ANTROPOLOJİ

advertisement
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ANTROPOLOJİ
A
2015 TEK DERS SINAVI 5074-A
1.
Aşağıdakilerden
hangisi
temel ilkelerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
Milliyetçilik
Kültürel görecilik
Avrupa merkezcilik
Etnik merkezcilik
Irkçılık
Aşağıdakilerden
hangisinin
bilimine katkısı yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
antropolojinin
A)
B)
C)
D)
E)
7.
Herodotos
Darwin
Evliya Çelebi
Aristoteles
Marco Polo
A)
B)
C)
D)
E)
8.
9.
Kültür hem evrenseldir hem de özeldir.
Kültür toplumsaldır.
Kültür bir bütündür ve bütünleştiricidir.
Kültür öğrenilemez.
Kültür bir soyutlamadır.
Plasentalı olmak
Omurgalı olmak
Memeli olmak
Kordalı olmak
Kemirici olmak
Her şeyin kökenini suya dayandıran Antik
Çağ düşünürü kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
kültürün
Plasenta
Omurga
Korda
Beyin
DNA
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip
olduğu biyolojik özelliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Thales
Aristoteles
Herakleitos
Anaksimandros
Anaksimenes
10. Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya
çıkan değişime ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Antropolojinin ortaya çıkan ilk kuramsal
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Vücudun orta hattında uzanan merkezi sinir
sistemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kültür şoku
Kültürleme
Kültürleşme
Kültürel yayılma
Kültürlenme
hangisi
4. Aşağıdakilerden
özelliklerinden biri değildir?
Kültürel görecilik
Kültürel evrimcilik
İşlevselcilik
Tarihsel özgücülük
Difüzyonizm
antropoloji
3. Farklı iki kültürün çeşitli şekillerde temas
etmesiyle alışveriş içine girmeleri, bu
alışveriş
sonucunda
birbirinden
alıp
verdikleri
öğelerin
giderek
birbirine
karışması ve kökenlerinin bilinmez hale
gelmesiyle ortaya çıkan sürece ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kültür içinde özgün buluşların ortaya
çıkmasının az rastlanan bir durum, başka
kültürlerden kültür unsurları almanın ise
genel
bir
kural
olduğunu
savunan
antropoloji
yaklaşımı
aşağıdakilerden
hangisidir?
Makro evrim
Biyolojik evrim
Mikro evrim
Genetik evrim
Kültürel evrim
11. Tarım hangi dönemde başlamıştır?
Yapısal işlevcilik
Kültür-Kişilik kuramı
Yeni işlevcilik
Evrimcilik
A)
B)
C)
D)
E)
E) İngiliz işlevciliği
9
Neolitik
Demir
Mezolitik
Tunç
Paleolitik
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 TEK DERS SINAVI 5074-A
hangisi din alanında
17. Aşağıdakilerden
antropologların ilgilendiği konulardan biri
değildir?
12. Belirli bir yaşam alanında o çevrenin
ekolojik koşullarının sunduğu olanaklarla
hayatını
sürdürebilecek
en
yüksek
miktardaki canlı sayısına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Belirli bir inanç biçiminin nasıl ortaya çıktığı
B) Hangi dinin en iyisi olduğu düşüncesi
C) İnanç biçimlerinin toplumsal hayatı nasıl
etkilediği
Biyolojik taşıma kapasitesi
Biyosfer
Omur beklentisi
Ekolojik eşik
Canlı eşiği
D) Bir dinin ortaya çıkısındaki tarihsel koşulları
E) Zaman içerisinde inançların nasıl değişime
uğradığı
13. Medeniyet
kavramının,
aşağıdaki
toplumsal/mekânsal
örgütlenme
biçimlerinden hangisiyle daha yakın bir
ilişkisi vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Köy
Cemaat
Kasaba
Aşiret
Kent
14. Tarihte ilk
çıkmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Doğaüstü bir güçle bağ kurmak
gerçekleşen eyleme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
kentler
için
Hayal kurma
İnanma
Düşünme
Kutsallık
İbadet
hangi çağda ortaya
Tunç
Cilalı Taş
Yontma Taş
Demir
Buzul
19. Sesbilimin diğer adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Egzogami nedir?
A)
B)
C)
D)
Çok eşli evlilik
Dışevlilik
Tek eşli evlilik
Filoloji
Kriminoloji
Fonoloji
Etnografya
Morfoloji
İçevlilik
E) Kızkardeş takası
16. Evlilikte, kadının ailesinin erkek tarafına,
düğün hediyesi olarak para veya mülk
vermesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden
biri değildir?
Düğünlük
Yüz görümlüğü
Takı takma
Drahoma
Başlık parası
A)
B)
C)
D)
E)
10
Dillerin göreli olması
Anadilin, kişinin genetik bir özelliği olması
Dilin kültür içinde edinilmesi
Dillerin farklı zihniyet dünyaları kurması
Dillerin birer soyutlama olması
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download