İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ K İ T A P
GİRİŞ
3
BİRİNCİ KISIM
5
Kamu Kaynağı, K a m u Zararı, Çeşitleri
5
BİRİNCİ B Ö L Ü M
5
Tanımlar, Kamu Kaynağının Sınıflandırılması
5
Devlet malı tanımı
6
Kamu malı tanımı
6
Kamu malı kavramı
6
Kamu kaynağı
8
Kamu kaynağının sınıflandırılması
8
I. Genel olarak kamu kaynağının sınıflandırılması
8
Taşınır mallar
9
K a m u taşınmaz malları
10
Devletin özel mallan
11
K a m u taşınmaz mallarının genel özellikleri
12
II. Özel olarak kamu kaynağının sınıflandırılması
16
5018 sayılı K a m u M a l i Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kaynağı
16
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'na göre kamu kaynağı
19
Özel kanunları gereği kamu kaynağı (Devlet malı) sayılan mallar
21
Milli Servet olarak kamu kaynağı kabul edilen tabi servet ve kaynaklar
26
Ceza kanununa göre kamu kaynağı (Devlet malı) sayılan mallar
27
İKİNCİ BÖLÜM
3 1
KAMU ZARARI
3 1
Genel anlamda zarar
Zarar ziyan ayrımı
31
3
2
VII
Kişisel zarar
K a m u zararı
32
K A M U ZARARININ SINIFLANDIRILMASI
32
Dar anlamda kamu zararı
33
A- 5018 sayılı Kamu M a l i Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu zararı
33
I. 5018 Sayılı kanuna göre kamu zararının faili
37
II. K a m u zararı kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan
mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda oluşmalıdır
62
III. K a m u zararı kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması
suretiyle oluşur
°6
I V . K a m u zararının belirlenmesinde esas alınan kriterler
67
a- İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ö d e m e yapılması
68
b- M a l alınmadan iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması
70
c- Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ö d e m e d e bulunulması
70
ç- İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya
yaptırılması
d- K a m u idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi yönetimi, kullanımı ve elden
çıkartılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması
74
e- Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması
77
f- İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde
yapılmaması
77
VIII
g-Kamu idaresinin yükümlülüklerinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesi
nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali
külfet getirilmesi
83
ğ- Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması
84
- Yetkisi olmadığı halde yetkili merciin yetkisini kullanmak suretiyle harcama
yapılması kamu zararını oluşturur mu?
84
- Ödenek üstü harcamanın kamu zararı oluşturup, oluşturmayacağı hususu
85
- K a m u zararının tespit ve tahsili
85
- K a m u zararında suç teşkil eden fiiller
85
- Yargıtaya göre kamu zararı suç ilişkisi
87
- K a m u zararı konusunda Danıştayın farklı yaklaşımı
96
B- 6085 sayılı Kanuna göre kamu zararı
105
6085 sayılı Kanuna göre kamu zararı ne şekilde belirlenecektir
114
Geniş anlamda kamu zararı
118
İKİNCİ KISIM
119
K A M U ZARARININ T A H S İ L İ
119
BİRİNCİ B Ö L Ü M
119
Tahsil Usulleri
119
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
119
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
119
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
120
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti ve
Takibi Amirlerin Sorumlulukları ve Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik
120
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
120
5237 sayılı Ceza Kanununa göre oluşan kamu zararlarının takibi ve tahsili
120
- İdari para cezalarının tahsili
121
- A d l i para cezalarının tahsili
121
İKİNCİ KİTAP
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik açıklaması
125
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik açıklaması
161
EKLER
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerin Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik metni
249
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik metni
254
22.12.1973 tarih ve esas no: 1968/8 karar no: 1973/14 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme
Kurulu kararı
272
IX
Download