Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl

advertisement
GLĐFOR 850 MG
FĐLM TABLET
FORMÜLÜ:
Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum
dioksit (E171)) içerir.
FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:
Farmakodinamik özellikler:
Metformin biguanid sınıfı oral yolla kullanılan bir antidiyabetiktir. Tip II diyabette (insüline
bağımlı olmayan) hem bazal hem de postprandial plazma glukoz seviyelerini düşürür.
Karaciğerde glukoz yapımını azaltır, glukozun barsaklardan emilimini azaltır ve insülin
duyarlılığını artırır (periferik glukoz alımını ve kullanımını artırır). Metformin tedavisi ile
açlık insülin seviyeleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalırken, insülin sekresyonu
uyarılmaz.
Sülfonilüre tedavisine yanıt vermeyen, kısıtlı yanıt veren veya artık yanıt vermeyen hastalarda
metformin tek başına etkili olabilir. Đstenilen glisemik kontrol sağlanamaz ise metforminin
sülfonilüre grubu bir ilaç ile kombinasyonu sinerjistik bir etki sağlayabilir.
Metformin tedavisi ile elde edilen açlık kan şekeri seviyelerindeki düşüş, açlık hiperglisemi
seviyeleri ile orantılıdır. Açlık glukoz seviyeleri yüksek olan insüline bağımlı olmayan
diyabetlilerde plazma glukoz ve glikolize hemoglobin seviyeleri daha fazla azalır.
Çoğu tip II diyabetli hastada normal olmayan serum lipid seviyeleri üzerine metforminin
olumlu etkileri vardır. Tek başına metformin veya sülfonilüre ile kombinasyonu, diğer lipid
seviyelerinde advers etki oluşturmaksızın, ortalama açlık serum trigliserid, total kolesterol ve
LDL kolesterol seviyelerini düşürmektedir.
Metformin ile tedavi edilen hastalarda, glisemik kontrolün tüm parametrelerinde, vücut
ağırlığının korunması veya azaltılmasında ve lipid profilinin düzeltilmesinde anlamlı
ilerlemeler izlenir.
Diyabeti olmayan hastalarda kan şekerini düşürmez.
Farmakokinetik özellikler:
Metformin, oral yolla olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan yavaş absorbe edilir.
Başlıca ince barsaklarda emilir. Gıdalar metforminin emilimini azaltır, emilim süresini uzatır.
Đlacın mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %50-60’dır. Oral yolla alımını takiben metformin
plazma doruk konsantrasyonuna 1-3 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı ihmal
edilebilir seviyelerdedir. Zamana bağlı olarak eritrositler içine de girer. Kararlı plazma
konsantrasyonlarına 24-48 saat içinde ulaşır.
Metformin karaciğerde metabolize edilmez. Emilen ilacın %90’ı ilk 24 saat içinde başlıca
tübüler atılım olmak üzere idrar yolu ile atılır. Yarılanma ömrü yaklaşık 1,5-6 saattir. Klinik
kullanım dozlarında, böbrek fonksiyonları normal olan diyabetik ve diyabetik olmayanlarda
metformin farmakokinetikleri değişmez. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ise
metforminin plazma ve kan yarılanma ömrü uzar.
12006022-00
ENDĐKASYONLARI:
Glifor 850mg Film Tablet, insüline bağımlı olmayan (Tip II) diyabette, özellikle diyet ile
kontrol altına alınamayan şişman diyabetiklerde kullanılır. 10 yaş ve üzerindeki hastalarda
kullanımı önerilmektedir. Tedavinin başlangıcında Glifor 850mg Film Tablet tek başına veya
sülfonilüre grubu bir ilaçla kombine edilerek kullanılabilir. Ayrıca; insüline bağımlı (Tip I)
diyabette insüline yardımcı olarak kullanılabilir.
KONTRENDĐKASYONLARI:
Diyabetik ketoasidoz da dahil olmak üzere akut veya kronik metabolik asidoz, böbrek
fonksiyon yetersizliği (kreatinin>1.2 mg/dL), ilaç tedavisi gerektiren konjestif kalp
yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, akut
veya kronik alkolizm, hipoksemi, şok veya solunum yetmezliği gibi laktik asidoz
yaratabilecek durumlarda, önceden laktik asidoz görülen kimselerde, ilacın içerdiği
maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ ÖNLEMLER:
Laktik asidoz:
Laktik asidoz metformin tedavisi sırasında ilacın birikimi nedeniyle ortaya çıkabilen, nadir
görülen ancak şiddetli bir metabolik komplikasyondur. Laktik asidoz vakaların %50’sinde
ölüme neden olmaktadır. Laktik asidoz diabetes mellitus gibi birçok patofizyolojik durumla
ilişkili olarak ve belirgin doku hipoperfüzyonu veya hipoksisiyle birlikte görülebilir. Kan
laktat seviyesinin yükselmesi (>5mmol/L), kan pH’sında düşme, elektrolit bozuklukları ve
laktat/püruvat oranında artma ile kendisini gösterir. Laktik asidoz gelişiminin nedeni
metformin olarak saptanırsa; genellikle ilacın kan konsantrasyonu 5µg/mL’ nin üzerinde
bulunur.
Metformin hidroklorür tedavisi almakta olan hastalarda laktik asidoz insidansı çok düşüktür
(1000 hasta yılı için yaklaşık 0,03 vaka; 100 hasta yılı için ölümle sonuçlanan yaklaşık 0,015
vaka). Rapor edilen vakalar genellikle intrinsik böbrek hastalığı ve böbrek hipoperfüzyonu da
dahil olmak üzere belirgin renal yetmezliği olan, sıklıkla birçok tıbbi/cerrahi müdahale gören
ve çok sayıda ilaç kullanmakta olan hastalardır. Başta hipoperfüzyon ve hipoksi riski taşıyan
instabil veya akut konjestif kalp yetmezliği hastaları olmak üzere, ilaç tedavisine ihtiyaç
duyan konjestif kalp yetmezliği hastalarında laktik asidoz riski yüksektir. Laktik asidoz riski,
böbrek fonksiyon bozukluğu şiddeti ve yaşla birlikte artar. Bu nedenle Glifor kullanan
hastalarda böbrek fonksiyonlarının düzenli aralıklarla izlenmesi ve minimum etkin dozun
kullanımı, laktik asidoz riskini belirgin bir şekilde azaltabilir. Özellikle yaşlı hastalarda
böbrek fonksiyonları dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Kreatinin klirensi ölçümlerinde böbrek
fonksiyonunun azalmadığı tespit edilmedikçe, 80 yaşında ve üzerinde olan hastalar laktik
asidoz gelişimine daha duyarlı olduklarından, bu hastalarda Glifor kullanılmamalıdır. Ek
olarak, Glifor hipoksi, dehidratasyon veya sepsise neden olabilecek her hangi bir durumun
varlığında hemen ele alınmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu laktat atılımını belirgin bir
şekilde zorlaştırabileceğinden, klinik olarak veya laboratuar bulgularıyla karaciğer hastalığı
tespit edilen hastalarda metformin kullanımından genel olarak kaçınılmalıdır. Alkol,
metformin hidroklorürün laktat metabolizması üzerindeki etkilerini artırdığından, hastalar
Glifor kullanımı sırasında akut veya kronik olarak aşırı alkol tüketmemeleri konusunda
uyarılmalıdır. Ven içi radyoaktif madde ile yapılan incelemeler ve her hangi bir cerrahi
girişim öncesinde Glifor kullanımına ara verilmelidir.
Laktik asidoz genellikle yavaş gelişir ve yalnızca bitkinlik, miyalji, solunum güçlüğü, artan
uyku hali ve non-spesifik abdominal rahatsızlık hissi gibi non-spesifik bulgularla birlikte
12006022-00
ortaya çıkar. Belirgin asidozda hipotermi, hipotansiyon ve dirençli bradikardi gibi
semptomlar görülebilir. Hasta ve hekim böyle semptomların olası önemi konusunda bilgili
olmalı ve böyle bir semptom ortaya çıktığında hasta hemen doktorunu bilgilendirmek
konusunda uyarılmalıdır. Bu durum ortadan kalkana kadar Glifor kullanımına ara
verilmelidir. Serum elektrolit, keton ve kan şekeri seviyeleri ve gerekirse kan pH, laktat ve
hatta metformin seviyeleri yardımcı olabilir. Hasta belli bir dozda Glifor kullanımına adapte
olduktan sonra, tedavinin başlangıcında sık görülen gastrointestinal semptomların ilaçla
ilişkili olması beklenmemektedir. Gastrointestinal semptomların daha sonra ortaya çıkması
laktik asidoz veya başka bir şiddetli hastalığın göstergesi olabilir.
Metformin hidroklorür kullanmakta olan hastalarda açlık venöz laktat seviyesinin normal üst
sınırın üzerinde, ancak 5mmol/L’ den düşük olması laktik asidozun bir göstergesi olmayabilir
ve kontrolsüz diyabet veya obezite, aşırı fiziksel aktivite veya örnek alımındaki bir teknik
hata gibi başka mekanizmalarla açıklanabilir.
Metabolik asidozu olan ancak ketoasidoz bulguları (ketonüri, ketonemi) sergilemeyen her
diyabetik hastada laktik asidozdan şüphelenilmelidir.
Laktik asidoz hastanede tedavi edilmesi gereken bir acil durumdur. Metformin hidroklorür
kullanmakta olan laktik asidoz hastalarında ilaç kullanımı hemen kesilmeli ve genel destek
tedavisine başlanmalıdır. Metformin hidroklorür diyalizle uzaklaştırılabildiğinden (iyi
hemodinamik şartlar altında 170 mL/dakika’ lık bir klerens), asidozu düzeltmek ve biriken
metformini uzaklaştırmak için hemen hemodiyaliz yapılması önerilmektedir. Bu genellikle
semptomların ani gerilemesini ve iyileşmeyi sağlar.
Böbreklerden itrah edildiğinden, böbrek fonksiyonlarının azaldığı hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır. Tüm diyabetiklerde böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Dehidratasyona neden olabilecek durumlarda, ciddi infeksiyon, travma veya ameliyat
durumunda kullanılmamalıdır.
Ven içi piyelografi veya ven içi anjiyo gibi radyolojik çalışmalardan 2-3 gün önce Glifor 850
mg Film Tablet tedavisine son verilmeli, daha sonra böbrek fonksiyonları kontrol edilerek
tekrar kullanıma başlanmalıdır.
Sürekli Glifor 850 mg Film Tablet kullanan hastalarda vitamin B12 seviyeleri her yıl kontrol
edilmelidir. Metformin kullanımına bağlı B12 eksikliği, ilacın bırakılması veya B12 takviyesi
ile hızla düzelir.
Sülfonilüre grubu ajanla kombine tedavide hipoglisemi riski nedeni ile kan glukozu düzenli
bir şekilde izlenmelidir.
Glifor 850 mg Film Tablet insülin ile birlikte kullanılacaksa, bu iki ilacın hangi dozda
kullanılacağı hastane şartlarında tespit edilmelidir.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelikte kullanımı B kategorisindedir. Metforminin gebelikte ve laktasyonda güvenli
kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu gibi durumlarda yarar ve zarar riski hesaplanarak
kullanılmalıdır.
YAN ETKĐLER/ ADVERS ETKĐLER:
Glifor 850 mg Film Tablet genellikle iyi tolere edilir. Ancak bazen gastrointestinal sisteme ait
hafif şikayetlere yol açabilir. En sık görülen istenmeyen etkiler, diyare, bulantı, kusma, gaz,
iskelet ve kaslarda güçsüzlük, kas ağrısı, hazımsızlık, karında şişkinlik, dışkıda değişiklik,
kabızlık, başağrısı, sersemlik, ateş basması, çarpıntı,nefes darlığı, deride döküntü, B12
vitamini seviyelerinde düşme, kan şekerinde düşme, tat almada bozukluk, epigastrik ağrı, ve
12006022-00
iştahsızlıktır. Tedavinin başlangıcında izlenen gastrointestinal semptomlar doza bağımlı
olarak oluşabildiğinden, metformin dozunun yavaş yavaş artırılması ve/veya yemeklerle
beraber alınması ile istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. Başağrısı ve ağızda metalik tat
geçici özelliktedir. Eğer diyare Glifor tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkarsa laktik
asidoz açısından dikkatli olunmalıdır (bakınız Uyarılar/Önlemler)
BEKLENMEYEN BĐR ETKĐ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
ĐLAÇ ETKĐLEŞĐMLERĐ:
Antikoagülanlarla birlikte kullanılması halinde antikoagülan dozunun iyi ayarlanması
gerekebilir.
Furosemide, simetidin ve katyonik ilaçlar (amilorid, digoxin, morfin, prokainamid, kinidin,
kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin) metforminin plazma
konsantrasyonlarında artışa sebep olabilirler.
Metformin ile birlikte alkol kullanımı hipoglisemi ve laktik asidoz riskini artırır.
Hiperglisemi yapma eğiliminde olan ilaçlar(diüretikler, doğum kontrol ilaçları,
kortikosteroidler, östrojenler, izoniazid, nikotinik asit, fenitoin, tiroid hormonları,
sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri) metformin dozunun yeniden ayarlanmasını
gerektirebilirler.
Yemekle birlikte alındığında B12 vitamini ve/veya folik asit emilimini azaltabilir.
KULLANIM ŞEKLĐ VE DOZAJ:
Dozaj, tolerans göz önüne alınarak kişiye göre ayarlanmalı, ancak maksimum günlük dozlar
aşılmamalıdır.
Metformin tedavisi bölünmüş dozlar halinde, yemeklerle beraber ve gastrointestinal yan
etkileri en aza indirmek ve kişinin ihtiyacı olan en düşük dozu bulabilmek için yavaş yavaş
artırılarak verilmelidir.
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği halde; başlangıç dozu yemeklerle beraber günde
iki kere 500 mg veya bir kere 850 mg’dır. Günde iki kere 500 mg metformin kullanımı
yetmediğinde günde iki kere 850 mg’a geçilir. Dozaj haftada 500 mg veya iki haftada 850 mg
olarak artırılır. Gliseminin kontrolü için gerektiğinde günlük doz bölünerek 2550 mg’a kadar
çıkılabilir.
Klorpropamid dışındaki standart oral hipoglisemik ajanlardan metformine geçilmek
istenildiğinde tedaviye ara vermek gerekmez.
Film tabletlerin yemeklerden sonra çiğnenmeden az miktarda sıvı ile alınması gerekir.
Çocuklarda ve böbrek fonksiyonları azalmış yaşlılarda kullanımı önerilmez.
Karaciğer hastalığı laktik asidoz gelişimi riski yaratacağından metformin tedavisinden
kaçınılmalıdır.
Böbrek fonksiyon bozukluklarında serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dl veya
kadınlarda 1.4 mg/dl üzerindeyse veya kreatinin klerensi 60ml/dk altındaysa metformin
kullanılmamalıdır.
Pediatrik kullanım:
10 yaşın altında kullanımı önerilmemektedir.
12006022-00
ARAÇ VE MAKĐNA KULLANIMINA ETKĐSĐ:
Bilinen bir etkisi yoktur.
DOZ AŞIMI VE TEDAVĐSĐ:
Glifor 850 mg Film Tablet tek başına kullanıldığında, oral antidiyabetiklerin aşırı dozlarında
görülebilen hipoglisemi görülmez. Ancak sülfonilüre veya insülinle kombinasyonunda veya
alkol ile alındığında hipoglisemi ortaya çıkabilir. Aşırı dozlarda, özellikle birikme olduğu
durumlarda, laktik asidoz ihtimali dikkate alınmalıdır. Bunun belirtileri bulantı, diyare,
abdominal ağrı ve dispne olarak görülür. Bu durumda yapılacak tedavi, özellikle sıvı kaybı ve
metabolik bozuklukları düzeltici yönde olmalıdır.
Doz aşımında hemodiyaliz faydalı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C’nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Blisterlerde 50 - 100 adet film kaplı tablet.
REÇETE ĐLE SATILIR.
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
Ruhsat Tarihi ve No: 16/02/2004-203/88
Ruhsat Sahibi:
BĐLĐM ĐLAÇ SAN. ve TĐC A.Ş.
Đmal Yeri:
34398 Maslak – ĐSTANBUL
Bilim Đlaç San. ve Tic. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli
Prospektüs Onay Tarihi: 11.09.2006
12006022-00
Download