Toprak analizi sonuçlarının değerlendirilmesi

advertisement
TOPRAK ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Toprak Türü:
Orman toprakları için balçık, orman fidanlıkları için ise balçıklı kum ve kumlu balçık türünde
topraklar ideal olarak kabul edilmektedir. İbreli orman fidanlıklarında toz+kil miktarının % 10-25 arasında
olması gerekirken, yapraklılar için bu miktar en çok % 35’ e kadar çıkabilmektedir. Fidanlıklarda 0-15 cm
toprak derinliğinde toz+kil oranını % 1 düşürebilmek için topraklara 21 ton/ha, 0-30 cm’de ise bunun iki
misli (42 ton/ha) kum verilmesi gerekir.
Toprak Reaksiyonu (pH):
pH
Sınıflandırma
pH
< 4,5
Pek çok şiddetli asit
7,0
Sınıflandırma
Nötr
4,6-5,0 Çok Şiddetli asit
7,1-7,3
Çok hafif alkali
5,1-5,5 Şiddetli asit
7,4-7,8
Hafif alkali
5,6-6,0 Orta şiddetli asit
7,9-8,4
Orta alkali
6,1-6,5 Hafif asit
8,5-9,0
Şiddetli alkali
6,6-6,9 Çok hafif asit
> 9,1
Çok şiddetli alkali
İbreli fidanlıklar için genellikle 5,0 – 6,0 pH değerleri, yapraklılar için ise 5,5 – 6,5 pH değerleri
ideal olarak kabul edilmektedir.
Kireç (CaCO3):
Toplam kireç
(%)
Sınıflandırma
Aktif kireç (Kavak için)
(%)
Sınıflandırma
<1
Pek az kireçli
<4
Az (iyi)
1-3
Az kireçli
4-7
Orta (nispeten iyi)
3-5
Orta kireçli
7-10
Zengin (orta)
>5
Zengin kireçli
>10
Çok zengin (sorunlu)
>35
Marn toprağı
Organik Madde (OM):
Fidanlıklar yönünden değerlendirme (üst toprak itibarı ile):
OM (%) Sınıflandırma OM (%) Sınıflandırma
<0,5
Çok fakir
5-10
Çok zengin
0,5-1
Fakir
10-20
Pek çok zengin
1-2
Orta
20-50
Organik-mineral toprak
2-5
Zengin
>50
Turba
Organik topraklar
Profil İncelemelerinde:
Kumlu topraklarda OM (%)
Balçıklı ve killi topraklarda OM (%)
Sınıflandırma
1-2
2-5
Az
2-5
5-10
Orta
5-10
10-15
Yüksek
10-15
15-20
Çok yüksek
Fidanlıklarda 0-20 cm toprak derinliğinde organik madde miktarını % 1 artırabilmek için 28
ton/hektar, 0-30 cm için ise 42 ton/hektar mutlak kuruya eşdeğer (yaklaşık 2 misli) organik madde verilmesi
gerekir.
Toplam Azot (Nt):
Fidanlıklar yönünden değerlendirme:
Sınıflandırma
Nt (%)
0,20
0,12
Türler
Zengin (Besin isteği fazla olan
Kavak (I- 214), Dişbudak, Akçaağaç, Karaağaç, Meşe,
türler için yeterli miktar)
Kestane, Ihlamur, Göknar (?), Ladin (?)
Orta (Besin isteği orta olan
Ladin, Göknar, Duglas, Veymut çamı, Melez, Kayın,
türler için yeterli miktar)
Gürgen, Karakavak
Fakir (Besin isteği düşük olan
0,07
türler için yeterli miktar)
Sarıçam, Karaçam, Kızılçam, Fıstıkçamı, Sahilçamı,
Toros Göknarı, Sedir, Servi, Ardıç, Yalancı Akasya,
Aylantus, Gladiçya, İğde, Kızılçam, Titrekkavak, Huş, vb.
Ağaçlandırma sahalarında üst toprağın (0-15 cm) ihtiva etmesi gereken en az toplam azot miktarı:
Sınıflandırma
Nt (%)
0,10
Besin isteği fazla olan türler için yeterli miktar
0,05
Besin isteği orta olan türler için yeterli miktar
0,02
Besin isteği düşük, kanaatkâr olan türler için yeterli miktar
Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) ve Değişebilir Katyonlar (Ca++, Mg++, K+, Na+)
KDK için değerlendirme:
KDK (me/100 g toprak) Sınıflandırma
10
Zengin
7
Orta
4
Fakir
Kumca zengin topraklar “düşük”, kil ve humusça zengin topraklar ise “yüksek” katyon değişim
kapasitesine sahiptirler.
Nemli bölge toprakları ve normal topraklar genellikle < 1 me/100 g toprak değişebilir sodyum ihtiva
ederler. Tuzlu veya tuzsuz alkali (sodik) topraklarda pH > 8,5 olup, değişebilir sodyum yüzdesi > 15 dir.
Türkiye toprakları genellikle potasyum bakımından zengindir. Doğu Karadeniz yöresi hariç, genelde
değişebilir kalsiyum ve magnezyum bakımından da zengindir.
Fosfor (P2O5):
Bitkiler tarafından alınabilir fosfor:
Alkalen reaksiyonlu topraklarda
Asit reaksiyonlu topraklarda
P (ppm)
Sınıflandırma
P (ppm)
Sınıflandırma
< 2,5
Çok az
<5
Çok az
2,5-6
Az
5-12
Az
6-12
Orta
12-22
Orta
> 12
Yüksek
> 22
Yüksek
Elektriki iletkenlik ECX10 3 (mS/cm):
Elektriki iletkenlik
Tuzluluk sınıfı
(mS/cm)
(%)
<2
0-0,075
Tuzsuz
2-4
0,075-0,15
Çok hafif tuzlu
4-8
0,15-0,35
Orta tuzlu-tuzlu
8-16
0,35-0,65
Çok tuzlu
> 16
> 0,65
Pek çok tuzlu
Açıklama
Çok hassas bitkiler zarar görebilir
Çoğunlukla bitkiler zarar görür
Tuzcul bitkiler yetişebilir
Sadece birkaç tuzcul bitki yetişebilir
Bor (B):
B (ppm)
Bor sınıfı
Açıklama
<1
Borsuz
1 ppm B, bor’a hassas bitkiler için üst sınırı teşkil eder
1-2
Orta borlu
>2
Borlu
Toksik/marjinal sınır
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards