QT İntervali ve Aritmiler - Prof. Dr. Alpay Çeliker, Pediatrik

advertisement
QT İntervali ve Aritmiler
Prof. Dr. Alpay Çeliker
Acıbadem Maslak Hastanesi
QT İntervalinin Oluşumu


QT intervali repolarizasyonun oluştuğu fazdır.
Potasyum iyonlarının hareketleri bu aşamada
çok önemli rol oynar.
QT Intervali Anormallikleri


Uzun QT Sendromu

Konjenital

Kazanılmış
Kısa QT sendromu
“Torsade de Pointes”
Polimorfik, aksı değişen VT
QT Süresinin Ölçümü
12 kanallı EKG kullanılarak 25 mm/sn ve 10
mm/mV ayarlarında ölçüm yapılmalıdır.
 DII, V5 veya V& derivasyonlarından
ölçülmelidir.
En uzun olan derivasyonda ölçüm
yapılmalıdır.
Özellikle U dalgasının olduğu vakalarda T
dalgasının son kısmının belirlenmesi
önemlidir.

QT İntervalini Etkileyen Durumlar

Dal Bloğu

Class Ic antiaritmikler

Preeksitasyon

Bu durmda JT intervali ölçümü yapılabilir.
Ancak bu ölçümün normal standartları
belirlenmemiştir.
QT İntervalinin Hızla İlişkisi



Exponensiyal:

Bazzett

Fridericia
Lineer

Framingham

Hodges

Rautarju
Logaritmik:

Ashman
QT İntervalinin Ölçümü
R
Bazzet Formülü
R
QTc= QT intervali
RR
QTc= 0.52 saniye
 1.21saniye
480 milisaniye
Yaş ve Cins & QTc
1-15 yaş
(ms)
Erişkin
Erişkin Erkek
Kadın
(ms)
(ms)
Normal
<440
<430
<450
Sınırda
Uzun
440-460
430-450
450-470
Uzun
>460
>450
>470
Diğer metodlar

Holter EKG


Standardize edilmemiştir. Yüzey EKG sonuçları ile
uyumsuzluk olabilir.
Egzersiz testi

Test sırasında veya dinlenme fazında QT uzaması
görülebilir.
Egzersiz Testi
EKG Bulguları
Uzun QT

T Dalga Anormallikleri

T Alternansı

Yaş için düşük kalp hızı

AV Bloklar

Torsade de Pointes

T Morfolojisi
Repolarizasyonun süresi yanında T morfolojiside
değişmiştir.
T dalgası bifazik veya çentiklidir. Bu değişiklikler V -V
2 5
arasında izlenir, V3 ve V4’te belirgindir.
Egsersiz testi sonrasında bu görünüm daha da sık
izlenir. Bu çentiklenmeler EAD’lara bağlıdır,
semptomatik vakalarda daha sık tespit edilir.

T Dalgası Değişiklikleri
LQT3
LQT2
LQT1
T Alternansı
Major elektriksel instabilite ve yüksek riskli
hastalarda gözlenir.T dalgasının atımdan atıma
polaritesinin ve amplitüdünde değişiklikle
karakterizedir.
Emosyonel ve fiziksel stres sırasında ortaya çıkar ve
TdP öncesinde sıktır.
Geçici olması nedeniyle tespit edilmesi güçtür.

Moleküler Genetik
Tip
Geçi
ş
Gen
Gen & İyon Kanalı
Tetikleme
T Dalgası
LQT1
OD
11p5.5
KVLQT1, Iks
Stres, yüzme
Geniş T
LQT2
OD
7q35-36
HERG, Ikr
Stres, işitsel
Çentikli ve
düşük vol. T
LQT3
OD
3p21-24
SCN5A, Na kanal
Uyku
Normal, geç
başlayan T
LQT4
OD
4q25-27
?
?
Sinusoidal T-U,
AF
LQT5
OD
21q22
KCNE1 (minK), Iks
?
?
LQT6
OD
21q22
KCNE2 (MiRP1), Ikr
?
?
JLN* 12
OR
11p5.5
21q22
KVLQT1, Iks
KCNE1, Ikr
?
?
*: sensorinöral sağırlık
Diagnostik Kriterler



Elektrokardiyografik Bulgular:
– QTc:
• >480 ms
• 460-470 ms
• 450 ms
– Torsade de Pointes
– T dalgası alternansı
– Üç leadde çentikli T dalgası
– Düşük kalp hızı
Puan
3
2
1
2
1
1
0.5
Klinik Öykü
– Stres ilişkili senkop
– Stres ilişkisiz senkop
– Konjenital sağırlık
2
1
0.5
Aile Öyküsü
– LQTS’lu aile bireyleri
– Ailede <30 yaş açıklanamayan ani ölüm
<1 puan: düşük olasılık, 2-3 puan: orta derecede LQTS olasılığı,
>4 puan: yüksek LQTS olasılığı
1
0.5
Epinefrin Testi
Kısa QT Sendromu
• QTc<330 ms ve sıklıkla <300 ms.
• QRS kompleksinin sonunda uzun ve sivri T
dalgaları
• Atriyal veya ventriküler aritmiler
Kısa QT ve Kalp Hızı
• Kısa QT sendromu tanısı konulması için kalp
hızının <130 atım/dk ve tercihan <100 atım/dk
olmalıdır.
• Hiperkalemi, hiperkalsemi, hipertermi, digoksin
ve asidozda QT intervali kısalır.
• Katekolaminler ve asetilkolinde QT intervalini
kısaltır.
Genetik
• Potasyum kanallarında fonksiyon kazanımı
vardır. Bu etki KCNH2 geninde (human ether-àgo-go related gene (HERG) olarakda bilinir)
görülmüştür.
• Effektif refraktör periyodda kısalma ve
repolarizasyon dispersiyonunda artma atrium ve
ventriküllerde “reenntry” oluşturarak ritm
problemlerine neden olur.
İnvasif Elektrofizyolojik Çalışma
• Kısa ventriküler ve atriyal refrakter periyodlar
(130-180 ve 120-180 msn)
• % 61 hastada indüklenebilir VF
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards