5-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının

advertisement
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
ÇİFT KULLANIMLI VE HASSAS MADDELERİN İHRACATININ KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ
02.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete (2003/12)
Madde 1- Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının denetlenmesi
amacıyla oluşturulmuş ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan,
hem sivil hem de askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı ve hassas maddelerin ihracatı, 06.01.1996
tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Rejimi Kararı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
Madde 2- Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal
Prekürsörler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin ihracatı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel
Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, ihracata konu malzemenin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını
açıklayan belgelerle ve ithalatçı firmadan alınan "Nihai Kullanım Sertifikası" (EK: A) ile birlikte İstanbul Maden ve
Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne yapılır.
Madde 3- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından başvurulara yönelik ön inceleme
yapılmasını müteakip, talepler nihai değerlendirmenin yapılmasını teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel
Müdürlüğü) gönderilir.
Söz konusu taleplere yönelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili kurum ve kuruluşların
değerlendirmeleri de alınmak suretiyle oluşturulan nihai değerlendirme, taleplerin sonuçlandırılmasını teminen İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne intikal ettirilir.
Madde 4- İhracatına izin verilen taleplere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine
tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
Madde 5- İhracatçı firma tarafından, ihracatı müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili gümrük beyannamesinin bir
örneğinin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne intikal ettirilmesi zorunludur.
Madde 6- Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal
Prekürsörler Listesi kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden
şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatı da, aşağıdaki durumlarda Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracat Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi tutulur.
a) Sözkonusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları geliştirdiğinden şüphe duyulan bir son kullanıcıya ihracının
sözkonusu olması;
b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamının veya parçasının, kitle imha silahlarının
geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması;
c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlaline yol açabilecek durumlar.
Madde 7- Bu Tebliğ hükümleri transit ticarete konu ve serbest bölgelerde depolanmış malzemelere uygulanmaz.
Madde 8- Bu Tebliğ'de yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle,
uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Madde 9- 26/06/2000 tarihli ve 24091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişik İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve
Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi'nden 18 sıra no'lu madde
çıkarılmıştır.
Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK: A
NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
(END USE CERTIFICATE)

G.T.İ.P. (Harmonized System Code)
:

Malzemenin ismi (Name of the Item)
:

Hangi listede yer aldığı (The list in which
the item is included)
:

İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve :
faks numarası (Name, address, telephone
and fax of the exporter company)

İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve :
faks numarası (Name, address, telephone
and fax of importer company)

Nihai kullanıcının ünvanı, ünvanı, adresi,
telefon ve fax nmuarası (Name, address,
telephone and fax of the end user)

Malın kullanılacağı yer (Purpose of the end :
use)

Malın miktarı (Quantity)
:

Malın menşe ülkesi (Country of origin)
:

Malın sevk ülkesi (Country of destination)
:
:
Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu malzemenin; yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılacağını ve
3. bir ülkeye, ihracatçı Türk firmasının izni olmadan ihraç edilmeyeceğini taahhüt ederiz.
(As end-user, we guarantee that the imported item will only be used for the above-mentioned
purposes and will not be re-exported to a third country without the permission of the Turkish
Exporter Company.)
İthalatçı Firma Ünvanı
Firma Kaşesi ve Yetkili İmza
(Importer Company )
(Stamp and Signature)
Download