TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1.HAFTA •Bilgi teknolojileri

advertisement
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ
1.HAFTA
•Bilgi teknolojileri geçmişten günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. Kullanılan veriler birçok
amaca hizmet etmekte ve işlenerek istenilen formlara sokulabilmektedir. Bu noktada geçmişten
günümüze kadar çeşitli yöntemler izlenmiştir (El yordamı, Mekanik, Elektromekanik, Elektronik).
Verinin işlenme türleri ile bilgisayarların gelişim evreleri paralellik göstermektedir. Günümüze kadar
bilgisayarlar 4 farklı kuşakta gelişimlerini devam ettirmişlerdir.
•Hız, güvenilirlik, bilgi saklama kabiliyeti vb. unsurlar kişilerin bilgisayar tercihlerini etkileyen unsurlar
arasında yer almaktadır. Ayrıca bilgisayarlar amaçlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılmakta ve
hedef kitlelerine hizmet vermektedirler. Veriler, çeşitli sayı sistemlerine göre organize edilmekte
(İkilik, Onluk, Onaltılık vb.) ve bilgisayarlarda çeşitli kodlama sistemlerine göre kodlanmaktadır (ASCII,
EBCDIC, UNICODE v.b).
1.HAFTA SORULAR
I. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır.
II. Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.
III. Mekanik veri işleme sürecinde elektronik cihazlar kullanılır.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
I. Coğrafik olarak daha geniş bir alana hizmet eden ve telefon hatlarını, uyduları veya bu iletişim
kanallarının bir kombinasyonunu kullanan ağlara Geniş Alan Ağları (WAN) denir.
II. Bilgisayarda her karakter bir bit ile ifade edilir.
III. İkinci kuşak bilgisayarlarda vakumlu lambalar kullanılmıştır.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
3. 30 sayısının on altılık tabandaki karşılığı hangisidir?
a) 1A b) 1B c) 1C d) 1D e) 1E
4. 700 MB büyüklüğündeki 10 adet CD’ye ¼ oranında sıkıştırılarak yedeklenmiş olan bir bilginin
açılmış hâli kaç TB’dir? (Hesaplamalarınızda 1000 kullanınız.)
a) 0.028 b) 0.28 c) 28 d) 280 e) 360
I. Mikrobilgisayar sistemleri II. Analog bilgisayar sistemleri III. Merkezî bilgisayar sistemleri IV. Ağ
sistemleri V. Genel amaçlı bilgisayarlar
5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyüklüklerine göre bilgisayarların sınıflandırılması
kategorisinde yer almaz?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, III ve IV
6. LAN, MAN ve WAN yapıları arasındaki doğru büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) LAN>WAN>MAN b) MAN>WAN>LAN c) MAN>LAN>WAN d) WAN>MAN>LAN e) LAN>MAN>WAN
7. Harddisk, CD ve DVD depolama üniteleri arasındaki doğru büyüklük sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Harddisk>CD>DVD
e) Harddisk>DVD>CD
b)
DVD>CD>Harddisk
c)
Harddisk>DVD>CD
d)
CD>DVD>Harddisk
8. 1024 GB kaç MB’tır?
a) 1048576 b) 1048752 c) 1024578 d) 1245644 e) 4884654
9. 7 bitlik kodlama sistemi kaç karakteri temsil eder?
a) 64 b) 128 c) 256 d) 512 e) 1024
10. İkilik tabandaki 1000011 sayısının onluk tabandaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 76 b) 67 c) 74 d) 47 e) 80
Cevap Anahtarı 1.B, 2.A, 3.E, 4.A, 5.E, 6.D, 7.E, 8.A, 9.B, 10.B
2.HAFTA
•Bilgisayar yazılım ve donanım olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. Doanım bilgisayarı
oluşturan temel birimlere verilen isimdir. Merkezi işlem birimi, anakart, bellek gibi bileşenler temel
donanım birimlerini oluşturmaktadır. Bu birimlerle birlikte çeşitli girdi ve çıktı birimleri bilgisayarın
tam olarak kullanılması ve birçok amaca hizmet etmesi için faydalı olan araçlardır.
2.HAFTA SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem birimi (CPU) için kullanılan yanlış bir ifadedir?
a) İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı olarak tanımlanır. b) İşlemciler,
bir saniyede milyarlarca komutu işleyebilir. c) Sabit diskler merkezi işlem biriminden daha hızlıdır. d)
Önbellek, CPU’nun verileri daha hızlı alma isteğine karşı üretilen birimdir. e) Bilgisayarın eşzamanlı
çalışması kontrol birimi tarafından sağlanır.
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Merkezi işlem biriminin fonksiyonu aritmetik ve mantık işlemleri yapmaktır. II. Ana belleğe verilen
bir diğer isim harici bellektir. III. Tek bir makine yönergesini proses etmek için gerekli işlemler serisine
makine çevrimi denmektedir.
a) Yalnız I b) I ve III c) Yalnız II d) Yalnız III e) I, II ve III
3. “Üzerinde çeşitli aygıtlar arasında veri iletimini sağlayan veri yollarını ve transistör, çip, entegre
gibi bileşenleri barındıran plakaya …………………........... denir.” cümlesinde boş bırakılan yere
getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anabellek b) Anakart c) ISA d) CPU e) AGP
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi donanım birimleri için söylenemez?
a) Harddisk hem giriş hem de çıkış birimidir. b) Anabellek verilerin kalıcı olarak saklandığı birimdir. c)
Kızılötesi aracı ile kablosuz iletişim aracı sağlanır. d) Mikroişlemcinin hızı ve performansı bilgisayarın
işlem gücünü belirler. e) Sunum cihazı görüntünün büyük bir zemine yansıtılmasını sağlayan bir çıkış
birimidir.
5. Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan aygıtların tümüne birden verilen ad nedir?
a) Çevre Birimleri b) Aygıt c) Anakart (motherboard) d) Donanım e) Merkezi işlem birimi
Cevap Anahtarı: 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.D
3.HAFTA
•Yazılımlar bilgisayar donanımları etkin bir şekilde kullanmak için geliştirilmiş araçlardır. Geliştirilme
amaçlarına göre çeşitli isimler altında kategorize edilen yazılımlar uygulamaya yönelik veya sistem
yönetimini gerçekleştiren yapıya sahiptirler. Kelime işlem, hesap tablosu, dosya yöneticileri ve veri
tabanı yönetim sistemleri genel amaçlı uygulama yazılımları kapsamındadır. Ayrıca kullanıcıların
çeşitli ihtiyaçlarını giderecek özel amaçlı yazılımlar da bulunmaktadır.
•Sistem yazılımları, donanımların kullanılması ve uygulama yazılımlarının çalışmalarına platform
oluşturmaya olanak sağlayan yazılımlardır. İşletim sistemleri olarak isimlendirilen bu yazılımlar birçok
firma tarafından geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca açık kaynak kodlu olarak ifade
edilen ve ücretsiz dağıtımları olan işletim sistemleri de bulunmaktadır. Linux türevleri ve Pardus açık
kaynak kodlu ücretsiz işletim sistemlerine örnek olarak verilebilir.
•Yazılımlar programlama dilleri olarak tanımlanan uygulamalar kullanılarak geliştirilmektedir. Bu
uygulamalar zaman içerisinde daha kolay kullanılabilir ve daha hızlı çalışabilir hale gelmiştir.
Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan yazılımların yanında çeşitli kötü amaçlara hizmet eden yazılımlar
da geliştirilmektedir. Turuva atları, virüsler, ağ solucanları ve casus yazılımlar gibi çeşitli isimlerde ve
farklı amaçlara hizmet eden birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar kullanıcıların kişisel bilgilerini
çalma, bilgisayarlara farklı ortamlardan erişimlere olanak sağlama, donanım ve yazılıma zarar verme
gibi olumsuz durumları meydana getirmektedirler.
3.HAFTA SORULAR
1. Belli işlemleri yapmaktan çok problemlerin çözümünde yöneticilere yardımcı olmak amacıyla
geliştirilmiş olan yazılımlara ne ad verilir?
a) Uzman sistemler b) Proje yönetimi yazılımları c) Veri tabanı yönetim sistemleri d) Karar destek
sistemleri e) Paket programlar
2. Büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim sağlanmasına ve bu verilerden
raporlar hazırlanmasına imkân veren yazılımlara ne ad verilir?
a) Hesap tablosu yazılımları b) İşletim sistemi yazılımları c) Veri tabanı yönetim sistemleri d) Kelime
işlem yazılımları e) Sunum yazılımları
3. Aşağıda verilen virüs ve Truva atları ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisi de sisteme zarar vermek için hazırlanan yazılımlardır. b) Her iki yazılım da kendini
kopyalayarak çoğaltma eğilimindedir. c) Truva atı kendini yararlı bir program gibi göstererek zarar
verme amacındadır. d) Virüsler bulaştıkları sisteme zarar verirken kendilerini gizlerler. e) Virüsler
bazen aktifleşmek için bir şartın yerine getirilmesini bekler.
4. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer almaz?
a) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri arasında en çok tercih edilendir. b) İlk olarak Linux Torvalds
tarafından UNIX işletim sistemi temel alınarak geliştirilmiştir. c) Geniş donanım desteğine sahiptir. d)
Kaynak koduna herkes tarafından erişilebilir. e) Microsoft firması tarafından üretilmiştir.
5. Kullanıcıların bilgisayarı kullanabilmeleri için gerekli olan tüm programlara verilen genel ad
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Donanım b) Derleyici c) Yorumlayıcı d) Yazılım e) Düzenleyici
6. İşletim sisteminin tüm özelliklerinin koordinasyonunu ve temel işlemlerin yönetimini yapan
temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetici program b) İş kontrol programı c) Giriş/çıkış kontrol sistemi d) Kütüphaneler e) Yöntemler
I. Ubuntu II. Debian III. Windows
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri açık kaynak kodlu işletim sistemlerindendir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
8. MS-DOS işletim sisteminin son sürümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.02 b) 2.22 c) 4.50 d) 5.22 e) 6.22
9. Başlat menüsü hangi Windows versiyonunda ortaya çıkmıştır?
a) Windows 3.1 b) Windows 95 c) Windows XP d) Windows 7 e) Windows 8
10.Microsoft Excel programı hangi üretkenlik yazılımı kategorisine girer?
a) Kelime işlem b) Veri tabanı c) Sunum d) Hesap tablosu e) Çizim
Cevap Anahtarı 1.D, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6. A, 7.C, 8.E, 9.B, 10.D
4.HAFTA
•Windows 8 işletim sistemi daha önceki Windows sürümleri gibi temelde pencereler üzerinden
işlemlerin yapılmasının yanısıra yeni bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu arayüz başlangıç ekranı olarak
adlandırılmaktadır.
•Windows işletim sistemlerinde bilgiler dosyalar içerisinde saklanmakta
klasörlenebilmektedir. Tüm dosya ve klasörler bir sürücü altında yer almaktadır.
ve
dosyalar
•Windows 8 işletim sisteminde masaüstü arkaplanı resmi, başlangıç ekranı rengi, uygulama sesleri
gibi birçok özellik kullanıcı isteğine göre özelleştirilebilir.
•Windows 8 işletim sistemi çalıştırıldığında kullanıcılarını yeni bir arayüz olarak tasarlanan başlangıç
ekranı karşılamaktadır.
•Başlangıç ekranından Masaüstü kutucuğu tuklanarak masaüstü görünümüne geçilebilir.
•Masaüstü görünümü kullanılarak, kullanıcılar çeşitli programları çalıştırabilir, dosya ve klasörlere
erişim sağlayabilir veya internet vb. ağ yapılarına ulaşabilir.
•Masaüstü ekranının bir köşesinden diğer bir köşesine kadar uzanan çubuk Görev Çubuğu olarak
adlandırılmaktadır.
•Başlangıç ekranı düğmesi, program veya uygulama simgeleri, tarih-saat bilgisi ve bildirim simgeleri
görev çubuğu üzerinde bulunur.
•Windows 8’den önceki sürümlerde bulunan Bilgisayar/Bilgisayarım adlı konum Windows 8’le
birlikte Bu Bilgisayar olarak adlandırılmaktadır.
•Bu bilgisayar penceresi kullanılarak bilgisayardaki tüm dosya ve klasörlere arişilebilir ve bunlar
içerisinde arama yapılabilir.
•Bilgisayardan silinen dosya ve klasörlerin tekrar geri alınabilmesi için tutuldukları klasör Geri
Dönüşüm Kutusu olarak adlandırılır.
4.HAFTA SORULAR
1. I. Dosya II. Sürücü III. Klasör Yukarıdaki nesnelerin hiyerarşik yapısı hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a) II – III – I b) II – I – III c) I – II – III d) I – III – II e) II – I – III
2. Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi “AÖF”, uzantısı “.docx” olan dosyanın arama kriteri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) ATAAÖF.docx b) *AÖF*.*docx c) *AÖF.docx d) AÖF***.docx e) AÖF.***
3. Ekranın anlık görüntüsünü panoya kopyalamak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir
a) Scroll Lock b) Space Bar c) Print Screen d) Back Space e) Pause/Break
4. Windows 8 arayüzü masaüstü ve simgelerin dışında ……………… diye adlandırılan bileşenlerden
oluşmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Uygulama b) Canlı kutucuklar c) Sürücü d) Dosya e) Klasör
5. Bilgisayar kullanılırken herhangi bir ekrandan masaüstü görünümüne dönmek için aşağıdaki tuş
bileşenlerinden hangisi kullanılmalıdır?
6. I. Resimli parola II. Uygulamalar III. Başlangıç ekranı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
Windows 8 işletim sistemi ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
7. I. Nesneleri doğrudan silmek için Shift+Delete tuş bileşeni kullanılır. II. Geri dönüşüm kutusuna
gönderilen nesneler bilgisayardan tamamen silinir. III. Geri dönüşüm kutusunun disk kullanım alanı
değiştirilemez. Geri dönüşüm kutusuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
8. ………………, geçerli klasörün içeriğinin ve arama sonuçlarının görüntülendiği bölümdür. Cümlede
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Şerit b) Gezinti bölmesi c) Ayrıntılar bölmesi d) Dosya listesi e) Önizleme bölmesi
9. I. Mobil aygıtlarda kullanılabilir. II. Eski Windows sürümlerine göre daha yavaş açılır. III.
Dokunmatik ekran desteğine sahiptir. Windows 8 işletim sistemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III d) II ve III e) I, II ve III
10. Açık olan ve çalışan program veya uygulamalar ………….. üzerinde düğme şeklinde
görünmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Adres çubuğu b) Görev çubuğu c) Durum çubuğu d) Bildirim alanı e) Sütun başlıkları
Cevap Anahtarı 1.A, 2.C, 3.C, 4.B, 5.D, 6.E, 7.A, 8.D, 9.C, 10.B
5.HAFTA
•Windows 8 işletim sisteminde bilgisayarı kişiselleştirmeye yönelik farklı kullanıcı hesapları
oluşturulabilir. Bu işletim sisteminde yönetici hesabı, standart hesap ve çocuk hesabı olmak üzere 3
tip hesap türü bulunmaktadır.
•Microsoft hesabı kullanılarak Windows mağazasından uygulamalar indirilebilir ve kullanıcıya ait tüm
aygıtlar senkronize edilebilir.
•Windows işletim sisteminde çevrimiçi depolama alanı olarak OneDrive uygulaması kullanılmaktadır.
OneDrive uygulamasına Microsoft hesabıyla erişilebilir ve kullanıcıya ait tüm aygıtlardan bu depolama
alanındaki içeriklere erişilebilir.
•Windows işletim sisteminde dosya, belge, klasör gibi kavramlar nesne olarak ifade edilmektedir.
•Nesneler; yeniden isimlendirilebilir, silinebilir, kopyalanabilir veye başka bir depolama alanına
taşınabilir.
5.HAFTA SORULAR
1. Nesne isimlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) En fazla 255 karakter kullanılır. b) Nesne kullanımda iken ismi değiştirilebilir. c) /\* gibi karakterler
kullanılmaz. d) F2 tuşu ile nesne isim çerçevesi aktifleştirilir. e) Yeni nesne ismini onaylamak için
ENTER tuşu kullanılır.
2. I. Yönetici hesabı II. Standart hesap III. Çocuk hesabı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangiler
Windows 8 işletim sisteminde oluşturulabilecek hesap türleri arasında yer alır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi Windows 8 işletim
sistemindeki oturum açma seçenekleri arasında yer almaz? a) Parola b) Resimli Parola c) Pin d) Desen
e) Parola İlkesi
4. I. Çevrimiçi depolama alanıdır. II. Microsoft hesabıyla erişilebilir. III. Sadece uygulama üzerinden
kullanılabilir. OneDrive depolama alanına ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
5. ………………… seçeneği kullanılarak bilgisayar uyandırıldığında parola kullanım özelliği
etkinleştirilebilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Parola ilkesi b) Pin c) Resimli parola d) Uyku modu parolası e) Güçlü Parola
6. I. Ardışık seçim yapılırken Shift tuşu kullanılır. II. Fare ile seçim yapılabilir. III. Klavye ile seçim
yapılırken yön tuşları kullanılır. Nesne seçimine yönelik yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
7. I. Delete tuşu kullanılabilir. II. Sağ tuş menüsündeki sil seçeneği kullanılabilir. III. Shift+Delete tuş
bileşeni kullanılabilir. Nesne silme işleminde, nesneyi geri dönüşüm kutusuna göndermeden silme
işlemi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II ve III e) I, II ve III
8. I. Yerel hesap ve Microsoft hesabı olmak üzere iki şekilde oturum açılabilir. II. Yeni kullanıcı
hesapları eklenebilir. III. Yerel hesap oluşturulurken e-posta adresi girilir. Windows 8 işletim
sisteminde kullanıcı hesaplarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
Cevap Anahtarı 1.B, 2.E, 3.D, 4.C, 5.A, 6.E, 7.C, 8.C, 9.E, 10.D
6.HAFTA
•Denetim masası kullanılarak bilgisayarda bulunan donanım ve yazılımların organizasyonu
sağlanmaktadır.
•Klavyenin imleç hızı ve farenin düğme yapılandırılması gibi ayarlar denetim masası üzerinden
yapılmaktadır.
•Denetim masasında bulunan Bölge bağlantısıyla dil ayarlamaları, kişiselleştirme ayarları ile görsel
bileşenlerin ve ses ayarlarının yapılması imkânı bulunmaktadır.
•Tarih ve Saat ayarları ile bilgisayarın tarihi, saati ve bulunulan saat dilimi değiştirilebilmektedir.
•Programlar ve özellikler bileşeni program ve Windows özelliklerini değiştirmek ve kaldırmak için
kullanılmaktadır.
•Bilgisayara yeni bir donanım eklemek için aygıtlar ve yazıcılar bileşeni kullanılırken yüklü
donanımların özellikleri aygıt yöneticisi penceresinden görüntülenebilmektedir.
6.HAFTA SORULAR
1. …………………… bilgisayar sistemindeki tüm yazılım ve donanım birimlerine yönelik ayar yapma
imkânı tanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Denetim Masası b) Belgeler c) Donatılar d) Aygıtlar ve Yazıcılar e) Yardım ve Destek
2. Fare özellikleri penceresindeki tıklama kilidi seçeneğinin görevi nedir?
a) Birincil ve ikincil düğme ayarını değiştirme b) Çift tıklama hızını ayarlama c) Fare tuşu sürekli basılı
tutulmadan işlem yapma d) Fare işaretçisinin görüntüsünü değiştirme e) CTRL tuşu ile işaretçinin
yerini belirleme
3. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Bölge bileşeni yardımıyla yapılan ayarlardan biri
değildir?
a) Geçerli konum bilgisini belirleme b) Para birimi simgesini değiştirme c) Sayı görüntülemedeki
ondalık ayracı belirleme d) Ekran koruyucu seçeneklerini değiştirme e) Tarih görüntüleme ayarını
değiştirme
4. Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirme penceresi yardımıyla yapılabilecek ayarlardan biri değildir?
a) Masaüstü arka planı b) Pencere rengi ve görünümü c) Masaüstü simgelerinin görüntülenmesi d)
Çözünürlük ayarları e) Tarih ve saat ayarı
5. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikler penceresi yardımıyla yapılır?
a) Yazıcı ayarları b) Monitör seçimi c) Program kaldırma d) Aygıt ayarları e) Sürücü güncelleme
6. I. Kategori II. Büyük simgeler III. Küçük simgeler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri denetim
masası görüntüleme ölçütü olarak kullanılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
7. ……………………………………. ayarı ile pencere kenarlıklarının şeffaflık seviyesi belirlenebilmektedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Renk saydamlığı b) Renk tonu c) Renk belirteci d) Renk yoğunluğu e) Renk düzenleyici
8. I. Programlar kaldırılıp değiştirilebilir. II. Windows özellikleri açılıp kapatılabilir. III. Yüklü
güncelleştirmeler görüntülenebilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Programlar ve
Özellikler penceresinden yapılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III
9. …………………………… bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini sağlamaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Görev yöneticisi b) Aygıt yöneticisi c) Program yöneticisi d) Yazılım yöneticisi e) Donanım yöneticisi
10.Windows’un takılan yeni donanımı otomatik olarak algılayıp gerekli dosyaları varsa kendiliğinden
yükleyerek donanımı kullanıma hazır hâle getirmesi işlemi ne olarak adlandırılmaktadır?
a) Tak kullan özelliği b) Otomatik yükleme özelliği c) Sürücü yükleme özelliği d) Aygıt ekleme özelliği
e) Donanım güncelleme özelliği
Cevap Anahtarı 1.A, 2.C, 3.D, 4.E, 5.C, 6.E, 7.D, 8.E, 9.B, 10.A
7.HAFTA
•Donatılar bölümü Windows işletim sistemi ile birlikte gelen ücretsiz ve çok kullanışlı olan
programların erişimi için kullanılan bölümdür. Bu bölümde sistem özelliklerini organize etme ve
belge, resim, ses vb. oluşturma için kullanılabilecek birçok program bulumaktadır. Not defteri sadece
metin oluşturmak için kullanılabilirken Worpad görsel destekli metinler oluşturmada kullanılır.
Karakter eşlem programı klavye ile oluşturulamayan özel karakterleri metinlere eklemede
kullanılmaktadır. Paint programı, içinde barındırdığı araçlar ile resim oluşturma ve resimleri
düzenleme işlemlerine imkan veren bir programdır. Hesap makinesi bilimsel ve basit olamk üzere iki
farklı yapıda kullanılabilmektedir. Disk yazılan program dosyalarının biraraya getirilmesi için disk
birleştirici isimli yazılım kullanılmaktadır. Ayrıca sistemi geri yükleme programı ile sistem daha önceki
bir tarihe döndürülebilir. Bu işlemden dosya ve programlar etkilenmez.
7.HAFTA SORULAR
1. Aşağıdaki işlemlerden not defteri programında yapılamaz?
a) Metne resim ekleme b) Yazı tipini değiştirme c) Yazı boyutunu değiştirme d) Belge yazdırma e)
Sözcük kaydırma
2. WordPad programında bir belge kaydedilirken varsayılan dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) TXT b) RTF c) DOC d) XLS e) PDF
3. Donatılar bölümündeki Paint programı hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Metin oluşturma b) Sunum hazırlama c) Veri depolama d) Hesaplama yapma e) Resim yapma
5. Sistemi geri yükleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sistemi geri yüklemek için geri yükleme noktasının olması gerekir b) Geri yükleme noktası
otomatik olarak oluşturulabilir c) Geri yükleme işleminde program ve sürücüler etkilenir d) Geri
yükleme işlemi belgeleri etkiler e) Birden fazla geri yükleme noktası oluşturulabilir
Cevap Anahtarı 1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D
2015 YILI ÇIKMIŞ TBT VİZE SORULARI
2013 YILI TBT ÇIKMIŞ VİZE SORULARI
2014 YILI TBT ÇIKMIŞ VİZE SORULARI
Download