Gizlilik Beyanı

advertisement
*Please scroll down for he English version
DEUTSCHE BANK A.Ş VE DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK BEYAN’I
İşbu Gizlilik Beyannamesi’nin amacı, Deutsche Bank A.Ş. ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket, DB”)
tarafından işletilmekte olan www.db.com.tr ve www.deutschesecurities.com.tr internet siteleri (“Site”) üzerinden temin
edilen hizmetler sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in
Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
DB, Site’nin işleyişini daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup verilerinizi anonim hale getirilmiş bir biçimde, teknik
bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak (alan adı, gezilen sayfalar ve sitenin ne süreyle ziyaret edildiği bilgisi)
toplamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim
hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.
Site üzerinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin Veri Sahibinden alınan ayrı beyanlar veya bilgilendirmeler
dahilinde farklı kişisel veri işleme süreçlerinin yürütülmesi mümkündür.
Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yalnızca istatistik ve pazarlama amacıyla toplamakta ve işlemektedir.
Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı
halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu
durumlar aşağıda belirtilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan
kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması.
Verilere Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt
ettiği edimlerin ifası amacıyla Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri),
istatistik ve pazarlama hizmetleri alınan dış kaynak sağlayıcıları ve Deutsche Bank AG gibi üçüncü kişilere söz konusu
hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Beyannamesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara
link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik beyannameleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.
Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında
Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini Şirketimize Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 K:
17-18 Şişli 34394 İstanbul, Türkiye adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli
olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret
alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.
Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyannamesinde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri
yaptırmayı taahhüt eder. Veri Sahip’lerine ait verilerin toplandığı Site tarayıcınız vasıtasıyla uygulamada olan şifreleme
modülüyle şifrelenmektedir. Site, uluslararası çapta tanınır kurumlar tarafından tanınan şifreleme sertifikasına sahiptir.
Ayrıca, Şirket, Site üzerinden erişilen hesap ve saklama hesaplarına erişim esnasında teknik anlamda en güncel güvenlik
önlemlerini almakta, Firewall’ların izinsiz erişimi engellemesi sağlanmaktadır. Böylelikle, farklı katmanlarda uygulanmakta
olan, şifreleme ve kimlik sistemleri, verilere üçüncü kişilerce erişilmesini engellemektedir. Şirket iç uygulamalarında
yetkisiz kişilerin deşifreleme yapmasının engellenmesi için sofistike şifreleme yöntemleri kullanılmaktadır. Buna ek olarak,
verilerin aktarılması esnasında koruma amaçlı olarak dijital kimlikler yaratılmakta ve atanmaktadır.
2
WEBSITE CONFIDENTIALITY DISCLOSURE OF
DEUTSCHE BANK A.Ş AND DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş
Aim of this Confidentiality Disclosure is to identify the terms and conditions applicable to utilization of the personal data
shared with Deutsche Bank A.Ş. and Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. (“Company, DB”) on www.db.com.tr and
www.deutschesecurities.com.tr websites (“Website”) during procurement of services offered by the Company by website
users/members/visitors (“Data Subject”) or those personal data created by the Company during utilization of the Website
by the Data Subject.
Which personal data are being processed?
DB aims to improve operation of the Website; therefore, uses your personal data after being anonymized by using cookies,
which are technical communication files, (domain name, pages visited and duration of the visit). In accordance with
Articles 3 and 7 of the Law on Protection of Personal Data, irreversibly anonymized data will not be accepted as personal
data based on the provisions of the said law.
It is possible to execute different personal data processing procedures based on different declarations received from or
notifications to Data Subjects during collection and processing of personal data on the website.
For which purposes are the data used?
The Company collects and processes personal data provided by Data Subjects for the purposes of statistics and marketing
only.
Furthermore, the Company may process personal data in accordance with Article 5 and 8 of the Law on Protection of
Personal Data and/or in case requirements stipulated in the relevant legislation are met without receiving a separate
consent from the Data Subject and may share the same with third parties in cases when:
•
•
•
•
•
•
•
it is expressly stipulated in the relevant laws,
personal data processing is mandatory to preserve life or body integrity of a personal data subject or another and
it is not possible for the personal data subject to disclose his/her consent due to physical impossibility or illegality,
processing of personal data is directly related to and necessary for execution or implementation of a contract by
and between the Data Subject and the Company,
processing of personal data is mandatory to fulfil legal obligations,
personal data are already made public by the Data Subject,
data processing is mandatory to establish, exercise or to protect a right, or
Company is obliged to engage in personal data processing for its legitimate benefits provided that fundamental
rights and freedoms of data subjects are not damaged.
Who has access to personal data?
The Company may transfer personal data of the Data Subject and the new data created using these personal data with
third parties such as providers of the hosting service procured by the Company, vendors from whom statistics and
marketing services are procured and Deutsche Bank AG in order to conduct the transactions requested by the Data
Subjects, provided that utilization of such data will be limited with provision of these services.
The Company may not disclose the personal data collected regarding the Data Subject to other parties contrary to this
Confidentiality Disclosure or the relevant provisions of the Law on Protection of Personal Data nor may it use the same
for purposes other than those indicated. In case links are provided on the website to other applications, the Company will
not be liable from confidentiality disclosures or contents of such external links.
Regarding the right to access the personal data and submitting a correction request
With an application to the Company, data subjects may
3
•
•
•
•
•
•
•
•
learn whether or not their personal data are being processed,
request information if their personal data have been processed,
learn the purpose of personal data processing and whether these data are being used for the indicated purpose,
request information on third parties in Turkey or abroad to whom their personal data have been transferred,
If their personal data have been processed deficiently or erroneously, request their correction and to request
notification of the same to the third parties to whom their personal data have been transferred,
request deletion or destruction of personal data if, though processed in accordance with the Law no. 6698 and
other relevant laws, the reasons necessitating processing of the data no longer exist and to request notification
of the same to the third parties to whom their personal data have been transferred,
object to any negative result via analysis of the processed data via exclusively automatic systems, and
request compensation of any damages they have sustained due to illegal processing of their personal data,
Data Subjects may communicate their requests above with the Company in writing to the address Esentepe Mahallesi,
Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 K: 17-18 Şişli 34394 Istanbul, Turkey. The Company may produce a positive/
negative reply to these requests in writing or via digital media. It is essential that no fee be charged in return of the
requests made. However, in case the transactions to be conducted to provide a request with a reply require an additional
cost, it is possible that the Company charges the fee stipulated in the tariff in Article 13 of the Law on Protection of Personal
Data.
Retention period of personal data
The Company will retain personal data provided by Data Subjects in order to meet the requirements arising from the
nature of the services provided as long as the services are offered.
Measures and commitments regarding data security
The Company hereby undertakes to take the technical and administrative precautions and to have the necessary audits
performed under conditions stipulated in the relevant legislation or defined in this Confidentiality Disclosure, for the
purposes of establishing the necessary level of security to avoid illegal processing of or unauthorized access to personal
data and to protect the personal data. The Website collecting personal data of the Data Subjects is encrypted using an
encryption module operated via users’ browsers. The Website has an internationally recognized encryption certificate.
Furthermore, the Company takes the most up-to-date security precautions in the technical sense during access to the
accounts and custody accounts accessed on the Website ensuring that Firewalls prevent any unauthorized access.
Therefore, encryption and identification systems used in different layers prevent unauthorized access of third parties to
the data. Sophisticated encryption methods are applied internally in order to prevent unauthorized deciphering.
Additionally, digital identities are created and assigned for protection purposes during transfer of personal data.
4
Download