Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015

advertisement
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)
A
2016 GÜZ ARA 3786-A
1. Portekiz Sömürge İmparatorluğu’nun dağılma
sürecini hızlandırıp, Gine, Angola, Mozambik
gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarına
yol açan 1973 yılındaki önemli dönüm noktası
aşağıdakilerden hangisidir?
i
Batavyalılar
Wallonlar
Pedriler
Hotantolu yerlileri
Boerler
m
A)
B)
C)
D)
E)
Hüzün Devrimi
Ekim Devrimi
Kara Devrim
Şanlı Devrim
Karanfil Devrimi
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
6. Afrika’nın güney ucunda yer alan Kaapstad
(Cape Town) şehrinde genellikle çiftçilikle
uğraşan gruplardan oluşan ilk Hollandalı
yerleşimcilere ne ad verilmiştir?
Yeni
Hollanda
kolonisini
7. Hollanda'nın
İngilizlere bıraktığı 1667 yılındaki antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
2. İspanyolların Orta ve Güney Amerika’yı istila
etmelerinin yolunu açan 1494'te imzalanan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Inter Caetera
Borgia
Palos
Tordesillas
Haiti
8. 1901 yılında Hollanda'nın yeni sömürge
politikası olarak ilan edilen ''Ahlâki Politika''
siyasetinin temel hedefî aşağıdakilerden
hangisidir?
3. Kılıç, zırh, at ve ateşli silahların getirdiği
teknik üstünlükle 1521’de Aztek Devleti’ni
İspanya adına işgal eden denizci kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Luqas
Larache
Hernando Cortes
Vespuçi
Vasco Nunez de Balboa
A) Sömürgelerde yaşayan halkın refahını
artırmak ve onların sağlık ve eğitim
imkanlarını geliştirmek
B) Misyonerlik faaliyetlerini sona erdirmek
C) Sömürge
bölgelerinin
yöneticilerini
cezalandırmak
D) Sömürge toplumların ticaret hukukunu
şekillendirmek
E) Endonezya toplumunun ahlâk yapısını orta
vadede değiştirmek
Kolomb,
aşağıdaki
ülkelerden
4. Kristof
hangisinin desteğiyle çıktığı (1485) yolculuk
sonunda Amerika’ya ulaşmıştır?
İngiltere
İtalya
Fransa
İspanya
Rusya
9. 1607 yılında Ternate sultanı İspanyolları
bölgeden
uzaklaştırması
karşılığında
aşağıdaki devletlerden hangisinin yardımını
ve koruyuculuğunu kabul etmiştir?
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
Recife Teslim Antlaşması
Lahey Barış Antlaşması
Amiens Antlaşması
Breda Antlaşması
Paris Antlaşması
A)
B)
C)
D)
E)
5. 1474’te İsabella’nın Kastilya kraliçesi olması
ve 1479’da Aragon kralı olarak tahta çıkan
Ferdinand ile evlenmesinin sonucuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kastilya ve Aragon aynı yönetim altında
birleşmiş ancak tek bir devlet olma yanlısı
olmamışlardır.
B) İspanya tarihi için bir dönüm noktası
niteliğindedir.
C) İspanyol Krallığı'nın siyasi birliğine büyük
zarar vermiştir.
D) Hanedanları birleştirmiştir.
E) İsabella ve Ferdinand müşterek paydaları
olan kültür, miras ve din bağlamında ortak
bir siyaset takip etmişlerdir.
Hollanda
Almanya
Osmanlı
Fransa
İngiltere
hangisi
1918
yılında,
10. Aşağıdakilerden
Volksraad adını taşıyan Halk Meclislerinin
kurulduğu Hollanda sömürgesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
Malezya
Endonezya
Cava
Malakka
Srilanka
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 3786-A
Liberalizm
Nasyonalizm
Totalitarizm
Panslâvizm
Macaulayizm
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
m
A) Etnik kimliklere ayrılarak
B) Sömürgenin geçmişteki tarihi sınırları esas
alınarak
C) Dil birliği sağlanarak
D) Sömürgeci devletin ihtiyaçları ve menfaatleri
göz önüne alınarak
E) Dinî inanışlar dikkate alınarak
i
16. Yerli kültür ve hayat tarzının eğitim
sisteminde uygulanan değişiklikle sömürgeci
devletin kültürüyle değiştirilmesi amacına
yönelik yapılan çalışmalar için kullanılan
terim aşağıdakilerden hangisidir?
11. Afrika’da sömürge altındaki bölgelerin
bağımsızlıklarını alma sürecinde sınırlar nasıl
belirlenmiştir?
12. Fransa ile İngiltere arasında imzalanan 1763
tarihli Paris Antlaşması’nın Fransa açısından
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
17. İngiltere tarafından sahip olduğu stratejik
öneme binaen Osmanlı Devleti'nden ''kira''
adı altında 1878 yılında ele geçirilen yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa’nın
Kanada’yı,
Antiller’i,
Hindistan’daki sömürgelerini ve Senegal’i
İngiltere’ye bırakırken karşılığında Guadelup
ve Martinique’i alması
B) Kardinal Richelieu’nun devlet yönetiminde
söz sahibi olmaya başlaması
C) VI. Phillip'in tahttan indirilmesi
D) Orta Amerika’da Guatemala, El Salvador,
Nikaragua, Honduras, Kosta Rika ve
Meksika’nın Chiapas eyaletinin Fransa’ya ait
olduğunun kabul edilmesi
E) Fransa’da I. Cumhuriyet döneminin son
bulması
A)
B)
C)
D)
E)
18. Hindistan toprakları üzerinde 1526 yılından
itibaren güçlü bir şekilde hüküm süren Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
13. Fransa, I. Dünya Savaşı günlerinde Afrika
sömürgelerinden 700 bin askeri aşağıdaki
Avrupa ülkelerinden hangisi ile çarpıştırmak
üzere getirmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
İngiltere
İtalya
Almanya
Hollanda
İspanya
ol
ad
An
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
1848
1880
1889
1903
1907
15. Fransa’nın
uzaklıktaki
hangisidir?
Harezmşahlar Devleti
Gazneli Devleti
Babürlüler Devleti
Anadolu Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti
19. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ilk seferini
1601'de nereye düzenlemiştir?
14. İlk defa bütün Fransız sömürgelerinde
köleliğin tamamen yasaklanması hangi yılda
gerçekleşmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Socatra Adası
Kıbrıs Adası
Perejil Adası
Mozambik Adası
Kamran Adası
20
bin
kilometreyi
bulan
sömürgesi
aşağıdakilerden
Afrika
Doğu Hint Adaları
Kızıldeniz
Japonya
Basra Körfezi
Osmanlı
Devleti'nin
toprak
20. İngiltere,
bütünlüğünü koruma siyaseti çerçevesinde
bizzat hangi savaşa dâhil olmuştur?
Mayotte
Guadelup
Cibuti
Yeni Kaledonya
Reunion
A)
B)
C)
D)
E)
3
I. Dünya Savaşı
Napolyon Savaşları
Yediyıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Kırım Savaşı
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download