Işlevi - SABİS

advertisement
OMUZ KUŞAĞI VE ÜST
EKSTREMİTE KASLARI
Omuz kemerinin eklemleri
• Akromiyoklavikular eklem
• Sternoklavikular eklem
Omuz kemerinde yapılabilen
hareketler
• Elevasyon-Depresyon
– Skapulanın omurgaya paralel olarak yukarı doğru yükselmesidir
ve aşağıya inmesidir
– Hareket sternoklavikular eklemde yapılır.
• Abduksiyon-adduksiyon
– Skapulanın omurgadan yana doğru uzaklaşması ve tekrar
yaklaşmasıdır.
• Yukarıya ve aşağıya rotasyon
– Skapulanın üst köşesinin omurgaya yaklaşması ve
uzaklaşmasıdır
– Yukarı rotasyon abduksiyon ile birliktedir.
• Öne eğilme
– Humerusun aşırı ekstansiyonu ile sakpulanın sagital düzlemde
öne eğilmesidir.
Omuz Kuşağının Kas Sistemi
• Bu kasların işlevi,
• Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve
• Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için
yukarıdaki hareketleri yaptırarak omuz
kuşağını uygun bir pozisyona getirmektir.
Pektoralis minor kası
• Başlangıç:
– Üçten beşe kadar (3-5) olan
kostalar
• Sonlanış:
– Korakoid çıkıntı
• İşlevi:
– Pektoralis major kasının
altında yer alan bu kas, omuz
kuşağını aşağı rotasyonu, öne
eğilmesi, deperseyonu, abd,
ve yana eğilmesine katılır.
– Omuz kuşağı hareketsiz
kılındığında bu kas, kostaları
kaldırarak inspirasyonana
yardımcı olur.
Serratus anterior kası
• Başlangıç;
– Birden dokuza (1-9) kadar
olan kostalar
• Sonlanış:
– Skapulanın medial kenarı;
superior ve inferior açıları
• İşlevi:
– Bütünüyle bu kas skapulayı
gövdeye karşı hareketsiz
kılar.
– Superior parçası skapulayı
abd yaptırı ve yana
eğilmesini sağlar,
– Horizontal parçasına zıt
yönde işlev görür,
Serratus anterior kası ; işlevi
– İnferior parçası ise özellikle
trapez kası ile birlikte skapulanın
rotasyonunda önemlidir.
– Skapulanın inferior açısını öne
doğru çeker ve böylece kolların
yatay pozisyondan yukarı
kalkmasını mümkün kılar,
– Felcinde kolların 100 derecenin
üzerinde abd. engellenir.
– Kollar bir yere tutunduğunda ve
skapula hareketsiz kılındığında,
serratus anterior kası kostaları
yukarıya kaldırır ve inspirasyona
yardımcı olur.
Levator skapula kası
• Başlangıç:
– İlk dört servikal vertebranın
transvers çıkıntıları
• Sonlanış:
– Skapulanın üst orta
kısmında iç kenara yakın
• İşlevi;
– Skapulaya elevasyon, add.
Ve aşağı rotasyon yaptırır.
– Örneğin; omuz silkme
hareketi,
– Daima diğer kaslarla birlikte
işlev görür.
– Boyundada hareket
yaptırabilir.
Rhomboideus major
(M.Rhomboideus majör)
• Bu kas ve bunu
izleyenlerin tümü,
trapezius kasının altında
yer alır.
• Başlangıç:
– 2-5 torakal vertebranın
spinöz çıkıntısı
• Sonlanış:
– Skapulanın medial kenarı
Rhomboideus minor kası
• Başlangıç:
– 7. servikal ve 1. torakal
vertebranın spinöz çıkıntısı
• Sonlanış:
– Skapulanın medial kenarı
• İşlevi:
– Her iki kas da skapulayı
omurgaya doğru çeker (add)
ve yukarıya
kaldırır(elevasyon).
– Rhomboideus major kası,
skapulanın inferior açısını,
serratus anterior kasına zıt
yönde döndürmede de önem
taşır(stabilizasyon).
Trapezius kası(m.trapezius)
• Trapezius kası,
latissumus dorsi
kası ile birlikte
yaklaşık olarak tün
sırtı kaplar ve dört
parçada incelenir
Trapezius kası(m.trapezius)
• Başlangıç;
– Oksipital kemik
– servikal ve torakal vertebrın spinöz
çıkıntıları.
• Sonlanış:
– Clavicula , acromion ve spina
scapula
• İşlevi;
– İçerdiği liflerin düzeni ile uyumlu
olarak trapezius kası; superior (üst),
orta ve inferior (alt) parçalara
ayrılabilir.
– Superior parçası omzu yukarı
kaldırır (elevasyon) ve skapulanın
rotasyonuna yardımcı olur.
– Çekme ve yukarı kaldırma
hareketlerinin tümünde önemli bir
rol oynar.
– Bu nedenle, özellikle haltercilerde
iyi gelişmiştir.
– Tek taraflı uyarıldığında, superior
parça, başı ters yönde döndürür,
Trapezius kası(m.trapezius)
• Yatay (horizontal) olan
orta parça, skapulayı
omurgaya doğru çeker
(add) (örneğin, kolların
arkaya doğru
çekilmesi).
• İnferior parçası omzu
aşağıya çeker
(depresyon) ve superior
parçayla birlikte
skapulanın rotasyonuna
yardım eder.
Trapezius kası(m.trapezius)
• Destek tipi hareketlerdeki
dengede (denge
hareketlerinde), örneğin
tek ya da çift el üstünde
yapılan amut
hareketinde, trapezius
kası, diğer kasların da
yardımıyla, gövdenin
düşmesini önler.
• Trapezius kasının
antagonisti serratus
anteriordur.
Omuz eklemini geçiş yerlerine göre
kaslar
• Önden katedenler
– Pektoralis majör, korokobrakhialis, subskapularis,
biseps brachi
• Arkadan kateden kaslar
– İnfraspinatus, teres minör
• Üstten katedenler
– Deltoideus, supraspinatus
• Alttan katedenler
– Latissimus dorsi, teres majör, triseps brakhinin uzun
başı
Pektoralis major kası
• Bu kas ön aksiller
kıvrımı oluşturur.
• Başlangıç:
– Klavikulanın medial
yarısı, sternum, 1-6
kostaların sternal başı.
• Sonlanış:
– Humerusun büyük
tüberkülünün
(tuberculum major)
kenarı
Pektoralis major kası
• İşlevi:
– Bu kas, aşağıya doğru (dessendan), yatay
(horizontal) ve yukarıya doğru (assendan)
uzanan liflere sahiptir. Farklı yönlerde yol
alması kasa farklı işlevler kazandırır.
– Kol kaldırılıp sabit tutulduğunda (örneğin
hedefe atış), pektoralis major diğer kaslarla
birlikte gövdeyi yukarıya kaldırır ve döndürür.
Gövdeyi immobilize eden bir askı gibi işlev
görür.
Pektoralis major kası
• İşlevi:
– Kolun kuvvetli adduktörlerindendir. Kola
horizontal adduksiyon yaptırır.
– Kola iç rotasyon da yaptırır.
– Kolun fleksiyon ve ekstansiyonuna da
yardımcı olur.
– Kollar bir yere tutunduğunda, pektoralis
major kası latissimus dorsiye benzer
çalışır, ancak latissimus dorsi kola arkaya
ve içe doğru, pektoralis majör ise öne -içe
doğru çeker.
– İnspirasyona yardımcı olur .
Korakobrakhialis kası
• Başlangıç:
Korakoid çıkıntı
• Sonlanış:
– Humerusun ön ve iç
yüzü
• Işlevi:
– Kalkmış kola
addüksiyon ve iç
rotasyon yaptırır.
– Yürüyüş esnasında
kolların öne doğru
salınmasına, ayrıca
omuz ekleminin
stabilize edilmesine
yardımcı olur.
Subskapularis kası
• Başlangıç:
– Skapulanın kostal yüzü
• Sonlanış:
– Humerusun küçük tüberkülü
• Işlevi;
– Rotator kılıf kaslarındandır
– Bu kas kola iç rotasyon
yaptırır (en önemli görevi) ve
kalkmış kolu aşağı çeker,
Böylece, vurma ve fırlatma
hareketlerine de katılır,
– Alt lifler kola addüksiyon, üst
lifler abdüksiyon yaptırır.
– Yürüyüş esnasında, kolların
arkaya ve öne doğru
sarkaçvari salınımına
yardımcı olur.
Biseps brakhi kası
• Kolun ön tarafında bulunan
iki başlı yüzeyel bir kastır.
Kasın bölümleri
uzunluklarına göre
isimlendirilir.
• Başlangıç:
– Kısa başı prosesus
corachoideustan, uzun başı
ise tuberculum
supraglenoidale
skapulaeden.
• Sonlanış;
– Tuberositas radii
• Işlevi:
– Biartiküler bir kas olarak
omuz ve dirsek eklemlerini
etkiler.
Biseps brakhi kası
• Omuz eklemindeki işlevi:
– Kasın uzun başı, bağlı olduğu pozisyondan kolu
yukarı kaldırır ve içe rotasyon yaptırır.
– Kısa başı ise, addüksiyon yaptırır ve
korakobrakhiyalis kasına benzer şekilde, yürüyüş
esnasında kolların öne salınma hareketine katılır.
– Bu kasın uzun kirişi, eklem kapsülünün içinden geçer
ve glenoid fossanın üst labrumunda originini yapar.
– Biseps brakhi kası böylece, omuz ekleminin stabilize
edilmesine katılmış olur.
Deltoid kası
• Omuz eklemini bir başlık gibi önden, arkadan,
dıştan örten ve yerini sağlamlaştıran önemli
bir kastır.
• Eklem kapsülünün en ince ve zayıf yeri, ön
bölümünün alt parçası olduğundan, omuz
ekleminde görülen dislokasyonların
(çıkıkların) çoğu öne ve aşağı doğru oluşur;
bu da, kassal korumanın önemini ortaya
koyar.
• Deltoid kas atrofilerinde (örneğin, sinir
yaralanması) omuz eklemi çok gevşek bir
duruma gelir.
Deltoid kası
• Başlangıç:
– İçerdiği üç bileşen, sırayla
klavikula, akromiyon ve
spina skapuladan başlar
ve başadıkları yere göre
isim alır.
• Sonlanış:
– Humerusun deltoid
tüberositası (tuberositas
deltoidea)
Deltoid kası
• İşlevi:
– Ön parça(klaviküler) kola
fleksiyon ve iç rotasyon;
– arka parça(spinöz)
ekstansiyon ve dış
rotasyon,
– orta parça(akromial) ise
abduksiyon yaptırır.
– Deltoid, omuz ekleminin en
çok işlevi olan kasıdır
– Deltoid kasının
akromiyondan başlayan
orta parçası, kolun en güçlü
abdüktörüdür. Bu bölüm
çalışmadığı zaman, kolun
yan tarafa kalkması
Supraspinatus kası
• Başlangıcı:
– Spina skapulanın
üzerindeki
çukurluktan
• Sonlanışı:
– Humerusun
proksinmal ucu,
tüberkülüm majör
• Işlevi;
– Bu kas kolun
abdüksiyon ve dışa
rotasyonunda deltoid
kasına yardımcı olur.
Teres minor kası
• Başlangıcı:
– Spina skapulanın altında
bulunan çukurluktan
• Sonlanışı:
– Humerusun proksinmal ucu
• Işlevi:
– Kola addüksiyon, dışa
rotasyon yaptırır ve kalkmış
kolu arkaya doğru indirir.
Bu harekete diğer kaslar da
katılır.
İnfraspinatus kası
• Başlangıcı:
– Spina skapulanın altında
bulunan çukurluktan
• Sonlanışı:
– Teres minörle aynı yerde,
Humerusun proksinmal
ucu
• Işlevi:
– Üstte yer alan lifler kola
abdüksiyon, altta yer
alanlar ise addüksiyon
yaptırır.
– Bu kas, kolun arkaya
doğru ekstansiyonu ve
dışa rotasyonunda büyük
bir role sahiptir (örneğin,
bir atma öncesinde
vücudun hazırlık
pozisyonu).
Latissimus dorsi kası
• Yüzeysel bir kastır,
Trapezius kası ile
birlikte neredeyse
sırtın tamamını
örterler. Vücudun en
geniş yassı
kaslarından biridir
Latissimus dorsi kası
• Başlangıç:
– Torako-lumbal fasya
aracılığı ile tüm torakal
ve lomber vertebraların
spinöz çıkıntıları,
sacrum ve krista iliaka
• Sonlanış:
– Humerusun küçük
tüberkülünün
(tuberculum minor)
kenarında
Latissimus dorsi kasının
işlevi
– Bu kas kola iç rotasyon, adduksiyon ve
ekstansiyon yaptırır ve arkaya doğru
çeker.
– Latissimus dorsi, kolun en güçlü
addüktörüdür. Yukarı kalkmış olan kolu
büyük bir kuvvetle aşağı doğru çeker; bu
durum, fırlatma ve vurma hareketlerinin
tümünde bunu en önemli kas haline
getirir.
Latissimus dorsi kasının
işlevi
– Kol yana uzandığında bu kas bir
addüktör gibi işlev görür (örneğin,
halkadaki "T" duruşu).
– Ellerle yüksek bir yere tutunarak kollar
sabitlendiğinde, bu kas gövdeyi yukarıya
kaldırır (örneğin, barfiks çekme),
Latissimus dorsi kasının
işlevi
– Gövde gergin pozisyonda iken barfikse
asılma ya da paralel barda kol destekli
pozisyonda bu kas, gövdenin aşağı
doğru yer değiştirmesine engel olur.
– Bu işlevinde pektoralis major kası
yardımcı olur.
– Bu iki kas, gövdeyi kassal bir destek
askısında tutar
Teres major kası
• Başlangıcı:
– Skapula
• Sonlanışı:
– Humerusun proksinmal ucu
• Işlevi:
– Kola addüksiyon ve teres minor
kasının tersine, içe rotasyon
yaptırır,
– Kalkmış kolu öne ve aşağıya
çeker (örneğin serbest stil
yüzme ve kros kayağında).
– Ayrıca tüm fırlatma ve vurma
hareketlerine yardımcı olur.
– Kollar sabitlendiğinde gövdeyi
kollara doğru çeker (örneğin
barfiksde önde destekli salınım
hareketi).
– Böylece birçok işlevde
latissimus dorsi kasına benzer
şekilde davranır,
Triseps brakhi kası
• Dirsek ekleminin
ekstansiyonu, başlıca
triseps brakhi kası ile
gerçekleştirilir. Triseps
brakhi üç başlı bir kastır
• Başlangıç:
– Uzun başı infraglenoid
tüberkülden,
– Orta ve lateral başları ise
humerusun arka yüzünden
başlar.
• Sonlanış:
– Olecranon
Triseps brakhi kası
• Işlevi:
• Omuz eklemindeki işlevi:
• Kasın uzun başı, yukarı kalkmış veya öne doğru
uzanmış olan kolu, aşağı ve arkaya çeker (tüm
yüzme stilleri, fırlatma veya vurma hareketlerinin
tümü ve kros kayağında olduğu gibi),
• Kollar sabitlendiğinde, gövdeyi kollara doğru
çeker. Bu işlevde, diğer birçok kasla birlikte
çalışır.
• Kısaca omuz ekleminde ekstansiyon ve
adduksiyon yaptırır.
Dirsek Ekleminin Kas Sistemi:
Fleksör ve Ekstansör Kaslar
• Elin çeşitli yakalama, dokunma ve ifade
etme işlemlerinde, değişik fleksiyon
pozisyonları daha çok önem taşıdığı için
fleksör kasların, ekstansörlerden daha iyi
yapılanmasının nedeni kolaylıkla anlaşılır.
Dirsek Eklemi
•
•
•
•
Fleksörler
M.Biseps brakhi
M.Brakhiyalis
M.Brakhiyoradiyalis
Biseps brakhi kası
• Kolun ön tarafında bulunan
iki başlı yüzeyel bir kastır.
Kasın bölümleri
uzunluklarına göre
isimlendirilir.
• Başlangıç:
– Kısa başı prosesus
corachoideustan, uzun başı
ise tuberculum
supraglenoidale
skapulaeden.
• Sonlanış;
– Tuberositas radii
• Işlevi:
– Biartiküler bir kas olarak
omuz ve dirsek eklemlerini
etkiler.
Biseps brakhi kası
• Omuz eklemindeki işlevi:
– Kasın uzun başı, bağlı olduğu pozisyondan kolu
yukarı kaldırır ve içe rotasyon yaptırır.
– Kısa başı ise, addüksiyon yaptırır ve
korakobrakhiyalis kasına benzer şekilde, yürüyüş
esnasında kolların öne salınma hareketine katılır.
– Bu kasın uzun kirişi, eklem kapsülünün içinden geçer
ve glenoid fossanın üst labrumunda originini yapar.
– Biseps brakhi kası böylece, omuz ekleminin stabilize
edilmesine katılmış olur.
Biseps brakhi kası
• Dirsek eklemindeki işlevi
– Dirsekte bu kas önkolu büker (örneğin barfiks
çekme) ve prone (avuç içleri aşağı dönük)
pozisyonandan supine (avuç içleri yukarıya
dönük) pozisyona döndürür(supinasyon).
– Kas tam gücünü, 90 derecedeki fleksiyon ve
supinasyonda sergiler
Brakhialis kası
• Başlangıç:
– Biseps kasının
altında uzanır ve
distal humerusun ön
yüzünden başlar.
• Sonlanış:
– Tuberositas ulna
Brakhialis kası
Işlevi:
• Bu kas yalnızca önkolun fleksiyonunu yapar.
Neredeyse biseps brachi kası kadar güçlüdür.
• Önkol sabitlendiğinde (vücut gergin
durumdayken barfikse asılma), kolu önkola
doğru çeker ve böylece kol çekme hareketinin
gerçekleşmesine yardımcı olur.
• Biseps brakhi kası radiusda ve bu kas da ulnada
sonlandığı için, brakhialis kası, önkolun kemikleri
arasında yükün daha iyi bir dağılımını sağlar.
Brakhioradilalis kası
• Başlangıç:
– Humerusun lateral
kenarı.
• Sonlanış;
– Radiusun stiloid
çıkıntısı
(processus
styloideus radii).
Brakhioradilalis kası
• Işlevi:
• Kuvvet kolu uzun olan hareketinden dolayı, tipik
bir "ağır yük fleksörü"dür.
• Biseps brakhi kasının tersine, en büyük fleksiyon
gücünü pronasyonda iken gösterir.
• Fleksör kasların üçü de, önkola büyük ya da
küçük kaldıraç kuvveti uygulayabilir.
• Biseps brakhi ve brakhialis kasları, kuvvet kolu
kısa olan hareketler yaparak, "seri fleksörler"
olarak sınıflandırılabilir.
Brakhioradilalis kası
• Brakhioradialis kası ise kuvvet kolu uzun olan
hareketleri gerçekleştirir ve bu yüzden, tipik bir
"ağır yük fleksörü" olarak bilinir.
• Biseps brakhi ve brakhiyalis kaslarının
kaldıracının kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki
oran 1:5'dir. Her 1 kg'lık yük için, 5 kg'lık bir
fleksiyon kuvveti oluşturulmak zorundadır.
• Brakhioradialis kasında, iki kaldıraç kolu da
yaklaşık olarak özdeş uzunluktadır. Böylece aynı
yük için, bu kuvvetin yalnız 1 /5'i bu kas
tarafından oluşturulmalıdır.
Triseps brakhi kası
• Dirsek ekleminin
ekstansiyonu, başlıca
triseps brakhi kası ile
gerçekleştirilir. Triseps
brakhi üç başlı bir kastır
• Başlangıç:
– Uzun başı infraglenoid
tüberkülden,
– Orta ve lateral başları ise
humerusun arka yüzünden
başlar.
• Sonlanış:
– Olecranon
Triseps brakhi kası
• Işlevi:
• Omuz eklemindeki işlevi:
• Kasın uzun başı, yukarı kalkmış veya öne doğru
uzanmış olan kolu, aşağı ve arkaya çeker (tüm
yüzme stilleri, fırlatma veya vurma hareketlerinin
tümü ve kros kayağında olduğu gibi),
• Kollar sabitlendiğinde, gövdeyi kollara doğru
çeker. Bu işlevde, diğer birçok kasla birlikte
çalışır.
•
Triseps brakhi kası
• Dirsek ekleminin ekstansiyonunu sağlar.
Bu kas çeşitli sportif etkinliklerde ileri
derecede önemli bir rol oynar.
• Dirsek ekleminin ekstansiyonu veya
sabitlenmesinin istenildiği her durumda,
triseps brakhi kasının kuvveti, kısıtlayıcı
faktördür (örneğin gülle atma, boks, aletli
jimnastik ve halter).
ÖNKOLUN ROTASYONEL
EKLEMLERİNE ETKİ EDEN KASLAR
•Pronasyon
•Supinasyon
Pronatorlar
• Pronator teres kası
• Pronator quadratus kası
M Pronator teres
• Başlangıç:
• Humerusun medial
epikondili (epicondylus
medialis) ve ulnanın
koronoid çıkıntısı
(processus coronoideus).
• Sonlanış:
• Radiusun orta 1/3'ü.
• Işlevi:
• Ön kola pronasyon
Pronator quadratus kası
•
•
•
•
•
•
Başlangıç:
Ulnanın distal 1 /4'ü.
Sonlanış:
Radiusun ön yüzü.
Işlevi:
Pronator teres kası ile uyumlu
olarak, eli içe döndürür.
• Not:
– Kol düzleştiğinde, daha güçlü
pronasyon yapılabilir.
– Bu pozisyondayken pronator
teres kası hafifçe gerilir; bu
yüzden da fazla kuvvet
oluşturabilir.
Supinatörler
• M.Supinatoryus
• M.Biseps Brakhi
Supinator
kas
• Başlangıç: Humerusun lateral
epikondili (epicondylus lateralis),
Iateral collateral ligament
(dirseğin dış yan bağı) ve ulna
• Sonlanış: Radiusun orta bölümü
• Işlevi: Isminden de anlaşılacağı
gibi, bu kas önkola supinasyon
yaptırır. Ayrıca liflerinin bir
bölümü, dirsek eklemi ekseninin
arkasında uzandığı için,
ekstansiyon da yaptırır.
• Supinasyonun birincil kası olan
biseps brakhi supinator kastan
üç kat daha fazla bir supinasyon
yaptırabilme gücü vardır.
• Pronatorların tersine, supinatörlerin en güçlü
olduğu pozisyon, dirsek ekleminin fleksiyonda
olmasıdır.
• Bunun iki nedeni vardır:
– 1 ) biseps brakhi kası maksimum gücünü, dirsek
eklemi fleksiyonda iken gösterebilir,
– 2) aynı zamanda dirseğin bir ekstansörü olan
supinator kas, fleksiyon esnasında zaten gergindir, bu
yüzden de en fazla gücünü bu pozisyonda
gösterebilir.
Elde Yer Alan Eklemler
• Elde öncelikle ön kol kemikleri
ile el bileği kemikleri arasında
oluşan el bileği eklemi vardır.
• Daha sonra el bileği
kemiklerinin kendi aralarında
yaptıkları eklemler.
• El bileği kemikleri ve el tarağı
kemikleri aralarındaki eklemler.
• El tarağı kemikleri ile el
parmak kemikleri arasındaki
eklemler ve
• El parmak kemiklerinin kendi
içlerinde yaptıkları eklemler
olmak üzere çok sayıda eklem
el ve parmakların kompleks
hareketleri yapabilmelerine
olanak sağlar.
El Bileği Eklemi (Articulation
Radiocarpea)
• Eklem radius ile el bileği
kemiklerinden scaphoideum
(navicular) ve lunatum
arasındadır.
• Ulna ile triquetrum arasında da
bir disk bulunur.
• EI bileği eklemi oval eklemdir.
• Bu eklemde;
– fleksiyon, ekstansiyon,
hiperekstansiyon.
– radial fleksiyon (radial
adduksiyon).
– ulnar fleksiyon (ulnar
adduksiyon) ve
– sirkumdüksiyon hareketleri
yapılabilir.
El Bileği Kemikleri Arasındaki
Eklemler
• EI bileği kemiklerinin
birinci ve ikinci sırası ile
her sıradaki kemiklerin
kendi aralarındaki
eklemlerdir.
• Buradaki eklemler oynar
eklemlerin düz yani
eksensiz grubundandır.
• Bu yüzden kayma türü
hareketlere izin verirler.
• Bu bölgede çok sayıda
bağ bulunur.
El bileği, El Tarağı ve El Tarak Kemiklerinin Kendi
Aralarındaki Eklemler
(Carpometacarpal ve intermetacarpal Eklemler)
• Başparmak eyersi ekleme sahiptir.
• Diğer karpometakarpal eklemler de modifiye sellar tip
eklemlerdir.
• Bunlar el tarak kemiklerinin kendi aralarındaki eklemlerle
(intermetacarpal) yakın ilişkidedirler.
• İntermetakarpal eklemler düzensiz eklemlerdir.
• Başparmak karpometakarpal eklemde hareketler:
–
–
–
–
Abduksiyon (öne hareketi).
adduksiyon (normale dönüş).hiperadduksiyon.
ekstansiyon (işaret parmağından yana uzaklaşma).
fleksiyon. hiperfleksiyon (hafif abduksiyondan medial duvara
doğru hareketi).
– sirkumdüksiyon,
– oppozisyon.
El tarağı ve Parmak Kemikleri Arasındaki
Eklemler (Metakarpophalangeal Eklemler)
• Dört parmağınki oval, baş parmağınki ise
menteşe tipi eklemdir.
• Eklemler,kapsül yanı sıra kollateral bağlarla
kuvvetlendirilmiştir.
• Dört parmakta hareket:
– Fleksiyon- ekstansiyon.
– Abduksiyon-adduksiyon,
– Sirkumdüksiyon.
• Baş parmağın hareketleri:
– Fleksiyon-ekstansiyon
Parmak Kemikleri Arasındaki
Eklemler (interphalangeal Eklemler)
• Menteşe türü eklemlerdir.
• Fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine izin
verirler.
• Başparmakta iki kemik olduğundan ikisi
arasında bir eklem vardır.
• Diğer parmaklarda ise üçer parmak kemiği
olduğundan ikişer adet parmaklararası ekleme
sahiptirler.
• Bunlardan uçta olanı distal interphalangeal
eklem.
• Bileğe yakın olanı ise proksimal interphalangeal
eklem diye anılır.
El Bileğinin
Hareketleriyle ilgili
Kaslar
• EI bileğinin hareketleriyle ilgili
olan kaslar ön kolun ön ve
arka bölgelerinde bulunurlar.
• Bunlardan önde bulunanların
üçü de kol kemiğinin iç
epikondilinden başlarlar.
– Flexor carpi ulnaris 5. el tarağı
kemiğinde
– Fleksör carpi radialis 2. el
tarağı kemiğinde ve
– Palmaris longus avuç içinde
sonlanır.
– Üçü de dirsek ekleminde ve el
bileğinde fleksiyon yaptırırlar.
– Fleksor carpi ulnaris ulnar
fleksiyon
– Fleksör carpi radialis ise radial
fleksiyon yaptırır.
El Bileğinin
Hareketleriyle ilgili
Kaslar
• Arkada bulunanların üçü de kol
kemiğinin dış epikondilinden
başlarlar.
– Ekstansor carpi radialis brevis
3. eltarağı kemiğinde ,
– Ekstansor carpi radialis longus
2. eltarağı kemiğinde sonlanır.
• Her iki kas da, dirsekte
ekstansiyon bilekte
ekstansiyon ve radial
fleksiyon yaptırırlar.
– Ekstansor carpi ulnaris ise 5.
el tarağı kemiğinde sonlanır;
dirsek ve bilek ekstansiyonu
yanı sıra bilekte ulnar
fleksiyon yaptırır.
Tarak kemikleri ve Parmakların
Hareketleriyle ilgili Kaslar
• 19 adet kas bulunur
• 19 kastan 10 tanesi el içinde
yerleşmiş(intrensek el kasları),
• Diğer 9'u ise elin dışında yerleşmiş ancak
tendon bağlantılarıyla baş parmak veya
diğer parmaklarda sonlanmışlardır
(ekstrensek el kasları).
• Baş parmak dışındaki
dört parmağa ait
olanlar:
–
–
–
–
ekstansor digiti minimi.
ekstansor digitorum.
ekstansor indicis,
fleksör diqitorum
profundus.
– fleksör digitorum
superficialis.
• Baş parmak dışındaki
dört parmağa ait
olanlar:
–
–
–
–
ekstansor digiti minimi.
ekstansor digitorum.
ekstansor indicis,
fleksör diqitorum
profundus.
– fleksör digitorum
superficialis.
• Baş parmak dışındaki
dört parmağa ait
olanlar:
–
–
–
–
ekstansor digiti minimi.
ekstansor digitorum.
ekstansor indicis,
fleksör diqitorum
profundus.
– fleksör digitorum
superficialis.
• Baş parmak dışındaki
dört parmağa ait
olanlar:
–
–
–
–
ekstansor digiti minimi.
ekstansor digitorum.
ekstansor indicis,
fleksör diqitorum
profundus.
– fleksör digitorum
superficialis.
• Baş parmağa ait
olanlar:
– abduktor pollicis
longus.
– ekstansor pollicis
longus ve brevis ile
– fleksör pollicis
longus'dur.
• Ön kolda yerleşen başparmağa ait dört
kasın hepsi el bileği ve bilek kemikleri-el
tarağı kemikleri arasındaki eklemleri ve el
tarağı I. parmak kemiği arasındaki eklemi
katederler.
• Ekstansör ve fleksör pollicis longus kasları
ayrıca parmak kemikleri arasındaki eklemi
de kat ederler.
• Bu kaslar hangi eklemleri katederlerse o eklemlerde
isimleriyle anılan hareketleri yaptırırlar.
– I. Kemiğin (proksimal phalanks) hareketi tarak ve parmak
arasındaki eklemde.
– 2. kemiğin (orta phalanks) hareketli. I. ve. 2. parmak kemikleri
arasındaki eklemde ve
– en uçtaki kemiğin (distal phalanks) hareketi ise 2. ve 3. kemikler
arasındaki eklemlerde yapılır,
– Pollicis başparmak anlamına gelirken digitorum sözcüğünü
içeren kaslar başparmak dışındaki dört parmağın hareketleriyle
ilgili olan kaslardır.
– İndicis sözcüğünü içeren kas işaret parmağını, minimi
sözcüğünü içeren kaslar ise küçük parmakla ilgili hareketlere
katılır.
El içinde yerleşen
kaslar şunlardır
• Baş parmak dışındaki
diğer dört parmağa ait
olanlar:
– abduktor digiti minimi.
– fleksör digiti minimi brevis.
– interossei dorsalis
manus(el).
– interossei palmaris.
– Lumbricalis(solucansı)
manus,
– opponens digiti minimi.
• Baş parmağa ait
olanlar ise;
– abduktor pollicis
brevis.
– adduktor pollicis.
– fleksör pollicis brevis.
– opponens pollicis'dir.
•EI Bileği ve Parmak
Hareketlerinin
Kassal Analizi
El Bileği
• Başlıca el bileği ekleminde oluşan hareket,
eğer el bileği ekleminin hareket sınırına
ulaşıyorsa el bilek kemikleri arasındaki
eklemlerin de devreye girmesine neden
olur.
• Fleksiyon
– Fleksör carpi radialis, carpi ulnaris ve
digitorum superficialis tarafından yapılmakta
olup,
• palmaris longus,
• fleksör pollicis longus ve
• fleksör digitorum profundus yardımcıdır.
El Bileği
• Ekstansiyon
–Ekstansör carpi radialis longus,
carpi radialis brevis, carpi ulnaris ve
ekstansör digitorum tarafından
yapılır.
• Pollicis longus, ekstansör indicis ve
digiti minimi de yardımcıdır.
El Bileği
• Radial Fleksiyon
– Ekstansör carpi radialis longus ve brevis ve
fleksör carpi radialis tarafından yapılır.
• Abductor pollicis longus ve ekstansör pollicis
longus ve brevis de yardımcıdır.
• Ulnar Fleksiyon
– Ekstansör ve fleksör carpi ulnaris tarafından
yapılır.
Parmaklar
• Parmakların hareketlerinin analizini
yaparken 2. parmak işaret, 3. parmak orta,
4. parmak yüzük ve 5. parmak da küçük
parmak olarak verilmiştir.
• Bunun dışında I., 2., ve 3. parmak
kemikleri ifadeleri, bir parmağı oluşturan
üç adet parmak kemiklerini (phalanksları)
tanımlamak için kullanılmaktadır.
Baş Parmak Dışındaki Dört
Parmağın Hareketleri
• Fleksiyon
– Avuç içine doğru bükülme hareketidir.
– I. Parmak kemiği (proksimal phalanks);
•
•
•
•
•
lumbrical kaslar, interossei palmaris (2, 4, 5),
interossei dorsalis manus,
fleksör digiti minimi brevis ve
opponens digiti minimi (5) ile
fleksör digitorum superficialis ve longus ile yapılır.
– 2. Parmak kemiği (orta phalanks);
• fleksör digitorum superficialis tarafından yapılır.
– 3. Parmaklar (distal phalanks);
• fleksör digitorum superficialis tarafından yapılır.
Baş Parmak Dışındaki Dört
Parmağın Hareketleri
• Ekstansiyon
• Bükülen parmak kemiklerinin gergin pozisyonu
almalarıdır.
• EI tarağı ve parmakların bir hizada olmasının da
ötesinde phalanksların yaptığı gerilme hareketi
hiperekstansiyondur.
• I. Parmak kemikleri;
– Ekstansör digitorum (bütün parmaklara),
– ekstansör indicis (işaret parmağına) ve
– ekstansör digiti minimi (küçük parmağa) tarafından yaptırılır.
• 2. ve 3. parmak kemikleri;
–
–
–
–
Lumbricalis man us tarafından bütün parmaklar ve
dorsal interossei manus ile (2, 3, 4) yaptırılır.
Abductor digiti minimi (küçük parmağa) ve
ekstansor digitorum (bütün parmaklara) tarafından yaptırılır.
Baş Parmak Dışındaki Dört
Parmağın Hareketleri
• Abduksiyon ve Adduksiyon
• Abduksiyon,
– interosei dorsalis manus (2, 4) ve
– abductor digiti minimi (5) tarafından;
• Adduksiyon,
– interossei palmaris (2,4,5) tarafından yaptırılır.
• Orta parmağın radial ve ulnar fleksiyonu
interossei dorsalis (3) tarafından yapılır.
Baş Parmak Dışındaki Dört
Parmağın Hareketleri
• Oppozisyon
• Küçük parmak diğerlerine göre daha fazla
hareket özgürlüğüne sahip olup opponens digiti
miniminin hareketi, bu parmağın tarak kemiğini
hafif derecede oppozisyona getirir.
• Elin su içme pozisyonunda olduğu gibi
çukurlaştırılmasında ya da başparmak ucunun
küçük parmak ucuna yaklaştırılması sırasında
hareket baş parmakla birlikte yapılır.
Baş Parmak Tarağındaki
Hareketler
• Baş Parmak
• Baş parmağın hareketi el bileği kemiği ve I. 2. parmak
kemiklerinde yapılır.
• Fleksiyon
– Fleksör pollicis brevis
– Adduktor pollicis
– Fleksör pollicis longus,
• Ekstansiyon
–
–
–
–
abductor pollicis longus
opponens pollicis
abductor pollicis brevis ve
ekstansör pollicis longus ve brevis tarafından yaptırılır
Baş Parmak Tarağındaki
Hareketler
• Abduksiyon
– Ön kol bölgesinden abductor pollicis longus ve
ekstansör pollicis brevis ile eldeki abductor pollicis
brevis ve opponens pollicis bu harekete katılır. Bazı
durumlarda fleksör pollicis brevis de yardımcı olur
• Adduksiyon
– Başlıca adduktor pollicis tarafından yapılmakta olup
bazen fleksör pollicis brevis, belirli pozisyonlarda da
ekstansör pollicis longus yardım eder .
• 0ppozisyon
– Başparmağın diğer parmakıara yaklaştırılma
hareketidir. Başlıca opponensler tarafından
yaptırılmakta olup fleksör pollicis brevis de yardım
eder. Oppozisyon yalnızca başparriıağın hareketiyle
olmaz .
Baş Parmak Phalankslarındaki
Hareketler
• Fleksiyon
• Fleksör pollicis longus her iki phalanksta da fleksiyon
yaptırır. Proksimal phalanksın ilave fleksörleri. fleksör
pollicis brevis ve adductor pollicis olup gerekli hallerde
abductor policis brevis de katılır.
• Ekstansiyon
• Her iki phalanksda da ekstansör pollicis longus
ekstansiyon yaptırır. Proksimal phalanksm
ekstansiyonuna brevis de katılır. Baş parmak
phalankslarında fleksiyon ve ekstansiyon düzlemi
metacarpal kemik pozisyonu tarafından belirlenir.
Parmakların Kullanım Örnekleri
• Özellikle;
– topun kavranması, basketbol, hentbol v.b sporlarda
şut atışlarının tamamlanması,
– cimnastikte asılma aletlerine tutunma veya bazı
aletlerde parmaklarla itmenin yapılmasında.
– kaya tırmanışı sırasında.
– halterde barın kavranışında.
– cirit, disk, gülle ve çekiç gibi atletizmin atma
branşlarında.
– badmington, tenis, masa tenisi gibi sporlarda raketin
tutulması sırasında karşımıza çıkmaktadır.
• Genel olarak el kavrama diye tanımladığımız bir
cismin kavranması sırasında çalışan kaslar
şunlardır:
–
–
–
–
–
–
–
–
Fleksör digitorum profundus
Fleksör digitorum süperficialis
Fleksör pollicis longus
Lumbricalis
Fleksör pollicis brevis
Adduktor pollicis
Abduktör digiti minimi
Abduktör pollicis brevis
El Bileği ve Parmakların Ortak
Hareketleri
• Parmakların ve el bileğinin aynı anda tam bir fleksiyonu
ekstansör digitorum kasının yeterli uzamaya izin
vermemesi nedeniyle gerçekleşemez.
• Eğer parmaklar tam fleksiyonda iseler el bileği hafifçe
fleksiyona gelir.
• Aynı şekilde, eğer el bileğinde tam bir fleksiyon varsa
parmaklarla gerçek bir kavrama yapılamaz.
• Gene eğer el bileği hiperekstansiyona gelirse
parmakların tam bir ekstansiyonu söz konusu olamaz.
• Bu nedenle parmakların kuwetli fleksiyonu isteniyorsa el
bileğinin sabit ya da hafif ekstansiyonda tutulması
gerekir;
• parmaklar kuwetli ekstansiyona getirilmek isteniyorsa el
bileğinin hafif fleksiyonda ya da sabit tutulması gerekir.
• Bir topun ileriye doğru düzgün atılması
sırasında el ve ön kolun hareketlerini
tartışacak olursak;
– ön kolda ekstansiyon oluşurken
– bilekte hiperekstansiyondan ekstansiyona
doğru fleksiyon,
– parmaklarda ise ekstansiyon oluşur.
• Çalışan kaslar dirsek ekstansörleri, bilek
fleksörleri ve parmakların ekstansörleridir.
Download