Slayt Başlığı Yok - çocuk göğüs hastalıkları derneği

advertisement
ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN
ALT SOLUNUM YOLU
ENFEKSİYONLARINA
YAKLAŞIM
Doç.Dr.Fazilet Karakoç
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs
Hastalıkları Bilim Dalı
Tanım:
Persistan Pnömoni:
Semptomların ve radyolojik anomalilerin
10 günlük AB tedavisine rağmen 1aydan
daha uzun süre devam etmesidir.
Tekrarlayan Pnömoni:
Akciğer grafisinde infiltrasyonun düzelip
bir veya bir kaç kez tekrar oluşmasıdır.
Dünyada her yıl 5 yaş altında 10.5 milyon çocuk
yaşamını yitiriyor!
Ölümlerin %28’inden pnömoniler sorumludur.
(WHO 1999)
Ülkemizde “0” yaş grubundaki ölümlerin %48.4’ü,
1- 4 yaş grubunda ölümlerin ise %42.1’i pnömoni
nedeniyle görülmektedir.
ASYE “0” yaş grubu ölümlerde II. sırayı,
5 yaş altı çocuk ölümlerinde I. sırayı almaktadır.
(Sağlık Bakanlığı 1998)
Tekrarlayan pnömoni sıklığı???
Pnömoni nedeni ile hastane yatışı olan
2900 çocuğun % 8’unda 2 ya da daha
fazla epizod saptanmıştır.
Owayed AF
Arch Pediatr Adolesc Med 2000
Her zaman altta yatan hastalığı bulabilir miyiz???
Tanı alan
hasta
Toplam hasta Tanı alan
sayısı
hasta (%)
Eigen H,1982
20
81
25
Lodha K,1995
16
19
84
Owayed 2000
220
238
92
Kumar 2009
40
41
97.6
Marmara Unv 2011
153
161
95
Tekrarlayan pnömonileri olan çocuklarda
altt yatan etyolojiler
Aspirasyon
29.3
Tüberküloz
19.2
Immun yetmezlik 7.3
Konjenital
malformasyon
Yabancı cisim
4.9
Bilinmeyen
2.4
41 hasta
2.4
Kumar M,
2009
Tekrarlayan pnömonileri olan çocuklarda
altt yatan etyolojiler
Aspirasyon
% 47.8
Immun yetmezlik
% 14.9
Konjenital kalp
hastalığı
Bronşial astım
% 9.2
Solunum sistemi
anomalileri
GER
% 7.6
Bilinmeyen
% 7.6
%8
238 hasta
% 5.4
Owayed F 2000,
Tekrarlayan pnömonisi olan hastalarda altta
yatan hastalığın tanısı ne zaman konmuş??
% 80.9 Hasta ilk
Pnömoni öncesinde
100 tanı almış
80
60
40
20
0
% 7.7ilk
hastada
% 11.4 hastada
Tekrarlayan pnömoni
Pnömoni sırasında
atakları sonrası
ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ASYE NEDENLERİ VE GEREKLİ TESTLER
Astım :Bronkoprovokasyon testleri,Allerji testleri ,SFT
Kistik Fibrozis: Ter testi
Aspirasyon sendromları
Yabancı cisim aspirasyonu: Bronkoskopi
Gastroesophagial reflü: ÖMD, 24 saatlik pH monitorizasyonu
Yutma disfonksiyonları: ÖMD, 24 saatlik pH monitorizasyonu
Primer Silyer Diskinezi Silya Biopsisi
Trakeobronşial anomaliler
Trakeomalazi: Bronkoskopi
Trakeal bronkus: Bronkoskopi
TEF: Bronkoskopi
Intra –extrabronşial bası
Tümörler Bronkoskopi,CT, Biopsi
LAP R/O Tbc, PPD,Aile taraması, Bronkoskopi, CT, Biopsi
İmmun yetersizlik
Hücresel immun yetersizlik
İmmun tetkikler, IgA,G,M,E IgG subgrupları
Humoral immun yetersizlikler FACS ve ileri immun tetkikler
Bronşiektazi
Konjenital kardiak sorunlar :Ekokardiografi,Anjiografi?
Vasküler Halka :Ekokardiografi,MRI;Anjiografi?
Nörolojik problemlerin varlığı : ÖMD, Solunum fonksiyon testleri
Öykü:
•
•
•
•
•
İlk ASYE’nin ne zaman geliştiği
Kaç kez ASYE geçirdiği
Hastaneye yatış sayısı
Acile başvuru sayısı
Ara dönemlerde kronik solunum
semptomlarının varlığı önemlidir
Öksürük
Hırıltı
Balgam
Öykü:
• Başka infeksiyonların varlığı:
Sinüzit, otit, cilt infeksiyonları
• Atopi bulguları- atopik dermatit/egzema,
allerjik rinit
• Ailede astım, atopi, tekrarlayan
infeksiyonlar, bebek ölümü öyküsü
Fizik Muayene:
• BÜYÜME: Boy ve ağırlık persantilleri
• Allerjik bulgular: Ödemli burun turbinati,
allerjik “shiner”, burun çizgisi
• Burunda polip, otit, sinuzit bulguları
• Solunum sistemi muayenesi: solunum
paterni, göğüs kafesi anormallikleri,
ral/wheezing varlığı-lokalizasyonu
• Çomak parmak
VAKA:
•8 yaşında kız hasta 4 yaşına kadar tamamen sağlıklı
•Kızamık aşısı YOK
•4 yaşında kızamık ve kızamık pnömonisi geçiriyor
•Takip eden dönemde yılda 3-4 kez tekrarlayan
ASYE mevcut
•Her gün öksürük ve balgam çıkarıyor
GEÇİRİLMİŞ ENFEKSİYON?
Post infeksiyöz Bronşiektazi
Tekrarlayan ASYE ve kronik solunum
problemlerine yol açabilir
•Kızamık
•Boğmaca
•Adenoviral infeksiyonlar
•Nekrotizan pnömoni
•(Klebsiella, Staphylococcus, Pseudomonas)
Tüberküloz
•Mantar infeksiyonları
Post Enfeksiyöz Bronşiektazi
Kızamık pnömonisi
BK 6 yaş kız hasta ,
1 yaşında kızamık sonrası bronşiektazi
VAKA
•5 yaşında erkek hasta üç kez pnömoni tanısıyla hastaneye
yatırılırak IV antibiotik tedavisi almış.
•Ara dönemlerde de öksürük, hırıltı ve balgam
şikayetleri oluyor.
•Yaşıtlarına göre daha küçük
•Sık ve pis kokulu gaitası mevcut
•Öpüldüğünde teri tuzluymuş
•Anne ve baba arasında akrabalık mevcut,ex olan
iki kardeşi var
Erken CF fazla havalanma
Kistik Fibrozis
Kistik Fibrozis
VAKA:
•8 yaşında kız hasta,
•Hergün hırıltısı var,
•Haftada bir öksürükle uyanıyor.
•Hırıltı ve solunum sıkıntısıyla geçen
yıl 2 kez Acil servise başvurmuş ve bu yatışlarında
alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı almış
•En iyi olduğu günlerde bile egzersiz ile ya da
gülme ağlamayı takiben öksürükleri oluyor
•Annesi ve kardeşi ASTIMLI.....
Astım:
Pediatride önemli morbidite nedenidir.
• Spontan veya bronkodilatör/antiinflamatuar tedaviyle düzelen alt
havayolu obstrüksiyonu
• Kronik enflamatuar bir hastalıktır
• Artmış havayolu reaktivitesi
Tanı hikaye ve solunum fonksiyon testleri
(gerekirse provokasyon testleri) ile
konur.
Tanı ve tedavi almamış astımlı çocuklarda
Bronş obstruksiyonu ve sekresyonlardaki artış
nedeni akut ataklar esnasında akciğer grafilerinde
saptanan
Atelektazi, infiltrasyonlar mevcuttur
Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniklerine
Tekrarlayan ASYE şikayeti ile ve
etyoloji açısından araştırılmak üzere gönderilirler
VAKA:
•5 yaşında kız hasta DOĞUMDAN itibaren başlayan
•Tekrarlayan Alt solunum yolu enfeksiyonları
•Devamlı pürülan burun akıntısı
•Tekrarlayan otitler ve kulak zarları perfore
•Konjenital kardiak anomalisi mevcut
PRİMER SİLYER DİSKİNEZİ
Santral mikrotubul
fazlalığı
Periferik mikrotubul
fazlalığı
Acta histochemica, 2007
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
PSD HASTALARININ BAŞVURU SEMPTOMLARI
100
Hastaların % 45’inde bulgular hayatın ilk
yılından itibaren başlamış
90
80
70
60
50
40
30
20
Kronik
öksürük
Tekrarlayan
sinuzit
Kronik
Nazal
semptom
Tekrarlayan
otit
Tekrarlayan
pnömoni
BHR
semptomları
10
0
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
VAKA:
7 yaşında erkek hasta zor bir doğumu takiben hipoksik kalan
hastanın nörolojik sekelleri mevcut
Doğumundan bu yana tekrarlayan ASYE nedeni ile bir çok kez
hastaneye yatmış
Ciddi beslenme problemleri mevcut,
yemek esnasında öksürükleri ve sonrasında sık kusma
şikayetleri oluyor
VAKA
9 yaşında kız hasta PE, doğumdan itibaren kusma, yemek
sonrası öksürük şikayetleri mevcut kısa süreli iyi
dönemleri mevcut
4 kez pnömoni , birkaç kez de bronşit tanısı almış
ÖMD ve sintigrafisinde GÖR tespit edilip hastaya
antireflü cerrahi uygulanmış fakat operasyon sonrası
öksürük şikayetinde belirgin düzelme olmamış hasta bir
kez daha ASYE geçirmiş
Ağırlık ve boy 3-10 p
Ig A,G,M ve G subgrupları ve ter testi normal
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlarına Yol açan
Bronşial Lezyonlar
•Intrabronşial obstruksiyon
Yabancı cisim
Tümör
Tüberküloz
•Ekstrabronşial obstruksiyon
Dıştan Bası
Konjenital anomaliler
VAKA:
•6 yaşında erkek hasta
•Normal büyüme , gelişmesi mevcut
•Özgeçmiş ve soy geçmişinde özelik yok
•Son altı ayda 4 kez sol alt lob pnömonisi geçirmiş
•Pnömoni atakları arasında akciğer grafilerinde
tam düzelme YOK
Yabancı cisim aspirasyonu olan
hastalarda başvuru semptomları
Semptom
Öksürük
Wheezing
Dispne
Ateş
Tekrarlayan pnömoni
Stridor
(%)
72.9
61.5
41.0
14.7
6.5
2.4
Karakoc et al. Pediatr Pulmonol,2002
Yabancı Cisim Aspirasyonları
• UZUN DÖNEM-Organik (n=174)
Normal
<3 gün (%)
4-30 gün (%)
>30 gün (%)
71.9
76
40.7
Astım
Tekrarlayan
28.1
24
ASYE
0
0
33.3
25.9
Karakoç F, Ped Pulmonol 2002
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlarına Yol açan
Bronşial Lezyonlar
•Intrabronşial obstruksiyon
Yabancı cisim
Tümör
Tüberküloz
•Ekstrabronşial obstruksiyon
Dıştan Bası
Konjenital anomaliler
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlarına Yol açan
Bronşial Lezyonlar
•Intrabronşial obstruksiyon
Yabancı cisim
Tümör
Tüberküloz
•Ekstrabronşial obstruksiyon
Dıştan Bası
Konjenital anomaliler
VAKA
• 1 yaşında kız hasta
• 2 aylıktan itibaren tekrarlayan akciğer
enfeksiyonları ön tanısı ile kliniğimize
başvurdu
• PPD=10 mm, BCG yapılmış
• Sedimentasyon=13 mm/sa
• Üç gün ardarda Gastrik lavaj ARB ve
MTB Cx negatif
• Aile öyküsü???
VASKÜLER HALKALAR
VASKÜLER HALKALAR
En sık rastlanan vasküler halkalar
Çift aortik ark
Sağ arkus aorta
aberran subklavian arter
GER
Süt çocukluğunda sıklığı
%20-40
Çocuklarda &erişkinlerde
%7-20
TEF ya da nörolojik
hastalarda
%70
24 saatlik pH monitorizasyonunda reflü epizodları
IMMUN YETERSİZLİK
Humoral yetersizlik
•> 6 ay
•Persistan rekürren bakteryel enf.
(Pnomokok, H.Influenza, Streptokok)
•B&G normal
Hücresel Immun Yetersizlik
•< 3 ay
•Oppurtunistik enfeksiyonlar
(Virus, mantar )
•B&G kötü
•Diare ve malabsorbsiyon sıktır
<3 ay semptomları başlayan hastalarda kombine immun
yetersizilik, nötrofil ve kompleman eksikliklikleri olabilir
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
Tekrarlayan
pnömoni %33
n-53
Persistan
pnömoni %67
n-108
•1997-2010 tarihleri
arasında 1288 hastaya
bronkoskopi yapılmıştır
•161 hasta
persistan/rekürren
pnömoni tanısı almıştır
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
Cinsiyet: %58.4 erkek
Yaş: 6.6 yıl (25-75 persentil 2.3- 9.5 yıl)
Acilbaşvurusu: % 78, Hastane yatışı: % 56
Başvuru ile bronkoskopiarasındaki süre:
4.7±0.7 hafta
Ortalama izlem süresi: 17,3±2 ay
Tekrarlayan / persistan pnömoni nedeni
ile başvuran 52 hastada (% 32.3) altta
yatan etyoloji Fleksibl Bronkoskopi ile
saptanmıştır
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
TANI
YCA
Konjenital hava yolu
lezyonları
Laringotraleomalazi
TEF
Akciger hipoplazisi
SAYI
20
14
%
38.4
27.0
9
3
1
17.3
5.8
1.9
Sol ana bronşta darlık
Tuberküloz
1
12
1.9
23.1
Pulmoner Hemosiderozis
6
11.5
Persistan/Tekrarlayan Pnömoniye Yaklaşım
İnfiltratların sınıflandırılması:
Persistant/tekrarlayan/artefakt
Başlangıç laboratuar testleri:
Hemogram, Ig G,M,A, solunum
fonksiyon testleri
Öykü ve fizik muayene
Spesifik, invazif
olmayan testler
yanıt -
ÖMD,Ter testi ,Prick
Test
Tedavi denenmesi
yanıt +
Spesifik, invazif testler
Bronkoskopi, Silya bx, 24 h pH mon.
Tanı
Download