaşam koşulları
Eğitim düzeyi
Sosyal destek
sistemlerinin varlığı
• İçinde yaşadığı
toplumun özellikleri
Risk faktörleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prenatal depresyon ve anksiyetenin varlığı
Geçirilmiş depresyon öyküsü
Çocuk bakımına bağlı stres yaşanması
Aile ve sosyal destek yetersizliği
Stresli yaşam olayları
Olumsuz evlilik ilişkileri
Benlik saygısındaki düşüklük
Doğumla birlikte bebeğin özellikleri
Annenin evlilikten memnuniyeti
Gebeliğin planlanma durumu
Sosyo ekonomik durum
Birinci Basamak Sağlık
Hizmetlerinde
• Riskleri belirleme,
• Ruhsal değişiklikleri erken farketme,
• Doğru tanı ve tedavi için
ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumları ile işbirliği ve sevk
koşullarını uygun şartlarda
gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi
Doğum Öncesi Ve Doğum Sonu
İzlemler!!!
Fiziksel bulgular ve
psikolojik bulgular
birlikte
değerlendirilmeli;
• sürekli
• bütüncül
• koruyucu hekimlik
Postpartum durumlar
• %50-85: “Annelik hüznü”
– İlk hafta içinde başlar; 2. hafta sonunda sonlanır
– Duygudurumda dalgalanma, ağlama, anksiyete
• %10-15: “Depresyon”
– Sinsi, ilk 3 ayda
– Depresif duygudurum, anksiyete, uyku bozukluğu
• %0.1-0.2: “Psikoz”
– İlk2 hafta içinde
– Ajitasyon, irritabilite, depresif ya da kabarmış duygudurum,
sanrılar, dezorganize davranışlar
Postpartum durumları tarama
• Edinburgh Postnatal Depresyon ölçeği
– 10 maddelik öz-bildirim ölçeği
Postpartum durumların tedavisi
• Annelik hüznü
– Şiddeti hafif ve kendiliğinden düzelir
– Depresyon açısından izlenmeli
• Postpartum depresyon
Genel kurallar
• Meme plasentaya göre daha seçicidir, ama yine de:
– Tüm ilaçlar anne sütüne geçer
• İlk 4 günde ilacın süte geçme oranı daha fazla
• İlacın süte geçişini yağda çözünürlüğü ve moleküler ağırlığı
belirler
• Psikotroplar lipofilik: anne sütünün trigliserit düzeyi ile
bağlantılı
• Sadece serbest olan ilaç anne sütüne geçer (proteine bağlanma
oranı önemli, %90’ın üzeri olanları seçin)
• Yarı ömrü kısa olanı seçin
Genel kurallar
• Fetusa göre yenidoğan daha şanslı, fetus 5-10 kat risk
altında, ayrıca fetus beyini daha duyarlı…
• Yenidoğanın böbrek ve karaciğeri olgunlaşmamıştır,
sitokrom P 450 sistemi %40 gelişmiştir
• İlk sütteki ilaç düzeyi – son sütteki ilaç düzeyi
• İlaca ne kadar uzun süre maruz kalırsa o kadar
nörogelişimsel risk var
Anne sütü - SSRİ
• Paroksetin ve Sertralin- 1. sıra
• Anne düzeyinin %10’nundan az
• Fluoksetin
• Anne düzeyinin %10’nu aşar (%22 olguda)
• Sitalopram
• Anne düzeyinin %10’nu aşar (%17 olguda)
• Essitalopram ve Fluvoksamin
• Az sayıda olgu
Emzirme ve ilaç sağaltımı
 Risk-yarar analizi (örneğin, annenin isteği, anne-çocuk bağlanmasının anlamı,
bipolar bozukluk hastalık gidişi, gebelikte hastalık, daha önceki loğusalıkta
hastalık, loğusanın annesinin loğusalık depresyonu)
 Ebeveynlere danışmanlık / kayıt tutulması
 İlaç seçiminde özen, deneyim olanları ve gebelikte kullanılanı seçin
 Bebekteki yan etkileri izleyin, çocuk doktoru ile işbirliği şart
Sonuç Olarak
• Tüm yaş gruplarında olduğu gibi
kadında doğum öncesi ve doğum
sonrası dönemde görülen ruh sağlığı
sorunları, özellikle depresyon önemli
bir toplum sağlığı sorunudur.
TEŞEKKÜRLER
Download