Dilay SEVİKER

advertisement
ARTERİYAL SWITCH OLGULARINDA
VENOARTERİAL MODİFİYE
ULTRAFİLTRASYON
Dilay Seviker, Meral Tekin, Nur Karali, Can Vuran, Bülent Sarıtaş, Uygar
Yörüker, Çağrı Günaydın, Özgen Koçyiğit, Ayda Türköz, Rıza Türköz
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
1
Giriş
Kardiyopulmoner bypass’a giren düşük kilolu çocuklarda belirgin bir
sıvı birikimi olmaktadır.
Ödem; beyin, kalp, akciğer gibi vital organlarda fonksiyon
bozukluğuna yol açmaktadır.
Bu sorun günümüzde pompa prime solusyonuna eklenen fazla
miktarlardaki kristalloidin azaltılması ile kısmen önlenebilmekte ise
de bu amaçla çeşitli yöntemler bildirilmiştir:
Periton diyalizi
Diüretik
Konvansiyonel UF (on-pump)
Modifiye UF (Post CPB)
 Ultrafiltrasyonun Amacı
 Effektif sıvı çekilmesi ↑
 Hematokrit değeri ↑
 Hemakonsantrasyon ↑
 Enflamatuar mediyatörler ↓
 KPB’a bağlı sıvı yükü ↓
3
Materyal Metod
 Kliniğimizde; kardiyopulmoner bypass eşliğinde
yapılan neonatal ve infant grubu ameliyatlarında hem
konvensiyonel ultrafiltrasyon (KUF) hem de modifiye
ultrafiltrasyon (MUF) yapılmaktadır.
 MUF kliniğimizde rutin olarak arterio-arteriyel
yapılmaktadır.
 Arteriyal switch olgularında ise veno-arterial
ultrafiltrasyon yapılmaktadır.
Veno-Arteriyel MUF
MATERYAL METOD
Kliniğimizde ;
 Ocak 2009 – Haziran 2010
 ASO olan 24 olgu değerlendirildi.
ORTALAMA
YAŞ (gün)
19,2±3,83
AĞIRLIK (kg) 4,82±2,61
CC SÜRE
(dk)
90±17
CPB SÜRE
(dk)
176±36
7
Olgulara MUF;
 Prime solüsyonu minimal düzeye gelene kadar,
 10 – 15 dk boyunca,
 Hematokrit değeri göz önüne alınarak
uygulanmıştır.
8
BULGULAR
MUF ÖNCESİ
MUF SONRASI
HCT (%)
32,7 ± 4,1
35,3 ± 4,9
K⁺ (meq/lt)
3,6 ± 0,8
3,07 ± 0,72
LAC (mmol/lt)
4,7 ± 1,4
4,4 ± 1,8
TOTAL SIVI BALANSI
(ml)
ÇEKİLEN MAYİ (ml/kg)
(-) 51 ± 140
KUF
MUF
166,6 ± 189,6
42,9 ± 24,5
9
SONUÇ
Modifiye ultrafiltrasyon ile ekstrakorporeyal
sirkülasyondaki volümün değil, sadece hastanın
kristaloid yükü filtre edilmektedir. Bu sayede;
Hematokrit
Sistemik basınç
Oksijenizasyon
Pulmoner arter P
Fazla sıvı yükü
10
TEŞEKKÜRLER…
11
Download