Kapak 2 BASKI

advertisement
Eski Muhasebat Başkontrolörü, SMMM
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu harcama birimine hem
geniş mali görev ve yetkiler vermiş hem de buna paralel olarak da önemli
mali sorumluluklar yüklemiştir.
Harcama biriminde ödeme belgelerinde kontrol eksikliği veya mali
mevzuatın yanlış uygulanması doğal olarak yanlış ödemelerin yapılmasına
ve dolayısıyla oluşan kamu zararının mali sorumluluk gereğince kamu
görevlilerine tazmin ettirilmesine yol açmaktadır. Bu durumda, görevlilerin
görev ve sorumlukları ile mali mevzuat konusunda bilgilenmeleri
görevlerini daha iyi şekilde ifa etmelerine imkan verebilecektir.
Eski Muhasebat Başkontrolörü, SMMM
HARCAMA
BİRİMİ
KILAVUZU
Bu kitapta;
• Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri gibi harcama
sürecinde yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları,
• Harcama süreci ile bu süreçte yapılması gereken mali kontroller,
• Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bazı yanlış ödeme örnekleri,
• Yanlış ödemeler nedeniyle oluşan kamu zararından dolayı sorumluluk,
• Taşınır mal yönetimi, iç kontrol, stratejik plan, performans programı
ve faaliyet raporlaması, konuları ele alınmaktadır.
Kitaptaki konular merkezi yönetim, mahalli idareler ve döner sermayeli
işletmelerin özellikleri dikkate alınarak özlü ve sistematik şekilde
irdelenmektedir. Konular, örnek çözümler ve konuya ilişkin çeşitli yargı
kararlarıyla zenginleştirilmiştir. Kitapta ayrıca her bölümün sonunda
bölümün en önemli hususlarını kapsayan birer test bulunmaktadır.
Bu nedenle, kamu idarelerinde değişik kadro ve ünvanlarda bulunup mali
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kapsamındaki Kamu İdarelerinde
Ÿ Görevliler, Yetki ve Sorumlulukları
Ÿ Harcama Süreci
Ÿ Harcama Belgelerinin Hazırlanması ve Kontrolü
Ÿ Kamu Zararının Tespit ve Tahsili
görev ifa eden veya bu görevlere ilişkin sınavlara hazırlanan herkesin bu
kitaptan önemli ölçüde faydalanacağı kanaatindeyim.
2. BASKI
Ekim 2013
Eski Muhasebat Başkontrolörü, SMMM
Eski Muhasebat Başkontrolörü, SMMM
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu harcama birimine hem
geniş mali görev ve yetkiler vermiş hem de buna paralel olarak da önemli
mali sorumluluklar yüklemiştir.
Harcama biriminde ödeme belgelerinde kontrol eksikliği veya mali
mevzuatın yanlış uygulanması doğal olarak yanlış ödemelerin yapılmasına
ve dolayısıyla oluşan kamu zararının mali sorumluluk gereğince kamu
görevlilerine tazmin ettirilmesine yol açmaktadır. Bu durumda, görevlilerin
görev ve sorumlukları ile mali mevzuat konusunda bilgilenmeleri
görevlerini daha iyi şekilde ifa etmelerine imkan verebilecektir.
Bu kitapta;
• Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri gibi harcama
sürecinde yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları,
• Harcama süreci ile bu süreçte yapılması gereken mali kontroller,
• Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bazı yanlış ödeme örnekleri,
• Yanlış ödemeler nedeniyle oluşan kamu zararından dolayı sorumluluk,
• Taşınır mal yönetimi, iç kontrol, stratejik plan, performans programı
ve faaliyet raporlaması, konuları ele alınmaktadır.
Kitaptaki konular merkezi yönetim, mahalli idareler ve döner sermayeli
işletmelerin özellikleri dikkate alınarak özlü ve sistematik şekilde
irdelenmektedir. Konular, örnek çözümler ve konuya ilişkin çeşitli yargı
kararlarıyla zenginleştirilmiştir. Kitapta ayrıca her bölümün sonunda
bölümün en önemli hususlarını kapsayan birer test bulunmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kapsamındaki Kamu İdarelerinde
Ÿ Görevliler, Yetki ve Sorumlulukları
Ÿ Harcama Süreci
Ÿ Harcama Belgelerinin Hazırlanması ve
Kontrolü
Ÿ Kamu Zararının Tespit ve Tahsili
Bu nedenle, kamu idarelerinde değişik kadro ve ünvanlarda bulunup mali
görev ifa eden veya bu görevlere ilişkin sınavlara hazırlanan herkesin bu
2. BASKI
kitaptan önemli ölçüde faydalanacağı kanaatindeyim.
Eylül 2013
Download