fısh tuberculosıs

advertisement
FISH TUBERCULOSIS
(MİKOBAKTERİOSİS)
Sunan Yüksel DURMAZ
• Balıkların organlarında ve dokularında
küçük tüberkellerin oluşması ile
karekterize bulaşıcı ve kronik bir
hastalıktır.
• Bu bakteriler mumsu dış çepere sahiptir ve
bundan dolayı konakçı reaksiyonlarına ve
dezenfektanlara karşı büyük mukavemet
gösterirler.
Etiyoloji
M. marinum
• Balıklardan izole edilen tüberküloz etkenleri
arasında başlıca 3 tür bulunmaktadır.
• Bunlar aside dayanıklı gram pozitif,
hareketsiz, ince uzun çomakçıklar
halindedirler.
M. fortuitum
M. chelonea
1- Mycobacterium marinum
Aerob, sporsuz kapsülsüz, gram pozitif ve asido rezistens özellik gösterir.
Gliserinli agar da 18-25 °C ler arasında 2-3 hafta içerisinde limon sarısı renginde
koloniler meydana getirirler. Lowentsein Jensen besiyerinde ise yavaş bir üreme
meydana getirirler.
Karanlıkta üretilen (A) beyaz ve 24 saat ışığı (B) maruz kaldıktan sonra parlak bir
sararmaya başlayan photochromogenic özelliği göstermiştir.
• 0.3 – 0.7x1.0 – 4.0 um boyutlarında ve çomakçıklar şeklindedirler. ZiehlNeelsen tekniği ile boyanır. Mikroskop altında tek tek veya gruplar halinde
pembe renkte görülürler. (Ancak etken gram pozitiftir)
M.marinum
M.marinum
•Bu bakteri iyi bilinen bir tarihçeye sahiptir. 1951 yılında, bu bakterinin sıklıkla
yüzme havuzlarına giren insanları etkilediği görülmüştür. Bu nedenle oluşan deri
enfeksiyonu “Yüzme Havuzu Granuloması “olarak adlandırılmıştır. Bazı
araştırmacılar deri enfeksiyonlarının akvaryumlarla ve tropikal balık türleriyle
ilişkisinden dolayı “Fish Keeper’s Diseases” adını da vermişlerdir.
• Mycobacterium marinum insan vücudu ısısında gelişemez (37 °C).
Ancak derinin sıcaklığında (30-33°C) gelişebilmektedir. İnsanlar bu
patojen yönünden şanslıdırlar ve hastalık derisel enfeksiyonlarla
sınırlıdır.
Tipik bir M.Marinum enfeksiyonu
• Bilimsel dökümanlarda bir kaç yüz vaka
rapor edilmesine karşın balıktan insana
bulaşma nadirdir.
•
Çoğu durumda etkilenen kişi bir kesik
ya da benzer bir açık yara ile çok fazla
sayıda mycobacterium bulunan bir yere
temas etmiştir. İnsanlarda En fazla
etkilenen bölgeler parmaklar ve ellerdir
2- Mycobacterium fortiutum
• İlk olarak kurbağalardan izole edilmiştir. Bu
etken de morfolojik, kültürel, fizyolojik
biyokimyasal yönleri ile M. Marinum ‘a
benzerlik göstermektedir.
•Bu bakteri besiyerinde daha çabuk ürer (1 haftada) ve koloniler krem veya
kahverengi renktedir. İnsanlarda göz ve kulak enfeksiyonlarına neden olur
Figure2 Mycobacterium fortuitum keratitis.
m.fortuitum, otitis media
3- Mycobacterium chelonae
• Bakteri ilk olarak
kaplumbağalardan
izole edilmiştir.
• Bu mikroorganizma da
bazı özellikleri ile M.
Fortuitum’a benzerlik
gösterir. Besiyerlerinde
çabuk ürerler. (1
haftada).
• Her üç tür
mikroorganizma da
fareler için patojen
değildir.
• İnsanlarda akciğer enfeksiyonlarına ve gözde de enfeksiyon
yaralarına neden olabilmektedir.
Early case of Mycobacterium
chelonae that presented initially
at one month.
Cluster of Mycobacterium Chelonae keratitis cases
• İnsanlarda el kol ve ayaklarda deri enfeksiyonlarına da
neden olmaktadır.
MYCOBACTERIUM CHELONAE
• Bunların dışında Mycobacterium piscium ve
Mycobacterium anabanti de balıklarda görülen
vakalardan izole edilmişlerdir.
• Mikokobakteriyozis’e tatlı ve tuzlu sularda yaşayan 150
den fazla balık türünde rastlanıldığı bildirilmiştir.
• Vakaların çoğundan genellikle M. marinum izole
edilmiştir. Sağlam balıklara kontamine gıdaların
verilmesi, mikropla bulaşık su ortamındaki artıkların
yenmesi veya deri ve solungaçlardan etkenlerin içeri
girmesi ile enfeksiyon meydana gelir.
• Hasta balıklardan etkenler dışarı bulaşarak çevreyi
kontamine ederler. Stok yoğunluğunun yüksek olduğu
havuzlarda bulaşma ve enfeksiyon riski daha fazladır.
Hastalıklı ve ölü balıklar etkeni çevreye saçarlar. Etkenin
yumurta yoluyla da yayılabileceği bildirilmektedir. Bu
şekilde bulaşma oldukça önemlidir.
Semptomlar
• Balıklarda tüberküloz semptomları aylarca
sürebilir. Semptomlar hastalığın yerleştiği yere
göre değişiklik göstermektedir.
• Enfeksiyon balıklarda kronik seyretmektedir.
• Bakteri böbrek, karaciğer, veya safra kesesine
yerleşmişse balık yem yediği halde aşırı kilo
kaybı olur. Birkaç hafta içinde karın öyle içeri
göçmüştür ki karın bölgesinde içeriye doğru bir
kavis belirir.
Balıklarda iştahsızlık,
durgunluk, zayıflama,
egzoftalmus, vertebra
ve mandibulada
deformasyonlar,
hareketlerde
yavaşlama ve yüzme
bozuklukları
gözlemlenir.
Balıklarda pulların dökülmesi, diskolorasyon, abdominal
bölgede anormal form, deri ve yüzgeçlerde ülserler
gözükebilir.
Fig. 1. Ulcerative skin lesions attributed to infection with Mycobacterium spp. in
striped bass (Morone saxatilis) from Chesapeake Bay, USA.
Otopsi
kaslarda, genital organlarda gelişme noksanlığı, iç organlarda, karaciğer, dalak,
böbrek, pankreas ve bağırsak ta küçük fazla sayıda gri-beyaz renkte nodüllere
rastlanır. Anemi ve karında sıvı toplanması mevcuttur.
Histopatolojik inceleme
• lezyonların karakteri sıcakkanlı canlılardakine benzese de bazı
farklılıklar vardır. Bunlar; Odakların çevresinde yangısel reaksiyonun
çok az olması ve Tipik dev hücrelerinin bulunmamasıdır.
Mycobacterium marinum in cells.
Teşhis
• Klinik belirtiler ve otopside rastlanılan nodüller, formasyonlar
enfeksiyon hakkında bilgi verebilir. Semptomlardan çok nekropsi
ve histopatolokjik bulgular önem taşır.
M.marinum deri lzyonları
Mikroskopi
Mycobacterium sp. ve
bu gruptan diğer
bakterilerin ortak
özelliği, hücre
duvarlarının
balmumu benzeri bir
madde ile kaplı
olması ve rutin
boyalarla
boyanamamalarıdır.
Bunun için boyanacak
preparata önce asit ve
ısı uygulanır ve bu
kalın balmumu
benzeri katman
ortadan kaldırılır.
Scanning electron micrograph of Mycobacterium marinum
Lezyonlu iç
organlardan alınan
parçacıklar temiz iki
lam arasında
ezilerek hazırlanan
frotiler Ziehl-Neelsen
boyama yöntemi ile
boyanır. Mikroskop
altında pembe renkli
çomakçıkların
görülmesi
mikobakteriyozisten
şüphelendirir. Ayrıca
lezyonlardan etken
izolasyonu gerekir.
texte_alt_fig1 m.marinum
m.chelonae
Kültür ve izolasyon
• Organ parçaları homojenize edilir ve
gliserinli agara ekilir. Aerobik koşullarda
25-30 °C ler arasında 2-3 hafta süreyle
inkübe edilir. M. Marinum bu süre
içerisinde besi yeri üzerinde sarı renkli
fotokromojenik koloniler oluşturur.
Koloniler ışığa tutulursa renk daha fazla
belirgin hale gelir.
M. Marinum
mycobacterium-chelonae-9984_
Mycobacterium_fortuitum_Ziehl (1)
• M. fortuitum ve M. chelonae bir hafta
içinde üreme gösterirler ve kolonileri
nonkromojeniktirler. Kolonilerde krema
veya gri renk daha dominanttır. Ancak bu
renk formasyonu besiyerinin bileşimine
inkübasyon sıcaklığına süresine ve suş
karakterine göre de değişiklik gösterebilir.
• M. fortuitum ve M. chelonae Mc.conkey agarda üremelerine karşın
M. marinum genellikle üremez ve antijenik olarak da diğer iki türden
farklıdır. M.Chelone Blood agarda üreyebilmektedir.
elektron mikroskopi m. chelonae
BSI-1425705CaptionMYCOBACTERIUM CHELONA
• Serolojik testler Hastalığın tanısında
kullanılan ve indirekt teşhise yarayacak
pratik bir test henüz bulunmamaktadır.
Koruma ve Kontrol
• Diğer enfeksiyonlar da olduğu gibi
dezenfeksiyon izolasyon ve sanitasyon
kurallarının uygulanması başta gelen koruyucu
önemler arasındadır. Aşı ile korunma balıklarda
henüz tam başarılı değildir. İnsan sağlığı ve
sıcak kanlı vertebratalar için bu üç tür
mikroorganizma önemlidir. Çünkü insanlarda el
yüz ve ayaklarda kutan granulomalar meydana
gelebilir ve yüzme havuzları bu yönden hem
hastalık oluşturma ve hem de etkeni barındırma
bakımından önemlidirler.
• Lepistes balıklarından insanlara M.
Marinum’un deri yoluyla bulaştığı ve
deride “Akvaryum granulomu” denilen
nodüller oluşturduğu bilinmektedir.
Balıklara iyi bakım-besleme uygulanır ve
her türlü stres faktörleri ortadan kaldırılır
ileri derecede hasta balıklar havuzdan
hemen çıkartılmalıdırlar. Koruma amacıyla
etkili kemoterapötikler biliniyorsa
yemlerine katılabilir.
Sağaltım
• Kemoterapötik maddelerle sağaltım hem çok zaman
almakta ve hem de tam bir başarı elde edilememektedir.
Hastaları sağaltımda bazı antimikobakteriyel preparatlar
kullanılabilir. Bu ilaçlar yemlerine katılarak veya banyo
tarzında uygulanabilirler. Sağaltımda hasta balıklar
ayrılarak bunlara peros veya enjeksiyon yoluyla isoniasid
(Akvaryumda ise suya 3-5 mg/l oranında ilave edilebildiği
gibi, yem veya enjeksiyon tarzında da uygulanabilir).
Paraaminosalisilik asit (PAS), kanamisin, neomisin de
verilebilir. Tedavi süresi çok uzun ve genellikle 3 ayı
süreyi bulabilir. Metilen mavisi de banyo suyu içerisine
eklenebilir.
Download