2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 2

advertisement
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4. SINIF
FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
ADI-SOYADI:
PUAN:
A) Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. (10 x 1= 10 Puan)
Graham Bell
kirliliği
sıvı
yapay
Edison
megafon
enerji
titreşim
ses kirliliği
erime
1. Ses …………………………………………… sonucu oluşur.
2. İnsanları rahatsız eden sesler ………………………………………………………………… oluşturur.
3. Yanlış yerde, yanlış miktarda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına ışık ………………………………………… denir.
4. …………………………………………… sesin şiddetini arttıran bir cihazdır.
5. Katı maddelerin ısı etkisi ile sıvı hale geçmesine ………………………………………………… denir.
6. Piyano ………………………………………… ses kaynağıdır.
7. Işık ve ses bir ………………………………………… türüdür.
8. ………………………… maddeler bulundukları kabın şeklini alır.
9. ………………………………………………………… ampulün mucididir.
10. ………………………………………………………… telefonun mucididir.
B) Tabloda yazılı olan karışımların hangi araç kullanılarak ayrılabileceğini işaretleyiniz.(1x10:10P)
Karışımlar
Toprak - çivi
Süt - saman
Fındık - buğday
Meyve suyu - boncuk
Toplu iğne - kibrit
Su - makarna
Kum - çakıl
Demir tozu - kum
Pirinç - fasulye
Demir - odun talaşı
Elek
Mıknatıs Süzgeç
C) Aşağıdaki cümleleri karşıdaki kelimelerle eşleştiriniz.(8 x 1 = 8 Puan)
1. (………) Giden bir aracın frenine basıldığında oluşan hareket türü
A) Kuş cıvıltısı
2. (………) Dünya’mızın yaptığı hareket türü
B) Lüks lambası
3. (………) Doğal bir ses kaynağıdır.
C) Yüksek ses
4. (………) Yapay bir ışık kaynağıdır.
D) Yavaşlama
5. (………) Uzaklaştıkça azalır
E) Radyo
6. (………) Yapay bir ses kaynağıdır.
F) Sesin şiddeti
7. (………) İşitme kaybına neden olabilir.
G) Ateş böceği
8. (………) Doğal bir ışık kaynağıdır.
H) Dönme
Ç- Aşağıya ışık ve ses kaynaklarına üçer tane örnek yazınız. (12 x 1 = 12 Puan)
Doğal Işık Kaynağı
Yapay Işık Kaynağı
Doğal Ses Kaynağı
Yapay Ses Kaynağı
1-
1-
1-
1-
23-
23-
23-
23-
D- Aşağıdaki maddelerden doğalların başına (D), yapay olanların başına (Y) yazınız. (10 x 1 = 10 Puan)
1. (………) Buğday
3. (………) Kitap
5. (………) Çanta
7. (………) Ay
9. (………) Yün
2. (………) Ekmek
4. (………) Ağaç
6. (………) Mum
8. (………) Fındık
10. (………) Kazak
E-Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. ( 15X3.5:50P)
(….) I. Süzme yöntemi çözeltilerde kullanılamaz.
(….) II. Süzme yönteminin kullanıldığı karışımlarda
maddeler rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
(….) III. Sıvıların içindeki çözünmemiş katıları ayırmak
için süzme yöntemi kullanılmaktadır.
1) Yukarıda verilen bilgilerden doğru olanlara "D",
yanlış olanlara "Y" yazarak doğru sıralamayı yapınız.
A) Y, D, Y,
B ) D, Y, D, C) D, D, D, D ) D, D, Y,
"Tuğçe, bazı karışım ve ayırma yöntemleriyle İlgili
örnekler vermiştir."
2) Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır?"
Karışım Ayırma yöntemi
A) Un-Taş Eleme
B) Talaş-Kum Yüzdürme
C) Tuz-Su Buharlaştırma D) Demir tozu-Kum Eleme
3)Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji türü
olduğunu kanıtlar?
A) Sesin dalgalar halinde yayılması
B) Çok şiddetli seste camların kırılması
C) Ses kaynağının uzak yada yakın olması
D) Titreşen nesnelerin ses çıkarması
4)Aşağıdaki ses kaynaklarıyla ilgili eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) insan sesi--------doğal ses
B) motor sesi-------yapay ses
C) ırmak sesi-------yapay ses
D) kuş sesi---------doğal ses
Erkan: Işık bir enerjidir.
Fırat: Güneş doğal ışık kaynağıdır.
Cem: Mum yapay ışık kaynağıdır
5) Öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?
A) Erkan - Fırat - Cem
B) Erkan
C) Cem – Erkan
D) Fırat – Erkan
6)Aşağıdakilerin hangisi aydınlatma teknolojisinin
gelişmesi sonucu olmamıştır?
A) Trafiğin daha kolay ilerlemesi
B ) Akşamları daha rahat ders çalışılabilmesi
C) Fabrikaların gece çalışabilmesi
D) Komşu ziyaretlerine gidilmesi
7)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Işık kirliliği aynı zamanda enerji israfına neden olur.
B) Işık bir enerji çeşididir.
C) Güneş ışıkları bizi hem aydınlatır hem ısıtır.
D) Şehir ışıkları geceleri gökyüzünü görmemizi
kolaylaştırır.
8) Aşağıdakilerden hangisi, kalp atışının sesini daha
net işitmeye yarayan cihazdır?
A) Stetoskop B) Mikrofon C) Megafon D) Ses kaydedici
9)Miladi takvimdeki “gün, ay, hafta sayıları” hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) 356 gün, 52 hafta, 12 ay
B) 360 gün, 52 hafta, 12 ay
C) 365 gün, 52 hafta, 12 ay
D) 350 gün, 52 hafta, 12 ay
10)Ses ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Uzağımızda bulunan sesleri daha iyi duyarız.
B) İşitme olayının gerçekleşmesi için ses şarttır.
C) Kulağımıza giren sesler kalbimiz tarafımızdan
anlamlandırılır.
D) Ses dalgalar halinde değil, doğrusal olarak yayılır.
11) Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojiyi
doğru kullanan birinin davranışıdır?
A) TV’deki hiç bir diziyi kaçırmamak.
B) Günde 5 - 6 saat cep telefonu ile konuşmak.
C) Ödevini hazırladıktan sonra bilgisayarı kapatmak.
D) Radyonun sesini son seviyede olacak şekilde açmak.
12)Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında
kullanılan bir teknolojik cihazdır?
A) Stetoskop B) Mikrofon C) Tepegöz D) Telefon
13) Aşağıdaki verilenlerden hangisi ses ile ilgili yanlış
bir bilgidir?
A. Ses oluşması için maddenin titreşmesi gerekir.
B. Gürültü, stres ve gerilimi artırır.
C. Su ve rüzgâr sesi doğal seslerdir.
D. İnsan kulağı her sesi işitebilir.
14) Bilgisayar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bilgisayarı sadece oyun için kullanmamalıyız;
B) Bilgisayarın karşısında saatlerce oturabiliriz.
C) Bilgisayar sadece eğitim alanında kullanılır.
D) Bilgisayar eğitim ve iletişim alanında kullanılır.
“Ses kirliliği sonucu bazı insanlar kalıcı duyma kaybı
yaşayabilirler.”
15) Aşağıda verilen durumlardan hangisi kalıcı duyma
kaybına yol açabilir?
A) Stadyumdaki tezahürat
B) Bomba patlaması
C) Konserde şarkı dinlemek
D) Klakson çalınması
SINAVINIZ BİTTİ.
LÜTFEN SINAV KÂĞIDINIZI KONTROL EDİNİZ.
Download