yazarlar hakkında - Yönetim Bilimleri Dergisi

advertisement
YAZARLAR HAKKINDA
Alfabetik Sırayla
Adnan GERÇEK (Prof. Dr.)
Yazar lisans derecesini Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nde ve yüksek lisans ve doktora derecesini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde Maliye üzerine yapmıştır. Yazar mükellef hakları, vergi
denetimi, vergi uyumu ve vergi hukuku konularına ilgi duymakta ve bu
konular üzerine birçok makale ve yazısı bulunmaktadır. Adnan GERÇEK
halen Uludağ Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyinde birçok derse
girmektedir.
Ahmet Akif KARADAMAR (Araş. Gör.)
Araş. Gör. Ahmet Akif KARADAMAR, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Şu anda
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde görev yapmaktadır. İlgi
alanları arasında marka yönetimi ve destinasyon markalaması bulunmaktadır.
Ayten AKATAY (Doç. Dr.)
Yazar lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İşletme alanında Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde tamamlamıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi, STK’lar, Örgütsel Davranış ve Girişimcilik alanlarıyla ilgilenmektedir. Birçok bildiri ve
makalesi bulunmaktadır. Halen doç. dr. olarak Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli derslere girmektedir.
Belkıs ÖZKARA (Prof.Dr.)
Yazar Amadolu Üniversitesi’nde İşletme lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimini tamamlamıştır. Çalışmaları kurumsal teori, davranışsal konular (örneğin çatışma ve değişim yönetimi) ve kültürel konular ile ilgilidir.
Prof.Dr.Belkıs Özkara halen Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışmakta,
lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler vermektedir.
673
Yazarlar Hakkında
Bertan Akyol (Yrd. Doç. Dr.)
Yazar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Dil Eğitimi
alanında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almıştır. Örgütsel Davranış, Yetişkin Eğitimi ve Yükseköğretim Araştırmaları ilgi alanları arasındadır. Halihazırda Adnan Menderes
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde çalışmakta ve lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.
Boratay Uysal (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Yazar, lisans düzeyindeki öğrenimini 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde tamamladı. Bu süreç içerisinde, Bradford College’da
değişim öğrencisi olarak çalışmalarına devam etti ve Avrupa’da muhtelif
sivil toplum örgütleriyle çalıştı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
MBA’ini yapmakta olan Uysal’ın araştırma alanları arasında girişimcilik,
örgütsel davranış ve iş etiği bulunmaktadır.
Burak TORUN
İlk, orta, lise ve ön lisans öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Toplam Kalite Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans programına başladı. 2016 yılında “İnovasyon Algısı, İnovasyon
Sürecindeki Liderlik Tarzları Ve İşletmenin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler: Düzce’deki Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma” çalışmasıyla
mezun olmuştur.
Canan Çetin (Prof. Dr.)
Yazar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Canan
Çetin, 1997 yılından bu yana Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
İşletme Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Prof. Dr.
Canan Çetin’in akademik ilgi alanları insan kaynakları yönetimi, örgütsel
davranış, stratejik yönetim ve kalite yönetimi olup ilgili alanlarda ulusal
ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır.
Çağatan Taşkın (Doç. Dr.)
Doç. Dr. Çağatan TAŞKIN, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Şu anda
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde görev yapmaktadır. İlgi
alanları arasında pazarlama araştırması, marka yönetimi ve destinasyon
markalaması bulunmaktadır.
Didem Saygın (Ar. Gör.)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2005 yılından beri araştırma görevli-
674
Yazarlar Hakkında
si olarak görev yapmaktadır.Doktorasına İstanbul Üniversitesi Avrupa
Birliği Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku alanında devam etmektedir.2012-2013 yılları arasında University of London, Institute of Advanced Legal Studies’de doktora araştırması amacıyla bulunmuştur. Çalışma
alanları Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Karar Alma Mekanizmaları, Avrupa Parlamentosu gelmektedir.
Duygu Kızıldağ (Doç.Dr.)
Yazar Uludağ Üniversitesi’nde İşletme lisans ve yüksek lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde İşletme doktora eğitimini tamamlamıştır. Çalışmaları örgütsel psikoloji, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve aile
işletmeleri ile ilgilidir. Doç.Dr.Duygu Kızıldağ halen Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nde çalışmakta, lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli dersler
vermektedir.
Emine ÇETİN
Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
tamamlamıştır. Doktorasına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde devam etmektedir. İlgi alanları: Mikro ekonomi,
Makro Ekonomi, Uluslararası İktisat, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri,
Türkiye Ekonomisi vb. alanlar oluşturmaktadır. Araştırma alanlarıyla ilgili olarak makale vb. yayınların yazarıdır.
Emrah Önder (Doç. Dr.)
Emrah Önder İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi
ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 2015 yılından bu yana
Doçent ünvanıyla Yönetim Bilişim Sistemleri, Çok Kriterli Karar verme,
Araştırma Yöntemleri derslerini lisans ve yüksek lisans düzeyinde vermektedir. Aynı zamanda Çok kriterli karar verme üzerine basılı bir kitabı
bulunmaktadır.
Emre SAVUT (Arş. Gör.)
Lisans eğitimini Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu
Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. Kamusal
Alan, Siyasal Partiler, Kültür Endüstrisi, Sanat-Siyaset ilişkisi, Siyasal Katılım gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
Ferhan Karaca (Dr.)
Kara Harp Okulu mezunu olan Karaca, yüksek lisans eğitimini Gazi
Üniversitesi’nde 25.06.2002 tarihinde, doktora eğitimini Süleyman Demi-
675
Yazarlar Hakkında
rel Üniversitesi’nde 04.05.2016 tarihinde tamamlamıştır. ferhankaraca@
yahoo.com
Gürol Baba (Yrd. Doç. Dr.)
Gürol Baba, lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng) nden almıştır. Yüksek Lisans Derecesini
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden ve
Bütünleşik Doktora derecesini Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden 2010
tarihinde almıştır. Dr. Baba Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçent olarak
görev yapmaktadır. Dr. Baba’nın araştırma alanları: Uluslararası Politikada Orta Büyüklükte Güçler, Avustralya Dış ve Güvenlik Politikaları, AsyaPasifik Bölgesi Sorunları, Avustralya-ABD ve Türkiye-ABD İlişkileri, Türk
Dış ve Güvenlik Politikaları ve Çanakkale Savaşlarının Siyasi Boyutlarıdır.
Hakan Gönen (Dr.)
Lisans eğitimini 2000 Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler bölümünden 2006 yılında “Japonya’nın Soğuk Savaş Dönemi
Ulusal Güvenlik Politikası ve ABD” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2013 yılı
başında ODTÜ Uluslar arası İlişkiler bölümünden Japonya’nın Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ontolojik Güvenlik Arayışı: Doğu Asya’da Güven
İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı teziyle de doktora derecelerini almıştır. Doktora eğitimi sırasında uzun bir süre Japonya’da ve kısa
sürelerle Hollanda ve Almanya’da akademik araştırmalarda bulunmuştur.
“Uluslararası İlişkiler”, “Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı” ve “Kara
Harp Okulu Bilim Dergisi” gibi akademik dergilerde bilimsel nitelikli makaleleri yayınlanmıştır. Dr. Hakan Gönen, Japon dış politikası, Doğu Asya
bölgesi uluslar arası ilişkileri ve uluslar arası ilişkilerde güvenlik teorileri
konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
İbrahim Güray YONTAR (Doç.Dr.)
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde,
yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen
Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görevine devam etmektedir. Kentsel Siyaset, Göçmenlerin Yerel Siyasal Yaşama Katılımı, Çevre Politikaları gibi alanlarda çalışmaktadır.
İsmail Meriç (Dr.)
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinde tamamlayan yazar doktora eğitimini ÇOMÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde yaptı. Yazarın kamu yönetimi, farklılıkların yönetimi, askeri organizasyonlar ve insan kaynakları yönetimi
üzerine araştırmaları ve çalışmaları bulunmaktadır.
676
Yazarlar Hakkında
Mehlika Özlem ULTAN (Arş. Gör. Dr.)
Mehlika Özlem Ultan, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2007 yılında başladığı Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Kalite Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2009 yılında
tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalından doktorasını vermiştir. 2010 yılında
akademik hayatına Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası
İlişkiler Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başlamış ve halen devam etmektedir. İlgilendiği alanlar arasında Avrupa Birliği Göç Politikası,
Avrupa Birliği Kurumları ve Avrupa Bütünleşmesi yer almaktadır.
Meltem İnce Yenilmez (Doç. Dr.)
Yazar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamlamıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Anabilim
Dalı’nda Doktora öğrenimini bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’nde
post-doktora çalışmalarını yapmıştır. Cambridge Üniversitesi, California
Üniversitesi -Berkeley, California Üniversitesi -Santa Cruz ve Göttingen
Üniversite’lerinde araştırmacı olarak bulunmuş ve ders vermiştir. Calışma ekonomisi, cinsiyet ekonomisi, mesleki ayrımcılık ve kadın girişimciler
üzerine calışmalar yapmakta olup, bu konular üzerine birçok yayın yapmıştır. Doç.Dr. İnce Yenilmez halen Yaşar Üniversitesi’nde farklı lisans ve
yüksek lisans dersleri vermektedir.
Mesut DOĞAN (Dr.)
Mesut Doğan Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden
2008 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme A.B.D’nda doktor unvanını almıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bayat MYO’nda öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktadır. Finansal
Performans, Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Piyasaları, Kurumsal Yönetim yazarın başlıca ilgi alanlarıdır.
Mesut SAVRUL (Yrd. Doç Dr)
Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktorasına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamlamıştır.
İlgi alanları: Ekonometri, Ekonomik büyüme, Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyonlar vb. alanlar oluşturmaktadır. Araştırma alanlarıyla ilgili olarak makale vb. yayınların yazarıdır.
677
Yazarlar Hakkında
Metin Atmaca (Doç.Dr.)
Yazar doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman anabilim dalında tamamlamıştır. Yazarın ilgi alanları
finansal analiz, finansal başarısızlık, finansal raporlama ve muhasebedir.
Halen, Doç. Dr. Metin Atmaca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
çalışmakta, lisans ve lisansüstü düzeylerinde çeşitli dersler vermektedir.
Murat Aydın (Doç. Dr.)
Dr. Murat Aydın (Doc., Ph.D) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünde görev yapmaktadır. Daha önce Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde
çalışmıştır. Lisans, Yüksek Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Doktorasını ise Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Lisans, Yüksek Lisans
ve Doktora seviyesinde dersler vermektedir. Çalışma alanı mali iktisat
olup, ekonomik krizler, dışsallık, vergi politikası, gelir dağılımı ve yoksulluk odaklı çalışmaktadır. [email protected] Murat Yaşlıoğlu (Yrd. Doç. Dr.)
Murat Yaşlıoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi
ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 2014’den bu yana Yardımcı Doçent olarak Stratejik Yönetim, İnoasyon Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve İşletme Yönetimi derslerini Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde vermektedir. Aynı zamanda Stratejik
Yönetim üzerine Beta Yayınlarınca basılmış bir kitabı da bulunmaktadır.
Mustafa GÖZÜYUKARI
1988 yılında Ankara’da doğdu. 2010 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Halen Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü Deniz Lojistik Yönetimi programında yüksek lisans öğrencisidir.
Mustafa KARADENİZ (Dr.)
1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme yüksek
lisansını ve 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve
Pazarlama alanında doktorasını tamamladı. Halen Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsünde Enstitü Müdürü olarak görev
yapmaktadır.
Oktay Koç (Doç. Dr.)
Yazar Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yüksek
Lisans ve Doktora’sını Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Programı’nda tamamlamıştır. İlgi alanları örgüt
kuramları ve örgütsel davranış olup bu konuda birçok makale ve bildiri
yayınlamıştır. Şu anda Kocaeli Üniversitesi’nde çalışmakta ve Lisans ve
Yüksek Lisans programlarında derslere girmektedir.
678
Yazarlar Hakkında
Özhan ÇETİNKAYA (Prof. Dr.)
Yazar lisans derecesini Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nde ve yüksek lisans ve doktora derecesini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde Maliye üzerine yapmıştır. Yazar bütçeleme, belediye maliyesi, vergi uyumu ve katılımcılık konularına ilgi duymakta ve bu konular
üzerine birçok makale ve yazısı bulunmaktadır. Özhan ÇETİNKAYA halen Uludağ Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyinde birçok derse
girmektedir.
R. Kutlu KORLU (Dr.)
Yazar lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye
Bölümü’nde ve yüksek lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Pazarlama üzerine, doktora derecesini
ise Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Maliye üzerine yapmıştır. Yazar bütçeleme, belediye maliyesi, vergi uyumu ve katılımcılık
konularına ilgi duymakta ve bu konular üzerine birçok makale ve yazısı
bulunmaktadır. R. Kutlu KORLU halen Uludağ Üniversitesi’nde önlisans
düzeyinde birçok derse girmektedir.
Selçuk İPEK (Doç.Dr.)
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünde, doktora öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Bölümünde tamamlamıştır. 2005 yılından beri Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; vergi teorisi ve politikası, yerel yönetimler maliyesi,
vergi psikolojisi ve mali sosyolojidir. Yazarın bu konulara ilişkin yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.
Semra GÜNEY (Prof.Dr.)
Yazar, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yazarın araştırma alanlarını insan
kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve girişimcilik oluşturmaktadır
ve bu konularda değişik dergilerde yayınlanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Halen, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde görev
yapmakta olan Prof. Dr. Semra Güney, lisans, yüksek lisans ve doktora
programlarında dersler vermektedir.
Serol KARALAR (Arş. Gör. Dr.)
Yazar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Trakya Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Serol Karalar, 2008 yılından bu yana Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta
olup 2015 yılında Doktor unvanını almıştır. Arş. Gör. Dr. Serol Karalar’ın
akademik ilgi alanları insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış olup
yazar bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir.
679
Yazarlar Hakkında
Siyret AYAS (Araş. Gör.)
İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde doktora öğrencisidir. Aynı
zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. İlgi
alanları: Yönetim & Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Stratejik Yönetim, Bilgi Yönetimi, İnsan Davranışları, Entelektüel Sermaye, Bilişim Sektörü, Yenilik, Sivil Toplum Kuruluşları vb. alanlardır.
Tahir YILMAZ (Res. Assist.)
Yazar lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi alanında
tamamlamıştır. Yüksek lisansını Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamlamış, halen Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktora eğitimini sürdürmektedir. Eğitim Ekonomisi,
Eleştirel Pedagoji ve Yükseköğretim Araştırmaları ilgi alanları arasındadır.
Yakup ALTAN (Doç.Dr.)
1995 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde
1998 yılında, doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 2006
yılında tamamlamıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. [email protected]
Yunus Emre TAŞGİT (Yrd. Doç. Dr.)
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon alanında
yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında “İş Çevresi, Kurum Kültürü ve İşletme Stratejileri Arasındaki İlişkiler” isimli tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlayan yazarın başlıca akademik ilgi alanları:
Stratejik Yönetim, İş Çevreleri, Kurum Kültürü ve İşletme Stratejileridir.
Zeyyat BANDEOĞLU (Dr.)
Yazar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora öğrenimin Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik
Araştırmalar Enstitüsü (SAREN)’de ‘Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri’ programında tamamlamıştır. Devlet güvenliği, strateji ve İnsan Hakları üzerine ön lisans ve lisans dersleri vermektedir. Araştırma konuları
ulusal ve uluslararası güvenlik konuları başta olmak üzere terör vb. konulardan oluşmaktadır. Yazarın yayımlanmış çeşitli makaleleri ve kitabı
bulunmaktadır.
680
Download