Son Teklif Teslim Tarihi ve Saat : 09/08/2016

advertisement
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No
: 30631
Konu
: Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması
02/08/2016
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Son Teklif Teslim Tarihi ve Saat : 09/08/2016




Yaklaşık Maliyet İçindir. KDV Hariç Fiyatlandırınız.
Tıbbi Malzeme Alımlarında UBB KODLARINI Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubunda Sunacaklardır.
Proformalarınızda lütfen teklif NUMARASINI yazınız .
Yaklaşık Maliyet firmayı temsil eden antetli kağıda yazılacaktır
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
1
Malın / İşin Cinsi
Miktarı
Birim
ULTRASON 4 D
1
ADET
Birim Fiyat
Toplam Tutar
ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
A – TANIM:
1. Konu: Satın alınacak Üst düzey renkli Doppler Ultrasonografi cihazının teknik özelliklerinin
belirlenmesi
2. Cihaz, Hesaplama Paketine, Kontrol Sistemine, Hızlı Hızlı Muayene yapabilme özellikleri,
kullanıcı konforuna ve araştırma yapabilme olanaklarına sahip olacaktır.
B – VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:
Bu bölümde yer alan maddeler ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik
özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda ve problarda bu bölümde belirtilen özellikerin tümünün var
olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dokümanları ile belgelemek zorundadır. Dokümanlar ile belgelenmemiş teknik
özellikler sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında kalacaktır. Başvuru sırasında
sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları
üzerinden de işaretleyerek verecelerdir.
1. Teklif edilecek system dijital (digital beam-former) yapıda olacaktır
2. Sistem en az 67.000 kanal üzerinde tarama yapacaktır.
3. Sisremde aşağıda listelenen görüntüleme modları olacaktır
a. Real-time B Mod
b. B+B Mod
c. B+M Mod
d. Pulsed-wave Doppler
e. Dubleks Doppler
f. Renkli Doppler
g. Eş zamanlı Tripleks Mod ( B Mod + ‘Pulsed wave’ + Renkli Doppler)
h. Power Doppler (Renki Doppler Enerji Görüntülemesi-Renkli Anjiyo)
i. Ses demetlerinin faklı açılardan göndererek objenin sınırlarının daha net görülmesini sağlayan
özellik (SonoCT, CrossBeam)
j. Doku Doppler
k. Doku Harmonik. Doku harmonik görüntüleme pulse substraction ve/veya phase inversion
ve/veya pulse inversion ve/veya coded harmonic teknikler ile yapılmalıdır. Bunun dışında,
filtreleme yolu ile yapılan doku harmonic görüntüleme kabul edilmeyecektir.
4. Sistemin B-Mod görüntülemesi en az 256 gri skalaya sahip olacaktır.
5. Sisemin çerçeve hızı (frame rate) B Mod’da en az 700 çerçeve/sn düzeyinde olacaktır.
6. Sistemde rezolüsyonu da zoom oranıyla beraber arttıran akustik zoom özelliği veya HD zoom
özelliği bulunmalıdır.
7. Sistemin ‘cineloop’ hafızası en az 200 MB veya 2200 çerçeve B Mod görüntü, en az 25 saniye
Doppler bilgisi ve M Mod bilgisi alınacaktır. Bu hafızada görüntü seçilecek, istenirse playback
yapılacaktır. Hard diskte istenildiğinde kayıt edilebilir olacaktır.
8. Sistem en az 30 cm derinliğe kadar görüntü alacaktır.
9. Sistem volüm görüntülerini raw (ham veri) işleme teknolojisine sahip olmalıdır.
10. Sistemin mevcut probları (transduser) tarama işlemini elektronik olarak gerçekleştirecektir.
Ayrıca, pinsiz veya mikropinsiz prob teknolojisine de sahip olmalıdır.
11. Sistem ile verilecek olan problarda Doku Hamoniği ( Tissue Harmonic Imaging) modunda
görüntüleme yapılmalıdır.
12. Sisteme bağlanabilen tüm problar multi-frekans veya wide-band (broad-band) teknolojiye sahip
olmalıdır. Konvansiyonel prob teknolojisine ek olarak çok sıra kristal dizilimli matriks veya
multi-d veya Dynamic Micro Slice veya Xmatrix teknolojisine sahip en az 550 kristalli prolar da
sisteme bağlanabilmelidir. Bu teknolojilerden herhangi birine sahip olmayan probları kullanan
sistemler kabul edilmeyecektir.
13. Sistem 3 adet prob aynı anda bağlanacak ve en az 10 inc büyüklüğünde olan dokunmatik ekran
üzerinden kullanılacak prob seçilecektir.
14. Cihazlarla birlikte temel özellikleri aşağıda belirtilen 2 adet prob verilecektir. Cihaza takılabilen
tüm probların teknik özellikleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.
a. 1 adet 2 – 6 MHz frekansband aralığında çalışan Dört Boyutlu çalışma özelliğine sahip
volumetrik konveks prob
b. 1 adet 2 – 5 MHz frekans band aralığında çalışan obstetrik incelemeler için Konveks prob
15. Sistem 1 (bir) MHz ile 18 (on sekiz) MHz arasındaki ultrasonografik sinyalleri destekleyebilecek
yapıda olmalıdır.
16. Sistemde çok sayıda kullanıcının birbirlerinin ayarlarını bozmadan kullanılabilmesi veya farklı
hasta tiplerine göre ayarlı sistem kontrollerinin çok kısa sürede seçilebileceği fabrika ayarı
bulunacak ve bunlar sistem üzerinden istenildiğinde seçilebilecektir.
17. Sistemde uluslararası DICOM 3.0 (print, Store, Print, Modality Worklist, Query/Retrieve, MPPS)
görüntü transfer sistemi için gerekli yazılım bulunmalıdır.
18. Sistem monitörü yüksek çözünürlüklü ve en az 21 inch boyutunda LCD veya LED özellikli
olacaktır.
19. Sistemde en az 12 inch dokunmatik menu ekranı bulunmalıdır.
20. Cihazda en az 8 kademeli kazanç ayarı (Sensivitiy Time Compensation=STC – TGC)
yapılabilecektir.
21. Sisteme entegre en az 400 GB kapasiteli hard disk bulunmalı ve ayrıca DVD-CD yazıcısı ve USB
girşi bulunacaktır. Hareketli ve durağan görüntüler hard diske kaydedilebilmelidir. Bu görüntüler
PC (JPEG/ BMP, AVI/MPEG vb)
ve DICOM formatında CD/DVD ve USB ye
kaydedilebilmelidir.
22. Sistemin toplam dinamik erimi en az 210 dB düzeyinde olacaktır.
23. Sistemde mesafe, çevre, alan, hacim, açı ölçümleri ile birlikte kalp atım hızı, frekans, hız, eğim
(slope), PI, RI, S/D, ortalama hız gibi parametrelerin ölçümleri yapılacaktır. Sistemde gerçek
zamanlı otomatik Doppler ölçüm paketi bulunmalıdır.
24. Sistemde oluşturulan görüntüler üzerinde tanısal kaliteyi arttırmak amacıyla çözünürlüğün en üst
düzeye ulaşabilmesi için gereken tüm parametreleri (dynamic range, gain vb.) B-mode ve spektral
Doppler incelemelerde tek tuş ile senkronize edebilmeye yönelik program bulunmalıdır
(Automatic Tissue Optimization ya da ISCAN)
25. Sistemde görüntüdeki artefaktları elimine edip speckle gürültüsünü azaltarak rezolüsyonu arttıran
özellik (Speckle Reduction Imaging-SRI veya XRES) bulunmalıdır.
26. Teklif edilen sistemde Real Time 3D (4D) çalışma yapabilmesi için gerekli yazılım ve donanım
bulunmalıdır. Volumetrik çerçeve hızı uygun problar ile en az 36 frame/sn’ye kadar
çıkabilmelidir.
27. Sisteme istenildiğinde ücreti karşılığında rutin obstetrik çalışmalarda fetal kalp anomalilerinin
volumetric incelemedi için özel bir program (STIC) eklenebilmelidir. Bu program yardımıyla,
fetal kalp morfolojisi ve vasküler ilişkilerin incelenmesi hasta ve fetus hareketlerinden bağımsız
olarak sağlanmalıdır. Fetal kalp atımı 4D cine hafızaya kaydedilebilmeli ve tek heart cylce’ı
ekranda multiplanara görüntülenerek anomalilerin ve fetal kalp anatomisinin detaylı incelenmesi
sağlanmalıdır.
28. Sistemde biyometrik ölçüm protokolü oluşturulabilmeli ve inceleme sırasında cihaz bir sonraki
adım/kesit rehberliği yaparak iş akışı kolaylaştırılabilmelidir. (SmartExam, Scan Assistant)
29. Sistemde otomatik Doppler trase ölçüm/hesaplama özelliği (Auromated Doppler calculation,
HighQ vb.) mevcut olmalıdır.
30. Sistemde volumetrik görüntüleri kesitler halinde görüntüleyebilme (İslice , TUI vb.) özelliği
bulunmalıdır.
31. Sisteme Elastografi ve analiz özelliği ileride istenildiğinde ücreti karşılığında eklenebilmelidir.
32. Sistemde uzatılmış alan görüntüleme – panoramik görüntüleme özelliği bulunmalıdır.
33. Sistemin PW örnekleme aralığı 1 – 15 mm arasında olmalıdır ve açı düzeltmesi (angle correction)
yapılabilmelidir.
34. Sistemde, sesin penetrasyonunu ve temporal rezolüsyonu arttırarak, teknik olarak görüntülenmesi
zor hastalarda incelemeyi kolaylaştıran “nSIGHT imaging veya Acoustic Amplifier Technology”
özelliklerinden biri bulunmalıdır.
35. Sistemde volüm (organ hacmi vb.) hesaplama programı bulunmalıdır. (VOCAL, Stacked
Contours, Auto Volume vb.). Ayrıca tüm inceleme planlarında elde olunan 3D ya da 4D
hacimlerini daha yüksek kontrast çözünürlüğünde görüntülemeyi sağlayarak görüntü keskinliğini
artıran “Volume Contrast Imaging” ya da ThickSlice özelliği bulunmalıdır.
36. Teklif edilen sistemde aşağıdaki özelliklerden en az ikisi bulunmalıdır.
a. Sistemde gri skala akım görüntüleme özelliği (B Flow ya da Sie Flow ya da Advanced
Dynamic Flow vb.)veya çok düşük hızdaki akımların algılanması özel bir akım görüntüleme
özelliği (MicroCPA vb) bulunması ve teklif edilmesi.
b. Sistemin 4D görüntülemede volumetrik tarama hızının en az 46 fps değerine ulaşabilmesi ve
3D-4D görüntüler üzerinde, herhangi ek bir program çalıştırmadan eş zamanlı veya off-line
olarak, farklı açılardan gönderilen sinyaller ile netleştirmek istenilen bölgenin
optimizasyonunu sağlayabilecek bir yazılımın bulunması ve teklif edilmesi. (HD-Live)
c. Sesin dokudan/yağdan geçisi esnasınaki hız farklılıklarına göre ayarlama yaparak, teknik
olarak görüntülenmesi zor obez hastalarda daha keskin bir uzamsal rezolüsyon sağlayan
“Tissue Aberration Correction (TAC)” özelliği bulunması ve teklif edilmesi.
37. Tedarikçi firmanın cihaz için 2 yıl donanım, 5 yıl yazılım, 10 yıl da yedek parça temini garantisi
olmalıdır.
C – AKSESUARLAR
1. 1 (bir) adet Siyah Beyaz videoprinter
2. 1 (bir) adet renkli videoprinter
3. 1 (bir) adet en az 2 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
SATINALMA BİRİMİ YAKLAŞIK MALİYET : TEL: 0332 224 42 93 FAKS : 0332 224 48 02 - 0332 224 48 03

E_MAIL : [email protected]
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards