GLİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

advertisement
GLİ
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİKLİ SHOVEL VE DRAGLINE EKSKAVATÖRLERE İLİŞKİN
KORUYUCU PERİYODİK BAKIM HİMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Hizmetin Konusu ve Kapsamına İlişkin Hükümler
Konu
Madde 1- Bu teknik şartnamenin konusu; GLİ Müessesesi Müdürlüğü açık ocaklarında
çalıştırılmakta olan elektrikli shovel ve dragline ekskavatörlerin; günlük, haftalık , aylık ve
yıllık periyodik koruyucu bakımları ile bu bakım operasyonları esnasında karşılaşılan küçük
arızalarının onarılmasına ilişkin hizmet alımı işidir.
Kapsam
Madde 2- Satın alınacak hizmetin kapsamı;
2.1 - Kapsama dahil olan Makinalar,
Makine adı
Miktar
Elektrikli Shovel Ekskavatör
5 Adet
Elektrikli Shovel Ekskavatör
7 Adet
Elektrikli Dragline Ekskavatör 1 Adet
Elektrikli Dragline Ekskavatör 1 Adet
Kapasite
20 cu.yd.
10 cu.yd.
20 cu.yd.
40 cu.yd.
Marka
P&H
P&H
PAGE
MARION
Model
2300 XP
1900 AL
736
7820
olup enerji besleme kablosu ( kuyruk kablosu) giriş noktasından itibaren, ekskavatör komple
Makine olarak değerlendirilir.
2.2- Kapsama giren Hizmetler;
2.2.1- 2.1 bendinde belirtilen ekskavatörlerin, makine imalatçısının Bakım Katalogları (shop
manuel), servis bültenleri ve imalatçının mühendislik ve servis departmanlarının bakım
talimatları doğrultusunda planlanması ve uygulanması ile yapılan operasyonların sonuçlarının,
kontrol ve testlerinin yapılması ve yaptırılması ile kestirimci bakım yöntemlerinin
programlanması, uygulanması ve sonuçlarının raporlanması hizmetleridir.
2.2.2- 2.2.1 bendinde belirtilen programlar çerçevesinde, Koruyucu periyodik bakımlara
ilişkin, elektrik, mekanik , elektromekanik, pnömatik, hidrolik, metal işleri, kaynak , yağlama
ve temizleme işlerinin yapılmasıdır.
2.3-Hizmetin Yerine Getirilmesi
1
2.3.1- Bu hizmet için kullanılacak her türlü yağ işletmemiz tarafından sağlanacaktır.
Koruyucu bakım hizmetleri ve ikmal faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, yağların
makineye basılması yüklenicinin sorumluluğundadır.
2.3.2- Hizmetin yerine getirilmesi sırasında çalışacak personelin işe geliş gidişleri makineler
arasındaki ulaşım yükleniciye ait olup tüm sorumluluk yüklenicinindir.
2.4- Alet- Edevat, Takım ve Avadanlık ,
Hizmetin ifasında kullanılacak ekipman, malzeme ve her türlü atelye teçhizatı Madde 3 de
belirlenen esaslar dahilinde idare tarafından karşılanacaktır. Ancak yüklenici, hizmetlerin
yürütülmesi için gerekli olacak 1 adet elektrik –arg kaynak redresörü (kaynak makinası) ve
kaynakçı ekipmanları ( torç, pense, maske vs.) ile mekanikler ve elektrikçiler için gerekli
olabilecek standart ölçü ve kontrol aletleri ile el aletlerini bulundurmak mecburiyetindedir.
Ancak sadece bu makinalarda kullanılmak üzere idare takımhanesinde bulunan veya standart
el aletleri ve ölçü aletleri dışındaki özel alet ve teçhizatlar madde 3 kapsamında
değerlendirilecektir.
İdare Tarafından Karşılanacak Hizmet Gerekleri
Madde 3-Hizmetin ifasında kullanılacak olup İdare tarafından karşılanacak olan makine ve
ekipmanlar , alet ve edevatlar, takım ve avadanlıklar ile her türlü mamul, yarı mamul
malzeme ve sarf malzemeleri .
3.1- Yardımcı iş makineleri ve teçhizatlar ; Kafes bomlu vinç, Mobil Vinç, Seyyar
Kompresör, Kaynak makineleri ve ekipmanları, Manyetik tablalı matkap, Seyyar delme ve
taşlama vb. makine teçhizatlar,
3.2- Muhtelif atelye teçhizatı; Caraskal, çektirme, kriko, trifor gibi sökme-takma , kaldırma –
iletme ataşmanları,
3.3- Muhtelif alet , edevatlar, takım ve avadanlıklar.
3.4- Metrolojik ölçü ve kontrol aletleri, Kumpas, Mikrometre, Komparatör vb
3.5- Elektriki ölçü ve kontrol aletleri, Pensampermetre, Avometre, Ohmmetre vb.
3.6- Malzeme; Değiştirilmesi gereken her türlü, halat, kepçe dişi-tırnağı, modüler
komponentler, yedek parçalar, aksesuar , tesisat malzemesi vb. diğer malzemeler,
3.7- Oksijen, asetilen, elektrot vb kaynak metal işleri sarf malzemeleri ile Madeni Yağ, su,
temizleme solventleri ve temizlik malzemeleri vb. sarf malzemeleri,
3.8- Diğer Mal ve Hizmetler; şantiye şartlarında yapılabilen bu hizmet kapsamına giren
işçilikler dışındaki, Gerek idare atelyelerinde ve gerekse üçüncü kişi kurum veya kuruluşların
atelyelerinde uygulanacak işlemler ve bunlara ilişkin mal tedariki ve hizmetler ihale konusu
işin kapsamı dışında olup idare tarafından karşılanacaktır.
Yüklenicinin Kullanımına Verilecek Tesis ve Diğer Donanımlar
2
Madde 4 – Hizmet sözleşmesi süresince hizmetin ifasında kullanılması gereken; tesis , bina,
ofis, atelye ve diğer hususlar .
4.1 – Ofis; Koordinasyon , iletişim ve diğer hizmet gerekleri ile mühendislik hizmetlerinin
yürütülmesi için idare, yükleniciye ofis tahsis edecektir.Bu ofis için kira, ısıtma, elektrik vb.
herhangi bir ödeme söz konusu olmayacaktır . Ancak ofis yüklenici tarafından tefriş
edilecektir.
4.2 – Takımhane; sadece kapsama giren hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan alet, edevat,
takım ve avadanlıklar, hizmet sonunda iade edilmek üzere yükleniciye zimmet tutanağı ile
verilecektir.
Başka birimler tarafından da kullanılma ihtimali olan teçhizatlar ile donanımlar yüklenicinin
elemanlarının müracaatı ile marka veya tutanak karşılığı geçici teslim yöntemiyle verilecektir.
4.3 – Seyyar Baraka; Bakım ekiplerince genel amaçlı kullanılmak üzere bir adet seyyar
baraka tahsis edilecektir.
4.4– Elektrik; hizmetin ifasında kullanılacak elektrik enerjisi idare tarafından sağlanacak,
bakım sahalarına enerji sağlanacak ve seyyar baraka ya hat bağlantısı yapılacaktır.
4.5– Telefon ve telsiz tahsisi; gerekli muhaberenin en hızlı şekilde sağlanabilmesi için; ofis,
atelye (merkez) ve bakım ekiplerine verilmek üzere en az 3 adet telsiz yüklenicinin
kullanımına verilecektir.
Ofis ve atelyeye santral üzerinden dahili abonelik verilecek ve telefon bağlanacaktır. Ofise
verilen abone üzerinden şehirler arası görüşme yapılabilecek veya ayrıca harici hat
bağlanacak olup şehirlerarası bu görüşme ücretleri veya harici hat masrafları yükleniciye ait
olacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmete İlişkin İş Tanımları ve Teknik Kriterler
Hizmete İlişkin İş Tanımları
Madde 5- Hizmetin ifasına ilişkin iş tanımları ana başlıklar altında aşağıda belirlenmiştir.
5.1- Periyodik Koruyucu Bakım Hizmeti Tanımı;
Periyodik koruyucu bakım hizmetleri bu maddede ana başlıklar ve genel tanımlar şeklinde
açıklanmıştır. Ancak ; İstekliler bu şartname kapsamında yapılacak olan periyodik koruyucu
bakımlara ilişkin ayrıntılı bakım föylerini (haftalık bakım föyü, aylık bakım föyü ve yıllık
Genel Bakım föylerini) her tip marka ve model ekskavatör için ve makine imalatçısının “shop
manuel” bakım katalogları ve servis bültenleri doğrultusunda hazırlayarak teklifleri ile birlikte
sunacaklar ve idare tarafından onaylanacak olan “Bakım Föyleri” bu teknik şartnamenin ve
akdedilecek sözleşmenin ayrılmaz ekleri olacaktır.
5.1.1- Günlük Bakımlar; makinaların çalışmalarına engel olmayacak şekilde, vardiya
başlangıçları , vardiya değişimleri, yemek ve benzeri ara dinlenmelerdeki duruş zamanlarında
ve idarenin uygun göreceği zamanlarda yapılır.
a) Elektrik sistemleri ve kontrol panosu izlenmesi.
3
b) Titreşim , ses ve ısı kontrollerinin yapılması.
c) Hidrolik sistemi ayarlarının kontrol edilmesi.
d) Pnömatik sistemin kontrol edilmesi.
e) Makine halat sistemlerinin ( Kepçe kapak, Hoist, Bom askı) kontrol edilmesi.
f) Kepçe, lip, tırnaklar, aşınma plakaları kontrol edilmesi.
g) Kepçe kapak , kol ve mafsalları ile yatakların yağlanması gerekli yerlere yağ basılması..
h) Yürüyüş sisteminin; Palet pabuçları, ek pimleri ve cer,istikamet tekerlerinin gözle kontrolü.
I) Kabin kontrol panosunda kontrol yapılması.
j) İkaz panosunun kontrol edilmesi.
k) Dahili ve harici aydınlatma ile projektörlerin kontrol edilmesi.
l) Makinelerin ve makine parçalarının her türlü temizliğinin yapılması.
l) Operatör mahallinin genel kontrolü ve varsa şikayetlerin alınması.
5.1.2- Haftalık Bakımlar; hafta tatili günleri veya başka nedenlerle duruş yapılan zamanlarda
ve idarenin uygun göreceği zamanlarda yapılır. Haftalık bakım süresi 1 gündür.
a) Günlük bakımlarda yapılan bakımlar tekrarlanır.
b) Elektrik sistemlerinin genel kontrolü.
c) Dahili ve harici aydınlatma , projektörler, ikaz sistemlerinin test ve kontrolleri.
d) Yüksek gerilim kabini, genel temizlik ve kontrolü .
e) RPC ve Şalter Kabinleri, genel temizlik ve kontrol edilmesi.
f) Motorlar ve Generatörler, ses, ısı, titreşim ölçümleri yapılarak şasi bağlantı ve
kavramaların kontrolü
g) Transformatörler, bağlantı ve uçların genel kontrolü.
h) Bütün sistemlerdeki frenleme kontrolü ve ayarlanması.
j) Pnömatik , hidrolik , mekanik ve elektromekanik devre elemanlarının kontrolü,
k)Yağlama sistemi ayarları yapılması,
l) Kompresör bakımı,
5.1.3- Aylık Bakımlar; idarenin belirlediği bakım periyodunda veya hafta tatili ile birlikte
kontrol teşkilatınca verilecek ilave gün veya bir günden fazla duruş zamanlarında ve idarenin
uygun göreceği zamanlarda yapılır. Aylık bakım süresi 2 gündür.
a) Makine kazı aynasından emniyetli bir mesafeye çekilir.
b) Haftalık bakımlarda yapılan işlemler tekrarlanır.
c) Genel şasi bakımı; alt tub, üst platform, destek kolon ve kirişleri, kaporta,makine dairesi
genel bir kontrolden geçirilir. Makine komple temizlenir. Gerekli kaynak tamir bakımları
yapılır.
d) Hidrolik sistem (yağlama sistemi) ve Pnömatik sistem bakımı; yağlama pompaları ,periyot
ayarları, yağ dolaşım tesisatı(borular ve hortumlar) , yağlama enjektörleri kontrol edilir.
Kaçaklar ve benzeri olumsuzluklar giderilir, ayarları yapılarak test edilir,
e) Makinenin enerji besleme ve elektrik tesisatının bakımı; Yüksek gerilim kabinleri, 2300
XP ekskavatörlerde RPC kabini, Transformatörler ve diğer bağımsız ünitelerin temizlik, gözle
genel kontrol, izolasyon, ısı, gerilim, titreşim, ses, gibi ölçümler yapılarak test edilir. Gerekli
ayarlamalar yapılır. Yüklü ve yüksüz giriş- çıkış değerleri kontrol edilir.Koruma devreleri test
edilir.
Kabin, kontrol panosu, ikaz panoları ve genel aydınlatma donanımı kontrol edilerek
varsa eksiklikler tamamlanır.
4
f) Propel (Yürüyüş) Sistemi;
Motor ve generatörler , ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli
temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak ve şanzuman bağlantısı (line) kaplin ayarları kontrol edilir ve
ayarlanır.
Yürüyüş şanzımanı, cer kompartımanı, son tahrik mekanizmaları, cer dişliler, istikamet
tekerleri , palet zinciri, palet pabuçları komple kontrol edilir.
Güç aktarma organlarının ses , ısı ve titreşimleri ile yağ seviye ve yağlama performansları
kontrol edilir.
Yürüyüş takımlarının gergi sistemi , uzama veya aşınma tespitleri yapılır.
Fren sistemi kontrol edilerek ayarları yapılır.
Sistemdeki bütün bağlantı civataları uygun torklara sıkılır.
g) Hoist (kaldırma)Sistemi;
Motorlar ve generatörler, ses, ısı, titreşim, izolasyon, akım, gerilim, frekans ölçümleri
yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak bağlantıları ile şanzuman
bağlantısı (line) kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır.
Şanzuman, kaplin ve kavramalar, tambur ve şaftlar, halat donanımı , bum, istikamet
makaraları, bum uç makaraları, bum askı sistemi halatları komple kontrol edilir.
Güç aktarma organlarının ses , ısı ve titreşimleri ile yağ seviye ve yağlama performansları
kontrol edilir.
Fren ayarları yapılır.
Sistemdeki bütün bağlantı civataları uygun torklara sıkılır.
h) Swing ( dönüş) Sistemi:
Motorlar ve generatörler, ses, ısı, titreşim, izolasyon, akım, gerilim, frekans ölçümleri
yapılarak test edilir. Gerekli temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak bağlantıları ile şanzuman
bağlantısı (line) kaplin ayarları kontrol edilir ve ayarlanır.
Swing şanzumanları, kavrama ve kaplinler, şanzuman çıkış dikey şaft, pinyon dişliler, swing
harman dişlisi, alt ve üst platform dönüş rayları ve dönüş makaraları, komple kontrol edilir.
Güç aktarma organlarının, ses , ısı , titreşim, yağ seviye kontrolü ve kaplin ayarları yapılır.
Swing dişlisi ile piyon dişlilerin kavrama ve diş yüzeyleri kontrol edilir, yüzeylerde gerekli
film oluşumu test edilir.
Fren ayarları yapılır.
Sistemin bütün bağlantı civataları uygun torklara sıkılır.
Alt tub göbek denge pimi yatağı kontrol edilir,
I) Crowd (kazı)S istemi:
Motor ve generatör ses, ısı, titreşim, akım, gerilim ölçümleri yapılarak test edilir. Gerekli
temizlik ve ayarlar yapılır. Ayak bağlantıları ile şanzuman bağlantısı (line) kaplin ayarları
kontrol edilir ve ayarlanır.
Kramayer sistemi, ayna mahruti ( nihayetsiz vida vorm dişli) ayarları kontrol edilir.
Fren ayarları , limit svitch ayarları yapılır,
Sistemdeki bütün bağlantı civataları uygun torklara sıkılır.
Kepçe lipi, tırnakları, aşınma plakaları, bütün mafsallar , yataklar ve pimler kontrol edilir,
gerekli onarımlar yapılır.
J) Son Kontrol ve performans testleri yapılarak makine servise verilir.
5
5.1.4- Yıllık Genel Koruyucu Bakım Hizmeti Tanımı;
Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama talimatının verilmesini müteakip on gün içerisinde
idarenin veya kontrol teşkilatının vereceği program taslağına uygun olarak Yıllık genel bakım
programı hazırlanacak ve kontrol teşkilatının onayına sunulacaktır.
Her bir makine için ortalama 30 (otuz) gün olmak üzere termine bağlanacaktır.
Yedek makine , kamyon filosu ve idarenin öncelikleri doğrultusunda makinelere sırası ile
yıllık genel koruyucu bakım yapılacaktır.
Öncelikle , yapılan tespitler ve öngörüler doğrultusunda değiştirilecek, yenilenecek veya
onarılacak sistem ve ekipmanlar , malzeme ve yedek parça stokları, idare atelyeleri veya
dışardan sağlanacak fayda ve hizmet gerekleri karşılıklı olarak belirlenir ve mutabakatla her
makina için kesin yıllık genel koruyucu bakım programı oluşturulur.
Olağanüstü olaylar ile idarenin öncelikleri dışında genel olarak Yıllık koruyucu bakımlarda
aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Makina bakım sahasına alınır, kontrol teşkilatı zorunlu haller dışında operatörü makinede
tutar. Bakım alanı kontrol teşkilatınca önceden belirlenmiş, saha ıslahı , drenajı yapılmış,
enerji sağlanmış, ulaşım yolları hazırlanmış olacaktır. Yüklenici, bakım sahasında şantiyesini
oluşturur, seyyar baraka , personel ve muhtelif atelye techizatları ile bakım sahasında
konuşlanır.
b) Genel temizlik yapılır ve mekanik gurup makine enerji altında iken yapılması gereken
operasyonları başlatır.
Makinenin bomu indirilir,
Kepçe ayrılır,
Crowd kolu ayrılarak indirilir,
Yürüyüş takımları açılır,
Makine dairesinde sökülerek indirilecek moduler komponentler ayrılır.
c) Mekanik operasyonlar
- Kepçenin onarılması; lip, damaklar, tırnaklar, bağlantı yatak burç ve pimleri, kapak
mafsalları, bağlantı soketleri komple onarılır, çatlaklar temizlenir, kaynak dolguları yapılır,
aşınma plakaları ve takozları onarılır gerekli olanlar komple yenilenir,
- Crowd kolu, kramayer dişli, temizlenir , çatlaklar onarılır,
- Bütün sistemlere ait şanzumanlar açılır, yağları temizlenir, rulmanlar ve dişliler ile miller
kontrol edilir, manyetik ataşmanlarla talaş kontrolu yapılır,
Kontrol teşkilatı tarafından istenilmesi halinde; kullanılmış yağlarda aşınma partiküllerinin
tespitine yönelik spektral analiz numuneleri alınır ve ayrıca ultrasonik hata dedektörü ile
malzeme bünyesindeki süreksizliklerin belirlenmesi ( çatlak boşluk vb.) için makine
elemanları hazır hale getirilir.
Yapılan kontrol ve onarımlar ile değişmesi gereken parçaların yerlerine montajı yapılarak
yağları tamamlanır ve şanzumanlar toplanarak yerlerine monte edilir ayarlar ve test için
motorlar beklenir.
-Makinaların üst platformu, kaporta, konstrüksiyon, kirişler ve kolonlar, destek kuleleri, alt
tub , dönüş rayları, ray pedleri, dönüş makaraları, makara pimleri ve muhafaza çemberi,
merdiven sistemleri, bum bağlantı perno ve burçları , bum, bum uç makarası , rulmanları,
istikamet makaraları ve komple şasi kontrol edilerek onarımları yapılır. Kırık , çatlak ve
benzeri deformasyonlar tamir edilir.Değiştirilmesi gereken parçalar yenileri monte edilerek
değiştirilir.
6
-Yürüyüş takımları, komple açılır, ezilen , aşınan , kırılan veya çatlayan, elemanlar belirlenir.
Cer tekerleri ve istikamet tekerlerindeki aşınma ve yığılmalar mekanik yöntemlerle veya
karbon ark ile temizlenir ve kaynak dolgu tesviye işlemleri ile onarılır.
Palet zinciri ve palet pabuçlarındaki gerekli onarımlar yapılarak yürüyüş takımları toplanır.
- Pnömatik sistem, hava kompresörü, tesisat komple gözden geçirilir. Gerekli onarımlar ve
ayarları yapılır.
- Hidrolik sistem , yağlama pompaları, tesisat (boru ve hortumlar), enjektörler temizlenir,
yenilenmesi gerekenler değiştirilir , performansları test edilir.
- Bütün sistemlerdeki frenler sökülür, kampana pabuçları (balataları ) değiştirilir. Disk –pabuç
kavramaları ayarlanır,
- Bum suspansiyon- gergi halatları, halat soketleri ve halatın genel deformasyon kontrolu
yapılır. Hoist halatları, bağlantı soketleri, makaraların halat yuvaları, hoist tamburu, tambur
halat yuvaları ve bütün yataklama sistemleri ile kepçe kapak halat mekanizması komple
gözden geçirilir. Gerekli onarımları yapılır.
-Bütün şanzumanların ayak bağlantıları kontrol edilir, elektrik motorlarının konulmasını
müteakip elektrik ekibi ile birlikte bütün kaplin ve kavramaların line ayarları yapılır.
d) Elektrik operasyonları;
- Makine enerji besleme sistemleri ile elektrik tesisatına ilişkin operasyonlar;
Yüksek gerilim kabinleri, kabin içi genel kontrol ve temizliği, sigortalar,
bağlantılar,seksiyoner bakımı, kontaktörler, rectifier, kontrolleri yapılır.
RPC Kabinleri, genel temizlik, bara bağlantıları, reaktör bobinleri, şalterler, kontak temizliği,
kondansatörler, tristörler,vb. diğer elektrik ekipmanlarının ölçüm ve kontrolü yapılır,
değişmesi gereken elemanlar değiştirilir.
Trafolar ve ana motor , izolasyon testi, bandaj kontrolü, gerilim testi,giriş ve çıkış değerleri ,
bağlantı uç kontrolü yapılır.
- Bütün departmanlara ait motorlar ve generatörler sökülür ve şu işlemler yapılır,
Genel kontrol ve temizlik,
Kolektör yüzeyleri kontrol ve temizliği,
Dilim araları kontrol ve bakımı,
Fırça bağlantıları, civataları kontrolü,
Fırça baskı yayı ve fırça tutucuları kontrolü,
Kutup ayarı ve testi,
Bağlantı uç kontrolü,
Gerilim testi,
İzolasyon testi,
Bandaj kontrolü,
Elektrik kömürlerinin komple yenilenmesi ve alıştırılması,
Fanların gerilim testi ve bağlantı uç kontrolü ,
Motor ve generatörlerin rulman ve yağlarının kontrolü,
e) İdare atelyelerinde bakımları yapılmış, test ve ayarları tamamlanmış olan bütün modüler
komponentler yerlerine monte edilir.
- Yüksüz olarak gerekli ölçümler yapılır,( bütün departmanlar )
- Kısa devre kontrolü yapılır,
-Yüklü fonksiyon testleri yapılır,
- Kaplin ayarları; ses, ısı, titreşim kontrolü yapılır,
- Hidrolik, pnomatik devrelerin ayarları kontrol edilir,
- Bütün sistemlerin fren ayarları , limit switchler kontrol edilir,
- Kontrol panosu, ikaz panosu ve operatör kabini fonksiyonları kontrol edilir,
- Makineye bütün hareketler yaptırılır ve periyot zamanı test edilir.
- Makine servise alınır,
7
5.2- Arıza ve Onarım Hizmet Tanımı; Yüklenicinin bu şartnamede tanımlanan bakım
hizmetlerini yürütürken (bakım operasyonları esnasında karşılaşılan) yapılması gerekebilecek
olan; sökme , takma, küçük kaynak operasyonları ile tamir etme, ayarlama, yağlama, sıkma,
seyyar aparatlarla taşlama gibi tesviye işlemleri ve benzer operasyonlarla şantiye şartlarında
yapılabilecek onarım işleri de koruyucu periyodik bakım operasyonlarının içinde mütalaa
edilir.
Ancak, Üniversal takım tezgahları, bobinaj, izolasyon , fırın ……… ve benzeri tam teşekküllü
atelye imkanları ile yapılabilecek operasyonlar, bu şartname kapsamında
değerlendirilmeyecek olup idare atelyeleri , TKİ nin diğer işletmelerindeki atelye ve
laboratuar imkanları ile üçüncü şahıs kurum veya kuruluşların atelyelerinde gerçekleşebilecek
operasyonlar bu şartnamenin bakım-onarım tanımının kapsamı dışında değerlendirilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlerin Yürütülmesinde Görevlendirilecek Personele İlişkin Hükümler
Personel Sayısı ve Niteliği
Madde 6- Hizmetin ifasında için isteklinin görevlendireceği personelin sayısı ve niteliği .
6.1 - Şantiye Şefi
Yüklenicinin; Açık ocak shovel/dragline ekskavatör uygulamaları (Bakım –Onarım,
revizyon) konularında en az 5 yıl servis mühendisliği deneyimli veya shovel / Dragline
ekskavatörlerle veya yardımcı iş makineleriyle ilgili Montör, servis mühendisi veya revizyon
süpervizörlüğü görevlerini yürütmüş , 1 adet Elektrik, Elektronik veya Makine Mühendisi
veya Yüksek Mühendisine sahip olması gerekmektedir.
Bu personelin , ihale tarihi itibariyle yüklenicinin bünyesinde görev yapıyor olduğu ilgili
mevzuatına ilişkin belgelerle tevsik edilecektir.
6.2 - Teknik Personel
Hizmetin yürütülmesinde görev yapmak üzere ; 1 Adet Elektrik veya Elektronik Mühendisi
ve 1 adet Makine Mühendisi olmak üzere toplam 2 adet mühendis teknik personel olarak
görevlendirilecek olup mühendisler personelin iş yerinde hizmetin yürütülmesinde
koordinasyon ve yönetim görevleri ile diğer mühendislik ve dokümantasyon görevlerini
yürüteceklerdir.
6.3 – Bu hizmet alımında çalıştırılacak personelden düz işçi ve yağcılar ilköğretim, vasıflı
personel ise en az endüstri meslek lisesi (tesviye,elektrik-elektronik,metal işleri, motor ,
makine, makine ressamlığı gibi bölümlerinden) mezun olacak ve yeterli sayıda personel
bulundurulacaktır.
Personelin Çalışma Süreleri ve Vardiyaları
Madde 7 –
8
7.1- Şantiye şefi İdarenin çalışma saatleri paralelinde iş yerinde görev yapacaktır.
7.2- Teknik Personel, İdarenin çalışma saatleri paralelinde iş yerinde görev yapacaktır.
7.3- Koruyucu Bakım Personeli aşağıda düzenlenen şekilde çalıştırılacaktır.Ancak en nihai
prevü Açıkocak makine prevüsü,makine arıza durumları v.b. şartlara göre yüklenici tarafından
oluşturulacaktır.Ayrıca duruş zamanlarında yapılacak günlük koruyucu bakımlar için işe
başlama ve bırakma saatleri de yine yüklenici tarafından düzenlenecektir.
Günlük bakımlar için Min. 8 shovel ekskavatörde, gündüz vardiyasında her makinede
min. bir kişi, draglinlerde ise üç vardiya her vardiyaya min. bir kişi olmak üzere tertip
yapılacak olup idarenin uygun gördüğü makinelere bakım yaptırılacaktır, diğer bakımlar ve
çalışacak işçi sayısı ile ilgili madde 7.4. teki durum geçerlidir.
7.4- Periyodik Bakım Grubu Madde 7.3. de belirtilen durum hariç programlanan termine göre,
gün ışığından faydalanma imkanlarına uygun olarak bir vardiya olarak çalıştırılacaktır.
Hizmetin Yürütülmesinde Görevlendirilecek Personele İlişkin Diğer Hususlar
Madde 8 – Çalışacak personele iş sağlığı ve güvenliği için gerekli kurslar G.L.İ. ce verilecek
ve işe başlaması esnasında ilgili sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla ağır ve
tehlikeli işlerde çalışmasında bir mahzur olmadığına dair belge GLİ ye sunulacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetin Yürütülmesi, Kayıt ve Raporlar
Periyodik Koruyucu Bakımların Yürütülmesi
Madde 9 – Periyodik koruyucu bakımlar hizmetin tanımlanmasında belirtilen kapsam
çerçevesinde aşağıdaki gibi yürütülür ve kayıtlara alınır.
9.1 – Günlük koruyucu bakımlar; çalışma günlerinde vardiya başlarında , vardiya değişim
saatleri, ara dinlenmeler , yemek saatleri ve diğer duruş zamanlarında ve idarenin uygun
göreceği zamanlarda yapılır.
Gece vardiyası sonu ile gündüz vardiyası başlaması arasında ,
Sabah ara dinlenme saatinde ,
Öğle yemek saatinde ,
Öğleden sonra ara dinlenme saatinde,
Ve gündüz vardiyası sonu ile akşam vardiyası başlaması arasında,
Çalışan makine sayısına göre tertip edilerek yürütülür.
Makinaların çalışmasına engel olabilecek işlemler duruş zamanlarında yapılır.
Günlük bakımlar, her çalışma gününde tekrarlanır , yapılan işlemlere ilişkin bakım föyleri
düzenlenir ve aylık raporlar halinde kontrol teşkilatına sunulur .
9.2 – Haftalık Koruyucu Bakımlar; Hafta tatili günü veya duruş zamanlarında kontrol
teşkilatının verdiği zaman diliminde yürütülür.
Bakım ekiplerinin haftalık dinlenme günü hafta içinde kullandırılır ve hafta tatili günü bu
ekipler tam kadro iş yerinde bulundurulur.
Bakım ekiplerinin tertibi , Haftalık bakım programı ile hafta sonuna bırakılan onarımları
birlikte yürütülecek şekilde yapılır.
Gerekli zamanlarda yıllık genel koruyucu bakım ekibinden destek alınarak haftalık bakım
programının aksamadan yürütülmesi sağlanır.
9
haftalık bakımlara ilişkin bakım föyleri veya tutanakları bir sonraki hafta başında kontrol
teşkilatına sunulur.
9.3 – Aylık Koruyucu Bakımlar: Makinaların yıllık fiili çalışma saatleri doğrultusunda bir
programa bağlanarak yürütülür. Varsa yedek makine servise alınır, bakıma alınan makine
için bir koruyucu bakım ekibi ayrılır. Yedek makine ayrılmasının mümkün olmadığı
durumlarda kamyon filosunun dağılımı kontrol teşkilatınca koordine edilerek Aylık bakımlar
için ilave gün verilmesi sağlanır. Hafta sonu tatil günü veya diğer tatil günleri ile duruş
zamanlarında yapılmasına özen gösterilir. Ancak gerekli olduğu durumlarda Aylık bakımlar
için kontrol teşkilatınca mutlaka ilave gün verilmesi sağlanır.
Aylık bakımları süresinde yetiştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yüklenici
tarafından yerine getirilir.
Bu bakımlara ilişkin föy rapor veya tutanaklar , bakımın bitirilmesini ve makinenin servise
alınmasını takip eden gün kontrol teşkilatına sunulur.
Yıllık Genel Koruyucu Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
Madde 10 –Yıllık bakımlar için 30 gün süre verilecek olup süre aşımı halinde sözleşmenin
14. maddesine göre ceza uygulanacaktır.
Arıza Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi:
Madde 11- Koruyucu bakım ekipleri tarafından küçük operasyonlarla veya ayarlar yapılmak
suretiyle bakım için öngörülen süre içerisinde giderilebilen arızaların(pim takılması,kepçe dişi
takılması,elektrik kömürlerinin değişimi gibi.) onarımı haber verilmesine gerek duyulmadan
yerine getirilir.
Daha karmaşık, araştırma ve tespit gerektiren veya uzun duruş yapılmasını zorunlu
kılabilecek arızalar ile ilgili, ön tespit raporu hazırlanır ve kontrol teşkilatına sunulur. Daha
sonra kontrol teşkilatının gözetiminde arıza tespiti, nedenleri ve giderilmesine yönelik rapor
hazırlanır.
Bu raporda , onarım için gerekli olan zaman, makine , teçhizat, yedek parça malzeme ve
benzeri bütün hususlara yer verilir.
Koruyucu Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Bu Hizmetlere İlişkin Kayıt ve
Tutanaklar
Madde 12Periyodik Koruyucu bakımlar ile Arıza- onarımlar gibi bu şartname kapsamına giren
hizmetlerin planlanması, makine imalatçısının bakım –servis direktiflerinin yorumlanması
ve uygulanması, yapılan ölçüm ve tespitler ile gözlemler çerçevesinde;
- Altı ayda bir defa olmak üzere Elektrikli Shovel Ekskavatör Uygulamalarına ilişkin
verimliliği arttırıcı öneri raporu hazırlanıp sunulması,
- Yılda bir defa Kestirimci bakım teknikleri, erken uyarı yöntemleri ve uygulamaya
yönelik raporların hazırlanarak sunulması,
- Bütün operasyonlar çerçevesinde, her altı ayda bir asgari stok seviyelerinin
belirlenmesi ve yedek parça öneri listelerinin hazırlanarak sunulması, şeklinde
yürütülecektir
9, 10 ve 11 inci maddeler ile bu madde doğrultusunda yapılan işlem ve operasyonlara ilişkin
bütün rapor, föy veya tutanaklar, kontrol teşkilatına sunulacak olup yetkili imzalarının
tekamül ettirilmesinden sonra bir nüsha fotokopisi idarece makine sicil kayıtlarına işlenmek
üzere ilgili birime, bir nüsha fotokopi ise yükleniciye verilecektir.
10
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatı ve İSG Mevzuatına İlişkin Hükümler
SGK ve İşyeri Açılmasına İlişkin Hükümler
Madde 13- Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç yedi gün içerisinde
imzalanan sözleşmeye dayalı iş yeri açma bildirimini T.C. Çalışma Bakanlığı ve SGK İl
Müdürlüğüne bildirecek ve işyerinin açıldığına ilişkin belgeyi idareye sunacaktır.
Yüklenici çalışma hayatı ve iş mevzuatı ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine
getirmekle yükümlü olacaktır.
Yüklenicinin, Sosyal Güvenlik ve İş yasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirdiği hususu her istihkak döneminde, SGK primlerinin yatırıldığına dair belge ve imzalı
maaş bordolarının sunulması suretiyle kontrol teşkilatı tarafından denetlenecektir.
Yüklenici; tüm faaliyetlerini çalışma hayatına ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütmek
zorundadır.
İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Hususlar
Madde 14- Yüklenici; bu şartname kapsamında yürütülecek olan bütün faaliyetlerini 4857
sayılı iş yasası ve bu kanunun ikincil mevzuatı uygulama yönetmeliklerine uygun olarak
yerine getirmek mecburiyetindedir. Açık İşletmelerde alınacak güvenlik önlemleri hakkında
yönergede (Tüzük Madde:363 8 sayfa) ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlık güvenlik
şartları yönetmeliğinde (8 sayfa) belirtilen hususları da yerine getirmek zorundadır.
14.1 – Kişisel Koruyucu Malzemeler( Tahaffuz Malzemeleri)
Yüklenici ilgili mevzuatı gereği olarak, bu şartname kapsamında yürütülecek hizmetlerin
ifasında kullanılmak üzere çalıştırılacak personele kişisel koruyucuları vermek ve
kullandırmak zorundadır. Bu kişisel koruyucular;
-Uygun iş elbisesi ( yüklenicinin anma ismini taşıyan)
-Ayak Koruyucu;,
(Elektrikçiler için 35000 volt gerilime dayanıklı elektrikçi ayakkabısı veya botu,
Mekanikçiler ve diğer personel için çelik burunlu ( muhafazalı) ayakkabı veya bot,)
-El Koruyucu; görevlendirilen personelin hizmet gereklerine ve ilgili mevzuatına uygun
elektrikçi eldiveni, krome deri eldiven ve kaynakçı eldiveni ,
olup miadına ve ilgili mevzuatına göre her işçiye verilecektir.
14.2 – Diğer Koruyucu Güvenlik Malzemeleri:
Kişisel koruyucu malzemeler dışında işin gerektirdiği durumlarda kullanılmak üzere, yeteri
kadar koruyucu güvenlik malzemesini iş yerinde bulundurmak ve gerekli durumlarda
kullanılmasını sağlamak üzere yüklenici;
- Baş Koruyucular, ( baret, kask vb.)
- Yüz Koruyucular,( Yüz maskesi, kaynakçı maskesi, vb.)
- Göz Koruyucular, (Kaynakçı gözlüğü, çapak gözlüğü vb.)
- Kulak koruyucular,(kulak tıkacı vb.)
- Solunum Koruyucular, Ağız ve Burun Koruyucular; ( Toz maskesi, Gaz maskeleri vb.)
- Emniyet Kemerleri; yüksekte çalışmalarda kullanılmak üzere,
- Yüksek Gerilim Paspasları,
gibi koruyucuları bulundurmak ve kullandırmak zorundadır.
11
Download