yenilenebilir enerji kaynakları

advertisement
ENERJİ
Enerji,
iş
yeteneğidir.
yapabilme
Enerji asla yok edilemez veya
yoktan var edilemez.
Enerji,
dönüştürülmeye
çalışılan
enerji
çeşidine
dönüşürken
istenmeden
başka enerji çeşitlerine de az
miktarda dönüşebilir.
ENERJİ
 Artan nüfus ile birlikte insanların
rahat ve konforlu şartlarda
yaşama arzuları enerji talebini
sürekli olarak artırmaktadır.
Artan enerji talebini, rezervleri
sınırlı olan fosil esaslı yakıtlarla
karşılamak her geçen gün
güçleşmektedir.
 Bu durum hükümetleri yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneltmiştir.
YENİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ
 Günümüze kadar fosil yakıta dayalı olan enerji kullanımı; çevre
kirliliği, rezervlerin azalması, atmosferde oluşan sera etkisi,
doğal bitki örtüsünün yanı sıra insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri gibi önemli nedenlerle hızla yeni enerji kaynakları
bulunması zorunluluğunu doğurmuştur.
 Bu şartlarda, fosil yakıtların tüketimi azaltılarak; hidrolik,
güneş, rüzgar, jeotermal ve dalga enerjisi gibi temiz, yerli ve
yenilenebilir kaynaklara yönelinmelidir.
ENERJİ KAYNAKLARI
•Klasik Enerji
kaynaklardır.
Kaynakları:
Çoğunlukla
Karbon
bazlı
olan
•Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar,
meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre
aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılırlar.
•Alternatif Enerji Kaynakları: Klasik enerji kaynaklarına alternatif
olarak sunulan kaynaklardır.
•Güneş,
rüzgar,
hidrojen,
hidroelektrik,
dalga ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var
olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise
yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir...
Günümüzde dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar
petrol, doğalgaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji
kaynaklarıdır.
Özellikle doğalgazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı
enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır.
Dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. İkinci
sırada kullanımı gittikçe azalan maden kömürü ve üçündü
sırada üretim ve tüketimi hızla artan doğalgaz bulunmaktadır.
Her dönem belirli bir enerji kaynağı önem kazanmıştır.
Kömürün yerini zamanla petrol almış ve sonraki yıllarda
doğalgaz önem kazanmıştır.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Hidrolik Enerji
Güneş Pili
Rüzgar Enerjisi
Jeotermal Enerji
Biokütle Enerjisi
Nükleer Enerji
Hidrolik enerji
 Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun)
potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjinin
önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, oradan da
elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen
elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir.
 Doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su,
daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin
çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini
döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik
üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler
barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel
ismiyle hidroelektrik santral denir.
Hidrolik enerji
Ekonomik Yapılabilir Hidroenerji
Potansiyeli(GWh)
 Asya
3.600.000
 Avustralya/Okyanusya
105.000
 Avrupa
800.000
 Kuzey ve Orta Amerika 1.100.000
 Güney Amerika
2.300.000
 DÜNYA TOPLAMI
8.905.000
 Bugün bu potansiyelin halen 1/3 ü kullanılarak dünya
elektrik üretiminin %17 si karşılanmaktadır
hidrolik santrallerin enerji üretimi açısından
kurulmuş teknolojisi olduğu bilinmektedir.
ve
iyi
Avantajları:
 Kirlilik





yaratmaz, sera gazları, SO2 ve partikül
emisyonlarının olmaması
Ani enerji değişimlerinde çok çabuk devreye girer ve acil
durumlarda da çok çabuk devreden çıkar
Doğal kaynaklar kullanıldığından ithal enerji bağımlılığını
önler
Yapılan yatırım sadece enerji için değil, sulama ve taşkın
kontrolü amaçlı da kullanılmaktadır
Nehir trafiğinde gerekli olan su seviyesinin sabit
tutulmasını sağlar
Birim elektrik enerji maliyeti ucuzdur
Dezavantajları:
 Toplam inşaat süresi uzundur
 Uzun
süreli
ölçülen
debi
değerlerine
ihtiyaç
bulunmaktadır,
 Yatırım maliyeti yüksektir
 Bazen yağışlara ve kar erimelerine bağlı olarak olumsuz
etkilenmesi mümkündür
 Hoover Santralı, (675 MW), Nevada-Arizona,ABD
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ( GAP )
 Dünyanın 7 projesinden biri olan bölgesel enerji ve sulama
amaçlı projedir.
 Proje alanı Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu havzada
yer alan
9 ili kapsamaktadır. (Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa,Şırnak)
 Su kaynakları programı 22 baraj, l9 hidroelektrik santralı ve
l.7 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını
öngörmektedir.
 Toplam maliyeti 32 milyar $ olan proje‘deki hidroelektrik
santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27
milyar kWh enerji üretimi öngörülmektedir.
NÜKLEER ENERJİ
Nükleer enerji; füzyon ve fisyon tepkimeleri sonucunda açığa çıkan
enerjidir.
Fisyon:
Ağır
radyoaktif
maddelerin,dışarıdan
nötron
bombardımanına tutularak daha
küçük atomlara parçalanması
olayıdır.
Nükleer santrallerde kullanılan
tepkimeler,
atom
bombası
teknolojisi fisyona örnek olarak
gösterilebilir
Füzyon: Hafif radyoaktif atomların
birleşerek daha ağır atomları meydana
getirdiği nükleer tepkimelerdir.
Güneş patlamaları füzyon'a örnek
olarak gösterilebilir.
Füzyon
tepkimeleriyle
fisyon
tepkimelerinden daha fazla enerji elde
edilir.
Nükleer yakıtlar ise uranyum ve toryumdur. Bu
maddelerden çok yüksek oranlarda elektrik enerjisi
üretilmektedir. Örneğin bir gram uranyumdan elde edilen
enerji dört ton maden kömüründen elde edilen enerjiye
denktir.
Nükleer enerjide en büyük sorun radyasyon tehlikesidir.
Günümüzde dünyada 31 ülkede 437 ünite ile elektrik
üretimi nükleer santrallerden sağlanmaktadır. Nükleer
enerji ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de
kullanılmıştır. 80 milyon nüfusa sahip olan Fransa’da 59
tane nükleer reaktör bulunmakta ve tüketilen elektriğin
%73′ü nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Nükleer enerji
elektrik elde etmenin yanında tıpta ve sanayide kullanılan
izotopların üretilmesinde, gemi ve denizaltının hareket
ettirilmesinde kullanılmaktadır.
NÜKLEER ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI
GÜNEŞ ENERJİSİ
• Güneş enerjisi hiçbir atığı olmayan,
bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.
Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı
olan güneşin en önemli özelliği bol ve sınırsız olmasıdır.
Kullanımı giderek artan güneş enerjisinden önceleri ısı
enerjisi olarak son yıllarda ise gelişen teknoloji ile beraber
elektrik enerjisi olarak yararlanılmaktadır. Güneş panelleri ve
fotovoltaik pillerle giderek azalan maliyetlerle elektrik enerjisi
elde edilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller
yapılmıştır. Fakat bunlar genellikle tek kişilik ve çok sınırlı
güce
sahip
araçlardır.
Yapabildikleri
hız
5km/h’i
geçemediğinden günlük kullanımda yer edinemeyecek kadar
verimsizdirler. x
Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli özelliği bol ve
sınırsız olmasıdır. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinden önceleri ısı enerjisi
olarak son yıllarda ise gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi olarak
yararlanılmaktadır. Güneş panelleri vefotovoltaik pillerle giderek azalan
maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan
otomobiller yapılmıştır. Fakat bunlar genellikle tek kişilik ve çok sınırlı güce sahip
araçlardır. Yapabildikleri hız 5km/h’i geçemediğinden günlük kullanımda yer
edinemeyecek kadar verimsizdirler. Güneş enerjisiyle çalışan bir diğer şey de
güneş ocağıdır. Yemek pişirme amaçlı olarak kullanılan güneş ocakları son
derece kullanışlı araçlardır. Kırsal bölgelerin sosyoekonomik kalkınmasına destek
olan, orman tahribatını önlemeye yardımcı olan güneş ocaklarıdır.
Güneş enerjisinden sıcak su da elde edilmektedir. Örneğin Fransa ile İspanya
arasındaki Pirene dağları üzerinde kurulu olan güneş kollektörlerinden 320
derece sıcaklık sağlanmaktadır. Aynı şekilde evlerin çatısına monte edilen güneş
panellerinden sıcak suelde etmek de mümkündür ve yaygın olarak
kullanılmaktadır. Avustralya, Japonya, İsrail ve ABD güneş enerjisinden
yararlanan ülkelerin başında gelmektedir. İsrail’de güneş enerjisiyle her yıl 300
bin ton petrole eşdeğer enerji sağlanmaktadır. Keşke bütün ülkeler güneş
enerjisine bu kadar önem verse, yılda çok büyük miktarlarda fosil yakıt tasarrufu
yapılabilmesi mümkün olur.
Mannheim ‘da; harcadığı enerjiyi
güneş pillerinden sağlayan bir
anaokulunun
pil
durumu
görülmektedir.
Yol kenarlarında ses yalıtımını sağlamak için kurulan bariyerlerin
arkasına güneş pilleri yerleştirilmiş olup, aynı zamanda enerji
üretimi de sağlanmaktadır.
Bir çiftliğin çatısına yerleştirilmiş güneş pilleri
HİDROJEN ENERJİSİ
Hidrojen kolay ve güvenli olarak taşınabilen, her yerde
kullanılabilen, tükenmeyen, temiz ve ekonomik bir yakıttır. Bu
yüzden 21. yüzyıla damgasını vuracak en önemli enerji
kaynağıdır. Atmosferde saf olarak bulunan hidrojen, oksijenle
beraber reaksiyona girdiğinde su oluşmaktadır. Artan çevre
sorunları ve fosil yakıtların tükenmeye başlaması gibi nedenler
hidrojen yakıtını çok önemli bir duruma getirmiştir. Motor yakıtı
olarak, sanayide, elektrik üretiminde ve konutları ısıtmada
hidrojen enerjisi kullanılabilir. Gaz ve sıvı olarak depolanarak
uzun mesafelere taşınabilmektedir.
Hidrojenin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Üretilmesi ve depolanması kolaydır,
 İletimi uygun bir yakıttır,
 Elde edilen enerji diğer enerji formlarına kolayca
dönüştürülebilir,
 Yüksek verimlidir,
 Çevreye zararsızdır,
 Süreklidir ve uzun mesafelere enerji iletimini
sağlar.
Dezavantajları; Hidrojen enerjisi üretimi için
mutlaka başka bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır.
RÜZGAR ENERJİSİ
Günümüzde rüzgar enerjisi enerji üretiminde yenilenebilir
kaynaklar arasında en ucuz ve fosil yakıtlı santralarla en fazla
rekabet edebilecek konumda olanıdır. Rüzgardan eskiden yel
değirmenleri sayesinde günümüzde ise modern türbinler
yardımıyla elektrik elde edilmektedir. Yel değirmenleriyle
elektrik elde etme ilk olarak 1890 yılında Danimarkalılar
tarafından bulunmuştur. Rüzgar gücünden elektrik elde eden
ülkelerin
başında
Almanya
gelmektedir.
Almanya
dünya rüzgar enerjisi üretiminin %37′sine tek başına sahiptir.
%25.5 ile ABD ikinci sırada, %14,7 ile Danimarka üçüncü
sırada yer alır. Danimarka’da 4000′e yakın rüzgar türbini
çalışmaktadır. Bir yılda elde edilen rüzgar enerjisinin iki milyar
yüz milyon ton petrole eşdeğer olduğu hesaplanmıştır.
Frankfurt’taki rüzgar santralleri
Rüzgar Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları : temiz ve emisyonsuz bir enerji kaynağıdır, emisyonu olmadığı için
sera gazları oluşturmaz ve küresel ısınmaya katkı yapmaz
 Yakıt maliyeti yoktur ve işletme masrafları çok azdır.
 Dışa bağımlı olmayan ve çevresel koşullar uygun olduğunda sürekli enerji
oluşturan bir kaynaktır
 Rüzgar türbinleri karmaşık olmayan ve otomatik makinalardır ve periyodik
bakımlar sonucu 20-30 yıllık ömürleri boyunca sorunsuz çalışırlar
 İşletmeye almak ve kullanmak üç ay gibi kısa bir sürede mümkün
olabilmektedir.
Dezavantajları: Enerji üretimi rüzgara bağımlı olduğundan rüzgar kesilmesi veya
azalması ile enerji kaybı oluşur
 Türbin maliyetleri yüksek olabilmektedir ancak gittikçe azalan bir maliyet
durumu söz konusudur
 Büyük dönel bir makine oluşundan ötürü çevrede kuş ölümlerine neden
olabilmektedir
 Rüzgar türbinlerinin meydana getirdiği ses şiddeti çevreye gürültü olarak
yansıyabilir
 Türbinler; elektromanyetik dalgayı etkileyebilir
BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ
Doğal ürünlerden elde edilen enerjidir. Biyokütle enerjisi
olarak adlandırılan bu enerji türü organik maddelerden elde
edilen enerjidir. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanma
yöntemidir.
Bazı organik bazlı atıkların oksijensiz ortamdaki
fermantasyonu (mayalanma) sonucu ortaya çıkan renksiz,
kokusuz, mavi bir alevle yanan gazdır. Çin ve Hindistan’da
biyogaz üretimi çok önemlidir. Çin’de hayvan ve insan
atıklarının kullanıldığı yedi milyon biyogaz üretim ünitesi
bulunmaktadır.
Biyogaz
enerjisi
için
bitkiler
de
kullanılmaktadır. Bitki atıkları arasında şeker kamışı, mısır,
kauçuk ve kavak vardır. Bu bitkilerin atıklarındaki çürüme
bazı yakıtların meydana gelmesine yol açar.
BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ
 Odun; enerji ormanları, çeşitli ağaçlar,..
 Yağlı tohum bitkileri; kolza, ayçiçeği, kanola..
 Karbon-hidrat bitkileri patates, buğday, mısır, pancar, ...
 Elyaf bitkileri; keten, kenevir, sorgum ..
 Bitkisel artıklar ;dal,sap, saman, kabuk..
 Hayvansal atıklar ;gübre, tezek..
 Şehirsel ve endüstriyel atıklar
değerlendirilerek mevcut yakıtlara alternatif olarak çok sayıda katı, sıvı
ve gaz yakıt üretilebilmektedir.
BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ
Brezilya’ya mısır ve şeker kamışından alkol elde edilmekte,
bu alkol da motor yakıtı olarak kullanılmakta ve %20 oranında
da petrole katılabilmektedir. Almanya’nın Münih kentinde
kurulan çöp santralinde saatte 70 ton çöp yakılarak büyük
enerji. Bazı yağlı tohum bitkilerinden(kolza, aspir, ayçiçeği
gibi) elde edilen yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile
reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yakıt biyodizeldir. Kızartma
yapları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak
kullanılır.
BİOKÜTLE
 Ülkemizde;
 Birincil enerji tüketiminin % 8’ini,
 Isınmanın % 35’ini oluşturmaktadır.
 Almanya’da;
 Birincil enerji tüketiminin %4,9’unu
 Elektrik tüketiminin %3,9’unu,
 Isınmanın %6,1’ini,
 Yakıt tüketiminin %7,9’unu oluşturmaktadır.
Kaynak: National Biomass Action Plan for Germany
BİOKÜTLE
 Günümüzde
Avrupa Birliği kapsamında enerji
tüketiminin % 2-3'ü biokütleden karşılanmaktadır.
 Dünya Enerji Konseyi raporlarında 2020 yılında göre
modern biokütle ile sağlanacak enerji;
 Jeotermal enerjinin 6.4 katı, rüzgar enerjisinin 2.6-3
katı, güneş enerjisinin 1.6-2.2 katı olabilecektir.
Biokütle Enerjisinin Dünyadaki Uygulamaları
 İsviçre Bern’de bulunan Parlamento binasının ısıtılması 3




km. uzaklıktaki çöp gazından üretilen metan gazı ile
olmaktadır.
Fransa Paris’te yer alan St.Queen bölgesindeki santral her
yıl 600.000 ton atığı yakmakta , 11 MW güç üretmekte ve
ısıtma amaçlı 1.5 milyon ton buhar üretmektedir
İngiltere’de Londra yakınlarındaki Deptford santralı
400.000 ton atığı yakmakta, 32 MW güç üretmektedir.
Amerika’da Williams Lake (British Colombia’da) santralı 60
MW , El Nido santralı (California’da) 10 MW, Okeelanta
Santralı (Florida’da) 74 MW güç üretmektedir.
Finlandiya’da Lahti santralı 25 MW güç üretmektedir.
Bunlar çalışan santrallardan bazılarıdır.
Biokütle enerjisinin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Biokütle doğal enerji kaynağı olarak kendini sonsuza kadar
yenileyebilecek bir enerji kaynağıdır.
 Gazlaştırma daha temiz enerji üretebilen bir enerji üretim
teknolojisidir.
 Gazlaştırma
kullanımında
emisyonlar
büyük
bir
şekilde
sıfırlanabilmektedir.
 Buna ilaveten içten yanmalı motorlarda gazlaştırma yakıtı
kullanıldığında petrol yakıta nazaran daha az emisyon değerlerine
sahiptir.
 Gazlaştırmadan elde edilen gaz yakıtta kükürt dioksit ve NOx salınımı
olmaz.
Dezavantajları; Petrol ürünlerine göre üretimi ve depolanması daha
zahmetlidir ve gaz üretim sistemlerinin çalıştırılması için farklı üniteler
gerektirir.
Stuttgart Mercedes Müzesi yanında kurulmuş olan çöp
atıklardan elektrik enerjisi üretim santrali (EnBW)
JEOTERMAL ENERJi
Yerkabuğunun derinliklerindeki ısının fay hatlarından sıcak su veya
buhar olarak kendiliğinden ya da sondajlarla çıkartılmasıyla elde
edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Sıcak su kullanımı çok
eskilere kadar gitmektedir. Fakat modern anlamda ilk olarak
İtalyanlar jeotermal enerjiyi elde etmişlerdir.
Dünya üzerindeki jeotermal enerji kapasitesinin 7000 MW dolayında
olduğu tahmin edilmektedir. 1790-1980 yılları arasında jeotermal
enerji kullanımı 10 kat artmıştır. Fakat potansiyel daha fazladır.
Japonya 270 MW’lık kapasiteye sahip olmasına rağmen bunun 69
MW’lık kısmını ancak kullanabilmektedir. Jeotermal enerjiden
ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik elde etmede
yararlanılmaktadır. İzlanda’da 1943 yılından beri konutlar jeotermal
enerji ile ısıtılmaktadır. Ayrıca yollar ve kaldırımların ısıtılmasında da
kullanılmaktadır. Yeni Zelanda’da kağıt ve kereste işletmelerinde,
ABD’de sebze kurutma tesislerinde jeotermal enerji kullanılmaktadır.
Wienheim’da şebeke suyu yerin 1050 m altına basılarak yaz kış
boyunca ısıtılmaktadır.
Dünya jeotermal kaynaklı elektrik üretim potansiyelleri
Toplam kurulu güç 11300 MW
 Japonya
3321 MW
 Çin
1915 MW
 ABD
1874 MW
 Izlanda
1443 MW
 Türkiye
635 MW
 Fransa
599 MW
 Macaristan
340 MW
 İtalya
307 MW
Jeotermal enerjinin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Jeotermal enerji, iklim koşullarına bağlı olarak
tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
 Bu enerji kaynağını kullanan sistemler, diğer sistemlere göre
daha güvenilir, verimli ve esnektir.
 yüksek bir kullanım oranı ile çalışabilmektedirler.
 Aynı zamanda bu santrallerin yapım süreleri oldukça kısadır
(Güçleri 10 MW’a kadar olanların 6 ay, 250 MW ve üstü
kombine tesislerin 2 yıl).
Dezavantajları; Ayırma ve temizleme işlemlerine rağmen, sızan
ve bacadan çıkan gazlardaki kükürt gazları, havanın nemi ile
birleşerek oluşan asit nitelikte bileşikler, çevredeki canlılar ve
santralde kullanılan elektronik donanım için zararlıdır.
 Bu özellikler, jeotermal santralin kuruluş maliyetini, dolayısıyla
amortisman giderlerini diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına
göre arttırmaktadır.
GEL-GİT ENERJİSİ
Okyanuslardaki suyun alçak ve yüksek olduğu zamanlar
arasındaki farktan doğan enerjidir.
Gelgit olayında suyun hareketinden, iki yöntemle enerji elde
edilebilir. Suyun bir haznede biriktirilerek hazne ile deniz
seviyesi arasında yükselti farkı oluşturulması ve bu potansiyel
enerjiden örneğin elektrik enerjisi elde edilmesi, birinci ve en
eski yöntemdir. Bu yöntemin dezavantajı, maliyetinin yüksek
olması ve çok yer kaplamasıdır.
İkinci yöntemde ise, suyun yükselme ve alçalması sırasında
önüne konulan türbinleri döndürmesi ve bu türbinlerin
döndüreceği jeneratörlerden de elektrik enerjisi elde
edilmesidir. Bu yöntemin bu güne kadar uygulama alanı
bulamamasının nedeni, çok büyük türbinlere ihtiyaç
duyulmasıdır. Bu yöntem, büyük bir türbin yerine küçük daha
fazla türbin kullanımı ile ön plana çıkabilecektir.
GEL-GİT ENERJİSİ
Gel-git enerjisi tesisi ilk olarak 1966 yılında Fransa’nın
kuzeybatısında Rance Nehri’nin ağız kısmındaki haliçte inşa
edilmiştir. Bu tesisten 240MWh elektrik üretilmektedir.
Rusya’da 400, Çin’de 10, Kanada’da 18 MWh enerji üreten
tesisler kurulmuştur. Hindistan’da ise proje aşamasında olan
tesisler vardır.
Dünya gelgit gücü potansiyeli, 100 000 MW olarak tahmin
edilmektedir.
 Bu enerji kaynağından, dünyada en çok 15-22 yerde
yararlanmak mümkündür.
 Gelgit Yeri
Gelgit Yüksekliği (m)
Fundy Körfezi (Kuzey Amerika)
Puerto Gallegos (Güney Arjantin)
Portishead (İngiltere)
St. Malo (Fransa)
21
18
16
12
Kuzey Denizi
3-5
DALGA ENERJİSİ
Denizlerde rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde
edilmektedir. Dalga enerjisi suya yerleştirilen tribünlerle veya
dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle
elde edilir. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon ton
taşkömürünün vereceği enerjiyi karşılayacak enerji elde
edilebilir. Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100.000km’dir. Bu
kıyı şeridinin ortalama potansiyel gücü 4 milyar kWh’yi
bulmaktadır. Bu da dünyadaki bütün su gücünden 7 kat
fazladır.
DALGA ENERJİSİ
 100 kW ÷ 100 MW kadar ihtiyaç duyulan her güçte
santral kurulabilir.
 Santralın üzeri turizm amaçlı kullanılabilir.
 Gürültü kirliliği yoktur.Tam çevrecidir.
 Dalyan görevi sayesinde tesise ek gelir sağlanır.
 Tamamen yerli teknoloji ile gerçekleştirilebilir.
 Dışa bağımlılığı yoktur.
 Ucuz olması sebebiyle ısınmada, ilk tercihtir.
Download