Kurtuluş Savaşı`nda Cepheler - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
IM
29
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-B
TEST
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
1. • Kars ve Sarıkamış TBMM’ye bırakılmıştır.
•Ermeniler Doğu Anadolu Bölgesi üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir.
•Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımadıklarını kabul
etmiştir.
4. Sakarya Savaşı öncesi Tekalifimilliye Emirleri’nin
çıkarılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
B) Türk Ordusunu Yunanlılara karşı güçlü hale getirmek
C) Topyekün bir hareket başlatmak
D) Doğu Cephesinde başarı elde etmek
E) Halk ve ordu arasındaki dayanışmayı artırmak
Yukarıdaki bu gelişmeler aşağıdaki hangi antlaşmanın sonuçları arasında yer alır?
2. I. Londra Konferansı’na TBMM’nin davet edilmesi
II. İstiklal Marşı ve Teşkilat-ı Esasiye’nin kabul edilmesi
III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
verilenlerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın dış politikadaki başarısı arasında yer alır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
3. I. Misakımilli’nin tanınması
II. Kapitülasyonların kaldırılması
III. Sevr Antlaşması’nın tanınmaması
Sovyet Rusya, Moskova Antlaşması ile verilenlerden hangilerini kabul etmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
ë
B) Yalnız III
D) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Kars Antlaşması
5. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa,
TBMM hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak
işgal ettiği topraklardan çekilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları
arasında yer almaz?
A) Fransa kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiştir.
B) Fransa TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır.
C) İtilaf Devletleri arasındaki blok parçalanmıştır.
D) Güney Cephesindeki savaşlar sona ermiştir.
E) Türkiye ile Fransa arasındaki savaş durumu sona
ermiştir.
6. I. Boğazlar
II. Doğu Trakya
III. İstanbul
TBMM hükümeti Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla
yukarıdaki yerlerden hangilerini savaş yapmadan
ele geçirmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
TEST
TEST
23
29
T
12-B
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
7. Milli Mücadele Döneminde Doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
10. Maarif Kongresi Mustafa Kemal tarafından Ankara’da
toplanmıştır.
Kongrenin toplandığı zaman düzenli ordu
Yunanlılar ile aşağıdaki savaşlardan hangisini yapmaktaydı?
A) Ankara - Moskova - Mudanya
B) Gümrü - Moskova - Kars
C) Berlin - Ankara - Uşi
D) Mudanya - Gümrü - Ankara
E) Moskova - Ankara - Mudanya
A) Sevr Antlaşması’nı Türklere kabul ettirmek
B) Afyon, Uşak ve Eskişehir’i alarak Ankara’ya kadar
ilerlemek
C) İtalya’nın İzmir ve çevresini ele geçirmesine engel
olmak
D) Düzenli orduyu yok etmek
E) TBMM’nin varlığını ortadan kaldırmak
9. TBMM’nin I. İnönü Savaşı’ndan sonra düzenlenen
Londra Konferansı’na katılmak istemesinin amaçları arasında;
I. Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak
II. Anadolu’da milletin tek temsilcisi olduğunu göstermek
III. Türkler barış istemiyor türündeki propagandalara
son vermek
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
AA
KK
ZAZNA
N
ESETST
A AT T
KAVRAM
IMKAVRAM
IM
11. Milli Mücadele Döneminde her askeri başarı beraberinde diplomatik başarı getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir kanıt olduğu savunulamaz?
A) I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletlerinin
TBMM’yi Londra Konferansı’na davet etmesi
B) Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa ile Ankara
Antlaşması’nın imzalanması
C) Kütahya - Eskişehir Savaşları’ndan Tekalif-i Milliye
Emirleri’nin çıkarılması
D) Büyük Taarruz sonrası Mudanya Ateşkes
Antlaşması’nın imzalanması
E) I. İnönü savaşından sonra Rusya ile Moskova
Antlaşmasının imzalanması
12. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan
Muharebesi’nin sonuçları arasında yer almaz?
A) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılması
B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C) Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ile Mareşallik rütbesinin verilmesi
D) II. Viyana Kuşatması’ndan beri başlayan Türklerin
geri çekilişinin bu savaşla sona ermesi
E) Yunanlıların Anadolu işgalinden resmen vazgeçmesi
B) Yalnız III
D) II ve III
:.............................................
:.............................................
:.............................................
Soyadõ:.............................................
:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
NO :
.............................................
Adõ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların Batı
Cephesindeki amaçları arasında yer almaz?
A) Kütahya - Eskişehir
B) I. İnönü
C) II. İnönü
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puan : ..............
Puan : ..............
Download