kişisel hijyen

advertisement
YAZIM KURALLARI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ŞUBESİ
2005
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Cümlelerin ilk sözcüğünün başında kullanılır:
Bu kitabı okudun mu?

Dizelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar:
Bitirip şu kuru kara ekmeği
Göç etsem diyorum yâr ellerine (Akif İnan)
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Özel adların başında kullanılır:
Osman Ayyıldız, (ad ve soyad)
Türk, Arap, İngiliz (ulus adı)
Pakistan, Fransa (ülke adı)
Japonca, Farsça (dil adı)
Bursa, Gemlik, Uludağ (yer adı)
Hat Caddesi (mahalle, sokak, cadde adı)
Bursa Sağlık Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi
(kurum, kuruluş adı)
İslâmiyet, Katolik (din, mezhep adı)
Van Gölü, Kızılırmak (coğrafi adlar)
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Özel adla kullanılan lâkap ve unvanlar:
Müdür Yardımcısı Orkun Bey, Doktor Ayşe
Hanım…

Tarih belirtirken kullanılan ay, gün adları:
Yazışma Kuralları eğitimimiz, 23 Mayıs
2005 Pazartesi günü başladı.
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Bayram, kutlanan gün adlarında:
Kurban Bayramı, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Hemşireler Günü, Tıp Bayramı…

Terim olan “Güneş, Dünya, Ay”
sözcükleri:
Dünya ve Ay, Güneş’in etrafında
döner.
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

8. Gazete, dergi, kitap adlarının ve yazı
başlıklarının her kelimesi büyük harfle başlar:
Resmî Gazete, SB Diyalog, Yedi İklim,
Bursa’da Zaman, Huzur…

Yazışmalarda, mektuplarda ilk sözcük:
Sevgili ablacığım,
Aziz dostum,
Değerli arkadaşım,
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI



Yer adlarında kullanılan yön bildiren
sözcükler:
Yazın Güney Marmara’da yağış azdı.
Yön bildiren sözcükler, özel isimden sonra
kullanılırsa küçük harfle başlatılır:
Marmara’nın güney bölümü yağışlı.
Özel adlardan türetilen bütün isim ve sıfatlar
büyük harfle başlar:
Türkçe, Avrupalı, Atatürkçü, Bursalı…
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Özel isimlerle kurulan tamlamalarda
yalnızca özel isim büyük harfle
başlatılır:
Denizli horozu, Bursa şeftalisi, Van
kedisi, İngiliz anahtarı…

Tarihi olay ve yapı adlarında:
Kurtuluş Savaşı, Yeşil Türbe…
ÖZEL ADLARA GETİRİLEN EKLER

Türkçe özel adlar büyük harfle başlar ve
çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılarak yazılır:
Bursa’yı, Tophane’den seyretmenin
zevkine doyulmaz.

Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme
işaretiyle ayrılmaz:
Gemlikliler, İzniklilerden, Türkçenin,
İngilizceyi…
ÖZEL ADLARA GETİRİLEN EKLER

Eklendiği sözcüğe ulus veya aile anlamı
katan “-ler” eki, kesme işaretiyle ayrılmaz:
İngilizler, I. Dünya Savaşı’nda gerçek
yüzlerini gösterdiler.
Leylâlar yarın dönecek mi?

Kişi adlarıyla kullanılan unvanlara ve makam
adlarına getirilen çekim eki de ayrılmaz:
Ayşe Hanımın, Sağlık Müdürlüğüne…
YABANCI SÖZCÜKLERİN
YAZILIŞI

Başında iki ünsüz bulunan veya sonunda iki
ünsüz bulunan yabancı sözcüklerin
yazımında ünsüzlerin arasına ünlü konmaz:
fren, kristal, program, staj, lüks…

Yabancı kelimelerin ortasındaki çift ünsüzler,
arasına ünlü olmadan yazılır:
alafranga, elektrik, telgraf, orkestra,
gangster…
YABANCI SÖZCÜKLERİN
YAZILIŞI

Yabancı kelimelerin iç sesindeki “g” ler
yerine “ğ” ye çevrilmez:
biyografi, paragraf, program, magma

Yerleşmiş bazı sözcüklerde g’lerin ğ’ye
dönüştüğü görülür:
coğrafya, fotoğraf
YABANCI SÖZCÜKLERİN
YAZILIŞI


Yabancı sözcüklerin sonunda bulunan
“g” ler de korunur:
arkeolog, biyolog, diyalog, Türkolog…
Yabancı dillerden alınan sözcüklerdeki
“io, ia, ua” ünlüleri arasına “v, y” harfi
konur:
biyoloji, diyaliz, biyografi,
konservatuvar, kruvazör, laboratuvar
AYRI YAZILAN KELİMELER

İkilemeler ayrı yazılır:
el ele, iç içe, art arda,yüz yüze…

Ev, ocak, yurt kelimeleriyle kurulan
birleşik isimler ayrı yazılır:
ordu evi, radyo evi, doğum evi,
öğrenci yurdu, sağlık ocağı…
AYRI YAZILAN KELİMELER


İsim soylu bir kelimeyle yardımcı fiillerden
yapılmış birleşik fiiller, isim soylu kelimede
değişiklik olmamışsa ayrı yazılır:
yardım etmek, arz etmek, fark etmek, yok
olmak…
Atasözleri ve deyimler ayrı yazılır:
çantada keklik, eli sıkı, gözü açık, bir taşla
iki kuş vurmak…
BİTİŞİK YAZILAN KELİMELER

Benzetme yoluyla nesnelere ad olmuş birleşik kelimeler
bitişik yazılır:
danaburnu (bir bitki), hanımeli (bir çiçek),
devetabanı (bir bitki)…

Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır:
apak, sapsarı, sımsıcak, güpegündüz, sırılsıklam,
paramparça…

Ses türemesi veya düşmesi görülen birleşik fiiller bitişik
yazılır:
reddetmek, zannetmek, nakletmek, sabretmek…
BİTİŞİK YAZILAN KELİMELER

Fiil+yardımcı fiil biçiminde kurulmuş birleşik fiiller
bitişik yazılır:
uyuyakalmak, düşünebilmek, düşeyazmak,
alıvermek, bakakalmak, olagelmek…

Bazı belgisiz sıfat ve zamirler bitişik yazılır:
birkaç, birçok, biraz, hiçbir, herhangi, birtakım…

UYARI: “Şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır:
her şey, bir şey…
SAYILARIN YAZILIŞI

İki veya daha çok rakamlı sayılar yazıyla
gösterildiklerinde birbirinden ayrı yazılır:
Yemeğe on beş kişi katıldı.

Bilimsel yazılarda, kesinlik aranan konularda sayılar
rakamla yazılır:
Eğitim Şubesinin yürüttüğü , Avrupa Birliği
Bilgilendirme Toplantılarında sağlık çalışanlarının
%99’una ulaşıldı.
SAYILARIN YAZILIŞI

Rakamlarla yazılan sayılardan sonra gelen
ekler, kesme işaretiyle ayrılır ve son sese
uyar:
Bursa’ya 1983’te geldi.
Nöbeti 15.45’te bitecekmiş.

Bilimsel olmayan, kesinlik aranmayan
yazılarda sayılar yazıyla gösterilir:
Aynı sağlık ocağında iki yıl çalıştık.
SAYILARIN YAZILIŞI

Parayla ilgili işlemlerde -araya ekleme
yapılmasını önlemek amacıyla- sayıların
bütün basamaklarının bitişik yazılması
yaygın bir kuraldır:
beşyüzbin, üçyüzellimilyon

Üleştirme eki rakama getirilmez:
6’şar (yanlış), altışar (doğru)
KISALTMALARIN YAZIMI


Kurum ve kuruluş adları, her sözcüğün ilk
harfi alınarak ve büyük yazılarak noktasız
kısaltılır:
Türk Dil Kurumu - TDK
Devlet Su İşleri - DSİ
Kısaltmaya getirilen ek, kısaltmanın son
sesine uyumludur ve kesme işaretiyle ayrılır:
Sağlık çalışanlarının maaşlarının
artırılmasıyla ilgili yasa tasarısı TBMM’ye
sunuldu.
KISALTMALARIN YAZIMI
Elementlerin ilk harfi büyük, diğer
harfleri küçük olarak noktasız yazılır:
Pb, Ag
 Makam ve unvan bildiren sözcüklerin
kısaltmaları büyük harfle başlar,
noktayla biter:
Dr. Osman Ayyıldız
Md.Yard. Ahmet Altıner

KISALTMALARIN YAZIMI
Ölçü ve birimler küçük harfle ve
noktasız kısaltılır: g, l, km
 Küçük harfli kısaltmalara ek getirilirken
sözcüğün okunuşuna uyulur:
mm’si (milimetresi), g’ı (gramı)
 Noktalı kısaltmalara ek getirilirken
kesme işareti kullanılmaz: zf.tan

“De” BAĞLACININ VE “de”
EKİNİN YAZIMI

Bağlaç olan “de”, ayrı yazılır; kendisinden
önceki sözcüğün son ünlüsüne göre büyük
ünlü uyumuna uyar:
Bunu öğretmen de söyledi.
Oku da adam ol.

Bağlaç olan ”de”, hiçbir zaman “ta, te”
şeklinde yazılmaz:
Çiçek de çocuk gibidir.
Evde kibrit de çakmak da yoktu.
“De” BAĞLACININ VE “de”
EKİNİN YAZIMI

Ek olan “de”, sözcüğe bitişik yazılır; ünlü
uyumuna uyar:
Ekimde hava değişiyor.
Sobada pişirilen güvecin tadına
doyulmaz.

Sert ünsüzle biten sözcüklere eklenen “-de”
eki “-te,-ta” şeklinde yazılabilir:
Bu saatte kimseyi bulamayız.
Dolapta biraz peynir vardı.
“Ki” BAĞLACININ VE “-ki”
EKİNİN YAZIMI

Bağlaç olan “ki”, ayrı yazılır:
Sizler ki yarınlarımızın umudusunuz.
“ki” bağlacı bir kaç sözcükte kalıplaşmış
olarak bitişik yazılır:
mademki, sanki, halbuki, belki, çünkü,
oysaki…

”Ki” eki sözcüğe bitişik yazılır ve ünlü
uyumlarına uymaz:
akşamki, yarınki, duvardaki, arkamdaki,
gözümdeki...
“Ki” BAĞLACININ VE “-ki”
EKİNİN YAZIMI

İlgi zamiri olan -ki, bitişik yazılır. Tamlayan eki
almış bir isme gelerek söylenmemiş
tamlananın yerini tutar:
“Mehmet’in karnesinde olduğu gibi
Ayşe’ninkinde de iki zayıf var.” cümlesinde,
“Ayşe” sözcüğüne getirilen “-ki” “karne” adının
yerini tuttuğu için ilgi zamiri olup bitişik
yazılmıştır.
SORU EDATI “Mİ” NİN YAZIMI

Her zaman kendinden önceki sözcükten
ayrı yazılan “mi”, ünlü uyumuna uyar:
Gazete aldın mı?
İlâçlarını içtin mi?
Söylediklerimi duydun mu?
Olayı anlattığında güldü mü?
SORU EDATI “Mİ” NİN YAZIMI

Kişi ekleri, mi’den sonra gelirse mi’ye bitişik
yazılır:
Toplantıya ben de katılacak mıyım?
Düğüne sen de davetli misin?
* ”Mi” cümleye soru anlamı katmadığında
cümlenin sonuna soru işareti konmaz:
Bebek, annesini gördü mü gülüyor.
İnsan direndi mi her güçlüğü yener.
Uzun mu uzun bir öyküydü o.
SATIRA SIĞMAYAN
SÖZCÜKLERİN YAZIMI


Satıra sığmayan sözcüğün devamı satır başına
geçilerek yazılır ve kısa çizgi kullanılır.
Sözcük bölünürken hece bölünmez:
...................uyukluyo-
rdu (yanlış)
…………uyukluyordu (doğru)
SATIRA SIĞMAYAN
SÖZCÜKLERİN YAZIMI
Sözcük bölünürken ulamaya uyulur:
.....................ilkokul (yanlış)
……………..ilkokul (doğru)
…………..başöğretmen (yanlış)
………….başöğretmen

SATIRA SIĞMAYAN
SÖZCÜKLERİN YAZIMI


Özel isim satıra sığar da çekim eki sığmazsa
kısa çizgi kullanılmaz, yalnız kesme işareti
kullanılır:
.....................Bursa’
dan
Ne üst ne de alt satırda tek harf bırakılır:
.........................alışamadı (yanlış)
..........................müdafaa (yanlış)
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER

Türkçede orta hece ünlüsünün düştüğü
sıkça görülür.
“alın, burun, ağız, gönül” gibi
kelimeler, “alnım, burnu, ağzı, gönlü”
şeklinde söylenir ve yazılır.
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER

Sert ünsüzlerle biten sözcüklere yumuşak ünsüzle
başlayan ekler getirildiği zaman, bu eklerin başındaki
ünsüzler de sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir:
defter-de, yaprak-ta,
ben-den, utanç-tan

Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra yumuşak
ünsüzle başlayan ek getirilmesi yazım yanlışıdır:
ağaçda –- ağaçta
anlatdığı – anlattığı
dostca – dostça
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER


Sonunda sert ünsüz bulunan bir sözcüğe,
ünlü ile başlayan bir ek getirildiği zaman sert
ünsüz yumuşar. Buna ünsüz yumuşaması
denir.
çiçek-i – çiçeği
renk-i –- rengi
dolap-ım – dolabım
Bu kural, özel isimlerde geçerli değildir. Özel
isimlerdeki sert ünsüzler yumuşatılırsa yazım
yanlışı olur:
Zonguldak’ı, Gemlik’e, Ahmet’i, İznik’in…
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER

”-yor” eki, eklendiği sözcüğün son
hecesindeki geniş- düz olan “a,e”
ünlülerini “ı, i, u, ü” dar ünlülerine
dönüştürür. Buna ünlü daralması denir:
bekleme-yor – beklemiyor
görme –yor – görmüyor
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER

Düz geniş ünlülerden sonra kaynaştırma
ünsüzü “y” gelirse, söylenişte bir daralma olsa
bile yazımda bu daralma gösterilmez.
bekliyecek (yanlış)
bekleyecek (doğru)
kanıtlıyamadı (yanlış)
kanıtlayamadı (doğru)
gelmiyecek (yanlış)
gelmeyecek (doğru)
SES OLAYLARIYLA İLGİLİ
ÖZELLİKLER

“b” ünsüzü, kendinden önce gelen “n”
ünsüzünü “m” ye dönüştürür.
yanlış
doğru
penbe
pembe
sünbül
sümbül
çenber
çember
tenbel
tembel

Bu kural, özel isimlerde ve birleşik isimlerde
geçerli değildir:
İstanbul, Safranbolu, binbaşı, onbaşı…
DÜZELTME İŞARETİ: ( ^ )

Yazılışları birbirine benzeyen, anlamları ayrı
olan kelimeleri birbirinden ayırmak için bu
işareti kullanırız:
hala (babanın kız kardeşi), hâlâ(henüz)
aşık (kemik),
âşık (tutkun, vurgun)
varis (damar genişlemesi) ,vâris (mirasçı)
BAZI SÖZCÜKLERİN DOĞRU
YAZILIŞI
YANLIŞ
Entellektüel
Heykeltraş
Sarmısak
Döküman
Bujiteri
Ünvan
Süeter
Stajer
orjinal
insiyatif
silahşör
DOĞRU
Entelektüel
Heykeltıraş
Sarımsak
Doküman
Bijuteri
Unvan
Süveter
Stajyer
orijinal
inisiyatif
silâhşor
NOKTALAMA İŞARETLERİ
. , :
; - - ?!
? / () ! ‘ “
……. ! , ; ., “””
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Yanlış okumayı önlemek, okumayı ve
anlamayı kolaylaştırmak, duraklama
yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton
gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan
işaretlere noktalama işaretleri denir.
NOKTA ( . )

Bitmiş bir cümlenin sonuna konur: Türkçe,
eklemeli bir dildir.

Kısaltmaların sonuna konur: prof.
(profesör), bk. (bakınız), cad. (cadde).

Bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz:
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK
(Türk Dil Kurumu), kg (kilogram), cm
(santimetre)…
NOKTA ( . )
 Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı ayırmak
için kullanılır: 23.05.2005

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden
ayırmak için kullanılır: Tren 09.15’te kalktı.

Arka arkaya sıralanan virgülle veya çizgiyle
ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakama
nokta konur: 1, 2 ve 3. maddeler; XII - XIV.
yüzyıllar arasında…
NOKTA ( . )

Bir yazının maddelerini gösteren
rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.

Sayılardan sonra sıra belirtmek
amacıyla kullanılır:
7. (yedinci), IV. (dördüncü).
VİRGÜL ( , )



Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır:
Çalışkan, saygılı, zeki, tutumlu bir
öğrencidir.
Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:
Çalıştı, çabaladı, inat etti, amacına ulaştı.
Özne ile yüklem arasına çok sayıda sözcük
girmişse özneyi diğer ögelerden ayırmak
için kullanılır:
Kardeşim, uzun ve yorucu bir yolculuktan
sonra bu akşam geldi.
VİRGÜL ( , )


Anlam karışıklığı oluşturabilecek
durumlarda kullanılır:
Genç, doktora gitti.
Hitaplardan sonra kullanılır:
Sayın Başkan, Kıymetli arkadaşım…
VİRGÜL ( , )



Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden
ayırmak için konur:
Bursa, 23 Mayıs 2005
Sayıların ondalık bölümlerini ayırmak için
kullanılır:
25,3 (yirmi beş tam, onda üç)
Ara söz ve ara cümleleri ayırmada kullanılır:
Oraya, tabii ki istiyorsan, hemen
gidebilirsin.
VİRGÜL ( , )


İşaret zamirlerini işaret sıfatlarından
ayırt etmek için kullanılır:
O, adama bir şeyler söyledi.
UYARI: İkilemelerin arasına virgül
konmaz: yavaş yavaş, mışıl mışıl,
koşa koşa…
“Ve, veya, yahut” bağlaçlarından
önce ve sonra virgül kullanılmaz.
NOKTALI VİRGÜL ( ; )


Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı
cümleleri birbirinden ayırmak için
konur:
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür,
şan kalır.
Cümle içinde tür ve grupları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
İzmir’de üzüm, incir, zeytin;
Rize’de çay, mandalina yetişir.
NOKTALI VİRGÜL ( ; )

Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran “
ancak, yalnız, fakat, lakin, çünkü, ama” gibi
bağlaçlardan önce konur:
Güzel bir tablo; ancak çok pahalı.

“Ama” bağlacının pekiştirme göreviyle
kullanıldığı cümlelerde noktalı virgül kullanılmaz.
Sözleri, çok ama çok ağrıma gitti.

Ögeleri arasında virgüller bulunan bir cümlede,
özneden sonra konur:
Ali; Ahmet, Hasan ve Mahmut’tan borç almış.
İKİ NOKTA ( : )

Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur:
Ünlü harflerimiz şunlardır: a,e,ı,i,o,ö,u,ü.

Örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
Sigaranın birçok zararı vardır:kalp
çarpıntısı, baş ağrısı, uyku bozuklukları…
İKİ NOKTA ( : )

Başkasının sözü aktarılırken tırnak
işaretinden önce konur:
Atatürk şöyle diyor: “Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz.”

UYARI: İki noktadan sonraki bölüm
cümleyse büyük harfle, cümle değilse küçük
harfle başlanır.
Dükkânda çeşitli çiçekler vardı: güller,
zambaklar, karanfiller...
ÜÇ NOKTA (...)

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna
konur:
Bu iş öyle zor ki…
Ah, şu okul bir bitse…
ÜÇ NOKTA (...)


Söylenmeyen veya söylenmek istenmeyen
sözcüklerin yerine konur:
“Geçen yıl... kasabasında görev yaparken
ilginç olaylara tanık oldum.”
“Kılavuzu karga olanın burnu b...tan
çıkmaz.”
Bir cümlede, örnekler sıralandıktan sonra
örneklerin onlardan ibaret olmadığını
belirtmek amacıyla kullanılır:
Çok yer dolaşmıştı: Almanya, İngiltere,
İtalya...
SORU İŞARETİ ( ? )



Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna
konur:
Dersine çalıştın mı?
Soru, vurguyla belirtildiği zaman da soru
işareti kullanılır :
Memur sordu:
-Adınız ?
Verilen bilginin kesin olmadığını belirtmek
için parantez içinde soru işareti kullanılır:
Karacaoğlan, 17.yüzyılda (?) yaşamış bir
halk şairidir.
SORU İŞARETİ ( ? )

UYARI: “mı / mi” soru eki, -ınca / ince
anlamında zarf fiil göreviyle kullanıldığı
zaman soru işareti konmaz:
Hava karardı mı eve döneriz.

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı
cümlelerde soru işareti sona konur:
Yanındaki kardeşi mi yoksa arkadaşı mıydı?
ÜNLEM İŞARETİ ( ! )


Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi
duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur:
Hava ne kadar da sıcak !
Eyvah, okula geç kaldım!
Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra
konur:
Ey Türk gençliği !
Dikkat etsene be adam !
ÜNLEM İŞARETİ ( ! )

Bir söze alay, kinaye veya küçümseme
anlamı kazandırmak için parantez içinde
ünlem işareti kullanılır:
O büyük yazar (!) son kitabıyla adından söz
ettirecekmiş.
Sizin bilgi birikiminizden (!) hiç şüphem yok.
KISA ÇİZGİ ( - )


Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken
satır sonuna konur:
“...... Bursa’ya gideceğim.”
Satır sonuna gelen özel adlardan sonra
kesme işareti konulursa kısa çizgi
kullanılmaz:
........ Bursa’
dan ...
KISA ÇİZGİ ( - )

Ara söz ve ara cümleleri ayırmada kullanılır:
“İstediğinizi -elbette işlemlerin
tamamlanması kaydıyla- ilgili makama
iletiriz.”
NOT: Ara sözlerde kısa çizgi yerine virgül
kullanılabilir.
Sınavı, emin olun, siz de kazanacaksınız.
KISA ÇİZGİ ( - )

Kelimeler arasında “-den ... -a, ve, ile,
ila, arasında” anlamlarını vermek üzere
kullanılır:
Türkçe-İngilizce Sözlük,
Bursa-Yalova yolu,
Türk-Alman ilişkileri,
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı…
TIRNAK İŞARETİ ( “....” )

Bir yazıda, yazara ait olmayan sözler,
tırnak içine alınır:
Bir halk deyişidir, bilirsiniz: “Dilim
seni dilim dilim dileyim / Başıma geleni
senden bileyim.”
TIRNAK İŞARETİ ( “....” )
Özel
olarak belirtilmek istenen sözler tırnak
içine alınır:
Bir defada verilen ilâç miktarına
“doz” denir.
Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları
tırnak içine alınır:
Dr. Hüsamettin Olgun’un “Bir Lodos
Gibi” adlı şiir kitabını gördünüz mü?
PARANTEZ (AYRAÇ) ( ( ) )

Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan
açıklamalar için kullanılır.
Hidroklorik asit, pepsin, pankreas enzimleri
(pankreatin, pankrelipaz) dijestan ilâç grubunda yer
alır.

Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı parantez
içinde gösterilir.
Doktorlar, babama anemi (kansızlık) teşhisi
koydular.
PARANTEZ (AYRAÇ) ( ( ) )

Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin
olmadığını göstermek için kullanılan soru
işareti ve söze alay, küçümseme anlamı
kazandırmak için kullanılan ünlem işareti
parantez içine alınır.
Ne kadar cesur ( ! ) biri olduğunu
gösterdin.
PARANTEZ (AYRAÇ) ( ( ) )

Parantez içine alınan bölüm içinde
tekrar parantez açılması gerekiyorsa
önce köşeli parantez açılır.
Topluma mal olmuş bu kişinin [ Yunus
Emre (13.yy - 14.yy ) ] mezarının
nerede olduğu bilinmiyor.
KESME İŞARETİ ( ‘ )



Özel isimlere gelen çekim eklerinin
ayrılmasında kullanılır:
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
UYARI: Kurum ve kuruluş adlarından sonra
kesme işareti kullanılmaz.
Sağlık Müdürlüğüne, Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığına…
Akım, çağ ve dönem adlarından sonra
kesme işareti kullanılmaz.
Eski Çağın, Cilâlı Taş Devrinin…
KESME İŞARETİ ( ‘ )
Kişi adlarından sonra kullanılan
unvanlara gelen ekler de kesme işareti
ile ayrılmaz.
Ali Beyin, Ayşe Hanıma, Mustafa
Kemâl Paşaya…
 Deyimlerde geçen özel isimlere gelen
ekler de kesme ile ayrılmaz.
Allahtan hayırlısı, Alinin külahını
Veliye…

KESME İŞARETİ ( ‘ )



-Özel adlar yerine kullanılan “o“ zamiri cümle
içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden
sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
Bugün onu daha çok arıyoruz.
Özel isimlerden sonra gelen “de“ bağlacı
kesme ile ayrılmaz. Ahmet de geldi.
Yabancı özel adlardan sonra getirilen çokluk
ve yapım ekleri kesme işareti ile ayrılır.
Bordeaux’ lu, Freud’cu düşünce…
KESME İŞARETİ ( ‘ )
Yabancı özel adlar dışındaki özel adlara
getirilen yapım ekleri ve çokluk eki
kesme ile ayrılmaz.
Bursalı, Türkçenin, Ahmetler,
Aydınlılardan…
 Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada
kullanılır.
PTT’de, TBMM’nin…

KESME İŞARETİ ( ‘ )

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara
getirilen eklerde kelimenin okunuşu,
büyük harflerle yapılan kısaltmalara
getirilen eklerde kısaltmanın son
harfinin okunuşu esas alınır:
kg’dan, cm’yi, THY’de, TRT’den.
KESME İŞARETİ ( ‘ )

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme ile
ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek, noktadan
sonra, kelimenin okunuşuna uygun olarak
yazılır.
vb.leri, mad.si, Alm.dan…

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.
2004’te, 8’inci madde, 7,65’lik…
KESME İŞARETİ ( ‘ )
Sıra
sayıları ekle gösterildiği zaman
rakamdan sonra sadece kesme işareti
ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz.
8.’inci (yanlış)
70’nci (yanlış)
- 8’inci (doğru)
- 70’inci (doğru)
KESME İŞARETİ ( ‘ )

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla
gösterilir:
6’şar (yanlış) - altışar (doğru)

Kelimedeki ses düşmesini göstermek
için kullanılır.
Karac’oğlan, var m’ola?
ANLATIM BOZUKLUKLARI
ANLATIM BOZUKLUKLARI
Duygu , düşünce ve eylemlerin güzel ve
etkili anlatılması, insan ilişkilerinde ve kültürel
gelişmede olumlu sonuçlara yol açar.
Ayrıntı diye göz ardı edilen bir anlatım
kuralı, anlaşmada sorunlara sebep olabilir.
Bu sebeple kişilerin, hangi meslek alanına
yönelirlerse yönelsinler, içinde yaşadıkları
toplumun üyeleri olmaları bilinciyle dile önem
vermeleri gerekir.
Gereksiz Sözcük Kullanımı




Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında
daralma, anlatımında bozukluk meydana
getirmeyen sözcük gereksizdir.
Enkaz yığınları altından cansız cesetler
çıkarılıyor.
Bu sağlık ocağında onunla birlikte iki yıl
çalıştık.
Hastanın bir ay dinlenip istirahat etmesi
gerekiyor.
Özne Yanlışları

Bir cümlede özne bulunmaması veya özne
olmaması gereken kelime veya kelime
gruplarının özne gibi kullanılmasıdır.
Hastanın durumu gittikçe kötüleşiyor, (hasta)
yerinden kalkamıyordu.
Ben ve o, dün sağlık ocağında yoktu.
(yoktuk)
Son günlerde gözlerim iyi görmüyorlar.
(görmüyor)
Tümleç Yanlışları

Bir cümlede tümleç (dolaylı tümleç, zarf tümleci,
nesne) kullanılması gereken yerde kullanılmaması,
tümleç gerekmeyen yerde de tümleç kullanılması
durumudur.
Büyüklerimize saygılı davranmalı, güler yüz
göstermeli ve (onları) üzmemeliyiz.
Hastaya ilâcını veriyor, (onu) uyutmaya çalışıyordu.
Evine arkadaşlarını davet etti ve (onlarla) çok ilgilendi.
Yüklem Yanlışları
Yüklemin
“çatı, kişi, zaman ve yardımcı
eylemler” gibi noktalarda cümleye uygunluk
göstermemesi durumudur.
Sigarayı az (içerim), içkiyi hiç
içmem.
Kardeşim hem derslerine yeterince
çalışmak (istiyor), hem de arkadaşlarıyla
basketbol oynamaktan vazgeçmek istemiyor.
Ne sen beni unut ne de ben seni.
(unutayım)
Çelişen Sözler

Bir cümlede anlamca çelişki oluşturan
kelimelerin bir arada kullanılması
durumudur.
Bursa’ya geleli aşağı yukarı tam iki
yıl oldu.
Eminim bizi de listeden silmiş olsa
gerek.
Gereksiz Yardımcı Fiiller

Türkçede, doğrudan fiil olarak
çekimlenebilecek bir kelimenin yardımcı
fiil alarak çekimlenmesi yanlıştır.
umut etmek (ummak, umutlanmak),
kuşku etmek (kuşkulanmak),
yenilgi almak (yenilmek),
istek almak (istenmek),
başvuruda bulunmak (başvurmak),
Kelimelerin Yanlış Anlamda
Kullanılması

Sözcüklerin anlatmak istediğimiz hususu
karşılamaktan uzak olması; anlamları farklı,
aralarında sadece söyleniş benzerliği olan iki
kelimeden birini diğerinin yerine kullanma
durumudur.
Ağır hastalıklarda uzun müddet yatmak, hastaya
fayda yerine zarar sağlamaktadır.
Haşerelerin zararlarını engellemek için ilâçlama
yapıldı.
20 Mayıs 2005 yılında ona bir mektup yazdım.
Yanlış Yerde Bulunan
Sözcükler

Bir sözcüğün cümlenin akışına ve anlamına
uygun bir yerde kullanılmaması durumudur.
Dünden beri çok başım ağrıyor.
Bir şoförün alkollü arabaya binmesi doğru
değildir.
Babasının mesleği gereği bir doktor
çocuğu olan Ali, yurdun birçok yerini
görmüştü.
Deyim Yanlışlıkları
Deyimler, kalıplaşmış kelime gruplarıdır. Bu
yüzden deyimlerdeki kelimeler kesinlikle
değiştirilemez.
Yanlış
Doğru
paçaları tutuşmak - etekleri tutuşmak
midesi zil çalmak - karnı zil çalmak
lâfını balla kesmek - sözünü balla kesmek
kibrit suyu ekmek - kibrit suyu dökmek

Mantık Yanlışlıkları

Bir cümlenin anlatılmak istenen düşünceyi vermekten
uzak olması, asıl söylenmesi gerekenden farklı şeyler
anlatılması durumudur.
Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme
hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
O zavallı insanların, ekmeği bir yana bırakın, yiyecek
sıcak yemekleri bile yok.
Doktor ve hasta yakınları arasında çıkan kavga
tartışmaya dönüştü.
Noktalama Yanlışlıkları


Yanlış yerde kullanıldığında veya hiç
kullanılmadığında anlatım bozukluğuna yol
açabilecek noktalama işaretleri, virgül ve noktalı
virgüldür.
Öznenin kendisinden sonraki sözcüklerle tamlama
oluşturabileceği veya öznenin karıştırılabileceği
durumlarda bu işaretler mutlaka kullanılmalıdır.
Rahmetli karısını çok severdi.
Ali, Ahmet, Hasan ve Mehmet’i de çağıracaktı.
Sütçü doktorun sözlerinden bir şey anlamadı.
O köyde yaşamak istemiyordu.
Download