MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM

advertisement
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Termodinamik
MK-223
2/Bahar
(4+0+0)
4
6
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Yok
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Makine Müh. Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
:
Bu derste temel olarak termodinamiğin konusu olan ısı, iş, enerji ve
bunların karşılıklı etkileşimleri incelenerek hal değişimleri sırasında bu
özelliklerin değişimleri, buharlı ve gaz akışkanlı güç çevrimlerinin analizi
yapılmaktadır. Termodinamiğin temelleri, temel kavramlar, I. ve II. Kanun,
Entropi konularına ilave olarak gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç
çevrimleri, soğutma çevrimleri incelenmektedir. Böylece gelecekte
gemilerde ve tersanelerde görev yapacak makina subaylarının
karşılaşacakları sistemleri kavrama, üzerinde yorum yapabilme ve
meydana gelebilecek arızalara müdahale yetenekleri geliştirilmektedir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Termodinamiğin temel kavramlarını belirtir.
2. Termodinamiğin 1. Kanunu: kapalı sistemler kapsamında enerji- kütle
korunumu, iş ve ısı geçişini tanımlar.
3. Termodinamiğin 1. Kanunu kapsamında türbin, kompresör gibi sürekli
akışlı açık sistemleri tanımlar.
4. Termodinamiğin 1. Kanunu kapsamında tanımlanan problemleri çözer.
5. Termodinamiğin 2.Kanununu tanımlar.
6. Mühendislik sistemlerini ikinci yasa ile çözer.
7. Benzin, dizel, gaz türbini çevrimlerinin termodinamik analizlerini yapar.
8. Basit, ara ısıtmalı ve ara buhar almalı buhar çevrimlerinin termodinamik
analizlerini yapar. Besleme suyu ısıtıcılarının verime etkisini hesaplar.
9. Bileşik ısı ve güç üreten çevrimlerin enerji verimliliğine etkisini hesaplar.
10. Buhar sıkıştırmalı ve gaz akışkanlı soğutma çevrimlerinin analizini
yapar.
Termodinamiğin temel kavramları, Termodinamiğin I. Kanunu :Kapalı
sistemler, Özgül ısılar, Termodinamiğin birinci kanunu: Kontrol hacimleri,
Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropi, Entropi bağıntıları, saf maddenin
entropi değişimi, Gaz akışkanlı güç çevrimleri, benzin ve dizel çevrimi, Gaz
türbini çevrimi, Buharlı güç çevrimleri, Buharlı güç çevrimleri, Soğutma
çevrimleri
Kaynaklar
DERS KİTABI
1. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik (Y.Çengel, M. Boles)
:
PROGRAM YETERLİLİKLERİ VE DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
1
Çok Düşük
2
Düşük
3
Orta
4
Yüksek
5
Çok Yüksek
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
PY-1
PY-2
DK-1
DK-2
DK-3
4
5
3
5
3
DK-4
5
3
DK-5
PY-3
PY-4
PY-5
5
4
5
DK-6
5
4
4
DK-7
DK-8
DK-9
5
4
4
5
4
5
5
4
DK-10
5
5
PY-8
PY-9
4
4
4
PY-7
4
4
4
3
PY-6
5
4
5
5
3
4
4
4
PY-10
PY-11
PY-12
PY-13
PY-14
S.
No.
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
3
4
Matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulayabilme.
5
X
Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama
2
X
ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi,
Gemi Makina sistemlerini ve makinaların bileşenini, sistemi veya prosesi,
3
beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği
X
sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi,
4
Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,
X
Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve
5
6
X
sunma becerisi,
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği,
X
Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında
7
8
X
bilgi sahibi olma özelliği,
Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği,
X
Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi
9
X
olma özelliği,
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibİ modern
10
mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri
X
kullanabilme becerisi,
Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından birinde
11
X
proje yaparak daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi.
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk
12
13
14
devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip olabilme.
Türkçeyi sözlü ve yazılı ortamlarda etkin olarak kullanabilme.
Uluslar arası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek,
mesteklaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine
sahip olabilme; ikinci yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Termodinamiğin temel kavramları
2
Termodinamiğin I. Kanunu
3
Termodinamiğin I. Kanunu, özgül ısılar
4
Termodinamiğin birinci kanunu: Kontrol hacimleri
5
Termodinamiğin birinci kanunu: çevrim ve hal değişiminde enerji denklemi
6
Zamanla değişen açık sistemler
7
Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropi
8
Entropi bağıntıları, saf maddenin entropi değişimi
9
ARA SINAV HAFTASI
10
Entropi bağıntıları, saf maddenin entropi değişimi
11
Gaz akışkanlı güç çevrimleri, benzin ve dizel çevrimi
12
Gaz türbini çevrimi
13
Buharlı güç çevrimleri
14
Buharlı güç çevrimleri
15
Soğutma çevrimleri
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
Teorik Anlatım
14
4
56
Genel Laboratuar Uygulaması
0
0
0
Sınıf Çalışması
0
0
0
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
14
6
84
2
6
12
Sınav
1
2
2
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
12
12
Sınav
1
2
2
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
12
12
FAALİYETLER
Teorik Ders
Rehberli
Problem Çözme
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
Dönem Projesi
Sunumu / Seminer Hazırlama
Diğer Çalışmalar
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
180
AKTS KREDİSİ
………………………………BÖLÜM BAŞKANLIĞI AKADEMİK KADROSU
RÜTBE-AD/SOYAD:
GÖREVİ:
6
EĞİTİMİ:
ÇALIŞMALA ALANLARI:
YAYINLARI:
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
………………………………BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BÖLÜMÜN TEMA RESMİ VEYA FOTOĞRAFI
BÖLÜMÜN ÖZGÖRÜSÜ
BÖLÜMÜN ÖZGÖREVİ
………………………….ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI
ABD’NIN TEMA RESMİ VEYA FOTOĞRAFI
ABD’NIN KISA TANITIM BİLGİSİ
Aslı GÜLER
Öğ.Bnb.
Öğc.İşl.Sb.
Download