d*yal*zf*stül tedav*ler

advertisement
DİYALİZ FİSTÜL TEDAVİLERİ
Dr. Murat CANYİĞİT
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Ünitesi
Venöz Anatomi
Arteriyel ve Venöz Anatomi
Radiosefalik AVF
(Brescia-Cimino)
Proksimal ön-kol
AVF
Otojen/Nativ AVF
Brakiosefalik AVF
Transpoze bazilik ven
AVF
Otojen/Nativ AVF
Önkol Loop AV Greft
Üst kol AV Greft
Yapay greft
Uyluk AV Greft
Yapay greft

Uzun ömür

Enfeksiyona dirençli

Tromboza daha az meyil (10 kat az)

Hastalar tarafından kabul

Fiyat avantajı

Başlangıç akım 200-300 mL/dk,
maturasyonla 800 mL/dk

1-4 ayda maturasyon

Yaşam beklentisi >10 yıl

%50-60 maturasyon yetmezliği

%90’a yakın ek girişim ihtiyacı
Nativ AVF

PTFE (6-8mm)

Ardışık kanülasyonlarda hasar
görebilir

Enfeksiyona yatkınlık

Psödoanevrizma

Yüksek neointimal hiperplazi oranı stenoz, tromboz (4 yılda %48)

Akım 800 mL/dk

Maturasyon 3-6 hafta

Yaşam beklentisi ≈3 yıl

Radial arter 1-2mm, sefalik ven
<1.6mm ise nativ AVF’ye göre
avantajlı
Yapay greft AVF
Erken
dönem
Geç
dönem
Venöz
stenoz
Arter stenozu
Staz
Maturasyonda
yetmezlik
Tromboz
Hemodiyaliz akses yetmezlik patogenezi
Arterivenöz fistül yetmezliği

Diyaliz sırasında yetersiz akım

Venöz konjesyon

İğne giriş problemleri

Periferal ekstremite problemleri

Lokal şişme

Şüpheli yüksek akım
Diyaliz fistül problemleri

Venöz stenoz >%50

Arteriyel stenoz

Anastomotik darlık

Giriş yerinden uzamış kanama

Tromboz

Anevrizma

Yüksek debili akım
AVF girişim endikasyonları

Akses

Görüntüleme

Anjiyoplasti

Stent

Mekanik trombüs ekstraksiyonu

Trombolitik tedavi

Oklüzyon
AVF girişim
3-4 mL/sn
Toplam 9-12 mL
Akses
Akses
Görüntüleme
Görüntüleme
Görüntüleme
Görüntüleme


Micropuncture set
4-6F/11cm sheath
Akses
Anjiyoplasti
Anjiyoplasti
Hemodinamik anlamlı darlık
Sistolik basınçta translezyonel gradient >10 mmHg
Şüpheli Darlık

Balon çapı:
◦ Lezyonun komşuluğundaki normal damar çapı ile aynı ya da 1mm
daha geniş olmalı
Anjiyoplasti

Şişirme basıncı ne olsun ?

Ne kadar süreyle balonu
şişirelim ?
GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK !!!!!
Yeterli şişirme basıncı:
*Anjiyoplasti balonu, darlığı tamamen silinceye kadar
*Rezidüel indentasyon olmayıncaya kadar
*Çoğu lezyon için 10atm yeterlidir
Balonu şişirme süresi:
*>45sn
*6 aylık patensiler aynı
Anjiyoplasti
Anjiyoplasti

Yüksek basınçlı balonlar
◦ 20 atm ve üzeri
◦ Conquest® balon (30atm)

Paralel tel balon tekniği
◦ Balon yanında ikinci bir 0.018inch kılavuz tel
◦ VascuTrak® balon

Kesici balonlar
Dirençli stenoz

Anatomik Sonuç:
◦ Tedavi sonrası anatomik rezidüel stenoz
◦ <%30 komşu normal ven

Klinik Sonuç:
◦ Sürekli hissedilen üfürüm

Hemodinamik Sonuç:
◦ İntragreft/arteriyel sistolik basınç farkı <%30
Anjiyoplasti sonrası

Mutlak kontrendikasyon
◦ Giriş yerinde enfeksiyon (özellikle AV greft için)
◦ Düzeltilemeyen koagulopati

Relatif kontrendikasyon
◦ Genç fistül <6 hafta
◦ Kontrast alerjisi

Akım sınırlayan diseksiyon

Spazm

Rüptür

İntramural hematom

Tromboz

İntimal hasar (intimal hiperplaziyi tetikleyebilir)
Komplikasyon <%5
Stent
◦ Patensi açısından anjiyoplastiye üstün değil!!!
◦ Komşu normal ven segmentine göre 1mm daha geniş
◦ Santral venlerde migrasyonu önlemek için 2mm daha geniş

Kendiliğinden genişleyebilen stent









Nitinol (nikel-titanyum karışımı)
Serbestleştirildiğinde kendi çapına ulaşmaya çalışır
Açık hücre yapısı (daha esnek, daha uyumlu)
Komprese edilebilir, bükülebilir
Vücut içinde ezildiğinde, büküldüğünde eski halini alabilir
Serbestleştirilirken ileri doğru zıplayabilir
Pre ve postdilatasyon gerekebilir
AVG-AVF için daha uygun
Balon ile genişletilen stent







Daha fazla radiyal güç
Anatomiyi değiştirir (uyum sağlamaktan ziyade)
Ezilebilir, kırılabilir
Vücut içinde ezildiğinde eski haline gelmez
Daha hassas yerleşim
Postdilatasyon gerekmez
Santral arteriyel darlıklar için daha uygun
Stent
Endikasyonlar
◦ Akımı sınırlayan diseksiyon
◦ Kontrol edilemeyen ven rüptürü
◦ Oklüde venöz segmenti açmak için anjiyoplasti yeterli
değilse
◦ PTA yetersiz ise (<3 ay içinde ikinci PTA ihtiyacı)
◦ Cerrahi açısından ulaşılamayan ya da kontrendike bir
darlık mevcut ise
Stent

Diyaliz greft venöz anastomotik darlık
 90 derece üzerinde angülasyon varsa ya da
 Stent-greft dirsek eklem bölgesinden geçecek ise kontrendike

Psödoanevrizma

İn-stent stenoz

Oklüde venöz segment açıklığının devamı

Rüptüre venöz segment tedavisi
Stent-greft
2007
Stent-greft
2008
PTA
Stent-greft
2009
PTA / Stent-greft
PTA / Stent-greft
2010
PTA
Gerekmedikçe stent koyma !!!!
Stent
Malzeme
Kullanım
endikasyonu
Sheath
(Fr)
Over-the-wire
(inch)
Fragmentasyon
Aspirasyon
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Mekanik Trombektomi
Arrow / Trerotola
AVG / AVF
5-7
Available
(0.025)
Artegraft / Dclot
AVG
6
--
Cordis / Hydrolyser
AVG
6
0.018
Covidien / Trellis
-
6-8
0.035
Medrad / Angiojet Ultra AVX
AVG / AVF
6
0.035
EV3 / Helix-Clotbuster
AVG / AVF
7
--
Spectranetics / ThromCat
AVG / AVF
6
0.018
Rex Med / Cleaner
AVG
6
--
++
--
++
++
++
++
Sadece aspirasyon kataterleri
Lumen Biomedical / Xtract
Aspiration Catheter
5-6
0.014
Vascular Solution / Pronto
6
0.014
İnfüzyon kataterleri
Angiodynamics / Speedlyser
5
0.018
EV3 / McNamara
4-5
0.035
Merit Medikal / Mistique
5
0.035
Trombektomi / Tromboliz
++
++

5000 IU heparin
◦ Yarılanma ömrü 60 dk
◦ Böbrek yetmezliği hastalarında daha uzun

Antibiyotik
◦ Cefazolin 1gr/iv
◦ Ya da Vancomycin 500mg/iv
Trombektomi
Karşılıklı sheath tekniği
Sheathleri ve kılavuz
telleri yerleştir
Outflow segmentin
trombektomisi
İnflow segmentin
trombektomisi
Stenoza yönelik
anjiyoplasti
Trombektomi
Apex-puncture tekniği
--Fogarty balon--
*Micropuncture set
*0.018 inch wire
*0.035 inch wire
*7F sheath
*6-7mm balon
*5Fr Fogarty balon
Trombektomi
“Erit ve Bekle” tekniği
250.000 U ürokinaz
2-6mg tPA
3 IU Retavase
+
3000 – 5000 U heparin
İşlem odasına girmeden 20dk ila 1 saat önce…
Trombektomi /Tromboliz
“Erit ve Bekle” tekniği
Trombektomi /Tromboliz

8-12 saat süreyle
◦ 1mg/h tPA
◦ 100.000 U ürokinaz/h

Nadir kullanılıyor
◦ Yüksek fiyat
◦ Uzun işlem süresi
◦ Yüksek komplikasyon oranı
İnfüzyon Tromboliz
Pulse Spray Tekniği
100.000 U Ürokinaz (12.500 U/mL)
 1mg tPA


Heparin 3000-5000IU
 Santral venden ya da periferik ver!!

Ardından balon ile dilatasyon
Tromboliz
(750.000U)
(3-6mg---20mg)
Kontrendikasyonlar
◦ Mutlak
 Klinik olarak anlamlı aktif kanama
 İntrakranial hemoraji
 Enfekte diyaliz akses
◦ Rölatif











Son 10 gün içinde kardiyopulmoner resüssitasyon
Son 10 gün içinde major cerrahi ya da travma
Kontrol edilemeyen hipertansiyon >180mmHg sistolik, >110mmHg diyastolik
İntrakraniyal tümör
Yakın zamanda geçirilmiş göz cerrahisi
Son üç ay içinde beyin cerrahi op. ya da kranial travma
Son 10 gün içinde GIS kanama
Son 2 ay içinde TIA atağı
Hepatik yetmezlik (özellikle koagülopatili)
Bakteriyel endokardit
Diabetik hemorajik retinopati
Tromboliz
Komplikasyonlar
◦ Nadir, potensiyel fatal (<%1)
 Septik emboli (enfekte akses tedavi edilmiş ise)
 Pulmoner emboli
 Arteriyel emboli
 Kanama, intrakraniyal hemoraji (<%0.1)
 Akses ya da drenaj ven rüptürü
 Hacim yüklenmesi
 Psödoanevrizma
Trombektomi / Tromboliz
Arteriyel çalma sendromu
◦ %3-5
◦ Elde ağrı, doku kaybı, nörolojik fonksiyon
kaybı
◦ Diabetik, bayan ve brakial arter fistüllerinde
daha fazla
◦ Dijital arter: photoplethysmography
◦ İskemi= dijital arterlerde basınç <60mmHg
--9 aylık diyaliz greft
--Diyaliz sırasında nabızsızlık, ağrı
◦ Dijital basınç diyaliz sırasında daha da düşer
◦ Fistül kompresyonu: distal radiyal arterde
akım yönünde değişiklik
Oklüzyon
Santral oklüzyon
Oklüzyon

Koyil
 İlk koyil damar ile aynı ya da 1mm daha
büyük çapta
 Sonrasında daha küçük koyiller ile
merkezi doldur

Balon
 Fistülün kapatılması sırasında pulmoner
emboli riskini azaltmak için geçici
oklüzyon amacıyla kullanılabilir

Amplatzer vasküler tıkaç
 %30-50 daha büyük
 Hedef damardan en az 2mm daha büyük
seç
Oklüzyon
Oklüzyon
Sabrınız için teşekkür ederim…
Download