İzolasyon - Enfeksiyon Kontrol Komitesi

advertisement
Doç. Dr. Emel Yılmaz
Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD
İzolasyon
 Enfekte ve kolonize hastalardan
 diğer hastalara
 hastane ziyaretçilerine
 sağlık personeline
mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir
İzolasyon Önlemleri
 Bulaşıcı ve epidemiyolojik olarak önemli
patojenlerden kuşkulanılıyorsa ya da
saptanmışsa;

Standart önlemlere ek olarak

Bulaş yoluna uygun önlemler almak
İzolasyon Gereken Hastaların Hepsinde Uyulması
Gereken Kurallar
 Mutlaka ayrı odaya yerleştirilmeli
 Aynı mikroorganizma ile enfekte hastalar aynı odaya
yerleştirilebilir
 Odaya girişler tedavi ve bakımından sorumlu kişiler
dışında kısıtlanmalı
 Hastanın atıkları ve çamaşırları kırmızı tıbbi atık
torbalarında taşınmalı
Bulaş yoluna yönelik önlemler
 Temas önlemleri
 Damlacık önlemleri
 Solunum yolu önlemleri
Temas İzolasyonu
 İnfluenza enfeksiyonu
 Cilt difterisi
 Herpes simplex
 Herpes zoster
 İmpetigo,
 Pediculozis (bit),
 Scabies (uyuz),
 Haşlanmış deri sendromu
 Bebek ve gençlerde akut
solunum yolu enfeksiyonu



RSV
Adenovirus
Coronavirus
 Viral/hemorajik
enfeksiyonlar
 viral/hemorajik
 Lassa
konjonktivit,
 kuduz,
 Ebola
 Kırım-Kongo
 Clostridium difficile
diyaresi
 Rotavirus
 Hepatit A
 Kolera
 Tifo
 Amipli dizanteri
 Basilli dizanteri
 Enterovirüs
gastroenteritleri
 Pseudomonas aeruginosa,
 ESBL (+) E coli, Klebsiella





spp,
Acinetobacter spp
MRSA (metisilin dirençli S
aureus),
VISA (vankomisin
duyarlılığı azalmış S
aureus),
VRSA (vankomisin dirençli
S aureus),
VRE (vankomisin dirençli
enterokoklar),
Temas Önlemleri
 Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize
hastalardan ;
 direkt temas (eller) ya da
 indirekt temasla (steteskop, tansiyon aleti vs)
bulaşmasını engellemek için kullanılır
Enfeksiyon Kontolü
 Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle
temas ederken steril olmayan temiz eldiven
giyilmesi
 Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni
 Hasta odasına girerken önlük giyilmesi
 Önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya
hasta başından ayrılırken çıkarılması
 Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi
malzeme transferinin önlenmesi
En fazla temas Edilen yüzeyler
Temizlik sonrası floresan görüntüleme ile kontrol
4
1
7
5
3
8
6
2
Damlacık İzolasyonu



İnvazif Haemophilus
influenzae tip b
enfeksiyonları
Mycoplasma pneumonia
Meningokok enfeksiyonu

Çoklu dirençli pnömokok
enfeksiyonları

Farenks difterisi

Boğmaca
 Akciğer vebası
 Yeni doğan A grubu
streptokok enfeksiyonları






Kızıl
Adenovirus*,
İnfluenza*,
Kabakulak,
Kızamıkçık
Parvovirus B19
* temas izolasyonu da uygulanmalıdır
Damlacık Önlemleri
 Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıklarla bulaşır
 Partiküller büyük olduğu için yere çöker
 Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında
yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir
 Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşır
 Enfekte hastaların

Konuşması

Öksürmesi

Burun silmesi

Aspirasyon

Entubasyon

Bronkoskopi gibi işlemler sırasında bulaşır
 Ayrı odaya alınamıyorsa yataklar arası mesafe en az 1
metre olmalı
 Hasta odasına girerken ve hastaya 1 metreden fazla
yaklaşırken mutlaka CERRAHİ MASKE kullanılmalı
 Mümkünse bağışık kişiler hasta bakımında yer almalı
Standart önlem gereken
durumlar hariç
 Önlük ve eldiven giymeye gerek yoktur
 Özel havalandırma gerekmez
 Oda kapısı açık olabilir
 Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır
Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır
Solunum Yolu Önlemleri
 Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesi
amaçlanır
 Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır
 Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere
kadar gidebilirler
Solunum Yolu Önlemleri
 Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi
gereklidir
 Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)
 Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı
 Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli
 Oda kapısı kapalı tutulmalıdır
 Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına
çıkarılmaz
 Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır
Solunum Yolu Önlemleri
 Pulmoner tüberküloz/larenks tüberkülozu tanısı
veya şüphesinde
 Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır
 Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta
 Odasına duyarlı kişiler girmemelidir
 Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile
girmelidirler
 Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur
 Temas izolasyonu da gerekir
SORUNLAR
 İzolasyon süresi ??
 Maliyet
 İş yükünün artması
 Personel eğitimi ve eğitimin sürekliliği sağlanmalı
 Mesai dışında çalışan arkadaşlara bilgi aktarımı
 Yeni gelen personele bilgi aktarımı
 Hastanın ve yakınlarının eğitimi
 İşin ciddiyeti anlatılmalı
 Hastanın anlayacağı dilde açıklama yapılmalı
Düşme riski
Dekübit ülseri
Memnuniyetsizlik
Tıbbi hata FAZLA
İzolasyon Süresi ?
 Suçiçeği ; lezyonlar kurutlanıncaya kadar
 Kızamık; döküntü başlangıcından 4 gün sonrasına
kadar
 TBC; uygun tedaviden 2 hafta sonrasına kadar
 Cl difficile; diyare düzeldikten 7-10 gün sonrasına
kadar
 Acinetobacter spp; 8-42 ay sonrasına kadar
 VRE; 1 hafta ara ile 3 kez dışkıda negatiflik
 MRSA; kolonizasyon aylar, yıllar sürer
 ESBL; en az 1 yıl sonrasına kadar
Hastaların Nakli
 Bulaş ihtimali olan hastalar mümkünse odadan dışarı
çıkarılmamalı
 Çıkarılması zorunlu ise bulaş yoluna göre maske
takmalı, önlük giymeli
 Gideceği yer uyarılmalı
İŞ YÜKÜ
Önemsememek!
Maliyet
x1
VRE
x2
x4
VRE
x6
xn
VRE
VRE
VRE
VRE
VRE
Maliyet ve iş yükü
VRE
VRE
Kasım-Aralık 2009 ve Ocak-Nisan 2010
UÜ-SK’da izolasyon gözlemi
 281 izolasyon gerektiren hasta gözlendi
 YB
 Klinik
 Temas
 Temas+damlacık
 Solunum izolasyonu
 Damlacık
57 hasta
224 hasta
183
89
8
1
(% 65)
(% 31,7)
(%2.8)
(% 0,5)
 İzolasyon Talimatı ‘’ izolasyon şüphesi olan hastalar
HEK’e bildirilir’’ (Örn: TBC, suçiçeği, kızamık vs)
 Solunum izolasyonu 8 hastanın 2’si bildirilmiş
 İzolasyon Talimatı
‘’ Odaya giriş çıkışlarda sorumlu hemşireye danışılır’’
Odaya giren 52 kişinin
21’i (%40,3) uyarıldı
31’i (%59,7) uyarılmadı (odaya rahat girildi)
Uyaran kliniklerin 8’i çocuk
kliniği (8/9)
 ‘’ Odaya giriş çıkış kısıtlı olmalı’’
 Vizit: gözlemlerin 24’ünde toplu vizit vardı
 Refakatçi: 30 gözlem yapıldı
22’si (%73,3) içerde ve dışarda önlük giymedi
8’i önlüklerini çıkararak dışarı çıktı
 İzolasyon Talimatı ‘’ İzole edilen hastalar daha sonraki
yatışlarında da sonuç çıkıncaya kadar izole edilsinler
diye hasta dosyasına izlem çizelgesi konulmalı’’
 281 izole edilen hastanın
 55’inde izolasyon çizelgesi var
 226’sında (% 80,4 ) yok
 Akreditasyon denetiminde HEK kaydı ile hasta
dosyasındaki tutarlılığa bakıldı !!!
El yıkama
 İzole edilen hastanın odasına girerken, çıkarken el
yıkama
 47 gözlem yapıldı
 Girmeden önce % 4,1 (2/47)
 Çıktıktan sonra % 29,8 (14/47)
 Girmeden önce ve çıktıktan sonra % 4,1 (2/47)
 Eller yıkanmadı % 62 (29/47)
En büyük sorun malzeme yok!!
 Yapılan 63 gözlemde ise
 %85, 7 (54/ 63)’sinde malzeme var kullanılmıyor
İzole edilen hastaları bilmiyoruz!
n/toplam
doktor
hemşire
personel
Hastanın izole
edilmesi gerektiğini
bilmiyor
2/61
9/83
1/47
Önemsememe
24/61
22/83
10/47
Tam olarak her şeyi
yerine getiren
0
0
3/47
Laboratuardan sonuç gelinceye
kadar ne olacak?
 El yıkama
 Standart önlemler (Her hastaya uygulanması gereken)
sorunu çözer
Standart Önlemler
 Yatak çarşafları
 Çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde
çamaşırhaneye gönderilmelidir
 Doğrudan ağızdan ağıza resüsitasyon
yaptırılmamalıdır
Önce Korun
Ve Koru!
Enfeksiyon Hastalıkları ile Savaşta Yeniliyor muyuz?
Enfeksiyon Kontrolü ≈Takım İşi
Download