Ekonomik Entegrasyonlar ve İhracat Sürekliliği: Türkiye Üzerine Bir

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
Ekonomik Entegrasyonlar ve İhracat Sürekliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
1
2
Erhan Pişkin , Kemal Türkcan , Hülya Saygılı
3
Özet
Uluslararası ticaret teorilerinin temelinde olan ve ülke ekonomilerinin entegrasyonuna önemli derecede katkı
sağlayan ticaret anlaşmaları, uluslararası ticarette önemli bir avantaj unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni
pazarlara ulaşma ve pazar payını arttırma hedefindeki ülkeler ticaret anlaşmaları sayısını hızla arttırmaktadır.
Türkiye'nin de birçok ticaret anlaşmasının tarafı olması bu durumun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda, bu çalışmada, Türkiye'nin uluslararası ticarette avantaj sağlamak amacıyla yapmış olduğu ekonomik
entegrasyon anlaşmalarının (serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, gümrük birliği) Türkiye'nin
makine ihracatı sürekliliğine olan etkileri araştırılmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti, Türkiye’nin 1998-2013
döneminde 180 ülkeye ihracat yaptığı makine imalat sanayi ürün grubuna ait olup 6 fasıllı ürün kategorilerinden
elde edilen 1174 ürün çeşidinden oluşmaktadır. Tanımlayıcı istatistik sonuçları, ekonomik entegrasyon
anlaşmalarının Türkiye'nin makine ihracatı sürekliliğini arttırdığına işaret etmektedir. Özellikle tercihli ticaret
anlaşmalarının diğer ekonomik entegrasyon anlaşmalarına nazaran makine ihracatı sürekliliği artışına daha fazla
katkı sağladığı tespit edilmiştir. Dış ticaret veri setinin özellikleri nedeniyle gözlemlenemeyen heterojenlik
durumunun olası etkilerini ortadan kaldıran kesik zamanlı probit model ile regresyon analizleri yapılmıştır. Kesik
zamanlı probit model sonuçları, ekonomik entegrasyon anlaşmalarıyla başlayan ticaret ilişkisinin makine
ihracatı sürekliliğini arttırdığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Entegrasyon, Ticaret Anlaşmaları, Dış Ticaret, İhracat Sürekliliği
JEL Sınıflandırması: F10, F14
1
Corresponding Author. Akdeniz Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, TR, [email protected]
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, TR, [email protected]
3
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, TR, [email protected]
2
Download