Kümelenme ve Uluslararasılaşma

advertisement
“Kümelenme ve Uluslararasılaşma”
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Daire Başkanlığı
Gündem
 Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi
 KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası İşbirliğinin
Geliştirilmesi Projesi
 Seçilen İller
 Proje Faaliyetleri
 Kümelenme ile ilgili Diğer Destek Mekanizmaları
 Genel Değerlendirme
2
Faaliyetler
Bileşenler
Ulusal Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi
1.Ulusal Politika için Temel
Kurumlarda Kapasite
Geliştirme
2. Ulusal Kümelenme
Politikasının Geliştirilmesi
3. Küme Haritalaması
ve Stratejik İş Planları
1.1 Temel Kurumların
Analizi
2.1 Ulusal Strateji için
Kavramsal Rapor
3.1 Ulusal Makro Küme
Haritası Hazırlama
1.2 Temel Kurumlar için
Eğitim Programları
2.2 Ulusal Strateji Taslak
Dokümanı
1.3 DTM için İhtiyaç
Analizi ve Strateji
Planı
2.3 Ulusal Strateji
Taslağının
Paydaşlarla Paylaşımı
3.2 Yerel/Sektörel
bazda 10+10 Küme
Belirlenmesi
2.4 Ulusal Strateji Belgesi
Nihai Rapor
Hazırlama
3.3 İlk 10 Küme için
Stratejik Yol Haritası
3.4 İkinci 10 Küme için
Analiz
2.5 İletişim Stratejisi ve
Uygulama
3
Ulusal Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi
 Ülkemizde kümelenmeye duyulan ilgi büyüktür.
 Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ile
halihazırda mevcut olan isteklilik doğru bilgi birikimi ile
desteklenmiştir.
 Türkiye’deki kümeler yurtdışındaki kümelerle senkronize hale
gelmektedir.
 Bundan sonra yapılacak olan, yaratılan sinerjiyi ihracat odaklı
yaklaşımlarla desteklemek olacaktır.
4
“KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası
İşbirliğinin Geliştirilmesi” Projesi
 Projenin Hedefi:
“Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı (BROP) kapsamındaki illerin ihracata
yönelik olarak ve uluslararası pazarlarda
rekabet güçlerini artırmak.”
 Projenin Amacı:
“BROP içi, BROP dışı iller ile uluslararası
işbirliğinin ve ihracatın küme tabanlı stratejiler
vasıtasıyla geliştirilmesi.”
5
Seçilen İller:
Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon
Projede beraber çalışılacak illerin seçim kriteri:




BROP bölgesindeki rekabet edebilirlik düzeyi
Cazibe Merkezlerinin mevcudiyeti
ABİGEM’lerin mevcudiyeti
Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi
kapsamında illerin göstermiş olduğu isteklilik
 İllerin toplam ihracatı ve kişi başına düşen ihracatı
 İllerdeki ihracatçı firma sayısı
6
Proje Faaliyetleri
Proje faaliyetleri ile firmalar arası işbirliklerinin
artırılması, bölgedeki yerel aktörler (ihracatçı
birlikleri, sanayi odaları, vb.) tarafından sunulan
destek hizmetlerinin geliştirilmesi, bu bölgedeki
firmalarımızın uluslararası pazarlara giriş ve bu
pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak üzere
kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
7
Kümelenme ile ilgili Diğer
Destek Mekanizmaları
 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
Koçluğu Programı ile:
hazırlamakta
olduğu
İhracat
 Şirketlerin belirli konulardaki eğitim giderlerinin,
 Hedef sektör ve hedef pazar odaklı olmak üzere, Üniversite Sanayi İşbirliği gözetilerek gerçekleştirilecek Projeler
kapsamındaki özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yurt dışı
pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık giderlerinin
desteklenmesi öngörülmektedir.
8
Genel Değerlendirme

Kümelenme Projeleri ile,
 kümelenme modeli çerçevesinde, başta KOBİ’ler olmak üzere
firmalarımız arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi,
 yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi,
 yabancı sermayenin çekilmesi,
 ölçek ekonomilerinin yaratılması,
 nihai olarak bölgesel ve küresel düzeyde rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlayacak altyapının oluşturulmasına
yönelik mekanizmaların oluşturulması hedeflenmektedir.
9
“Kümelenme ve Uluslararasılaşma”
TEŞEKKÜRLER
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Daire Başkanlığı
10
Download