Buradan - Doğruer

advertisement
ÖNEMLİ DUYURU VE HABERLER LİSTESİ
Başlık
Yayım
Tarihi
Özet
Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama
Esaslarına Dair Karar
Ş ;eker Kurulu Kararı Karar No : 230/2 (Şeker İhracatında
İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama
Esaslarına Dair Karar)
(03.06.2011 t. 27953 s. R.G.)
ŞEKER KURULU KARARI
: 230
16/5/2011
02
Şeker
Kurulu’ nun
“ Şeker
İhracatında
İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve
Uygulama Esaslarına Dair Karar” ında değişiklik
yapılarak, değişiklikleri de içeren Karar’ ın son
halinin yayınlanmasına karar verildi.
1 - Hukuki Dayanak ve İlkeler
İhracat ön izinleri, halen yürürlükte bulunan İhracat
Yönetmeliği, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat
Tebliğleri esas alınarak verilir.
17 Ağustos 2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2007/9 sayılı
“ İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara
İlişkin Tebliğ’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca
şekerin ihracına ön izin veren kurum T.C. Şeker Kurumu, yasal
dayanağı da 04.04.2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanunu’ dur.
İhraç ön izinleri; dış ticaret mevzuatı, Şeker Kanunu ve bu 9/20/2012
kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda; yurtiçi 12:12:36
ve yurtdışı piyasa fiyatları ve arz-talep dengesi, spekülatif PM
hareketler, üretici, imalatçı ve ihracatçıların durumları dikkate
alınarak değerlendirilir.
2 - Tanım ve Açıklamalar
Kararda geçen;
“ Kurum” , “ Kurul” , “ Şeker” , “ C şekeri” , “ Şirket”
ifadeleri 4634 sayılı Şeker Kanunu’ ndaki tanımlarıyla aynı
anlamda olup,
a) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanunu’ nu,
b) İhracatçı: Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatlarındaki
ihracatçı tanımına uyan ve şeker ihracatını doğrudan veya aracı
olarak yapan gerçek ya da tüzel kişileri,
c) İhraç Ön İzin Süresi: İhracatçı ve/veya şirketlerden
istenecek bilgi ve belgeler de dikkate alınarak Kurumca takdir
edilen izin süresini,
d) Şekerin üretildiği şirket /fabrika: İhraca konu şeker
türünün Kanun kapsamındaki şeker türü olarak ilk üretildiği şirket
ya da fabrikayı,
e) Şekerin temin edildiği gerçek / ya da tüzel kişi: İhraca
konu şekerin satın alındığı gerçek / ya da tüzel kişiyi,
f) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,
g) Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’ nda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye
eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve
kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
h) Mobil Elektronik İmza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik
imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM Operatörlerince
Toplantı No
Karar
:
Karar No :
Karar
:
Şeker Kurulu
Kararı Karar No
: 230/2 (Şeker
İhracatında
İhracatçılara Ön
İzin Verilmesi
Şartları ve
Uygulama
Esaslarına Dair
Karar)
(03.06.2011 T.
27953 R.G.)
verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki
elektronik sertifikayı,
i) Nitelikli Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’ nun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz
elektronik sertifikayı,
j) Kullanıcı: EVİS üzerinden ihracatçı firmalar adına
başvuruları girecek, işlemin takibini yapacak ve belge başvuru
işlemlerini onaylamak üzere ihracatçı tarafından bildirilen
yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,
k) ESHS: Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası
ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler olan Elektronik
Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını
ifade eder.
3 - Kapsam
2007/9 sayılı ihracat tebliğine istinaden Kurumca ihracına
ön izin verilecek olan şeker, 4634 sayılı Şeker Kanunu’ nda
tanımlanan C şekeri ile Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun
olarak ihracına Kurumca izin verilmesinde sakınca görülmeyen
diğer şekerdir.
4 - Nitelikli Elektronik Sertifika veya Mobil Elektronik İmza
Temini
Kullanıcılar,
ESHS’ lerden
alınan
Nitelikli
Elektronik
Sertifikaya ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmalıdır. Başka
amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi dolmamış
Elektronik İmza ya da Mobil Elektronik İmza EVİS uygulaması için
kullanılabilir.
5 - İhracatçıların EVİS Üzerinde Tanımlanması
İhracatçıların, EVİS üzerinden başvuru yapabilmesi için
öncelikle sisteme tanıtılması gerekmekte olup, ihracatçının
sisteme tanıtılabilmesi için aşağıda sıralanan belgeler, dilekçe
ekinde Şeker Kurumuna iletilmelidir.
(1) Ek-1’ de yer alan ihracatçı firma bilgileri,
(2) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede ihracatçı firmayı temsil
ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza
sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
(3)
Ticaret
Sicili
Gazetesi:
Türkiye Ticaret
Sicili
Gazetesi’ nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi
Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş
ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir
Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),
(4) Vergi Levhasının noter tasdikli sureti.
6 - Kullanıcıların Yetkilendirilmesi
İhracatçılar, Internet üzerinden erişerek Şeker Kurumu
sistemlerine giriş ve başvuru işlemlerini yüksek güvenlik
gereklilikleri nedeniyle sadece Elektronik İmza veya Mobil İmza
aracılığı ile yapabileceklerdir. İhracatçı firmaların “ Kullanıcı”
olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişilerin EK-2’ de yer alan dilekçe
ile Şeker Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İhraç ön izin
başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için ihracatçı firmaya
ait imza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan
kişi/kişilerin elektronik imza veya mobil imza ile başvuruyu
imzalama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, imza yetkilisi
kişilere ait kimlik bilgileri ile münferit/müşterek imza gerekip
gerekmediği hususlarının Ek-3’ de yer alan form düzenlenirken
belirtilmesi zorunludur. EVİS üzerinden başvuru yapabilmek için
ihracatçı firmanın sistemi kullanacak tüm kullanıcılarının EK-2’ de
belirtilmesi gerekmektedir. EK-2’ de bildirilen kullanıcılardan
ancak EK-3’ de belirtilen imza yetkisi olan kullanıcılar sistem
üzerindeki başvuru ve dilekçenin onaylanması işlemini imza
sirkülerindeki yetki seviyelerine göre gerçekleştirebileceklerdir.
Ancak; zaruri durumlarda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi
veya kişilerce noter tasdikli olarak EK-4’ de yer alan
taahhütname ile yetki devri yapılan kişiler başvuruyu
imzalayabileceklerdir.
7 - Yetkinin İptali
(1) Kullanıcıların yetkisi, ihracatçının Şeker Kurumuna yazılı
olarak başvurması halinde iptal edilir. Başvuru sırasında, firmayı
temsil ve ilzama yetkili kişilerce noter kanalıyla düzenlenmiş ve
EK-5’ de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş azilname
aranır.
(2) Yetki sahibi kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi
halinde, ihracatçıya yapılan bildirim ile bu bildirimin noter
kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak ihracatçıya gönderildiğini
tevsik eden belgelerin Şeker Kurumu’ na sunulması gerekir.
8 - Güncelleme İşlemleri
İhracatçı firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya
da firma tanımlamasının tamamen kayıttan düşürülmesi Şeker
Kurumuna yazılı olarak başvurulması halinde, Kurum tarafından
EVİS aracılığıyla yapılır.
(1) İhracatçı firma unvanında / vergi numarasında / ticaret
sicil numarasında değişiklik yapılması durumunda, söz konusu
değişikliğe dair 5 inci madde uyarınca aranan belgelerin, usulüne
uygun şekilde firma tarafından dilekçe ekinde Kuruma sunulması
sonrasında, kullanıcı yetkilerinin Şeker Kurumu tarafından
sisteme tekrar tanıtılması gerekmektedir.
(2) İhracatçı firmanın faaliyetine son vermesi durumunda,
firma tarafından bu durumu tevsik eden belgeler Kuruma sunulur.
Bu çerçevede, firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın
kullanıcı yetkilerinin iptali Kurum tarafından yapılır.
(3) İhracatçı firma tanımlaması ile kullanıcılara dair bilgi ve
belgelerde meydana gelecek değişiklikler bu Karar hükümleri
çerçevesinde firma tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
bildirilir. Bildirimin yapılmaması ve bu değişikliklerin Kurum
tarafından öğrenilmesi durumunda, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, ihracatçı firmanın EVİS kapsamındaki
işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır.
9 - Yetki
(1) Kurum ihraç ön izni belgesi başvuruları ile ilgili
hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve
düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari
yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki
aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları
gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye
yetkilidir.
(2) Kurum’ dan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik
iletişimde yaşanan aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.
(3) Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza
sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, gaipliğinin, ölümünün veya
adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiğinin
öğrenilmesi halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği
kişilerin uygulamaya giriş yetkileri Kurumca iptal edilir.
10 - Ön İzin Talebi
İhracatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Şeker
Kurumu web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “ EVİS
UYGULAMALARI” üzerinden Kuruma başvururlar. Başvuruların
EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde,
yazılı
olarak
iletilen
başvurular
da
değerlendirilerek
sonuçlandırılır.
İhracatçı başvurusunda, Şekerin Temin Edileceği Gerçek ya
da Tüzel Kişinin şirketlerden birisi olarak belirtilmiş olması
halinde, ihraç edilecek şeker;
(1) DİİB kapsamı dışında C şekeri ise; Şirketin C şekerinin
yurtdışı edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir
taahhütname ile ihracatçı ve şirket arasında varılan ihracatın
süresinin de yer aldığı ön anlaşma ve/veya sözleşmenin bir
sureti,
(2) C şekeri dışındaki şekerler için ise şeker tahsis
taleplerinin şirket ya da şirketlerce karşılanabileceğini gösterir
şirket yazısı
başvuru sonrasında Kuruma ibraz edilir.
İhracat ön izni için talepte bulunanların Kuruma verdikleri
ihracata ilişkin bilgilerde daha sonradan herhangi bir değişiklik
meydana gelmesi halinde, bu değişiklik 5 (beş) iş günü içinde
Kuruma bildirilir.
11 - Ön İzin Talebinin Değerlendirilmesi
Kurum, ihracatçının başvurusu üzerine yaptığı inceleme ve
değerlendirme neticesinde ön izin talebini kabul veya reddettiğini
en kısa sürede bildirir. Talebin uygun görülmesi halinde
ihracatçıya elektronik ortamda düzenlenerek Elektronik İmza ile
onaylanacak PDF formatındaki ihraç ön izin belgesi düzenlenir.
İhracatçı EVİS üzerinden başvurusunun hangi aşamada olduğunu,
Kurum tarafından imzalanıp imzalanmadığını takip edebilecektir.
Kurumca verilecek ihraç ön izinlerinin süresi 6 ayı geçemez.
Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı
50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şeker ihracatı için ön izin
verilmez.
Serbest bölgelere yapılacak ihracatta ise şekerin ya da
işlenerek elde edilen mamulün ihracatçı tarafından taahhüt edilen
süre içerisinde bölgeden yurt dışı edildiğinin belgelendirilmesi
şartı aranır. Serbest bölgelere tüketim amacı ile yapılacak şeker
ihracatında ise bu şart aranmaz. Başvuru sırasında Serbest
Bölgeye ihracatın hangi amaçla yapıldığı ihracatçı tarafından
beyan ve taahhüt edilir.
12 - Kullanıcıya Yapılan Bildirimler
(1) Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin
sorgulamaları EVİS aracılığıyla gerçekleştirir.
(2) Başvuruya ilişkin olarak Kurum tarafından düzenlenen
İhraç Ön İzin Belgesi, Kurum yetkilisi tarafından Elektronik İmza
ile onaylandığı anda kullanıcı ekranında PDF formatındaki belge
görünecektir.
(3) PDF formatındaki belge; Kullanıcı tarafından döküm
alınarak veya elektronik ortamda iletilerek ilgili Gümrük
Müdürlüğü’ ne beyan edilecektir.
13-İhracatçının Sorumluluğu
İhracatçı, Kurum ve şirket tarafından talep edilen bilgi ve
belgelerin doğruluğundan sorumlu olup gerektiğinde ispatlamakla
mükelleftir. Bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde
Kurul, ihraç izninin iptaline yetkili olup yanlış beyanda bulunan
ihracatçıların sonraki talepleri de Kurulca belirlenecek bir süreyle
kabul edilmez.
Gerçek dışı beyan ve belgeye istinaden C şekerinin kısmen
veya tamamen ihraç edilmeyip yurtiçinde satılması veya bedelsiz
devredilmesi halinde, bu fiillerin Türk Ceza Kanununda veya diğer
kanunlarda suç sayılması hali saklı kalmak üzere, Kanunda
öngörülen idari para cezaları tatbik edilir.
İhracatçılar, Kurumca verilen ihraç ön izin süresi içerisinde
ihracatı gerçekleştirmek zorundadır.
Şirketler dışındaki ihracatçılar, ihracatın tamamlanmasını
müteakip en geç 30 gün içerisinde şekerin yurt dışı edildiğini
belgeleyen gümrük çıkış beyannamesi, ihraç ön izin belgesi, ihraç
edilen şekerin temin edildiği şirket/firma faturası, Maliye
Bakanlığının VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi)
Sisteminden alınmış beyannamenin kapandığını gösterir bilgisayar
çıktısının birer suretini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.
Şirketin ihracatçı olması durumunda ise, yukarıda sayılan
belgelere ilave olarak Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve ilgili
satış faturalarının onaylı suretleri de Kuruma aylık olarak
gönderilen Aylık Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte
gönderilecektir.
İhraç ön izin belgeleri devredilemez.
14 - Şirketlerin Sorumluluğu
Şirketler,
(1) İhraç etmek üzere C şekeri talebinde bulunan
ihracatçıların güvenilirliğini teminen talep edilecek bilgi ve
belgelerin doğruluğunu tespit için, gerekli özen ve hassasiyeti
göstermekten,
(2) C şekerinin ihraç amaçlı satışında;
a. İhraç ön izin belgesi,
b. Şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış
beyannamesi,
c. Maliye Bakanlığının VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon
Projesi) Sisteminden alınmış beyannamenin kapandığını gösterir
bilgisayar çıktısı,
d. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB’ e kayden yapılan
satışlarda istenir),
e. İlgili satış faturalarının
onaylı suretlerini Kuruma aylık olarak gönderilen Aylık
Üretim
Satış
Stok
Formlarıyla
birlikte
göndermekten
sorumludurlar.
İhracata konu C şekerinin yurtdışı edilmeyerek yurtiçinde
satıldığının ve/veya bedelsiz devredildiğinin anlaşılması halinde
Kanun’ da belirtilen idari para cezası;
a. C Sekeri, imalatçı-ihracatçı firmanın Dahilde İşleme İzin
Belgesi’ ne ait ithalat listesine kayden satılmış ise imalatçıihracatçı firmaya,
b. Diğer C şekeri satışlarında Şirkete
uygulanır.
Şirketler ihraç amaçlı şeker teslim edecekleri ihracatçılarla
yapacakları satış şartnamesi ya da sözleşmelerde bu karar
hükümlerini göz önünde bulundururlar.
15 - Süre Uzatımı
Kendilerine ihraç ön izni verilmiş olan ihracatçıların, ihraç ön
izin süresi içerisinde ihracatlarını tamamlayamamaları ve süre
uzatım talebinde bulunmaları halinde Kurumca ek süre verilebilir.
Süre uzatımı verilebilmesi için ihracatçının süre uzatım talebini
ihraç ön izin süresi içerisinde Kuruma bildirmesi gereklidir.
Başvurunun incelenerek kabulü halinde ihraç ön izin süresi, 4 ayı
geçmemek üzere Kurumca uzatılabilir.
16 - Yürürlük Tarihi
Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Kararın yürürlük
tarihinden önce Kurumca yapılan işlemler geçerlidir.
EK-1
İhracatçı Firmalara Ait Bilge Tablosu
1
Firma Adı
2
Vergi No
3
Vergi Dairesi
4
Bağlı
Bulunduğu
İBGS adı
5
Adres
6
Telefon
7
Faks
8
E-Posta
1 Firma adı eksiksiz yazılmalıdır.
2 Vergi Numarası eksiksiz olarak yazılmalıdır (0 ile başlıyorsa
mutlaka yazılmalı - Örnek: 0023456765)
3 Bağlı olduğu Vergi Dairesi
4 Bağlı bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
5 Firma adresi eksiksiz yazılmalıdır.
6 Telefon Numaraları. (Birden fazla var ise “ ;” ile ayırıp
yazılabilir Örnek: 02122222222;02343456543)
7 Faks Numaraları. (Birden fazla var ise “ ;” ile ayırıp yazılabilir
Örnek: 02122222222;02343456543)
8 E-post adresleri (Birden fazla var ise “ ;” ile ayırıp yazılabilir
Örnek: [email protected];[email protected])
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve
imzaları)
(Firma Kaşesi)
EK-2
Tarih: ..../.../....
T.C.
ŞEKER KURUMUNA
İhracatını gerçekleştirmek istediğimiz şekere ilişkin olarak
“ Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve
Uygulama Esaslarına Dair Karar” çerçevesinde, elektronik
ortamda yapılacak başvuruların düzenlenmesi ve takip edilmesi
kapsamında aşağıda bilgileri verilen personelimiz firmamız
tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmiştir.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
Kullanıcı
Personelin Adı
Soyadı
TC Kimlik
Numarası
Unvan
Telefon
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve
imzaları)
(Firma Kaşesi)
EK-3
Tarih: ..../.../....
T.C.
ŞEKER KURUMUNA
İhracatını gerçekleştirmek istediğimiz şekere ilişkin olarak
“ Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve
Uygulama Esaslarına Dair Karar” çerçevesinde, elektronik
ortamda yapılacak başvuruların imzalanarak onaylanması
kapsamında yetkililerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve
imzaları)
(Firma Kaşesi)
İhracatçı Firmaların İmza Yetkilileri Bilgi Tablosu
Kaç
Müştereken
Müşterek
İmzaya
İmza
Yetkili
Gerekiyor?
(**)
(***)
Yetkilinin
Yetkilinin
Sıra
TC
Adı
No
Kimlik
Soyadı
No.
Münferiden
İmzaya
Yetkili
(*)
1
( ) Evet / ( ( ) Evet / (
) Hayır
) Hayır
2
( ) Evet / ( ( ) Evet / (
) Hayır
) Hayır
3
( ) Evet / ( ( ) Evet / (
) Hayır
) Hayır
4
( ) Evet / ( ( ) Evet / (
) Hayır
) Hayır
5
( ) Evet / ( ( ) Evet / (
) Hayır
) Hayır
(*) İmza Yetkisi (Münferit) : İmza sirkülerinde yer aldığı şekliyle
firma adına tek başına İhraç Ön İzin Belgesi başvurusunda
bulunabilecek yetkililerini işaretleyecektir.
(**) İmza Yetkisi (Müşterek) : İmza sirkülerinde yer aldığı
şekliyle firmanın müştereken imza kullanarak İhraç Ön İzin
Belgesi başvurusunda bulunabilecek yetkililerini işaretleyecektir.
(***) : Firmanın kaç müşterek imza ile temsil edildiği belirtecek
olup, müştereken imza atacak kişilerin isimleri bu bölüme ayrıca
yazılacaktır.
Tabloya ihtiyaç sayısı kadar satır eklenebilir.
NOT:
Elektronik İmza Temin Edilebilecek Sertifika Sağlıyıcıları: EGüven,Turktrust, E-tugra, Kamusm-Tubitak (Sadece Kamu
Kurumları)
Mobil İmza Temin Edilebilecek GSM Operatörleri : Turkcell
EK-4
Tarih: ..../.../....
TAAHHÜTNAME
17/08/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
2007/9 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nın "İhracı Yasak ve Ön
İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ"i kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri
verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile
yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla
… … … … … … … … vergi numaralı ve
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … unvanlı firmamızın
sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve
imzaları)
(Firma Kaşesi)
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
ANNE ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
CİNSİYETİ :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :
İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği
… … … .. Nüfus Müdürlüğünce … … … .. nedeni ile, … … … tarih,
… … … . kayıt, … … . seri ve … … … sicil numarası ile verilme
fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; … … . ili,
… … . ilçesi, … … … mahalle/köyü … .. cilt, … … aile sıra ve … .. sıra
numaralarında kayıtlı bulunan … … … ile … … .. oğlu … … … (doğum
yeri) ve … … … .(doğum tarihi) doğumlu … … … ..’ a ait olup
dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye
gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih)
(Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)
DAYANAK:… … … … Noterliğinden … … … tarih ve … … yevmiye no
ile onaylı imza sirkülerine göre … … … … … … … … … … … … … … … ..
(firmanın ismi) şirketini … … … … … … ’ ın (eğer birden fazla kişi ise
bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili
olduğu görüldü.
EK-5
..../.../....
AZİLNAME
Şeker Kurulu’ nun Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin
Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar’ ı
kapsamında, … … ...................... vergi numaralı ve
… … … … … … … … … … … … … … … ...... unvanlı firmamız adına aşağıda
kimlik bilgileri verilen kişiye vermiş olduğumuz yetkiyi
azlediyoruz.
İmza - Kaşe
T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
ANNE ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
CİNSİYETİ :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve
imzaları)
İşbu AZİLNAME altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği
… … … .. Nüfus Müdürlüğünce … … … .. nedeni ile, … … … tarih,
… … … . kayıt, … … . seri ve … … … sicil numarası ile verilme
fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; … … . ili,
… … . ilçesi, … … … mahalle/köyü … .. cilt, … … aile sıra ve … .. sıra
numaralarında kayıtlı bulunan … … … ile … … .. oğlu … … … (doğum
yeri) ve … … … .(doğum tarihi) doğumlu … … … ..’ a ait olup
dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye
gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını
onaylarım. (Tarih)
(Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)
DAYANAK:
… … … … Noterliğinden … … … tarih ve … … yevmiye no ile onaylı
imza sirkülerine göre … … … … … … … … … … … … … … … .. (firmanın
ismi) şirketini … … … … … … ’ ın (eğer birden fazla kişi ise bunların
ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu
görüldü.
BU MESAJ BİLGİLENDİRME AMACIYLA GÖNDERİLMİŞTİR...
DOĞRUER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
Download