Kalp-Kasi-Histolojisi357.74 KB

advertisement
KALP KASI
• Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur.
• Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik
kesitlerde enine çizgilenme gösterirler.
• Kalp kası hücreleri interkalar diskler ile birbirine bağlanarak kas liflerini
oluşturur
• İnterkalar diskler de daha koyu boyalı enine bantlar olarak lif boyunca
görülürler.
• Bol kapillerler içerir
Kalp Kası Gelişimi
• Kalp tüpünün etrafını saran splanknik mezodermden gelişir.
• Myoblastlar kaynaşmazlar, birbirlerine özel bağlarla sıkıca tutunurlar.
Kalp Kası Hücresi
•
•
•
•
•
10-15 µm çapa ve 80-100 µm uzunluğa sahiptirler
Ucuca bağlanarak lif oluşturan silindirik hücrelerdir
Dallanma göstererek birkaç hücreyle bağlanabilirler
Merkezi yerleşimli, büyük, bir ya da iki adet çekirdek içerir
Perinükleer sitoplazma miyofibril içermez, bu bölge organelden zengindir.
• Kas liflerinin arasındaki bağ dokuda çok miktarda kan damarı gözlenir.
İnterkalar Diskler
• Kalp kası hücreleri arasındaki
bağlantı komplekslerinin ışık
mikroskobik görüntüleridir.
• Basamak benzeri parçalardan
meydana gelir.
• Geçirmeli elektron mikroskop ile
incelendiğinde;
• Fascia adherens;
terminal sarkomerdeki aktin
filamanlarının plazma membranına
tutunduğu yerdir,
zonula adherens ile işlevsel olarak
benzerdir,
transvers parçada bulunur,
histolojik kesitlerde görünen parçadır.
• Makula adherens (desmozomlar);
transvers ve lateral parçada bulunabilir.
• Oluklu bağlantılar;
komşu kalp kası hücreleri arasında iyon
geçişine izin vererek eş zamanlı kas
kontraksiyonuna neden olur.
Lateral parçada bulunur.
Organeller
• Çekirdek çevresindeki alan organelden zengindir.
• Mitokondri, miyoglobin granülleri, Golgi cisimciği ve glikojen granülleri
gözlenir.
• Mitokondri
– iskelet kasından daha boldur
– çok sayıda ve birbirine yakın paketlenmiş kristalara sahiptir
– çekirdek çevresine ek olarak, miyofibriller arasında sarkomer uzunluğu
boyunca büyük mitokondri gözlenir.
• Atriumda çekirdek çevresi
sitoplazmada atrial granüller
yer alır.
• Bu granüller iki polipeptid
hormon içerir:
– atrial natriüretik faktör (ANF)
– beyin natriüretik faktör (BNF)
•
•
•
•
Sarkoplazmik Retikulum (SR)
İskelet kasında olduğu kadar yaygın değildir
Terminal sisterna oluşturmaz,
Küçik SR sisternaları diad oluşturmak üzere T tübüllerine yaklaşır.
T-tübülleri
– Z çizgisi hizasında bulunur
– iskelet kasındakilerden geniştirler,
– beraberlerinde eksternal laminayı da taşırlar.
Kalpte Kasılma Mekanizması
• Kalp kası hücreleri spontan ritmik kasılma özelliğine sahiptir
• Kalp kası kasılması için başlıca Ca2+ kaynağı hücredışı sıvıdır.
• Kalp kasındaki uzun süreli depolarizasyon T tübül membranındaki
sensörleri aktifleştirir, Ca2+ kanalı işlevlerini yapmalarını sağlar... T tübül
lümeninden sarkoplazmaya Ca2+ geçişi olur... komşu terminal sisternadaki
Ca2+ kanalları da açılır (Ca2+ ile tetiklenen Ca2+ salınım mekanizması)
• İskelet kası depolarizasyonu sırasında bu proteinlerin kısa aktivasyonu
Ca2+ kanallarının açılması için yeterli değildir.
Kalbin İleti Sistemi
• Kalp kası hücreleri spontan ritmik kasılma özelliğine sahiptir
• Kalbin ileti sistemi özelleşmiş ve modifiye kalp kası hücrelerinden oluşur
– düğümler ve iletici lifler halinde organize olmuştur
– kalbin ritmik kasılmasını başlatırlar ve iletirler
• Otonom sinir sistemine ait parasempatik ve sempatik lifler kalbin kasılma
hızına etki ederler.
Purkinje Lifleri
• Ventriküllerde bulunan iletici sisteme
ait liflerdir.
• Ventriküler kas hücrelerinden daha
geniştirler.
• Çekirdekleri daha büyüktür.
• Daha fazla glikojen, daha az miyofibril
içerirler.
• Miyofibrilleri hücrenin periferinde
yerleşmiştir.
• Miyofibrilden fakir glikojen içeren
merkezi bölge homojen ve soluk
görülür.
Kalp Kasının Hasarı ve Onarımı
• Kalp kası hücrelerinin ölümü fibrozis ile sonuçlanır.
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Histology: A Text and Atlas by Michael H. Ross, Wojciech Pawlina (2010).
6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. ISBN: 978-0-78177200-6
Basic Histology: Text & Atlas by Luiz Junqueira, Jose Carneiro (2005). 11th
ed. McGraw-Hill, New York. ISBN: 0-07-111888-8
Color Textbook of Histology by Leslie P. Gartner, James L. Hiatt (2001). 2nd
ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia. ISBN: 0-7216-8806-3
Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology by Abraham L
Kierszenbaum, Laura Tres (2011). 3rd ed. Elsevier Saunders, Philadelphia.
ISBN: 978-0-323-07842-9
Netter’s Essential Histology by William K. Ovalle, Patrick C. Nahirney
(2007). 1st ed. Elsevier Saunders, Philadelphia. ISBN: 978-1-929007-86-8
Functional Histology by B. Young, JW. Heath (2000). 11th ed. Elsevier
Science, Philadelphia. ISBN: 0443-05618-8
Download