DERS ÖĞRETİM PLANI 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ Dersin Adı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Dersin Seviyesi (Ön
lisans,lisans, yüksek
lisans,doktora)
Dersin AKTS Kredisi
Haftalık Ders Saati
(Teori+ Uygulama)
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarı
Yıl
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Ders Yardımcıları
Öğretim Sistemi
(Normal Öğretim,
İkinci Öğretim)
Eğitim Dili
Dersin Ön Koşulu
Olan Ders(ler)
Ders İçin Önerilen
Diğer Hususlar
Staj Durumu
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1|Page
Makroekonomiye Giriş
İKT 102
Zorunlu
Lisans
6
(3+1) 4
1.Yıl
BAHAR
Doç. Dr. Harun YAKIŞIK (İKT, UTC), Yrd. Doç. Dr. Sevilay
SARICA (SKY), Yrd. Doç. Dr. Dilek Kutluay ŞAHİN (BAF,
ÇEK), Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim GÜL (İŞL)
Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR (İKT, İŞL, SKY, UTC), Arş. Gör.
Gizem SARAY (BAF, ÇEK)
Normal Öğretim, İkinci Öğretim
Türkçe
Yok
Yok
Yok
Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde ekonominin temel
bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik konularda analiz ve yorum
yapabilecek yeterlilikleri kazandırmaktır.
1.Makroekonominin temel kavram ve yaklaşımlarını öğrenir.
2.Makroekonomi ile ilgili tartışmalarda fikir beyan edecek
yeterliliği elde eder.
3.Makroekonominin işleyiş dinamiklerini kavrar.
4.Makroekonominin temel prensiplerine hakim olup gelişmeleri
değerlendirir.
Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve
yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik
büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, maliye politikası, para
arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında
etkileşim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi,
makro iktisatta son yıllarda gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı
Ders İçeriği
HAFTA
(Bir hafta geriden)
KONULAR
Teorik Dersler
1 (13-17 Şubat 2017)
Makroekonomiye Genel
Bakış
*Makroekonomi
nedir?
*Modern
Makroekonominin
Doğuşu
Milli Gelir, GSYİH Ölçülmesi
ve İktisadi Büyüme
*GSYİH tanımı(Nominal
GSYİH, Reel GSYİH ve
iktisadi büyüme)
*GSMH
*Ekonomik Faaliyetlerin
Döngüsel Akımı ve GSYİH’nin
Ölçülmesi (Üretim yaklaşımı,
Gelir yaklaşımı, Harcamalar
yaklaşımı)
*Milli Gelir ile ilgili Diğer
Kavramlar (Safi Yurt İçi Hasıla,
Yurt İçi Gelir, Milli Gelir,
Kişisel Gelir, Harcanabilir
Kişisel Gelir, Kişi Başına
Düşen GSYİH, Kişi Başına
Düşen GSMH)
*Milli Gelirin Ölçülmesinde
Bazı Güçlükler
2 (20-24 Şubat 2017)
İstihdam, İşsizlik
*İstihdam nedir? (Tam ve eksik
istihdam)
*İşsizlik nedir?
* İşssizlik neden bir
problemdir?
*İşsizlik ile ilgili bazı
kavramlar (işsizlik oranı,
işgücüne katılım oranı)
*Nedenlerine Göre İşsizlik
Türleri (Friksiyonel, Yapısal,
Konjonktürel)
*Doğal İşsizlik ve Doğal
İşsizlik Oranı,
*Gizli işsizlik
2|Page
*Enflasyon ile işsizlik
arasındaki ilişki: Phillips eğrisi
(kısa ve uzun dönem Phillips
eğrisi)
3 (27 Şubat 3 Mart
2017)
Enflasyon
*Enflasyon Nedir?
*Enflasyonun Ölçülmesi
(enflasyon oranı): Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici
fiyat endeksi (ÜFE), GSYİH
Deflatörü
*Deflasyon,
*Stagflasyon,
*Nedenlerine göre enflasyon
türleri: Talep enflasyonu, arz
enflasyonu (Maliyet
enflasyonu)
* Enflasyonun ekonomi
üzerindeki etkileri: (Gelir
dağılımı üzerindeki etkisi,
büyüme üzerindeki etkisi, dış
ticaret üzerindeki etkisi, kaynak
tahsisi üzerindeki etkisi,
toplumsal etkileri)
4 (6-10 Mart 2017)
Faiz Haddi, Döviz Kuru
*Döviz, döviz kuru, döviz
piyasası, çarpraz kur nedir?
*Döviz talebi, döviz arzı
*Nominal ve reel faiz haddi
*Nominal ve reel döviz kuru
*Döviz talebinde ve arzında
değişmeler
* Denge döviz kurunda
değişmeler
*Devalüasyon
*Revalüasyon
3|Page
5 (13-17 Mart 2017)
Dış Ödemeler Dengesi (Dış
Ödemeler Bilançosu)
*Cari işlemler hesabı
*sermaye ve finans hesapları
*net hata ve noksan
*rezerv hareketleri
*Dış ticaret dengesi
* Ticaret açığı
* Ticaret fazlası
*Mal ve hizmetler dengesi
*Yatırım gelirleri dengesi
*Cari işlemler dengesi
* Cari işlemler fazlası
* Cari işlemler açığı (cari açık)
6 (20-24 Mart 2017)
Toplam Talep ve Toplam Arz
(AD-AS)
*TOPLAM TALEP: Toplam
talep nelerden oluşur?
* Toplam Talep Eğrisi
* Toplam talep eğrisi neden
aşağı doğru eğimlidir?
Toplam Talepte Değişmeler
*TOPLAM ARZ:Toplam arz
Eğrileri (Uzun dönem ve kısa
dönem toplam arz eğrileri)
* Toplam arzdaki değişmeler
(uzun dönemde ve kısa
dönemde toplam arzdaki
değişmeler)
* Makroekonomik Denge:
Ekonomide Gelir ve Fiyat
Düzeyinin belirlenmesi (
Enflasyonist açık, deflasyonist
açık)
* Stagflasyon durumu
*Toplam talep ve toplam arzda
konjonktürel dalgalanmalar,
* Reel GSYİH’daki
dalgalanmalar
*Konjonktürel dalgalanmaların
aşamaları (Genişleme,
resesyon, dip ve zirve)
4|Page
7 (27-31 Mart 2017)
Basit Keynesyen Model:
Toplam Harcama-Toplam
Gelir (AI-AE) Modelinde
Çoğaltan Analizi
( Formülasyon)
* Y= C + I + G + ( X – M)
*Ekonomide Planlanan Toplam
Harcamalar
*tüketim harcamaları,
*yatırım harcamaları
*devlet (kamu) harcamaları
*Net İhracat (ihracatı etkileyen
faktörler, ithalatı etkileyen
faktörler)
*Tüketim ve tasarruf kararlarını
belirleyen faktörler
*Tüketim fonksiyonu ve
grafiği
* tasarruf fonksiyonu ve grafiği
*Bazı kavramlar ve formülleri
(otonom tüketim, marjinal
tüketim eğilimi, marjinal
tasarruf eğilimi, uyarılmış
tüketim, ortalama tüketim
eğilimi, ortalama tasarruf
eğilimi, marjinal ithalat egilimi)
*vergi çarpanı,
*ithalat çarpanı
*denk bütçe çarpanı
*Yatırımı belirleyen faktörler
*Yatırım Talebi
*Yatırım çarpanı
*Yatırım talebinde değişmeler
8 (3-7 Nisan 2017)
Basit Keynesyen Model:
Toplam Harcama-Toplam
Gelir (AI-AE) Modelinde
Çoğaltan Analizi (Sayısal
Hesaplamalar)
* Makroekonomik Denge:
Toplam harcamaların gelir
düzeyini belirlemesi
(enflasyonist açık, deflasyonist
açık)
*Makroekonomik Dengede
5|Page
Değişmeler: Çarpan (çoğaltan)
analizi (sayısal hesaplamalar)
*çarpan (çoğaltan) nedir?
* Çarpan (çoğaltan) formülü
*Hızlandıran prensibi
9 (10-14 Nisan 2017)
Maliye Politikası
*Bütçe nedir?
*Kamu bütçesi, denk bütçe,
bütçe açığı, bütçe fazlası nedir?
*Maliye politikası nedir?
*Bütçe açığı ve hükümet
borcunun önemi,
*Bütçe açığı senyoraj ve
enflasyon ilişkisi
10 (17-21 Nisan
2017)
Para Teorisi
*Para nedir?
*Paranın fonksiyonları
(Değişim, Değer, Değer
Muhafaza)
*Para çeşitleri
*Bankacılık sisteminde kaydi
paranın yaratılması
* Para talebi ve para arzı
*Keynes’e göre para talebi
güdüleri (işlem, ihtiyat,
spekülasyon)
*Para piyasasında denge
*Klasik, Keynes ve
Monetaristlerde para piyasası
* Paranın miktar teorisi
11 (24-28 Nisan
2017)
Para Politikası
*Para politikasını yürüten
organ: Merkez Bankası
*Merkez Bankası’nın yerine
getirmesi gereken işlevler:
(devletin bankası olma işlevi,
para piyasalarını düzenleme
işlevi, v.b.)
*Para politikası araçları
(reeskont oranı, açık piyasa
işlemleri, kanuni karşılık oranı
6|Page
v.b.)
*Para politikası stratejileri:
(parasal taban araç kuralı, para
hedefleme kuralı, döviz kuru
hedefleme kuralı, enflasyon
oranı hedefleme kuralı)
12 (1-5 Mayıs 2017)
Para ve Maliye Politikası: ISLM ANALİZİ
*Mal piyasasında denge: Faiz
oranı, Milli Gelir ve IS eğrisi
*Para Piyasasında Denge: Faiz
oranı, Milli Gelir ve LM eğrisi
*Para ve Mal Piyasasında
Eşanlı Denge
*IS-LM Analizi: Para ve
Maliye Politikası uygulamaları
13 (8-12 Mayıs 2017)
Klasik, Keynes ve
Monetaristlerde Denge
(Sadece grafiksel olarak
anlatım)
*Mal piyasasında denge
*Likitide tuzağı
*Para piyasasında denge
*Emek piyasasında denge
14 (15-19 Mayıs
2017)
Ekonomik Büyüme ve
Ekonomik Kalkınma
*Ekonomik gelişme, kalkınma
ve büyüme kavramları
*İktisadi büyüme oranı
*Kişi Başına reel GSYİH
büyüme oranı
*Potansiyel GSYİH nasıl
belirlenir?
*Potansiyel GSYİH’yı neler
büyütür?
* İşgücü piyasasında denge
*Emek verimini arttıran
unsurlar
*Klasik büyüme teorileri
*Neoklasik büyüme teorileri
*Yeni büyüme teorileri
7|Page
Ders
Kitabı/Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Michael Parkin (2008). İktisat, Akademi Yayıncılık, Dokuzuncu
baskıdan çeviri.
Tümay Ertek (2016). Makroekonomiye Giriş (Basından
Örneklerle), Beta yayınevi,İstanbul.
Zeynel Dinler (2015). İktisada Giriş (gözden geçirilmiş 21.basım),
Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi
Etkinlikleri
Quiz(ler)
Katkı Yüzdesi(%)
%20
Vize Sınavı
%30
Final Sınavı
%50
TOPLAM
Sınav Tarihleri
Quiz(ler)
Ara Sınav
Final Sınavı
%100
8|Page
Download