noktalama işaretleri 1) nokta

advertisement
NOKTALAMA İŞARETLERİ
1) NOKTA
 Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
 Tüm gün araba sürdük. Sonra bir yerde mola verdik .
Acıkmıştık .
 Kısaltmalardan sonra kullanılır.
 prof .
doç .
dr .
gr .
 Sıralama sayılarında ‘‘_(i)nci ’’ yerine kullanılır.
 III . Mehmet
1 . sınıf
3 . baskı
 Günü belli olan tarihlerin yazımında kullanılır.
 19 . 08 . 2006
 Saat ile dakika arasında kullanılır.

13 . 15
23 . 45
 Bölümleri, grupları sıralamada sayı ve harflerden sonra







kullanılır.
Sıfatlar ikiye ayrılır:
a . Niteleme Sıfatları
b . Belirtme Sıfatları
Sayı basamakları arasına, okunmayı kolaylaştırmak için
konur.
480 . 500 . 000
Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır.
2 . 5 = 10
Cümle değerindeki cevap sözlerinin sonuna konur.
-Bunu sana kim söyledi? -Arkadaşım .
-İnandın mı?
-Evet .
NOT: Kuruluş adlarının ilk harflerini yan yana getirerek yapılan
alışılmış ve kalıplaşmış kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
 TBMM
MTA
PTT
TRT
BM
2) VİRGÜL
 Eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmada
kullanılır.
 Anasına, bacısına, köyüne hasret yaşadı yıllarca.
 Onun için dans etmek, şarkı söylemek bir tutkuydu adeta.
 Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

Kalktı, kitaplarını topladı, paltosunu giydi, koşarak dışarı çıktı.
 Yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır.

Dedesi, sert görünüşüne ve soğuk duruşuna rağmen olanlara
hiç ses çıkarmadı.
 Cümlede vurgulanmak istenen öğeden sonra kullanılır.
 Uyumak, günlerce, haftalarca uyumak istiyordu.
 Kapıda, icra memuruna benzeyen takım elbiseli biri

Seslenme sözcüklerinden ve hitaplardan sonra kullanılır.
 Arkadaşlar, aranızda benimle gelmeye cesareti olan var mı?
 Canım Annem,

Değerli Misafirler,
Anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanılır.
 Hasta, doktora yardım etti.
 Bu, odayı rahatça ısıtır.

Arasözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
 Bu konuda, emin olabilirsin, senden daha çok kaygılanıyorum.

Cümlede tırnak içerisine alınmamış doğrudan aktarma
cümlelerinin başına ve sonuna konur.
 Bana sık sık, umudunu yitirme, diyordu.
 Sonra görüşürüz, diyerek yanımızdan ayrıldı.
Ünlemlerden ve ünlem değerindeki sözcüklerden sonra
kullanılabilir. Bu durumda ünlem işareti cümlenin sonuna konur.

 Yaşasın, maçı kazandık! …….. Yaşasın! Maçı kazandık.
 Ah, neler çektim bir bilsen! …. Ah! Neler çektim bir bilsen.
Cümle başında kullanılan ‘‘Evet, Hayır, Lütfen’’ gibi
sözcüklerden ve yine ‘‘Ancak, Oysa, Kaldı ki, Gerçi, Ne var ki’’
gibi cümle başı bağlaçlarından sonra kullanılır.

 Evet, bunu ona ben söyledim.
 Hayır, bunu bana yapamazsın.
 Lütfen, benimle böyle konuşma.
 Gerçi, sana güvenilmeyeceğini söylemişlerdi.
 Halbuki, bu iş için ne çok emek sarf ettik.

Kesirleri tam sayılardan ayırmakta kullanılır.
 96, 3
3, 14
NOT: Arasöz ile aracümlelerin başında ve sonunda virgül yerine
kısa çizgi ya da parantez de kullanılabilir.
 Köyünü -o şirin insanların olduğu yeri - bir türlü unutamıyordu.
 Köyünü (o şirin insanların olduğu yeri) bir türlü unutamıyordu.
NOT: Ad ya da sıfat tamlamasıyla oluşan sözcük öbeklerinde son
tamlayanla tamlanan arasına ya da tamlayanla ilk tamlanan
arasına virgül konmaz.
 Bu kitapta yalın, çarpıcı, özgün, benzetmelerle karşılaşıyoruz.
 Kitabın, kapağı, önsözü ve kaynakçası henüz tamamlanmadı.
NOT: Cümlede ‘‘ile, ve, veya, ya da, yahut ’’ gibi bağlaçlardan
sonra virgül kullanılmaz.
 Onu ve, onun gibileri iyi tanırım.
 Çay ya da, kahve ikram edebilirim.
NOT: ‘‘-ıp , -ip’’ zarf fiil eki almış eylemsilerden sonra virgül
kullanılmaz.
 Yemeğini yiyip, rahat bir uyku çekecekmiş.
3) NOKTALI VİRGÜL
 Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden
ayırmak için kullanılır.
 Profesör, öğrencinin yüzüne sert sert baktı; sorusunu tekrar
etti.
 Telefon çaldığında, hala yataktaydım; arayanı tahmin
edebiliyordum.
 Aralarında öğe ortaklığı bulunmayan; fakat anlamca birbirini
tamamlayan bağımsız sıralı cümlelerin arasına konur.
 Bütün gün yağmur yağdı; evin içine tıkılıp kaldım.
 Öğretmen kompozisyonu çok beğenmiş; kompozisyonum
yarışmaya gönderilebilirmiş.
 Cümlede sıralamalar ya da gruplamalar arasında tür farkı
olduğunda, bu farklılığı göstermek amacıyla kullanılır.
 Yazarlardan Orhan Pamuk’u, Reşat Nuri’yi; şairlerden
Cemal Süreyya’yı, Orhan Veli’yi severdi.
 Bir çelişkiyi ya da karşıt durumu bildiren sıralı cümlelerde, iki
cümlenin arasına noktalı virgül konur. Karşıtlık ya da çelişki
ilgisi bir bağlaçla sağlanmışsa (ama, fakat, lakin, yalnız, ancak,
çünkü, yoksa, oysa vb.) noktalı virgül bağlaçtan önce kullanılır.
 Çok çalıştı; fakat birinci olamadı.
 Gelmeyecek; çünkü yalan söylediğini anladı.
 İki gözü iki çeşme ağlıyor; babası her şeyi öğrenmiş.
 Gitmemiz gerekiyor; davetlilere ayıp olacak.
 Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
Esra; Nurcan, Ayşe ve Seda gibi çalışkan bir kız değildi.
4) İKİ NOKTA
 Ardından örnekler verilip açıklamalar yapılacak cümlelerin
sonuna konur.
 Zamirler ad durum eklerini alabilirler: beni, buna, şundan,
neyde…
 Aklımda tek bir soru vardı: Evlenme teklifi ederse ne
diyecektim?
NOT: ‘‘İki nokta’’dan sonraki açıklama, cümle niteliğindeyse
cümleyi oluşturan ilk sözcük büyük harfle başlar. Cümle niteliği
taşımıyorsa ya da örnekler sıralanıyorsa küçük harfle başlar.
 Tırnak içinde aktarılan doğrudan aktarma cümlelerinde
tırnaktan önce konur.
 Adam arkaya dönüp: ‘‘Biraz sessiz olursanız sevinirim.’’
dedi.
 Roman, öykü tiyatro gibi yazı türlerindeki karşılıklı
konuşmalarda, konuşma çizgisinden önce konur.

Babam dönerek:
- Bunu hanginiz yaptınız, açıkça söyleyin, dedi.
 Matematikte bölü çizgisi yerine konur.

6:2=3
5) ÜÇ NOKTA
 Örneklerin sıralandığı cümlelerde, cümlenin benzer örneklerle
sürdürülebileceğini anlatmak için kullanılır.
 İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında
ikinci hecedeki dar ünlülerini düşürürler: burun, göğüs, fikir …
! ! ! Yemeğe katılacak malzemeler: beyaz et, domates,
fasulye, patlıcan ve biber.
 Eksiltili (yüklemi herhangi bir nedenle söylenmemiş) cümlelerin sonuna konur.
 Onu bir görebilsem…
 Seni elime bir geçirirsem
…
 Önce kesilen elektrikler
… Ardından bir rüzgar uğultusu …
Düşen yıldırımın sesi …
 Bir yazıdan alınan bölümlerde atlanan yerleri göstermek için
kullanılır.
 ‘‘(…) Fransız İhtilali ile birlikte feodalite ve onun siyasi
yapısı
ortadan kalkar; aristokratların mutlu yaşantılarına son verilir.’’
 Söylenmek istenmeyen sözler ve isimlerin yerine kullanılır.
 Gözaltında tutulan …, suçu işlediğini itiraf etti.
6) SORU İŞARETİ
 Soru cümlelerinin sonuna konur.
 Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
 Bu yıl tarlaya ne ektiniz
?
 Döndü mü sizin oğlan askerden
?
 Cevap gerektirmeyen sözde soru cümlelerinin sonuna
konur.
 Bundan güzel ev mi olur ?
 Ben seni hiç kırar mıyım
?
NOT: Anlamları birbirini tamamlayan sıralı cümleler virgülle ya
da noktalı virgülle ayrılır; soru işareti en sona konur.
?
Bunu ona sen mi söyledin, o başka birinden mi duydu ?
 Size çay mı ikram edeyim; yoksa kahve mi istersiniz

NOT: Birleşik ya da sıralı cümlelerde son yargı soru anlamı
taşımıyorsa cümlenin sonuna soru işareti konmaz.
 Ne yapmalıyım bilmiyorum.
 Buraya neden geldin, anlayamadım.
 Bazen soru işareti ayraç içinde kullanılabilir. Bu durumda,
soru işaretinden önce verilen bilginin kesin olmadığı, şüpheli
olduğu anlatılmış olur.
 Karacaoğlan’ın 17. yüzyılda (?) yaşadığı sanılmaktadır.
 Yunus Emre (1240(?) - 1320) Eskişehir’de doğmuştur (?).
 Parantez içine alınmış soru işareti cümlede küçümseme,
ciddiye almama, alay anlamlarına da gelebilir.
 Bu dahice (?) fikir ancak ondan çıkabilirdi.
 Yazdığı o güzel (?) şiirleri bir kitapta toplayacakmış.
7) ÜNLEM İŞARETİ
 Ünlem bildiren sözcüklerin ya da içinde ünlem sözcüğü olan
cümlelerin sonuna konur.
 Tüh! Bu soruyu da yapamadık →Tüh, bu soruyu da yapamadık
 Of ! Yine otobüsü kaçırdık → Of, yine otobüsü kaçırdık
!
!
 İçinde ünlem olan sözcükler kullanılmasa bile heyecan,
şaşırma, kızma, sevinç, korku gibi duyguları anlatan cümlelerden
sonra kullanılabilir.
 Ne güzel bir hava !
 Böyle de konuşulmaz ki !
 Parantez içinde kullanılabilir. Bu durumda cümleye küçümseme,
alay anlamı katar.
 Bu kadar güzel (!) bir konuşma dinlemedim daha önce.
 Yeni işinden çok (!) para kazandığını söylüyormuş.
 Hitaplardan sonra kullanılır.
 Ey Türk Gençliği !
8) TIRNAK İŞARETİ
 Aktarılan söz ya da yazıların başında ve sonunda kullanılır.
 Sait Faik: “Bir insanı sevmekle başlar her şey.” der.
 Dikkat çekilmek istenen sözler ya da söz öbekleri tırnak
içine alınabilir.
 Edebiyatımıza birçok “ilk”, “Tanzimat” ile girmiştir.
 Eser isimlerinin ya da yazı başlıklarının başında ve sonunda
kullanılır.
 “Benim Adım Kırmızı”, Orhan Pamuk’un ödüllü eserlerinden
biridir.
 Sanatçı son kasetine “Akşam Çiçeği” ismini vermiş.
NOT: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekler tırnağın
dışına yazılır ve kesme işareti ile ayrılmaz.
 “Benim Adım Kırmızı” da hayata ve insanlara karşı
acımasız bir eleştiri var.
NOT: Tırnak içinde tekrar tırnak kullanılacaksa, tek tırnak
kullanılır.
 Öğretmenimiz: “ ‘Yaban’ da Yakup Kadri’nin bir eseridir.”
dedi.
9) PARANTEZ (AYRAÇ)
 Cümlede kullanılan yabancı sözcüklerin okunuşu parantez
içinde yazılır.
 Shakespeare (Şekspir) İngiliz edebiyatının en büyük
yazarlarındandır.
 Bir sözcüğün eş anlamlısını ya da eski dildeki karşılığını
vermek için kullanılır.
 İsmin yerini tutan sözcük ya da eklere zamir (adıl) denir.
 Cümle içindeki açıklamalar ayraç içinde yazılır.
 Yazarın son kitabı (Ağaçtaki Kuş) başka bir yayınevinden
çıktı.
 Atatürk (1881–1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.
 Tiyatro metinlerinde oyuncuların yapması gereken hareketler ayraç içinde verilir.
 - (Gülerek) Sen bir de şu fıkrayı dinle:
 Maddelerin sıralanmasında alt bölümleri belirten sayı ve
harflerden sonra kullanılır.
 Sıfatlar ikiye ayrılır:
a) Niteleme Sıfatları
b) Belirtme Sıfatları
10) KESME İŞARETİ
 Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır.
 Türkiye’ye gelen turist sayısında artış var.
 Abant’taki bir otelde kalıyoruz.
NOT: Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Özel isimlerden türetilmiş sözcüklere gelen çekim ekleri
de kesme işareti ile ayrılmaz.
 Osmanlılar Türkçeyi İngilizceden
 Sonunda nokta kullanılmayan kısaltmalara, tarihlere,
rakamlara, sayılara, eklere, harflere, saatlere gelen ekler
kesme işareti ile ayrılır.
 TBMM’de yeni bir karar alındı.
 1950’den beri devam eden bir akım bu.
 7’den 70’e kadar herkes bu programı izliyor.
 Türkçede -sız’dan türemiş birçok sözcük vardır.
 Anlam karışıklığı önlemek için kullanılır.
bilgi’nin önemi
 bilginin önemi
bilgin’in önemi
kadın’ın görevi
 kadının görevi
kadı’nın görevi
 Özellikle şiirlerde düşen ünlünün yerine kullanılır.
 Karac’oğlan
 Güzelliğin on par’ etmez
 n’olur
11) KISA ÇİZGİ
 Satıra sığmayan sözcüklerin hecelerini bölerken kullanılır.
 ……..gele………..vadiceğini söyledi.
den akıyor.
NOT: Satıra sığmayan sözcükler alta alınırken üstte tek ünlü
bırakılmaz.
 …….arabadan indik.
yanlış
………orada oturuyor
yanlış
NOT: Birleşik kelimelerde kelimeyi oluşturan sözcükler arasında
ulama varsa ulama olan yerden bölünmez.
 ………ilköğretim
yanlış
……ilköğretim
doğru
 ……aslanağzı
…….. aslayanlış
nağzı
doğru
NOT: Özel isimlere, kısaltmalara, rakamlara, vb.’ye gelen ekin
alt satıra geçmesi gerekiyorsa sadece kesme işareti kullanılır.
 ....Aydın-’
a
….Aydınyanlış
a
….Aydın’
yanlış
a
NOT: Bağlaç olan “de, da”ya dikkat edilmelidir.
 Dereceye Anıl’
Dereceye Anıl
da girememiş.
yanlış
da girememiş.
doğru
doğru
 Eklerin başında, fiil köklerinin sonunda kullanılır. Ayrıca sözcükleri hecelerine bölerken de kısa çizgi kullanılır.


gitkoş-lı
Bü-tün ak-şam ça-lış-mış-tık.
-dık
 Birbiriyle ilgili iki sözcük, tarih ya da sayı arasında kullanılır.
 Osmanlı-Rus Savaşı
 Türkçe-İngilizce sözlük
 1914-1918 I.Dünya Savaşı
 Aydın-İzmir karayolu
NOT: İkilemeler arasında kısa çizgi kullanılmaz.
 az - çok  yanlış
iyi - kötü yanlış
 Cümlede yer alan arasözlerin ve aracümlelerin başında ve
sonunda virgül yerine kısa çizgi de kullanılır.
 Ön sırada oturan adam -gözlüklü olan- sürekli konuşuyordu.
 Arapça ve Farsça tamlamalarda kullanılır.
 ab-ı hayat
mecaz-ı mürsel
Servet-i Fünun
12) UZUN ÇİZGİ (KONUŞMA ÇİZGİSİ)
 Sadece karşılıklı konuşmalarda kullanılır.
 — Telefondaki
kimdi?
— Yanlış numaraymış.
Download