ENERJİ ANALİZİ

advertisement
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ENERJİ ANALİZİ
A
2015 TEK DERS SINAVI 5066-A
1.
Rüzgâr
enerjisinin
mekanik
enerjiye,
mekanik enerjinin de elektrik enerjisine
dönüştürüldüğü tesislere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
A)
B)
C)
D)
E)
6.
enerji
Sıcaklık
Isı
Nükleer
Kimyasal
Elektrik
A)
B)
C)
D)
E)
ifadesine
2000 kJ
2000 kJ/kg
6250 kJ/h
6500 kJ
6500 kJ/kg
10. Bir sistemin karakteristik büyüklükleri için
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sistemin karakteristik büyüklüklerine özelik
denir.
B) Özelikler bağımlı ve bağımsız olabilir.
Pirometre
Kızıl ötesi ışın kamerası
Genişlemeli termometre
Sıcaklık ölçüm bandı
Bourdon manometresi
C) Basınç (P), hacim (V), sıcaklık (T) ve kütle
(m) ölçülebilen özeliklerdir.
D) Özeliklerin en az biri bağımsızdır.
E) Özeliklerin değeri sistemin haline bağlıdır.
11. Bir ısı makinesi çevriminde çalışan
akışkanın kilogramı başına 1000 kJ ısı alınıp
150 kJ ısı atılmaktadır. Bu makinasının
yapabileceği iş aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İlk ayar
Duyarlılık
Doğruluk
Kesinlik
Kalibrasyon
850 kJ
850 kJ/kg
1150 kJ
1150 kJ/kg
815 kJ/h
12. Bir odaya 2000 W güneş ışını girmektedir.
Odanın sıcaklığının sabit tutulması için
gücü 1000 W olan bir soğutucunun odadan
çekeceği ısı aşağıdakilerden hangisidir?
Sıvı sütunlu basınç ölçme cihazları olarak
bilinen ölçüm aletlerinin yaygın olarak
bilinen adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
İkinci
yasanın
Clausius
aşağıdakilerden hangisi uyar?
9. Bir ısı makinesi çevriminde 4250 kJ/kg ısı
alınıp 2250 kJ/kg iş gerçekleşmektedir. Bu
makineden
atılan ısı aşağıdakilerden
hangisidir?
Fiziksel bir büyüklüğün süreklilik gösteren
karakteristik eğrisini (veya tek tek değerleri)
standart olarak belirlenmiş bir başka
karakteristik eğri (veya tek tek değerler) ile
karşılaştırma işlemi olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soba
Gaz türbini
Metal blok
Çamaşır makinesi
Yoğuşturucu
A) Hiçbir motor aldığı ısıdan daha büyük iş
üretemez.
B) Soğutulan ortamda ısı transferi yüksek
sıcaklığa doğrudur.
C) Soğutucuların iş üretmesi gerekir.
D) İş üreten ya da ısıl tesir üreten bütün
makineler iki ısı kaynağı arasında çalışır.
E) Düşük sıcaklık kaynağına ısı atılır.
Sıvı ve gaz türündeki akışkanlar ile
metallerin,
sıcaklıklarına
bağlı
olarak
hacimlerinin genleşmesi prensibine göre
çalışan
sıcaklık
ölçüm
cihazı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
8.
Hava oranı
Hava fazlalık katsayısı
Yanma katsayısı
Yanma oranı
Hava-yakıt oranı
hangisi
3. Aşağıdakilerden
çeşitlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisini incelerken kapalı
sistem seçimi yapılması uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)
Rüzgar türbini
Rüzgar paneli
Rüzgar gülü
Rüzgar pili
Rüzgar santrali
Gerçek yanma havası miktarının teorik
yanma havası miktarına oranına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
7.
A)
B)
C)
D)
E)
Sıcaklık ölçer
Higrometre
Anemometre
Manometre
Barometre
13
0 kW
1 kJ
2 kW
3 kW
3 kJ
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 TEK DERS SINAVI 5066-A
13. I. Tüm işlemleri tersinirdir.
II. İki ısı kaynağı arasında çalışan en büyük
verime sahip tek ideal çevrimdir.
III. Tamamen tersine çevrilebilir.
IV. Verimi
yalnızca
ısı
kaynaklarının
sıcaklıklarına bağlıdır.
17. Bir birim gayri safi milli hasıla oluşturmak
için
harcanan
enerjiye
verilen
ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdakilerden hangileri Carnot çevrimi
için doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
I ve III
II ve III
II ve IV
I, II, III ve IV
14. Basit bir gaz türbini çevrimi prensibine göre
çalışmakta olan bir güç santralinde,
kompresörün birim zamanda 4200 kJ/s iş
tükettiği ve türbin tarafından ise birim
zamanda
8200
kJ/s
iş
üretildiği
belirlenmiştir. Santralin yanma odasında
yakıttan birim zamanda 12500 kJ/s enerji
sağlandığı göz önüne alınırsa, bu güç
santralinin
verimi
yüzde
kaçtır?
.
.
.
.
W net
( Wnet = Wtürbin- Wkomp , η = .
)
Q yakıt
A)
B)
C)
D)
E)
18. Bir enerji etüdünde kazanda gerçekleşen
yanma
sonrası
emisyonlara
bakarak
yanmanın ayarlanması için kullanılan ölçüm
cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Baca gazı analiz cihazı
Pitot tüpü
Anemometre
Flowmeter
Enerji monitörü
20
26
32
40
46
19. Enerji Tasarrufu
yapılır?
15. Bir eşanjör sisteminde su dolaşımını
sağlamakta olan pompa girişinde suyun
entalpisi 390,88 kJ/kg ve pompa çıkışında
400,98 kJ/kg’dır. Suyun debisi 22 kg/s
olarak bilindiğine göre pompaya verilmesi
gereken
iş
ne
kadardır?
.
.
(Wpomp. = msu hçıkan - hgiren )

A)
B)
C)
D)
E)
Enerji Verimliliği
Enerji Tasarrufu
Enerji Etkinliği
Enerji Taraması
Enerji Yoğunluğu
A)
B)
C)
D)
E)

Etüdü
kaç
aşamada
2
3
4
5
6
222,2 kJ/s
246,8 kJ/s
289,4 kJ/s
313,3 kJ/s
344,2 kJ/s
16. Bir gaz türbinli motorda meydana gelen
olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
20. Enerji yoğunluğunun 2020 yılında % 15
azaltılması
hedefini
getiren
yasal
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kompresöre alınan hava sıkıştırılması,
türbinden sağlanır.
B) Kompresörün dönmesi için gereken iş,
türbinden sağlanır.
C) Kompresörde üretilen iş, türbinin dönmesini
sağlar.
D) Türbinin dönmesiyle iş elde edilir.
E) Kompresör ve türbin aynı mil üzerinde yer
alır.
A) Enerji Verimliliği Yasası
B) Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde
Verimliliğin Artırılması İçin Alacakları
Önlemler Hakkında Yönetmelik
C) Enerji Yönetimi Dersi ve Kursu Düzenleme
Esasları
D) Enerji Tasarrufu Etütlerinin Amaç ve
Kapsamı
E) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download