Embriyonik dublikasyonlar

advertisement
Embriyonik dublikasyonlar
Blastomerler yarıklanma aşamasında tam
olmayan bölünmelerle ayrılır blastosist yada
gastrulasyon süresince ikinci bir organizma
gelişir.
Serbest Simetrik Dizigotik İkizler
• Ovulasyonla çok sayıda ovosit ovidukta atılır farklı
spermatozonlar tarafından aynı anda döllenir ve uterusa
implante olabilirler.
• İkizler aynı yada farklı cinsiyette olabilirler.
• Her embriyo kendine ait fötal mebrana sahiptir.Ancak
bazı türlerde ekstraembriyonik membranlar birleşik
olabilir.
• İneklerde allantoik kan damarlarının birleşik olduğu
durumlarda her iki yavru arasında kan geçişi olur.
• İkizler farklı cinsiyette ise erkek buzağının erkeklik
hormonları dişi buzağının genital sisteminin gelişimini
engeller bu duruma Fremartinismus denilir.
Serbest Simetrik Monozigotik İkizlik
• Bu ikizler tek zigottan gelişir ayrılmalar
embriyonun erken dönemlerinde ve farklı
basamaklarında meydana gelir.
• Özellikle 2 blastomerli aşamada ayrılarak
iki embriyo şekillenir.
• Ayrılma morula döneminde olursa tam
olarak ayrılmış iki embriyo meydana gelir.
Serbest asimetrik İkizler
• Bu ikizlikte ikizlerden biri normal diğeri
rudimenterdir.
• Kan akımı iki fötus arasında dengesiz
dağıldığından ikizlerden biri daha büyük
iken diğeri gelişemeyerek
mumyalaşmaktadır.
Yapışık Simetrik İkizler
• Yapışık ikizler aynı tek zigotun primitif çizgi
gelişimi sırasında embriyonik taslağın tam
olarak ayrılmaması sonucunda ortaya
çıkar. Siyam ikizleri olarak da adlandırılan
bu ikizler farklı beden bölgelerinden
yapışık olabilirler yada bazı organları ortak
olabilir.
Yapışık Asimetrik İkizlik
• Paraziter ikizlik olarak da isimlendirilir.
Yapışık simetrik ikizlik gibi şekillenir.
• İkizlerden biri normal diğeri rudimenterdir.
Ekstraembriyonal Keseler
• Embriyonun uterus içinde gelişmesi için,
embriyoyu koruyan ve gaz alışverişini
sağlayan yapılar memelilerde
ekstraembriyonal keselerdir.Bu keseler
• 1-Amnion
• 2-Chorion
• 3- Vitellus
• 4-Allantois
Amnion Kesesi
• Embriyoyu içinde barındıran sıvı dolu ince bir
kesedir.
• Amnion kesesi embriyoya yataklık yapan amnion
sıvısının absorbsiyonu ve sekresyonu için
özelleşmiştir.İntrauterin gelişiminde amnion
kesesi bulunan sürüngen,kanatlı ve memelilere
amniyotikler,
• Gelişimini suda gerçekleştiren ve amnion kesesi
bulunmayan balık ve amfibialara
anamniyotikler denilir.
Vitellus Kesesi
• Vitellus kesesi sürüngen ve kanatlılarda çok miktarda
lesitusa sahiptir ve hiç yardım almadan embriyoyu
besler.
• Memeli yumurtalarında vitellus azdır ve iki önemli
fonksiyonu vardır.
• 1- Primordiyal germ hücreleri vitellus kesesi
endoderminden köken alır.
• 2-Kan hücreleri vitellus kesesini örten mezodermal
hücrelerden köken alır.
• Vitellus kesesi üzerinde oluşan ilk V.vitellina’lar vasıtası
ile allantois kesesi ve damarları oluşuncaya kadar besin
maddelerinin embriyoya taşınmasına yardımcı olur.
Embriyotrofik Beslenme
• V.vitellinalar oluşmadan önce embriyonun
beslenmesi korion kesesi üzerindeki trofoblastlar
ile olmaktadır.
• Bu hücreler embriyo çevresindeki uterus
dokusunda toplanmış bulunan doku artıkları ile
uterus bezlerinin salgılarını absorbsiyon ve
diffuzyon yolu ile embriyoya ulaştırırlar.
• Beslenmeye katkısı olan bu maddelere
embriyotrof(uterus sütü) beslenme tipine de
embriyotrofik beslenme denilir.
Hemotrofik Beslenme
• V.vitellinalar oluştuğunda embriyotrofik
beslenme devam eder.
• Allantois dolaşımı(Arteria ve vena
umblikalisler)meydana geldiğinde yavru
anne kanından yararlanmaya başlar.
• Doğuma kadar devam eden bu beslenme
tipine hemotrofik beslenme denir.
Kuşlarda vitellus kesesi
• Vitellus kesesi kuşlarda gerçek bir
beslenme organıdır.
• Vitellus kesesi duvarındaki mezoderm
tabakasından kılcal damarlar ve kan
adacıkları ortaya çıkar, bu damarlar
vitellus maddesini emerek embriyoya taşır
ve beslenmesini sağlar.
Allantois Kesesi
• Allantois kesesinin başlıca fonksiyonu
embriyo ve embriyoyu saran yapılar
arasında gaz değişimine aracılık etmek ve
üriner artıkları depolamaktır.
• Sürüngen ve kanatlılarda allantois büyük
bir kesedir.
• İnsanlarda küçülmüştür iyi gelişmiş bir
damar ağı ile plasentaya katkıda bulunur.
Koriyon Kesesi
• En dışta bulunan ekstraembriyonal kesedir.
• Kanatlılarda başlıca fonksiyonu solunumda gaz
değişimini sağlamaktır.
• Memelilerde ise solunum, beslenme, salgılama,
filtrasyon ve hormon sentezleme gibi işlevlere
katılır.
• Koriyonun dış yüzünü kaplayan ektoderm
plasentanın fötal yarımını oluşturur.
• Uterus mukozası ile kaynaşarak yavrunun
beslenmesini sağladığı için trofoblast
(trofoektoderm) adını alır.
Koriyon Yüzeyi
• Koriyonun dış yüzü hayvan türlerine göre farklı biçimler
oluşturan villuslar ile örtülmüştür.
• Villuslar iki çeşit trofoblast hücre içerir.
• Dışta sinsityo-trofoblast içte sito-trofoblast hücreler.
• Villusların iç kısmında embriyonal bağ doku mevcuttur.
• Bu bağ doku A.ve V.umbilikalisleri kuşatır.
• Koriyonun villus içeren kısmına koriyon frondozum ,
• Villus içermeyen kısımlarına da koriyon leve isimleri
verilir.
Kanatlılarda ekstraembriyonal
Keseler
• Kanatlılarda embriyonal keselerin 4 görevi
vardır.
• 1-Vitellus kesesindeki vitellus beslenmeyi sağlar.
• 2-Amnion boşluğunda amnion sıvısını oluşturur.
• 3-Başlangıçta vitellus kesesi üzerindeki kapillar
ağ ile O2 ve CO2 değişimi gerçekleştirilir.
• Embriyo büyüdükçe solunumu plasentanın
öncüsü olan korioallantois üstlenir.
• 4- Allantois metabolik son ürünlerin toplandığı
yerdir
Kanatlıda Vitellus Kesesi
• Kanatlılarda yumurta sarısı ve kese üzerindeki
damarlaşma embriyonun beslenmesini sağlar.,
• Gelişen vitellus kesesinin dışında sinus
terminalis yada marginal ven olarak adlandırılan
kan damarları belirgin hale gelir.
• Beslenme kan damarları ile olur.
• Kan damarları önce vitellus kesesinin embriyoya
yakın olan kısmına daha sonra yavaş yavaş
vitellus kesesi üzerine yayılır.
• Damarlı bölgeye area vaskuloza damarsız
bölgeye area vitellina adı verilir.
Merkel Divertikülü
• Vitellus kesesini örten endodermal hücrelerin
enzimatik aktiviteleriyle eriyen yumurta sarısının
absorbsiyonu ile besin maddeleri dolaşıma verilir
embriyonun her tarafına dağılır.
• Besinler vitellin venler yolu ile embriyoya geçer.
• İnkubasyonun 19. gününde vitellus kesesi
abdominal boşluğa çekilir ve geriye kalan
yumurta sarısı tamamen emilir ince barsağın
orta bölgesinde görülen vitellus kesesi artığına
Merkel Divertikülü adı verilir.
Kanatlıda Amnion ve Korion
Keseleri
• Embriyoda önce baş sonra vücut en sonda kuyruk
kıvrımlanması görülür.
• Vücut kıvrımlanırken somatoplöra da yukarı kıvrımlanır
ve iki tabakaya ayrılır.
• Somatoplöranın dış tabakası korionu, iç tabakası
amnionu oluşturur.
• Embriyo ile amnion arasında içi sıvı dolu amnion boşluğu
bulunur.
• Bu sıvı embriyonun hareketini sağlayan, dış etkenlere
karşı embriyoyu koruyan bir ortamdır.
• Koriyon inkubasyonun 8.gününde içteki kabuk
membrana yapışır.
• Korion allantoisle birlikte gaz ve sıvı değişimine aracılık
eder.
Kanatlıda Allantois
• Allantois embriyonal sindirim kanalının kesesi olarak gelişir.
• Gelişimin 10. gününde amnion ve korion arasındaki boşluğu
doldurur.
• Oldukça çok damar içeren allantois sonunda koriyonla kaynaşarak
beslenme ve solunumla ilgili bir organ şeklinde gittikçe küçülen
vitellus kesesinin yerini alan korioallontoisi oluşturur.
• Allantoisin visseral mezodermi içinde kan damarları memelilerdeki
göbek damarlarına karşılıktır.
• Korioallantois solunum organı olarak yumurta kabuk zarına çok
yakındır.
• Tüm embriyoyu çepeçevre sararak damarlar vasıtası ile havadan
oksijen alınır ve karbondioksit verilir.
• Allantois gelişen salgı organlarından gelen salgının toplandığı yer
olarak da görev yapar.
Download