İçindekiler

advertisement
İçindekiler
1.
Konu
Ön Söz XİX
Giriş 1
Kuram 2
Kesinlik ve Açıklık 2
Anlaşabillirlik 3
Test Edilebilirlik 3
Yararlılık 3
Psikoterapi ve Psikolojik Danışma 4
Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları 5
Psikanaliz 6
Jungcu Analiz ve Terapi 6
Adlerci Terapi 7
Varoluşcu Terapi 7
Kişi Merkezli Terapi 7
Gestalt Terapi 7
Davranışçı Terapi 7
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 8
Bilişsel Terapi 8
Gerçeklik Terapisi 8
Yapılandırmacı Terapi 8
Feminist Terapi 9
Aile Terapisi 9
Diğer Terapiler 9
Bütünleştirici Terapi 9
Konuların Düzenlenmesi 10
Tarihçe veya Geçmiş 10
Kişilik Kuramları 11
Psikoterapi Kuramları 11
Psikolojik Bozukluklar 12
Kısa Psikoterapi 16
Güncel Eğilimler 17
Bir Kuramın Diğer Kuramlarla Kullanılması 20
Araştırma 20
Toplumsal Cinsiyet Konuları 22
Çok Kültürlülük Konuları 22
Grup Terapi 23
Etik 23
Benim Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramım 24
Sizin Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramınız 24
v
vi İçindekiler
2.
Konu
Psikanaliz 26
Psikanalizin Tarihçesi 27
Freud’un Dürtü Kuramı 31
Dürtüler ve İçgüdüler 31
Bilinç Düzeyleri 31
Kişiliğin Yapısı 32
Savunma Mekanizmaları 33
Psikoseksüel Gelişim Evreleri 35
Ego Psikolojisi 37
Anna Freud 37
Erik Erikson 38
Nesne İlişkileri Psikolojisi 39
Donald Winnicott 40
Otto Kernberg 41
Kohut’un Benlik Psikolojisi 41
İlişkisel Psikanaliz 43
Tedavide Psikanalitik Yaklaşımlar 45
Terapötik Amaçlar 45
Değerlendirme 46
Psikanaliz, Psikoterapi, Psikanalitik Psikolojik Danışma 46
Serbest Çağrışım 47
Yansızlık ve Empati 47
Direnç 48
Yorum 49
Rüyaların Yorumu 49
Transferansın Yorumu ve Analizi 50
Karşıt Transferans 51
İlişkisel Tepkiler 52
Psikolojik Bozukluklar 52
Histerinin Tedavisi: Katharina 53
Çocukluk Kaygısı: Mary 54
Sınır Kişilik Bozuklukları: Bay R. 56
Narsistik Bozukluklar: Bay J. 57
Depresyon (Çökkünlük): Sam 59
Kısa Psikanalitik Terapi 60
Güncel Eğilimler 63
Psikanalizin Diğer Kuramlarla Kullanılması 64
Araştırma 65
Toplumsal Cinsiyet Konuları 68
Çok Kültürlülük Konuları 70
Grup Terapi 71
Özet 72
İçindekiler vii
3.
Konu
Jungcu Analiz ve Terapi 74
Jungcu Analiz ve Terapinin Tarihçesi 75
Kişilik Kuramı 78
Bilinç Düzeyleri 79
Arketipler 81
Kişilik Tutumları ve İşlevleri 83
Kişilik Gelişimi 86
Jungcu Analiz ve Terapi 88
Terapötik Amaçlar 88
Analiz, Terapi ve Psikolojik Danışma 88
Değerlendirme 89
Terapötik İlişki 91
Terapinin Basamakları 91
Rüyalar ve Analiz 92
Etkin Hayal Etme 96
Diğer Teknikler 96
Transferans ve Karşıt Transferans 97
Psikolojik Bozukluklar 98
Depresyon: Bir Genç Kadın 99
Kaygı Nevrozu: Bir Kız 100
Sınır Kişilik Bozukluğu: Ed 101
Psikotik Bozukluk: Bir Hasta 101
Kısa Terapi 102
Güncel Eğilimler 102
Jungcu Kavramların Diğer Kuramlarda Kullanılması 103
Araştırma 104
Toplumsal Cinsiyet Konuları 105
Çok Kültürlülük Konuları 107
Grup Terapi 108
Özet 109
4.
Konu
Adlerci Terapi 110
Adlerci Kuramın Tarihçesi 11
Adlerci Psikolojisi ve Terapi Üzerindeki Etkiler 112
Adler’in Kişilik Kuramı 113
Yaşam Biçimi 114
Sosyal (Toplumsal) İlgi 115
Aşağılık ve Üstünlük Duygusu 116
Doğum Sırası 117
Adlerci Terapi ve Psikolojik Danışma Kuramı 117
Terapi ve Psikolojik Danışmanın Amaçları 118
Terapötik İlişki 118
Değerlendirme ve Analiz 119
İçgörü ve Yorum 124
Yeniden Düzenleme/Yönleme 125
Psikolojik Bozukluklar 129
Depresyon: Sheri 130
viii İçindekiler
Genellenmiş Kaygı: Robert 133
Yeme Bozuklukları: Judy 133
Sınrı Kişilik Bozuklukları: Jane 134
Kısa Terapi 135
Güncel Eğilimler 136
Adlerci Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 137
Araştırma 138
Toplumsal Cinsiyet Konuları 139
Çok Kültürlülük Konuları 140
Grupla Psikolojik Danışma ve Terapi 141
Özet 142
5.
Konu
Varoluşçu Terapi 143
Varoluşçu Düşüncenin Tarihçesi 144
Varoluşçu Filozoflar 144
Varoluşçu Psikoterapinin Öncüleri 147
Varoluşçu Psikoterapiye Olanlar Son Katkıları 148
Varoluşçu Kişilik Kuramı 149
Dünyada Var Olma 149
Var Olmanın Dört Yolu 150
Zaman ve Var Olma 151
Kaygı 152
Yaşama ve Ölme 153
Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 154
Soyutlanma ve Sevme 155
Anlam ve Anlamsızlık 156
Öz Aşkınlık 156
Özgünlüğü Arama 157
Özgünlüğü Geliştirme ve Değerler 158
Varoluşçu Psikoterapi 158
Varoluşçu Psikoterapinin Amaçları 159
Varoluşçu Psikoterapi ve Psikolojik Danışma 159
Değerlendirme 160
Terapötik İlişki 161
Yaşama ve Ölme 163
Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 165
Soyutlanma ve Sevme 167
Anlam ve Anlamsızlık 168
Psikolojik Bozukluklar 169
Kaygı: Nathalie ve Oğlu 169
Depresyon: Catherine 172
Sınır Kişilik Bozuklukları: Anna 172
Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bir Kadın Hasta 173
Alkolizm: Harry 173
Kısa Terapi 174
Güncel Eğilimler 176
Varoluşçu Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 177
Araştırma 177
İçindekiler ix
Toplumsal Cinsiyet Konuları 179
Çok Kültürlülük Konuları 179
Grupla Psikolojik Danışma ve Psikoterapi 181
Yaşama ve Ölme 181
Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 181
Soyutlanma ve Sevgi 182
Anlam ve Anlamsızlık 182
Özet 183
6.
Konu
Kişi Merkezli Terapi 184
Kişi Merkezli Terapinin Tarihçesi 185
Kişi Merkezli Kişilik Kuramı 189
Psikolojik Gelişim 189
Gelişim ve Koşulluluk 190
Öz Saygı ve İlişkiler 190
Tam İşler Kişi 191
Kişi Merkezli Terapi Kuramı 191
Amaçlar 191
Değerlendirme 192
Danışanın Değişimi İçin Gerekli ve Yeterli Koşullar 192
Terapide DayanışmanınYaşantısı 196
Kişi Merkezli Terapi Süreci 198
Psikolojik Bozukluklar 199
Depresyon: Yüksek Lisans Öğrencisi 200
Yas ve Kayıp: Justin 201
Sınır Kişilik Bozuklukları: Bir Kadın 203
Kısa Terapi 204
Güncel Eğilimler 204
Toplumsal Doğurgular 204
Eklektisizm Yerine Kuramsal Aralık 205
Eğitim Eğilimleri 205
Kişi Merkezli Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 206
Araştırma 207
Temel Koşulların Araştırılması 207
Kişi Merkezli Terapinin Etkililiği 210
Toplumsal Cinsiyet Konuları 210
Çok Kültürlülük Konuları 210
Grupla Psikolojik Danışma 211
Özet 212
7.
Konu
Gestalt Terapi: Varoluşçu Terapi 214
Gestalt Terapinin Tarihçesi 215
Gestalt Terapinin Gelişimindeki Etkiler 217
Gestalt Terapide Kişilik 219
Gestalt Psikolojisi ve Gestalt Terapi 219
Temas 221
x İçindekiler
Temas Sınırları 222
Temas Engellemeleri 222
Farkındalık 224
An 225
Gestalt Psikoterapinin Kuramı 225
Terapinin Amaçları 226
Terapötik İlişki 227
Gestalt Psikoterapisinde Değerlendirme 227
Terapötik Değişim 228
Farkındalığı Geliştirme 229
Bütünleşme ve Yaratıcılık 237
Riskler 238
Psikolojik Bozukluklar 238
Depresyon: Bir Kadın 238
Kaygı: Bir Erkek 239
Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Soykırımdan Kurtulmuş Biri 240
Madde Kullanımı: Mike 241
Kısa Terapi 242
Güncel Eğilimler Gestalt Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 243
Araştırma 243
Toplumsal Cinsiyet Konuları 245
Çok Kültürlülük Konuları 246
Grup Terapi 247
Özet 249
8.
Konu
Davranışçı Terapi 250
Davranışçı Terapinin Tarihçesi 251
Klasik Koşullama 251
Edimsel (Operant) Koşullama 252
Sosyal Bilişsel Kuram 253
Davranışçı Kuramın Günümüzdeki Durumu 254
Davranışçı Kişilik Kuramı 255
Olumlu Pekiştirme 255
Olumsuz Pekiştirme 256
Sönme 256
Genelleme 256
Ayırt Etme 257
Biçimlendirme 257
Gözlemsel Öğrenme 257
Davranışçı Terapi Kuramları 259
Davranışçı Terapinin Amaçları 259
Davranışı Değerlendirme 260
Genel Tedavi Yaklaşımı 261
Sistematik Duyarsızlaştırma 262
İmgesel (Hayali) Taşırma Terapileri 264
Yerinde (In Vivo) Terapiler 265
Sanal Gerçeklik Terapisi 266
Model Alma Teknikleri 267
İçindekiler xi
Kendi Kendini Eğitme/ Kendini Eğitme Eğitimi: Bilişsel Davranışçı
Yaklaşım 269
Stres Aşılama: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım 269
Psikolojik Bozukluklar 271
Genelleştirilmiş Kaygı Bozukluğu: Claire 271 Depresyon: Jane 275
Obsesif-Kompulsif Bozukluk: June 276
Fobik Bozukluk: Altı Yaşında Bir Kız 278
Kısa Terapi 279
Güncel Eğilimler 279
Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden Süreçleme (GHDYS) 280
Kabul ve Bağlılık Terapisi 281
Diyalektik Davranış Terapisi 282
Etik Konular 286
Davranışçı Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 286
Araştırma 287
Kanıt İnceleme 287
Obsesif-Kompulsif Bozukluklar 287
Genellenmiş Kaygı Bozukluğu 288
Fobiler 289
Toplumsal Cinsiyet Konuları 290
Çok Kültürlülük Konuları 291
Grup Terapi 292
Sosyal Beceri Eğitimi 292
Güvengenlik Eğitimi 293
Özet 293
9.
Konu
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 295
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Tarihçesi 296
Akılcı Duygusal Davranışçı Kişilik Kuramı 298
Felsefi Bakış Açıları 298
Akılcı Duygusal Davranıçşçı Kişilik Kuramında Temel Etmenler 299
Akılcı Duygusal Davranışçı A-B-C Kuramı 301
Akılcı Duygusal Davranışçı Psikoterapi Kuramı 303
Terapinin Amaçları 303
Değerlendirme 304
Terapötik İlişki 304
A-B-C-D -E Terapötik Yaklaşımı 307
Diğer Bilişsel Yaklaşımlar 310
Duygusal Teknikler 311
Davranışçı Yöntemler 313
İç Görü 313
Psikolojik Bozukluklar 314
Kaygı Bozukluğu: Ted 314
Depresyon: Penny 317
Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bir Kadın 317
Alkol ve Madde Bağımlılığı 318
Kısa Terapi 319
xii İçindekiler
Güncel Eğilimler 319
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 320
Araştırma 321
Toplumsal Cinsiyet Konuları 323
Çok Kültürlülük Konuları 325
Grup Terapisi 325
Özet 326
10.
Konu
Bilişsel Terapi 328
Bilişsel Terapinin Tarihçesi 329
Kuramsal Etkiler 320
Güncel Etkiler 332
Bilişsel Kişilik Kuramı 332
Nedensellik ve Psikolojik Bozukluklar 332
Otomatik Düşünceler 333
Şemaların Gelişiminin Bilişsel Modeli 333
Terapide Bilişsel Şemalar 334
Bilişsel Çarpıtmalar 326
Bilişsel Terapi Kuramları 338
Terapinin Amaçları 338
Bilişsel Terapide Değerlendirme 339
Terapötik İlişki 343
Terapötik Süreç 344
Terapötik Teknikler 346
Psikolojik Bozuklukların Bilişsel Tedavisi 348
Depresyon: Paul 348
Genel Kaygı Bozukluğu: Amy 351
Obsesif-Bozukluk: Elektrikçi 352
Madde Kötü Kullanımı: Bill 355
Kısa Bilişsel Terapi 357
Güncel Eğilimler 358
Düşüncelilik Temelli Bilişsel Terapi 358
Şema Odaklı Bilişsel Terapi 359
Tedavi El Kitapları 360
Bilişsel Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 360
Araştırma 361
Depresyona İlişkin Araştırmalar 362
Yaygın Anksiyete Bozukluğuna İlişkin Araştırmalar 363
Obsesif Bozukluğa İlişkin Araştırmalar 364
Toplumsal Cinsiyet Konuları 365
Çok Kültürlülük Konuları 366
Grup Terapi 367
Özet 368
İçindekiler xiii
11.
Konu
12.
Konu
Gerçeklik Terapisi 370
Gerçeklik Terapisinin Tarihçesi 371
Kişilik Kuramı: Seçim Kuramı 373
Gerçekliğin Resmi 373
İhtiyaçlar 374
Seçim 374
Davranış 375
Davranışı Seçme 376
Gerçeklik Terapi Kuramı 376
Gerçeklik Terapisinin Amaçları 376
Değerlendirme 377
Gerçeklik Terapi Süreci 378
Terapistin Tutumları 383
Gerçeklik Terapisinin Stratejileri 374
Psikolojik Bozukluklar 388
Yeme Bozuklukları: Açlıktan Ölmeyi ve Kusmayı Saçme:
Gloria 388
Madde Bağımlısı Olmayı Seçme: Janet 392
Depresyona Girmeyi Seçme: Teresa 394
Kaygılanmayı Seçme: Randy 395
Güncel Eğilimler 396
Gerçeklik Terapisinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 397
Araştırma 397
Toplumsal Cinsiyet Konuları 398
Çok Kültürlülük Konuları 399
Grupla Psikolojik Danışma 400
Özet 401
Yapılandırmacı Yaklaşımlar 403
Yapılandırmacı Yaklaşımların Tarihçesi 404
İlk Etkiler 404
George Kelly 405
Milton Erickson 405
İlk Aile Terapi Yaklaşımları 406
Son Dönem Yapılandırmacı Yaklaşımlar 407
Çözüm Odaklı Terapi 408
Terapötik Değişim Hakkındaki Görüşler 408
Değerlendirme 409
Amaçlar 409
Teknikler 409
Örnek Olay: Rosie 4014
Öyküsel Terapi 417
Kişisel Yapı Terapisi 417
Örnek Olay: Barry 418
Epston ve White’ın Öyküsel Terapisi 419
Değerlendirme 419
Amaçlar 420
Öyküsel Terapi Teknikleri 421
Örnek Olay: Terry 423
xiv İçindekiler
Güncel Eğilimler 424
Yapılandırmacı Kuramların Diğer Kuramlarla Kullanılması 425
Araştırma 426
Toplumsal Cinsiyet Konuları 427
Çok Kültürlülük Konuları 428
Grup Terapisi 429
Özet 429
13.
Konu
Feminist Terapi: Çok Kültürlü Bir
Yaklaşım 431
Çok Kültürlü Bir Konu Olarak Toplumsal Cinsiyet 432
Feminist Terapinin Tarihçesi 433
Feminist Kişilik Kuramları 436
Yaşam Boyunca Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları ve Benzerlikleri 436
Şema Kuramı ve Çoklu Kimlikler 439
Gilligan’ın Bakım Etiği 441
İlişkisel Kültürel Model 442
Feminist Terapi Kuramları 444
Feminist Terapinin Amaçları 444
Feminist Terapide Değerlendirme Konuları 446
Terapötik İlişki 446
Feminist Terapi Teknikleri 447
Feminist Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 454
Feminist Psikanalitik Kuram 454
Feminist Davranışçı ve Bilişsel Terapi 455
Feminist Gestalt Terapi 456
Feminist Öyküsel Terapi 456
Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma 457
Kısa Terapi 457
Psikolojik Bozukluklar 458
Sınır Kişilik Bozukluğu: Barbara 458
Depresyon: Bayan B 460
Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Andrea 461
Yeme Bozuklukları: Margaret 463
Güncel Eğilimler ve Konular 464
Araştırma 466
Toplumsal Cinsiyet Konuları 467
Erkeklerle Feminist Terapi 467
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ya da Transseksüel Danışanlarla Feminist
Terapi 469
Çok Kültürlülük Konuları 470
Grupla Psikolojik Danışma 472
Özet 473
İçindekiler xv
14.
Konu
Aile Terapisi 475
Geçmiş Dayanak
Aile Danışmasında Erken Yaklaşımlar 476
Aile Terapisi Üzerine Psikanalitik ve İlişkili Etkiler 477
Şizofreni Belirtilerine Sahip Aile Üyeleri Olan Ailelerde İletişim
Örüntülerinin İncelenmesi 478
Genel Sistemler Kuramı 479
Bowen’ın Kuşaklar Arası Yaklaşımı 481
Aile Sistemler Kuramı 481
Terapi Amaçları 484
Bowen’ın Aile Terapisi Teknikleri 484
Kuşaklar Arası Aile Sistem Terapisi Örneği: Ann’in Ailesi 486
Yapısal Aile Terapisi 487
Yapısal Aile Terapisinin Kavramları 488
Yapısal Aile Terapisinin Amaçları 489
Yapısal Aile Terapisinin Teknikleri 490
Yapısal Aile Terapisi Örneği: Misafir Aile 492
Stratejik Terapi 495
Stratejik Terapinin Kavramları 495
Amaçlar 496
Stratejik Aile Terapisi Teknikleri 496
Bir Stratejik Terapi Örneği: Yangın Çıkaran Çocuk 499
Yaşantısal ve İnsancıl Aile Terapileri 500
Carl Whitaker’ın Yaşantısal Terapisi 500
Virginia Satir’in İnsancıl Yaklaşımı 501
Aile Sistem Terapistleri İçin Bütüncül Yaklaşımlar 502
Aile Terapisine Uygulanan Bireysel Terapi Kuramları 503
Psikanaliz 503
Adlerci Terapi 505
Varoluşçu Terapi 504
Kişi Merkezli Terapi 504
Gestalt Terapi 504
Davranışçı Terapi 505
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 505
Bilişsel Terapi 505
Gerçeklik Terapisi 505
Feminist Terapi 506
Kısa Aile Sistemleri Terapisi 507
Ruhsal Araştırma Merkezi Kısa Aile Terapisi Modeli 507
Milano Ortaklığının Kısa Uzun Terapisi 508
Aile Terapisinde Güncel Eğilimler 509
Psikoeğitsel Yaklaşımlar 509
Meslek Eğitimi ve Kuruluşlar 510
Aile Hukuku 510
Tıp 511
xvi İçindekiler
Araştırma 511
Toplumsal Cinsiyet Konuları 514
Çok Kültürlülük Konuları 515
Aile Sistem Terapisinin Bireylerle Uygulanması 517
Çiftlerle Psikolojik Danışma 517
Özet 518
15.
Konu
Diğer Psikoterapiler 519
16.
Konu
Karşılaştırma ve Eleştiri 562
Asya Psikoterapileri 520
Geçmiş Dayanak 520
Asya Kişilik Kuramları 521
Asya Psikoterapi Kuramları 523
Özet 528
Beden Psikoterapileri 528
Geçmiş Dayanak 528
Kişilik Kuramı ve Beden 530
Psikoterapötik Yaklaşımlar 532
Özet 536
Kişiler Arası Psikoterapi 536
Geçmiş Dayanak 536
Kişilik Kuramı 538
Amaçlar 539
Kişiler Arası Terapide Teknikler 540
Kişiler Arası Terapiye Bir Örnek 544
Kişiler Arası Terapide Diğer Uygulamalar 546
Özet 547
Psikodrama 547
Geçmiş Dayanak 547
Kişilik Kuramı 548
Psikoterapi Kuramı 549
Özet 554
Yaratıcı Sanat Terapileri 554
Resim Terapisi 555
Dans Devinim Terapisi 556
Drama Terapisi 558
Müzik Terapisi 559
Özet 560
Özet 561
Kişiliğin Temel Kavramları 563
Terapinin Amaçları 566
Terapinin Değerlendirilmesi 566
Terapötik Teknikler 567
Ayrışmış Tedavi 571
Kısa Psikoterapi 572
Güncel Eğilimler 573
Yaygın Etmenler Yaklaşımı 573
Tedavi El Kitapları ve Araştırma Destekli Psikolojik Tedavi Psikoterapisi 574
Postmodernizm ve Yapılandırmacılık 574
İçindekiler xvii
Kuramın Diğer Kuramlarla Kullanılması 576
Araştırma 576
Araştırma Çıktıları 577
Gelecekteki Yönler 577
Toplumsal Cinsiyet Konuları 577
Çok Kültürlülük Konuları 580
Aile Terapisi 581
Grup Terapisi 581
Eleştiri 584
Psikanaliz 584
Jungcu Analiz 585
Adlerci Terapi 585
Varoluşçu Terapi 586
Kişi Merkezli Terapi 586
Gestalt Terapi 587
Davranışçı Terapi 587
Akılcı Duygusal ve Davranışçı Terapi 588
Bilişsel Terapi 588
Gerçeklik Terapisi 588
Yapılandırmacı Kuramlar 589
Feminist Terapi 589
Aile Sistemleri Terapisi 590
Özet 591
17.
Konu
Bütünleştirici Terapiler 593
Wachtel’in Döngüsel Psikodinamik Kuramı 594
Wachtel’in Döngüsel Psikodinamik Kuramına Örnek: Judy 596
Wachtel’in Döngüsel Psikodinamik Kuramına Örnek: John N. 597
Wachtel’in Döngüsel Psikodinamik Kuramının Bütünleştirici
Kuramınızda Bir Model Olarak Kullanılması 598
Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımı 600
Değişimin Evreleri 601
Psikolojik Problem Düzeyleri 601
Değişim İşlemi 601
Değişimin Evreleri ve Psikolojik Problem Düzeyleri ve Değişim
İşlemini Birleştirmek 603
Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımına
Bir Örnek: Bayan C 604
Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımanın
Bütünleştirici Kuramınızda Bir Model Olarak Kullanılması 605
Çok Yaklaşımlı Terapi 606
Çok Yaklaşımlı Kişilik Kuramı 606
Terapinin Amaçları 608
Değerlendirme 608
Tedavi Yaklaşımı 610
Lazarus’un Çok Yaklaşımlı Terapisine Örnek: Bayan W 612
Lazarus’un Çok Yaklaşımlı Kuramının Bütünleştirici Kuramınızda Bir
Model Olarak Kullanılması 613
xviii İçindekiler
Güncel Eğilimler 614
Araştırma 615
Toplumsal Cinsiyet Konuları 616
Çok Kültürlülük Konuları 616
Özet 617
Önerilen Okumalar 619
Kaynakça 626
İsim Dizini 680
Konu Dizini 691
Download