Gebelikte son dönem ve Do*um

advertisement
DR.
Endometriozis
• Benign bir hastalık olmasına rağmen, malign
tümörlerle benzer şekilde kontrolsüz büyüme, neoanjiyogenez, lokal invazyon ve uzak yayılım
gösterebilir
Ann N Y Acad Sci. 2011 Mar;1221:10-7. doi:
10.1111/j.1749-6632.2011.05969.x.
Stem cells in endometrium and their role in
the pathogenesis of endometriosis.
Figueira PG1, Abrão MS, Krikun G, Taylor HS
Endometriozis Over Ca İlişkisi
1.
2.
3.
4.
5.
EPİMİYOLOJİK KANIT
MOLEKÜLER GENETİK ve EPİGENETİK KANIT
HİSTOPATOLOJİK KANIT
İMMUNÖLOLİK ve İMFLAMATUAR KANITLAR
ENDOKRİN KANIT
ENDOMETRİOZİS OVER CA İLİŞKİSİ
1925'te Dr. Sampson, EOC arasında olası bir
korelasyon bildirmiş
Sampson 1927 de Endometriyozda karsinomatöz
gelişimin teşhisi için aşağıdaki kriterleri önerdi:
1. Aynı Over içinde karsinom ve endometriyozis birikimi
2. Benzer histolojik model
3. Başka yerlerde ikinci bir malign tümörün ekarte edilmesi.
1953'te Scott,
4. Benign endometriyozisden kansere histolojik olarak
kanıtlanmış geçişin gösterilmesi
SampsonJA.
AmJ
Pathol1925
OBSTET.GYNECOL.1953.Mmalignat changes in endometriosis
Endometriozis Over Ca İlişkisi
• Birçok epidemiyolojik çalışmada, endometriozis
ve over kanseri arasında ilişki saptanmıştır.
• Endometriozisten over Ca gelişimi %0.3-0.8’dir.
• Diğer %1.6-3.4
• Over Ca’da %4-29 endometriozis
bildirilmektedir.
Somigliana E, Vigano’ P, Parazzini F, Stoppelli S, Giambattista E, Vercellini P.
Association between endometriosis and cancer: a comprehensive review
and a critical analysis of clinical and epidemiological evidence. Gynecol Oncol. 2006;
Over Kanseri
Over kanseri–2. en sık görülen ve ölümcül
jinekolojik malignitedir.
OK: - %10’u herediter- % 90 sporadik kanserdir.
•
Mok SC, Kwong J., Welch WR ve diğerleri. Disease Markers . 2007;
Endometriozisin kansere dönüşümü tek
bir yolağı takip eden bir süreç değildir!!!
Endometriozisin malign transformasyonu üç grupta
sınıflandırılır:
1 Epitelyal ovaryan kanserler –
• endometrioid adenokarsinom ve berrak hücreli
karsinom
2 Mülleriyan tip tümörler –
– mülleriyan tip müsinöz borderline tümörler ve
– seröz borderline tümörler
3 Adenosarkom ve endometrial stromal sarkom
Higashiura Y, Oncol Lett. 2012
EPİTELYAL OVER CA
Morfolojik histolojik ve genetik kompozisyonuna bağlı olarak yeni bir paradigma
Epitelyal Over Kanserlerin
Paradigmaları
TİP 1
TİP 2
Yavaş ilerleyen
Hızlı gelişen
İyi belirlenmiş borderline
prekürsör lezyonları olan
Prekürsör lezyon yok
Gen mutasyonuları; KRAS,BRAF,
PTEN ,ARID1A veB-cateninPIK3K
CCC ve EAC prekürsörü-endometriozis
Yüksek grade’li seröz
karsinom
P53 mutasyon
Hastaların daha iyi teşhis ve tedavi edilmesi için OEC'lerin hücre
kökenini ve patogenezini anlamak gerekir
•
Over kanser riski ve endometriozis
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için
PubMed'in 1973-2017 tarandı
Association between endometriosis and subtypes of invasive ovarian cancer
(A) Clear-cell. (B) Endometrioid.
Endometriozis ve Over Ca ortak faktörler
•
•
•
Yerel
mikroçevre
Erken menarş
Düşük parite
Düzenli ve kısa siklus
Geç menopoz
Aile öyküsü
Endometriozis Over Ca İlişkisi
Güncel moleküler çalışmalar,endometriozisin -EACO
Güncel moleküler çalışmalar,
endometriozisin -EACO
En önemli prekürsör lezyon–Atipik endometriozisdir.
Brinton LA, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005
Worley MJ, Int J Mol Sci. 2013
Büyük bir dizi
çalışmanın gözden
geçirilmesinde
endometriomların
yaklaşık% 8'inde
atipik
endometriozu
içerdiği rapor
edilmiştir
LG Endometrioid tm & Clear cell Tm komşuluğunda yer alan
“Endometriosis” ve “Atipik endometriosis” odaklarında Aynı
genetik mutasyonlar saptanmıştır
B-catenin geni%40•
PTEN %20 •
PIK3CA (%20) •
(Clear cell’de daha yüksek: ARID1A %50)
Endometrioid ca: ARID1A%30
Ogawa S, Kaku TGynecol Oncol. 2000;
Ballouk F, Am J Clin Pathol. 1994
Patolojik ve İmmunokimyasal
Çalışmalarda Endometrioz
ATİPİK
ENDOMETRİOZİS
Endometriozis ve inflamasyon
TNF-α, IL-1β, IL-6 IL-8 IL-10 sitokinler
EOC gelişimini, büyümesini ve ilerlemesini
desteklediğini öne sürmektedir
Preoperatif serum IL-6, IL-10 ve IL-8 analizi
over tümörlerinin ayırıcı tanısını
geliştirebilir
Szlosarek ve ark. Mol. Cancer Ther. 2006,
Nowak M1, Endocrinol Lett.2011
Clendenenet
al.CancerEpidemBiomarPrev2011
18 yıllık izlem süresince 102.025 ve 97.109 uygun kadın arasında
228 over ve 166 endometriyal kanser
Laparoscopically
confirmed endometriosis, invasive endometrial cancer
Risk setting covariates topre-endometriosis diagnosis
values
Endometriyozisde over ca bazı tiplerin
riskinin arttığının farkında olmalıdırlar
Progresyon
EAOC -non EAOC progresyonsuz
sag kalım fark yok
EAOC ile EAOC olmayan
grup arasında
progresyonsuz sağkalım ve
genel sağkalım arasında
herhangi bir fark
bulunmadı
EAOC -non EAOC genel sagkalım
fark var
RİSK FAKTÖRLERİ
•Uzun Süreli Endometriozis Hikayesi (10 yıl
üzeri).
•Postmenopozal Endometriozis Olguları (45 yaş
üzeri).
•Endometriozis ile ilişkili infertilite ve/veya
infertilite tedavisi alanlar•
• Büyük boyutlu endometriomalar (9 cm ve
üzeri)
.Nezhat F, Fertil Steril 2014; Kobayashi H, J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2008
LG-seröz karsinomlarında Seröz tubal intraepitelyal
karsinomların(STIC)varlığı kanıtlanmıştır
Tubal ligasyon–Endometrioid ve Clear cell karsinomada riski yaklaşık %
50 azaltır.–Retrograd menstruasyonu önler
endometrial hücrelerin ovarian yayılımı ve inflamasyonu azaltır
Am J Surg Pathol. 2010Kurman RJ,Ann Oncol (2012) J. Prat
Endometriozis ve over ca riskini
düşürenler
•
•
•
•
•
Tüp ligasyonu
Histerektomi
OK kullanımı(≥10 yıl),
Yüksek parite
Emzirme
American Journal of Obstetrics & Gynecology
SEPTEMBER 2015.Farr.R NEZHAT.
Ovaryan endometriozis bir kanser prekürsörüdür
•Endometriozisile ilişkili en sık ovarian kanser tipi
– clear-cell
– endometrioid karsinomalardır.
•Endometriozisten, over kansere geçiş mekanizması tam olarak
anlaşılmamış olsada
İnflamasyon, hiperöstrojenizm, oksidatif stres ve spesifik moleküler
genomik değişiklikler
• Tümör marker’ları ayırıcı tanıda yardımcı değildi
• En önemli prekürsör lezyon–Atipik endometriozisdir
Teşekkürler,
DİKKATİNİZ İÇİN
Tesekkürler…
Download